نظر منتشر شده
۱۴۴
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 203385
پس از لغو مصوبه مهرآفرین؛
بخشنامه جدید استخدام دولتی ابلاغ شد
بخش داخلی الف، 7 آبان 92
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۷
درپی لغو مصوبه استخدامی مهرآفرین توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بخشنامه جدیدی را برای ازسرگیری استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در دولت ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، در بخشنامه ابلاغی محمود عسکری آزاد، جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی آمده است: در اجرای بند دو تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ و با توجه به ایرادات قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۳۹۱/۹/۳۰ هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به‌استناد مواد (۴۱) و (۴۴) قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد (۵۱)، (۵۷) و (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و به‌منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به‌منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» و همچنین هماهنگی و شفاف‌سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ می‌شود.

۱- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه‌های استخدامی موضوع مصوبه لغوشده فوق الاشاره و یا سهمیه‌های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هرگونه اقدام در هریک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی‌های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون‌های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به‌همراه تکمیل کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.

الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام‌های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه رسیده است.

ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار.

د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون‌هایی که نتایج آنها اعلام شده است.

تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام‌های انجام‌شده توسط استانداری‌ها با استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام‌های انجام شده الزامی است.

۲- صدور هرگونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت‌های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (۵۱) قانون مذکور است.

۳- آزمون‌های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار موضوع ماده (۴۴) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.

۴- با توجه به لغو سهمیه‌های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی به‌عهده دستگاه‌های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط منعکس نمایند.

۵- نیازهای استخدامی استانداری‌ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.

۶- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه‌های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا به‌کارگیری به‌صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می‌شود.

۷- در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به‌صورت پیمانی می‌باشد.

۸- در اجرای بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام می‌شود:

الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱۳۹۰/۱/۱ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین‌تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰% پستهای سازمانی مصوب، مجاز است.

ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از ۱۳۹۰/۱/۱ و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰% پستهای سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.

ج- به‌کارگیری نیروی قراردادی به‌جای نیروهای قراردادی خارج‌شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی‌باشد.

د- به‌کارگیری نیروی قراردادی، به‌نسبت ۱۰% پستهای مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذی‌حساب مستقل دارند محاسبه می‌شود و جابه‌جایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰% کل پستهای سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.

۹- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابه‌جایی و انتقال این نیروها میان دستگاه‌های اجرایی مجاز نیست. به‌کارگیری این‌گونه افراد در دستگاه‌های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.

۱۰- بند (۱۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۶ هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می‌شود.

۱۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (۸)‌ را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده‌اند، پس از تأیید ذی‌حساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.

تصویر بخشنامه جدید استخدامی دولت به‌شرح زیر است:

 

 
1360
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۰:۱۴:۰۶
ما که در دولت قبل شغلمونو از دست دادیم به چه کسی شکایت کنیم ؟ (1747056) (alef-9)
 
ناشناس
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۰:۵۳:۵۴
نیروهاکه در دولت قبل اخراج شدند و کسانی جایگزین شدند دولت امید و تدبیر ضمن بررسیها مشکل این افراد را حل نماید و خانواده ای را خوشحال نماید به امید برقراری عدالت در جامعه (1747131) (alef-13)
 
وجدان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۷:۵۸:۴۶
به همین خیال باش (4142764) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۴:۵۵:۴۴
بیخودی کسی اخراج نمیشه
اگه منظورتون پایان یافتن قراردادکاره که اون بحثی جداست (1747784) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۶:۱۲:۱۵
نميدوني حرف نزن اول ببين مشكلش چيه بعد نظر بده
من خيليا رو ميشناسم به خاطر منش سياسيشون در دولت قبل كنار گذاشتنشون (1747958) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۸-۰۸ ۱۲:۲۹:۵۵
خواهشا حرف بی پایه نزنید. کسی رو بخاطر مشی سیاسی از کار برکنار نمیکنند. مگر اینجا جنگل است که کسی را بی دلیل اخراج کنند. من در محل کارم بسیارند اصلاح طلبانی که به موسوی رای دادند و علنا به احمدی نژاد انتقاد هم کردند اما مدیر هم باقی موندند. فقط شغلهای سیاسی مانند فرماندار است که طبعا با آمدن دولت جدید عوض میشوند که حق هر دولتی است حتی روحانی. (1749375) (alef-10)
 
ناشناس
۱۳۹۲-۰۸-۰۹ ۰۰:۲۶:۰۲
من با شما كاملا موافقم .بيخودي كسي اخراج نمي شه .مگه الكيه (1750331) (alef-13)
 
ش
۱۳۹۲-۱۱-۰۷ ۲۲:۲۲:۲۴
به دولت جدید (1936210) (alef-10)
 
فردین
۱۳۹۳-۰۱-۰۸ ۲۲:۵۲:۵۱
واقعا..تو همین دولت همسر من از قرارکاه خاتم تعدیل شد و بیکار تو روبخدا کاری کنید ما به نماینده مجلس هم نامه زدیم کو رسیدکی...مکر تشویق به امر ازدواج نمیکنید با کدوم کار/////تو رو بخدا رسیدکی کنید مسیول محترم.صدای من رسا هست ایا برای شما؟؟؟؟؟؟؟؟؟... (2043609) (alef-11)
 
جلیل
۱۳۹۴-۰۱-۰۶ ۰۰:۱۶:۴۱
شغلتان چه بود؟ (2766582) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۰:۳۴:۳۲
نسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عقلانیت در تصمیمات مدیریتی کشور در حال وزیدن است. جای بسایر خوشحالی و تشکر دارد محتوای بخشنامه صادر شده از جهات مختلف قابل مقایسه با اقدامات سالهای اخیر نیست.
خدا قوت (1747095) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۳:۱۶:۰۲
با سلام ، ببخشید تو دولت قبل تصویب کردن حتی جذب نیروهای قراردادی هم از طریق آزمون صورت بگیره ، اما ظاهرا توی بخشنامه جدید مثل قدیم ها نیروهای قراردادی با توجه به پارتی جذب میشن ، ایشالله دوباره سرمایه دارا میان رو کار و همه چیز درست میشه :) (1747507) (alef-6)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۸-۱۱ ۲۳:۲۶:۵۹
والله تو دولت قبلی تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی و پیمانی به رسمی هم بدون آزمون بود! (1754785) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۴-۰۴-۱۳ ۱۲:۰۲:۴۱
شاید چند تایی باشد ولی افرادی هستند ازمون دادن ولی هیچ کسو نداشتن هنوز قرار دادی موندن مثل من (3014089) (alef-11)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۴:۴۹:۱۲
باش تا صبح دولتت بدمد، از این 50 روز گذشته تکلیف 500 روز آینده رو کاملا میشه حدس زد (1747770) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۴:۵۸:۰۹
آره حتما مثل دولت اصلاحاته که آزمون اداری گذاشت و غیرکارشناسی بود بعد لغو شد و ... بعدش هم برای جذب نیرو طرح ضربتی اشتغال پیاده کرد که باز خودشون لغوش کردن
اگه این مردانی که در دولت تدبیر من میبینم باید منتظرفاجعه ها بشیم (1747794) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۲۱:۰۹:۱۴
آزمون استخدام ادواری ایراد داشت چون با پارتی بازی نمی تونستی استخدام بشی! درسته؟ (1748547) (alef-10)
 
صفرخانی گرگان
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۰:۴۹:۰۲
با سلام و خسته نباشید . اینجانب کارشناس علونم اجتماعی از سال 1379 تاکنون مشغول به خدمت می باشم و که از سال 1385 بعنوان نیروی قراردادی خدمت میکنم پدر اینجانب چند ین با رداوطلبانه به جبهه های جنگ عازم شد در گرمای 60 درجه اهواز و در سرمای زیر صفر درجه کردستان که بعد از مدتی بر اثر بیماری فوت شده انشاء اله این دولت که دولت تدبیر و اعتدال است واقعا در عمل نشون دهد که دولت امید است
پیشنها د: واقعا کسانی پیمانی یا رسمی شوند که سابقه کار بالا داشته باشند و مدارک آنها را مورد بررسی قرار دهند و حق آنها بر گردانده شود به امید اینکه ما هم به زودی رسمی شویم از خدا هرچه می خواهید انشاء اله بهتون عطا فرماید (1747122) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۲:۵۹:۲۲
برادر عزیز بیست سال و اندی است که تو استخدام یکی از ادارات هستم از سال هشتادو چهار طبق آئین نامه استخدامی آن زمان آزمون استخدامی ادواری گرفتند و ماهم قبول شدیم تبدیل وضعیت پیمانیمون کردن تا پس از هشت ماه رسمی مون کنند از آن موقع تاکنون هرچی مجوز استخدامی رسمی گرفتن دور وبرخودشونو رسمی کردن ما موندیم چهار ماه پیش دوباره مدارک جمع کردن برا رسمی شدن دوباره گزینش و .... اینبار اومدن فامیلهای خودشون که شرکتی آورده بودند پیمانی و بلافاصله رسمی آزمایشی زدتدکارمندی که بیش از پنج شش سال سابقه کارنداره رسمی شده ما ها با بیش از بیست سال سابقه که جوونیمونو اینجا گذاشتیم همچنان موندیم کی میخواد جواب این تبعیضها وبی عدالتی ها روبده کی میخواد حق ما رو پس بگیره ویه کمم بگذاره ازمابهترون تو نوبت باشن کی ؟؟؟؟؟؟!!! (1747462) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۸ ۰۸:۲۳:۲۶
به نظرمن دولت باید بخشنامه ای صادر کنه و افرادی رو که بیش از ده سال سابقه کار دارند را رسمی کنه البته به ترتیب اولویت قدمت نه اولویت درجه فامیلی جناب آقای توکلی هم لطف بفرمایند و با مجلسیها حلش کنند حداقل به عنوان یه عیدی تا عید امسال باتشکر (1749075) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۹:۳۵:۵۴
خواهشا از شهدا و ایثارگران مایه نذارید آنها برای حفظ دین و اسلام و ایران رفتن جنگیدن و شهید اسیر آزاده یا مفقودالاثر شدن
بخدا آنها هم راضی نیستن که بچه هایشان به خاطر آنکه جبهه رفتن حق دیگران را بخورن و استخدام بشن
هر کس شایسته است باید استخدام شود (1748376) (alef-10)
 
ش
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۲۱:۵۶:۲۸
استخدام شدن حق است و جبهه رفتن وظیفه .... واقعا عجب ملت قدر شناسی .ایثارگران حتی اگر چیزی نخواهند .مردم همیشه مدیون و بدهکار آنها هستند... (1799639) (alef-6)
 
ایثارگر
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۲۲:۰۹:۲۷
خواهشا شما هم از طرف شهدا که شان و منزلت بزرگی دارند حرف نزنید.... خواهشا .....ما که بچه های شهدا هستیم این جسارت را نداریم. (1799668) (alef-6)
 
علی
۱۳۹۲-۱۱-۲۶ ۲۱:۲۲:۰۹
کاملا موافقم من خودم از این وضعیت عقده ایی شدم (1975676) (alef-10)
 
یوسف
۱۳۹۲-۰۹-۲۵ ۱۶:۳۶:۰۷
با سلام و خسته نباشید . اینجانب کارشناس ارشد مهندسی قدرت از سال 1389 تاکنون مشغول به بیکاری می باشم . پدر اینجانب چند ین بار داوطلبانه به جبهه های جنگ عازم شد در گرمای 60 درجه اهواز و در سرمای زیر صفر کردستان جنگید و pاشو از دست داد تا حالا هم یه یه تومنی هم از دولت نگرفته.
آخه مرد حسابی گیرم Pدر تو بود فاضل از فضل Pدر تو رو سنه نه!؟
جوونای مملکت بیکارن Pیمانیش رو نمی تونن pیدا کنن اونوقت شما Pدر تونو اوردین تا رسمی بشین؟! واقعا که... (1846606) (alef-6)
 
بازنشسته فرهنگی
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۰:۵۸:۵۸
ماکه جبهه نرفتیم وجانباز ......نیستیم فرزندان ماچه گناهی کرده اند که بیکارباشند دوفرزند کارشناس ارشد ازدانشگاه معتبر بیکار درخانه افتاده اند (1747143) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۱:۰۵:۴۲
سلام
آقا من استخدام بانک کشاورزی شرکت کردم الان هم مرحله اول که آزمون کتبی بود قبول شدم حالا با این مصوبه چه بلایی سر من میاد؟
یعنی بانک کلا استخدام میکنه یا نه؟ (1747160) (alef-10)
 
علي
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۱:۰۶:۰۳
ما که بعد تاريخ 1.1.1390 قراردادي شديم وچندين سال زير استثمار شرکتها بوديم بايد دوباره به حالت شرکتي بر گرديم و با نصف حقوق براي دولت تدبير واميد کار کنيم ايا اين عدالت است؟ کاش به اقاي روحاني راي نميدادم (1747162) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۱:۲۰:۲۶
من مدت 18 سال است كه كار مي كنم الان به صورت قراردادي هستم كاش فكري به حال ما قراردادي ها بكند با اين سابقه حداقل كاري برايمان مي كنند ما را به صورت پيماني در اوردند به ما به چشم كارگران افغاني نگاه مي كنند با كمترين حقوق و بدون پاداش و اضافه كار اگر مجوز استخدامي هم باشد براي نور چشمي هاست نه براي ما به خدا اين همه سال در هر كاري بودين لااقل يك اطميناني داشتيم اما با اين وضعيت هيچ اميدي به آينده كاري نداريم . (1747203) (alef-13)
 
پوریا
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۲:۱۵:۰۵
خیلی از نیروهای قراردادی به واسطه اقوام و خانواده بصورت قراردادی جذب دولت شده اند. اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم میبایست فرصتها بصورت برابر در اختیار آحاد جامعه قرار گیرد... خود بنده بصورت قراردادی مدت 12 سال است که در شرکتی خصوصی مشغول فعالیت میباشم و از رویه موجود ناراحت نیستم....پشتوانه من پشتکار و تلاشم است نه پیمانی بودن یا رسمی بودن (1747353) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۸ ۰۸:۲۷:۱۹
حتما" از نظر سوادی ومدرک مشکل داری در غیر اینصورت میفهمیدی که حقوق مزایای یک کارمندشرکتی باکارکنان رسمی و پیمانی چیه ؟ اگرهم بگی نه دروغ گفتی چون با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه داداشم زن وبچه خرج زندگی میخوان باحقوق شرکتی 400 تومان درماه حتی نمیرسی اجاره خونتو بدی ببینم با پشتکار میتونی ؟ ؟؟!!!! (1749081) (alef-10)
 
پوریا
۱۳۹۲-۰۸-۰۸ ۱۲:۲۲:۵۹
البته با این نگارش که شما نوشتی قضاوت اینکه چه کسی با سواد هست یا نیست رو به خوانندگان مطلب واگذار میکنم.....در اینکه زندگی خرج دارد یا ندارد بنده بحثی ندارم....شما ظاهرا موضوع درآمدت ( منافع شخصیت) با اینکه رویه استخدام درست باشه یا نه رو قاطی کردی دوست عزیز.... ما به تنبلی عادت کردیم... اگه دولت افراد رو بصورت رسمی استخدام کنه میزان بهره وری افراد مثل زمانیکه بصورت قراردادی کار میکنند بالا نیست.... و دولت به راحتی نمیتونه از اونا کار بکشه و یه عده حقوق بگیر به بازده پایین دور خودش جمع میکنه... تا کی میخوای وابسته به دولت یا هر کس دیگه بشی ... اگر میخوای قوی بشی باید تلاش بیشتری بکنی... مشکل رسمی بودن یا قراردادی بودن نیست مشکل زیاده خواهی و تنبلیه و از زیر کار در رفتنه....خود شما هم اگه رسمی بشی دیگه دولت به این راحتی نمیتونه اخراجت کنه ...دیگه کار نمیکنی و حقوقت هم میگیری و راست راست راه میری.... نگو که اینطور نیست (1749364) (alef-10)
 
smail
۱۳۹۲-۱۰-۱۵ ۱۹:۲۱:۳۸
باباستخدام دولت بودن که مشکلی را حل نمی کنه جلو این گرانی ها را بگیرید که ملت رو فلج کرده
ارزش و اعتبار ازدست رفته پول ملی را برگردونید (1889961) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۳:۱۹:۱۱
اشکال نداره داداش دوباره شرکتها میان رو کار و اقوام و آقازاده ها پولدار تر میشن ، شما باید کار کنی تا سرمایه دارها دوباره پولدارتر بشن (1747514) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۸ ۰۸:۳۱:۰۵
الحق والانصاف احمدی نژاد اگه یک کارخوب کرد همین بود که شرکتها را جمع کرد ما یکی رومیشناسیم که آس و پاس بود وحتی رزق روزیش رو خواهراش و مادرش میدادند آقایه شرکت خدماتی زد و با ساخت وپاخت با ادارات حالا میلیونر نه میلیاردر شده آیا واقعا" انصافه که 30درصد سهم یه کارگرو بدن شرکت بخوره حالا اگر اون صاحب شرکت آدم منصفی باشه وحق بیمه و بقیه مزایای کارگرها رو نخوره !!!!! (1749086) (alef-10)
 
محمد زر
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۱:۰۸:۴۴
اميد آن دارم اين بخشنامه شامل حال آقازاده ها نيز بشود .حداقل اگر نمي شود پستها را گلچين نكنند وبراي تصدي پست زحمت كشيده ودود چراغ بخورند نه اينكه از راه رسيده مدير خطاب شوند وكارشناس آگاه به كار ومجرب اقدامات نابخردانه او را ماله كشي كند ! قربان الف وزين (1747172) (alef-13)
 
قراردادی 85 وشرکت82
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۱:۲۹:۴۶
سلام ان دراین بخشنامه های پیداست هردفعه یک عده که انها .....میخواهند پیمانی میشوند ویک عده مثل توب روزمزد شرکتی قراردادی وبعد این سیکل میچرخد به اصطلاح دور باطل می شود خدایا خود درستش کن اینها فقط حرف میزنند.
خدایا خودت به داد نیروهای کارشناسی که روز مزد سال 81 شرکتهای سال 82 تا 84 وقراردادی های پیمان موقت کارمعین مشخص سال 92 هستند برس که له شدیم و خیلییها باستفاده از توان نماینده مجلس معاون ریس جمهور ......تبدیل وضعیت شدند ما که اینها نداریم خودت بخشنامه بده مهرافرین لغو شد تدبیر افرین امد بدرد نمی خورند
رازق افرین تو بهترین است شکر خدایا (1747246) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۳:۲۱:۵۵
اشکال نداره اون قبلی حداقل شرکت ها رو جمع کرد تا پول برسه دست خود کارمند و دلال رو حذف کرد اما ظاهرا قراره دوباره دلال ها بیان ،اشکال نداره درست میشه (1747521) (alef-6)
 
ناشناس
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۱:۳۱:۱۵
من که شوهرم 92/05/12 ده سال سابقه کاریش تموم شده و لحظه شماری می کردیم که مستقیم بره زیر نظر شرکت نفت حالا باید چه کار کنیم ما هم باید بگیم ای کاش به آقای روحانی رأی نمی دادیم اونم شرکت نفت که یه ارگان مثلا مستقل باید با حقوق 570 تومن زندگی کنیم (1747253) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۱:۳۷:۱۰
اطلاعیه های جذب نیرو را در کجا منتشر می کنید تا همه مردم بعدالت در جریان قرار گیرند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (1747268) (alef-13)
 
مادر نگران
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۲۱:۴۲:۰۸
واقعا اگر اقای روحانی فکری برای اشتغال جوانان بیکار نکند باید ان دنیا پاسخگو باشد.اینهمه نیروی جوان که میتوانند برای پیشرفت جامعه مفید باشند دارد به هدر میرود و شاید بسیاری از انها دچار افسردگی یا خیلی بیماریهای بدتر شوند که در اینصورت در اینده مشکلات زیادی برای کشور بوجود خواهند اورد.درست نیست برای روی کار امدن وعده بدهید بعد فراموش کنید.شما مسئولید.من حاضرم پسر 29 ساله مهندسم سر کار برود حقوق ندهند فقط بهترین روزهای عمرش گوشه خانه به بطالت نگذرد. (1748595) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۸-۱۱ ۰۹:۲۰:۲۹
بگو بیاد پیش ما ! (1752851) (alef-13)
 
زنجانی
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۲:۰۷:۰۸
با سلام بنده جانباز 50 درصد هستم چند ین بار برای کار بچه های به بنیاد مراجعه کردن هیچ کاری انجام ندادن این ها دورغ می گویند می خواهند انها ی که در جنگ حضور داشتن به نوعی بین مردم خرابشان کنند باور نکنید فرزندان ایثارگران در اولویت هسند فقط باید طرف یک جناح یا فایل در دستگاه مربوطه داشته باشید (1747341) (alef-6)
 
کارشناس
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۲:۲۴:۴۶
دولتمردان دولت يازدهم احسنت بر شما که با شجاعت مثال‌زدني تسليم جوسازيها نشديد و اثبات کرديد که بين عدالت و عوام‌فريبي و رابطه‌بازي فرق است. تقريبا اکثر قريب به اتفاق نيروهاي شرکتي بدون در نظر گرفتن استانداردها و صلاحيت‌ها و صرفا روي رابطه‌هاي شخصي و ظاهرسازي و بدون داشتن آموزش‌هاي لازم و با مدارک تحصيلي فله‌اي که توسط برخي موسسات آموزشي صادر شده‌اند وارد دستگاه‌هاي دولتي شده‌اند. اين امر باعث شده است افراد صاحب صلاحيت براي تصدي مشاغل دولتي با بي‌عدالتي تمام امکان ورود به دستگاه‌هاي دولتي را پيدا نکنند و سرخورده شوند. از سوي ديگر بهره‌وري در دستگاه‌هاي دولتي به علت فقدان مهارت لازم در کارکنان شرکتي روز به روز افول نمايد. حال اين گوي و اين ميدان؛ شرکتي‌ها هم در آزمون‌هاي رقابتي کتبي و شفاهي شرکت نمايند و صلاحيت خود را به اثبات رسانند. اما بايد مواظب تقلب‌ها و سوء استفاده‌ها بود؛ چرا که نيروهاي شرکتي در همه سطوح لابيهايي بسيار قوي دارند. (1747373) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۱۲-۲۴ ۱۳:۲۵:۴۳
احسن من هم با شما موافقم ،‌درد اونجاست كه نيروهاي قراردادي كه با پارتي استخدام شدن در سال 92 پيماني شدند اون هم با مدرك ديپلم و با يك آزمون داخلي و 3 سال سابقه كار. كاش دولت اونها رو هم بررسي مي كرد تا عدالت كاملتر اجرا بشه! (2025771) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۳:۰۷:۲۵
بخشنامه خوبي است . قانوني است ولي اميدوارم استخدام ها ادامه يابد .. (1747489) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۳:۴۱:۴۹
ما که نه در دولت قبل شغل داشتیم نه در دولت فعلی چه کسی به داد ما می رسد؟ چرا یچکس فکری برای استغال این میزان عظیم از جوانان فارغ التحصیل بیکارنمی کند؟ آقای روحانی رای آوردید ما را یادتان رفت؟!!! تمام کار دولت شده مذاکر خارجی پس ما جوانان بیکار چه ؟! وزارت کار کاری نمی کند موسسات کاریابی کاری نمی کنند. نمایندگان مجلس کاری نمی کنند. چه کسی به این مشکل بزرگ رسیدگی می کند؟ (1747584) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۴:۱۳:۳۸
من مدیر یک شرکت پیمانکار نیروی انسانی هستم
این مضوبه خیلی باحال بود خیلی حال داد دلتون بسوزه
حال کردم (1747683) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۴:۱۶:۲۱
غلط کردم قبلی رو نوشتم شرکتم الان در خطر است دارن جمعش می کنن الان تیلیف زدن بهم گفتن (1747692) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۴:۲۴:۰۶
چرا دولت به فکر کوچک سازی نیست وتنها با استخدام های غیر ضروری هزینه را اضافه وبعد مالیات تورمی از ما می گیرد ما چه گناهی کردیم که باید هزینه پارتی دارانی را بدهیم که قرار است استخدام شوند بخدا زیر تورم له شدیم مالیات تورمی کافی است (1747715) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۴:۴۵:۰۷
اگه راست میگن بیان این بازنشسته هایی که به صورت غیر مستقیم دوباره از طریق پروژه ها یا پارتی بازی در همان اداراته محل خدمتشان دوباره استخدام میشن و هم حقوق بازنشستگی میگرند هم کلی حقوق آنهم بدون انجام کاری مشخص به آنها پرداخت میشود را قراردادهایشان را فسخ کنند تا اینهمه جوانی که بیکار و در نتظار ازدواج به سر میبرند شاغل شوند. چرا باید یک بازنشسته هم از دولت حقوق بازنشستگی بگیرد هم به واسطه باندبازی و رابطه در همان اداره دوباره استخدام شود و پولهای کلان بگیرد در حالی که خود کارمندان شاغل هم اندازه آنها نمیگیرند. (1747760) (alef-13)
 
شکوری
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۴:۵۲:۲۵
ما طی 24 سال خدمت در بیمه ایران 4 بار گزینش شده ولی هنوز قراردادی هستیم ازریاست جمهور خواهش میکنم پیگیری کنند تا ما استخدام رسمی شویم (1747780) (alef-13)
 
ناشنان
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۵:۰۳:۵۱
بعد از 18سال کارصادقانه برای بیمه ایران اگر ماراهم جز نیروهای خود بحساب بیاورند وکارمند این اداره بشویم خوشحال میشویم .هرچند امیدی نیست . (1747816) (alef-13)
 
سیّد
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۱۵:۴۸:۳۲
چرا در کنار نظرات فقط علامت مثبت یعنی موافق قرار داده اید. علامت منفی یعنی مخالف هم قرار دهید تا ببینیم چند چنده. بعضی ها حوصله پاسخ ندارن. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است!؟ (1747910) (alef-13)
 
تافردا
۱۳۹۲-۰۸-۰۷ ۲۳:۴۰:۴۲
بسمه تعالی
آقای عسکری آزادمردی برای تمام دولت ها (1748818) (alef-10)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۸-۰۸ ۰۸:۰۰:۱۲
سلام تو رو خدا به داد بچه های طرح کاراموزی که در سال 88 با شرکت خصوصی وبعنوان مامور در ارگان دولتی مشغول هستند تبدیل وضعیت بشند هر چند اصلا امید به ایند ندارن واقعا باید چیکار بکنن (1749060) (alef-10)
 
مصطفی
۱۳۹۲-۰۸-۰۸ ۰۹:۵۶:۴۴
7سال است در بنیاد شهید قراردادمعین هستم در بازرسی ها و رتبه بندی ها همیشه جایگاه مناسبی داشته ام اما گویا اینها ارزشی ندارد باید با افراد تازه از راه رسیده پشت یک میز نشست و آزمون داد باکی نیست با دوفرزند و خانه ای به نام مسکن مهر که روزی100 کیلومتر تردد بر ما تحمیل کرده و حقوق کم زندگی می کنیم (1749192) (alef-10)
 
بهرام
۱۳۹۲-۰۸-۰۸ ۱۰:۳۰:۵۵
من هرچی خوندم ازاین مصوبه جدیدسردرنمیارم.لطفایکی ازدوستان درموردنیرویهای قراردی کارمشخص بهم توضیح بده.یعنی ازکاربیکارمیشیم. (1749226) (alef-10)
 
سعيد
۱۳۹۲-۰۸-۰۸ ۲۰:۴۷:۴۴
12 ساله در دولت قراردادي كار مي كنم . معمولا كار پرسنل رسمي و پيماني را هم انجام ميديم . حقوقمون يك سوم پيماني ورسمي است . كارانه ، بهره وري ، سختي كار و هزارتا تسهيلات ديگر را كه پرسنل رسمي و پيماني مي گيرند محروميم . حالا هم دولت جديد تير خلاص زد . خدا نگذره ازتون (1750021) (alef-10)
 
بدبخت
۱۳۹۲-۰۸-۰۸ ۲۱:۲۷:۲۲
چیه واسه خودتون میگین فرزند جانبازو شهید......؟!
من پدرم جانباز 50درصده خودمم فوق لیسانس مهندسی زلزله دارم، هیچ جایی هم پارتی بازی نکردیم....از مرداد سال کذشته مثل همه رفتیم استخدام شدیم ولی حالا بعد 15 ماه میگن اعتبار نداریم برین بشینین تو خونتون! وای به حال دهه شصتی هاااااا همه بدبخت شدیم رفت! سالی که نکوست از بهارش پیداست!! (1750071) (alef-10)
 
عدالت
۱۳۹۲-۰۸-۰۹ ۰۷:۲۶:۲۲
با سلام امیدوارم مسولین معاونت توسعه و منابع انسانی رئیس جمهور با ابلاغ نامه ای نسبت به استخدامهای رسمی و قرار دادی ادارات دولتی که از سال 90 بدون انجام تشریفات استخدامی عادلانه از جمله نشر آگهی استخدام و آزمون نسبت به استخدام ناعادلانه چه قرار دادی و رسمی و معین کار اقدام نموده اند جهت جلوگیری از اجحاف حق میلیونها جوان بیکار و جلوگیری از ناعدالتی در دولت امید و تدبیر بر اساس عدالت اقدام اجرایی نماید و با متخلفان برخورد نماید و جلو این استخدامها را در هر مرحله بگیردتا شاهد اجرای عادلانه استخدام بر اساس معیار عدالت محوری باشیم % (1750492) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۲-۰۸-۰۹ ۰۷:۳۱:۴۵
شهدا و جانبازان مسلما حق بزرگی بر این مملکت دارند و برای رضای خدا و مملکت رفتند اما برای این کارها که امتیازی بگیرند نرفتند آنها خواهان اجرای عدالتند هر چند من هم با استخدام یکنفر از فرزندان آنها موافقم اما میلیونها بیکار و ردیف استخدامی کم ارگانهای دولتی و نظامی تاکی باید شاهد بی عدالتی و یکسو نگری باشند (1750496) (alef-13)
 
تحصیلکرده بدون پارتی
۱۳۹۲-۰۸-۰۹ ۰۸:۳۱:۲۷
خیلی از نیروهای قرارداد کار معین با پارتی بازی اومدن سر کار حتی بدون اینکه شایستگی داشته باشند. ما جوانهای تحصیل کرده بیکار زیاد داریم ولی مشاهده میشه فرد با دیپلم فقط به دلیل اینکه برادر یا عمو یا دایی یا یکی از آشناهاشون توی دستگاهها نفوذ داشتند اومدند سرکار!!!!!!!!!!!!! دولت تدبیر و امید آخه من فوق لیسانس بیکار که هیچ پارتی ندارم باید چه خاکی بر سر بریزم. آیا واقعاً این حقوقی که اینها میگیرند حلاله. دولتهای قبلی که به فکر ما نبودند و همه دستگاهها بیشتر از ده درصدشون نیروی قرارداد کار معین گرفتند و مطمئناً تا زمانی که موهامون هم مثل دندونهامون سفید بشه نوبت به ما افراد بدون پارتی نمیرسه. تورو خدا بیائید یه قانونی تصویب کنید و همه اون افرادی که با پارتی اومدند سرکار و شدند قرارداد کار معین با همه افراد بیکار تحصیلکرده توی آزمون شرکت کنند بعد هرکس شایستگی علمی داشت و نمره علمی آورد را بکار بگیرید. مطمئن باشید یک درصد این افراد امتیاز قبولی نمیارند چون خیلیهاشون بار علمیشون زیر صفره. بسه شونه هفت، هشت، ده سال حق ما افراد تحصیلکرده بدون پارتی را خوردند و شکمهاشونا سیر کردند. حالا هم که دیگه دانشگاههای علمی کاربردی سازمانها درست شدند و دارند به همشون یکی یه مدرک مفتی میدن. تورو خدا شما بیائید عدالت علی (علیه السلام) را که مدیرای قبلی ازش دم می زدند را رعایت کنید. اونا فقط شعارش را میدادن.
امید ما جوانهای تحصیلکرده ی شایسته بدون پارتی اول به خدا بعدش به دولت تدبیر و امید است. تو رو خدا شما حقی که دولتهای قبلی از ما ضایع کرند را بگیرید.
به امید امیدوار شدن نا امیدان به دولت تدبیر و امید!
یاحق (1750519) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۰۹ ۰۹:۰۴:۲۶
روز از نو روزی از نو ، بگیر پرتغال فروش پدر سوخته رو !!!!!!!1 (1750534) (alef-13)
 
جمالی
۱۳۹۲-۰۸-۰۹ ۰۹:۵۲:۲۳
کوچک کردن خانواده دولت در شرایطی که دانشگاه های عدیده سیل جمعیتی فارغ التحصیلان روانه بازار کار کرده است بحران افرین بوده است حذف پست های دولتی کارشناسی نشده موجب تراکم کار در دستگاه های دولتی شده ومردم در بعضی ادارات بعلت کمبود کارمند برای کوچکترین کار بایستی مدتها در نوبت بمانند (1750578) (alef-13)
 
قراردادي
۱۳۹۲-۰۸-۰۹ ۱۷:۰۵:۰۴
كاري كنيدخداپسندانه وخداراخوش بيايد.نيروهاي قراردادي تمام وقت بالاي 5سال سابقه كه درسالهاي اخيرپيماني ورسمي شدندچراادامه پيدانمي كند.من كارمندقراردي تمام وقت بامدرك ليسانس با14سال سابقه كاردركانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان كه درسال 89تمام مربيان قراردادي بالاي 5سال سابقه يارسمي شدندياپيماني كه امثال ماازبدروزگارازقلم افتاديم.خواهشمنديم به دادمابرسيدكه اختلاف حقوقمان باپيماني ورسمي ها500هزارتومان است (1751134) (alef-6)
 
قرارداي
۱۳۹۲-۰۸-۰۹ ۱۷:۰۷:۲۶
نيروهاي قراردادي رادريابيدوامنيت شغلي رادركشوررواج دهيد (1751138) (alef-6)
 
كارمندقراردي
۱۳۹۲-۰۸-۰۹ ۱۷:۱۱:۰۲
باسلام يك كارمندقراردي شايدبيشترازيك كارمندرسمي حتي كاركندچرانبايد
امنيت شغلي داشته باشدنيروهاي باسابقه اماقرارداي رسمي بشوند (1751142) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۸-۱۳ ۱۴:۰۹:۳۵
ما یکی که در اداره به هرکارمند قراردادی می گوییم کاری را بکند بلافاصله می گوید ما که رسمی نیستیم بروید به رسمی ها بگویید با این وضع اگر استخدام رسمی هم بشوند که واویلاست (1757661) (alef-13)
 
علی حیدری بهزادکلایی
۱۳۹۲-۰۸-۰۹ ۱۹:۴۳:۱۰
جوانهای فارغ النحصیل و بعضا" با مدارک عالیه و فنی استخدام رسمی نمیشوند البته همه ارگانها میگویند که چیزی بنام استخدام رسمی نداریم راستی پس چرا برای بعضی ها حکم استخدام رسمی صادر میکنند نگارنده اگه حالشو داره بره از ارگانهای مختلف خصوصا" دولتی احکام استخدام رسمی رو بررسی بکنه انوقت معلوم میشه که کی ها حتی امروز حکم استخدام رسمی میگیرند اشتبا نکنید من افراد یا اشخاص و گروه خاصی مد نظرم نیست فقط بروید و آمار بگیرید آنوقت آفتاب آمد دلیل آفتاب قشنگ معنی میشه. (1751353) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۸-۱۱ ۰۰:۰۱:۱۸
پس لایحه استخدام خانواده شهداو ایثارگران که شرط سنی رو حذف کرده بودند به کجا رفت؟ (1752639) (alef-13)
 
p
۱۳۹۲-۱۲-۲۲ ۲۱:۲۳:۰۳
سلام من از شرط سنی استفاده کرده ام (2023537) (alef-6)
 
قبول شده آزمون شهرداری
۱۳۹۲-۰۸-۱۱ ۰۹:۴۹:۱۱
سلام
با این تفاسیر آزمون شهرداریها که برگزار شده چی میشه؟ (1752880) (alef-13)
 
ناتشناس
۱۳۹۲-۰۸-۱۱ ۱۳:۲۴:۱۶
تورو خدا تکلیف اون قبولی های مرحله اول استخدامی شرکت مخابرات رو روشن کنید که فرزند بازنشسته و با 8 سال سابقه کار در شرکت مخابرات مشغول کار بودهاند ولی تو مصاحبه هم عالی بودن سهمیه استانشون هم اگر 38 نفر بود 30 نفر اعلام کردند و 8 نفر بلا تکلیف موند رو مشخص کنید که جز قبول شدگان باشند (1753343) (alef-6)
 
king12
۱۳۹۲-۰۸-۱۲ ۰۰:۳۰:۴۵
نمی دونم چرا سایت وابسته به دکتر توکلی این موضوع را به عنوان خبر در سایتشون ذکر کرده متاسفانه خود این اقا و کسانی که در مجلس هستند بدترین خیانت به ما جوانانی که در خرداد 91 امتحان داده و در مصاحبه قبول شده ایم کرده اند من چند تا سوال دارم . ان موقع که این ازمون انتشار اگهی شده اند این نماینده کجا بوده اند که جلوی این استخدامی بگیرند که نزدیک به 40000 نفر را در سرتاسر کشور سرکار گذاشته اند و کس هم پاسخگو نیست بعد از گذشت 18 ماه تازه یادشون افتاده مهر افرین مشکل داشته این هم از دولت تدبیر و امید که بعد از 18 ماه به جای ما رو از بلاتکلیفی در بیاوره این استخدامی را منوط به ریس مجلس(که ان زمان در بحث با رئیس جمهور وقف بر موضوعات شخصی و خانوادگی بوده فیلم و.. و دلجویی نمایندگان مردم از رئیس مجلس واقعا مضحکه ) در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به‌صورت پیمانی می‌باشد. و تکلیف مت که از یک استان محرم (خوزستان ) که در 26 خرداد 91 امتحان داده ایم با این همه منابع نفتی باید این همه امار بیکاری بالا باشد چه کسی باید جواب ما را بدهد متاسفانه من تا حالا با هر خبرگزاری درخواستی برای پیگیری ارسال نموده کسی تا حالا پاسخگو نبوده و برای نمایندگان که خود را نماینده ملت میدانند و کاری برای رفع تورم و بیکاری این مردم انجام نمی دهند متاسفم. (1754859) (alef-13)
 
عدالت
۱۳۹۲-۰۸-۱۲ ۲۲:۰۹:۰۲
تكليييييييف قرارداديهاي ساعتي مظلوم لشكري چي ميشه (1756688) (alef-13)
 
کارمند قراردادی شهرداری
۱۳۹۲-۰۸-۱۳ ۰۷:۴۱:۲۹
شما را به خدا فکری به حال کارمندان قراردادی شهرداری تهران هم بکنید . شهرداری مثل شتر مرغ عمل می کنه . هر وقت به نفعش باشه خصوصیه هر وقت به نفعش نباشه دولتیه .
در حال حاضر شهرداری تهران 57000 نیرو داره که بیشتر اون قراردادین . بین اونا کسانی هستند که بیش از 8 سال سابقه کار دارن . تو آزمونهایی هم که دوسال یه بار برگزار میشه اون قدر پارتی بازی هست که به خیلی از افراد نوبت نمی رسه .
تکته دیگه اینکه قراردادیای شهرداری قرارداد مستقیم با شهرداری ندارن . قرارداد اونا با شرکتی به نام خدمات اداری شهر هست که فکر می کنم این هم خلاف باشه . (1757012) (alef-13)
 
مهدوی
۱۳۹۲-۰۸-۱۸ ۱۳:۳۸:۲۹
اگرجوانان بنی هاشم درکربلا درجلوی چشمان حضرت زینب (س) به شهادت رسیدند ودل ایشان را بدرد آوردند . درایران عمرجوانان به علت بیکاری ذره ذره تباه می شود ودل پدرومادرشان بدرد می آورند . (1765775) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۸-۲۱ ۱۳:۱۴:۴۵
به راستی چه کسی از این ماجرا سود میبرد؟؟ (1772378) (alef-13)
 
حسن روحاني
۱۳۹۲-۰۹-۰۲ ۲۰:۴۵:۱۴
خدااااااااا من چي بگم از پارتي بازي؟ اعمال نظرات سليقه اي ؟ برخورد مسئولين و دولت در برابر اين جوانان كه گويا هيچ مسئوليتي در قبال اين جوان ها ندارند!! (1791483) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۲ ۲۱:۱۸:۴۴
تخلفاتی که مخابرات درسال 91درآزمون استخدامی مرتکب شدراخواهش میکنیم پی گیری کنید.سهمیه هایی که پس ازمصاحبه معلوم شد که دستکاری شده اندتا افراد موردنظر جذب شوندوقبولی افراددررشته هایی که درآگهی ثبت نشده بود تاشرکت کننده ای ثبت نام کندتاشخص موردنظربدون رقیب جذب شودو.... (1791560) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۲۱ ۲۰:۴۶:۱۱
با سلام
اینجا ایران است...........................
خدارو شکر کنید شما کار دارید چه پیمانی چه رسمی .....
ما که هیچ کاری نداریمو متاهل هستیمو مدرک مهندسی الکترونیک داریمو هر آزمونی میدم تو مصاحبه پارتی بازی ردم میکنن یه بیسوادو استخدام میکنند چی بگیممممممممممممممممممممممممممممممممم......؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!خدا ایشالا حقمونو بده چون دارم رنج میبرم تو زندگی داره جوونیم هدر میره نه کاری گیرم میاد نه باری زنمم واقعا ازش شرمندم من سر کار بودم بعد یه سال بخاطر اینکه شرکت کارون تو شوشتر بدهی داشت دستگاهایی که ما روش کار میکردیمو فروخت و مارو بیکار کرد خدا لعنتشون کنه (1838463) (alef-13)
 
حسن
۱۳۹۲-۱۰-۱۶ ۱۳:۳۵:۲۱
واقعا با ابلاغ اين مصوبه كه شركتهاي خدماتي برگردند آيا دوباره به بند كشيدن نيروهاي زحمت كش ادارات نيست كه تعدادي سرمايه دار با ارتباط به دواير دولتي وارد مي شوند و جيبهايشان را با پول قشر ضعيف قراردادي پر خواهندكرد.اين دولت قصد دارد اميد را در دل مردم زنده كند ولي با اين مصوبه نااميدي را به قشر ضعيف قرادادي هديه داد.مي خواهند بگويند حرفي از استخدام رسمي و پيماني نزنيد تازه بايد به عقب برگرديد يعني قراردادي حق ترقي و رشد ندارد،نمي تواند ادامه تحصيل دهد،اگه فردي در بدو خدمت در شغل نظامي گروهبان باشد در نزديك به 20 سال به افسر تبديل مي شود در صورتي كه اگر همان فرد ادامه تحصيل دهد در طول 4 سال به يك افسر تبديل مي شود و در هيچ كجاي دنيا با اين ارتقاء مخالفتي نمي شود.اگر شما با دولت قبلي مشكل داريد چرا با اقشار ضعيف جامعه گرو كشي مي كنيد.دست از اين اقدامات بر داريد و به فكر راه حلي براي خروج از اين بحران باشيد چون اين مملكت ديگر فرصت اشتباه نداردو........................ (1891664) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۱۰-۱۷ ۰۹:۳۰:۵۵
تو این مملکت هر روز استرس ،شب که میخوابی فرداش هزار تا مصوبه وبخشنامه جدید ،اگه میدونستن با بعضی بخشنامه ها چه ضربه ای به بعضی خانواده ها وارد میشه (1893194) (alef-10)
 
آشنا
۱۳۹۲-۱۰-۱۹ ۰۷:۴۲:۴۲
13سال در اداره کار مشغول هستم با مدرک ليسانس ولي بخاطر بي عرضه بودن کارگزيني تا بحال کاري براي پيماني يا رسمي شدن ما انجان ندادند ولي خدا روخوش نمي اد ،بعداز 13سال باز بلاتکليف بمونيم بعضي از حضرات تلاس کنند براي پيماني کردن بعضي از همکاران ترا خدا بيايد ببيند در شهرستانها چه برسر قرداديي ها مي اورند . چرا دولت تدبير تلاشي براي اين بدبخت بيچاره ها انجام نمي دهد تا بدونه آزمون پيماني بشند مگه آزمون چي هست بجز اينکه از رساله سوال مي دن ،يکي اصلا اهل نماز نباشد نبايد کار کند اين چه روش غلطي است بيايند ببينند اون فرد چطوري کار ميکند بخاطر کارش اون استخدام کنند نه بخاطر نماز نخواندن يا بلد نبودن شکيات (1897120) (alef-6)
 
ناشناس ناشناس
۱۳۹۲-۱۰-۲۰ ۲۲:۵۵:۰۵
تکلیف کسانی که از اسخدام های برنامه چهارم توسعه اند و کارشان تا حالا مونده چیه؟ اینا هم به آتیش طرح مهرآفرین میسوزند؟ (1899689) (alef-10)
 
رشید
۱۳۹۲-۱۱-۱۰ ۲۰:۴۲:۳۷
سلام به داد نیروهای شرکتی مخابرات هم برسید واقعا رنج می برند چون ماهی 500000هزار تومان خیلی کم است ان هم سه ماه پر می شود بعد یک ماه میدهند در استان گلستان شهرستان گمیشان اینجوری است انشاالله دراین دولت درست میشود اول به خدا توکل میکنیم بعد به دولت روحانی عزیزمان. خدا یارتان باد (1941638) (alef-10)
 
محمد باقری
۱۳۹۲-۱۱-۱۴ ۱۸:۴۹:۳۰
چرا هیچ خبری از رسمی شدن ما فرزندان شهید نیست .چرا در دولت جدید این طرح متوقف شد؟ آیا مگر قانون پنجم توسعه عوض شده؟آیا مگر مجلس و شورای نگهبان این قانون را تصویب نکردند؟و هزاران اما و اگرهای دیگر.و چرا اینچنین با ما فرزندان شهید که پدرانمان را در راه این مرز بوم از دست داده ایم میکنید.چرا طرحی که باعث خوشنودی ما میشود را متوقف میکنید .ما امانتی هستیم نزد شما مسئولینپس از امانتتان خوب نگهداری کنید. پدرانمان مارا نزد شما به امانت نهاده اند.ولطفا جواب این چراهای مرا نیز بدهید.با تشکر محمد باقری از بهبهان (1949870) (alef-15)
 
قرادای
۱۳۹۲-۱۱-۱۷ ۰۸:۲۳:۳۲
جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری
با صدور این بخشنامه که باعث شد قراردادی ها پیمانی شدن خود را به گور ببرند و همچنان استثمار شوند.
ولی تجربه نشان داده این روزه ها نیز تمام می شود و خانواده قرادادی های که متشکل از 1.5 میلیون نفرند و ایشان که به امید آینده ای روشن به جنابعالی رای دادند ولی متاسفانه در دولت شما نیز سرخورده و نا امید از آینده و دچار استثمار مدرن شدند.
قرادادی های عزیز نگران نباشید 4 سال دیگه دوباره میریم پای صندوق های رای و آنجا معلوم میشه آیا ما تاثیر گزاریم یا نه؟
نردبان این جهان مال و منی است
عاقبت این نردبان افتادنی است
لاجرم آنکس که بر بالا نشست
استخوانش سختر خواهد شکست...... (1956763) (alef-10)
 
قرار دادی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۱۱ ۱۰:۱۸:۰۲
نگران نباش ما باید دست به دست هم بدیم . اندکی صبر سحر نزدیک هست (4302249) (alef-11)
 
سي
۱۳۹۲-۱۱-۱۷ ۱۰:۱۷:۴۵
وقتي كشوري به اين بزرگي داريم و با اين همه منابع چرا دولت ما بايد كوچك شود ما مستحق مقتدر ترين دولت وقدرتمند ترين هستيم (1957054) (alef-10)
 
رضا
۱۳۹۲-۱۱-۲۶ ۲۱:۴۷:۳۸
دولت باید کوچیک بشه جمعیت زیاد _ ما این جمعیت رو بردیم سر کار باید به فکر رشد زاد وولد باشیم (1975743) (alef-10)
 
فقیر و بدبخت
۱۳۹۲-۱۱-۱۸ ۱۷:۴۴:۳۸
آقا بیخود ی وقت مردم را نگیرین تا بند پ(پارتی و پول)هست وضع به

همین منوال پیش میرود . تمام (1960949) (alef-13)
 
باسواد یبیکارریپول ناامید
۱۳۹۲-۱۱-۱۸ ۱۸:۰۴:۳۸
از هرچی آگهی استخدامیه حالم بهم میخوره ... کلی پول از جوونای بیکار و

بی پول مملکت به جیب میزنن آخرشم با پارتی یکی رو استخدام میکنن .

خوبه یه نظارتی به هزینه آزمون

های استخدامی هم بشه .... تازه بعضی از موسسات بعداز اینکه پولشونو

جمع میکنن دیگه یادشون میره حداقل آزمونی برگزار کنن و هیچک.....س هم

جوابگو نیست تو رو خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تا خودکشی

نکردیم یه راهی پیدا کنین


خدایی من که هیچوقت نمی بخشمتون (1960989) (alef-13)
 
فقیرترین
۱۳۹۲-۱۱-۱۸ ۱۸:۱۰:۵۲
تو رو خدا حداقل با این وضع بیکاری و بیپولی جوونا طرح افزایش جمعیت رو

پیش نکشید آخه بچه خرج داره این خرج از کجا باید تامین بشه؟؟؟؟؟ (1961003) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۱۱-۲۰ ۱۴:۵۴:۴۰
خدا به دادمون برسه من 30 سالمه بیکارم خودشم مجرد حقوق بشر 0 اینجا خدا به دادمون برسه (1965118) (alef-10)
 
سيد احمد
۱۳۹۲-۱۱-۲۵ ۰۸:۰۶:۰۶
عرض سلام و وقت به خير
من فرزند شهيدي هستم كه فكر نميكنم بيشتر از ١٥ تا ٢٠ بار اونم فقط واسه نامه هاي معرفي به بنياد شهيد مراجعه كرده باشم ، به دليل اينكه بنياد شهيد عملاً در حق فرزندان شهيد كوتاهي كرده ، البته بنياد شهيد هم از بخشنامه ها دستور ميگيره و در چهار چوب مشخص كار ميكنه ، كوتاهي از بنياد شهيد شهرمون يا كاركناش نيست ، كوتاهي از بالاتره ... حالا نميدونم اين يادداشتي كه دارم مينويسم رو كسي از مسئولين اجرايي ميخونه يا نه ، خدمتتون عرض كنم كه من يك جوان ٢٤ ساله هستم كه تازه حدود ٥ ساله استخدام يه اداره دولتي شدم ، با اينكه همه مسئولين و مراجعه كننده هاي من از كار و رفتار اداري من راضي هستن توي اين ٥ سال استخدامم هيچ پيشرفت اداري نداشتم ، به صورت نيروي شركتي استخدام شدم ، حالا چند سالي هست كه قراردادي شدم ، حرفامو خلاصه ميكنم ، براي اينكه پيماني يا رسمي بشم رفتم بنياد شهيد ببينم چه خبر ( بنياد هم طبق معمول با دادن يه نامه كه فلان اداره يا سازمان طبق فلان ماده و تبصره فلان كنيد ) به من پاسخ دادن ، نامه هاي بنياد شهيد قربونشون برم ماشالله مثل فرزندان شهيد چه اعتباري توو اين مملكت دارن ... !!! زماني كه جنگ تحميلي تموم شد من ٨ سالم بود ، نمي شد برم جبهه بجنگم ، حداقل جانباز بشم و از امتيازهاي جانبازان كه خيلي بيشتر از فرزندان شهيده استفاده كنم ، خلاصه نامه رو خوشحال بردم اداره كل كه ديگه رسمي شدم رفت ، والله چه عرض كنم بلاخره اون كسي كه نامه رو از من گرفت همكارمه دوست ندارم در باره عملكرد ايشون چيزي بگم ولي روي هم رفته ميگم كه هرچي نامه از بنياد اين طرف اون طرف بردم هيچ اعتبار اجرايي نداشتن ، حالا حدوداً سه ساله ميگن بله ما پي گير تبديل وضعيت شغلي شما هستيم ولي پست خالي توي چارت نداريم !!! آخه مگه ميشه ٣ سال يه پست خالي پيدا نشه بدن به من ، سرتون رو درد نيارم تا حالا واسه فرزنداي شهيد كه شاغل هستن امتياز چنداني از نظر اداري داده نشده از نظر مالي كه هيچ ، با يه حقوق كارمندي قراردادي هنوز جرأت ازدواج كردن رو هم ندارم چون خرج و مخارجش با حقوقم جور در نمياد ... بقيش رو خودتون بهتر از من ميدونيد (1973057) (alef-10)
 
مهرداد
۱۳۹۲-۱۱-۲۶ ۲۱:۴۵:۳۳
نگران نباش عزیزم فعلا وام 50 میلیونی رو بگیر مدیر کل هم میشی لیسانس شمادر ادارات فوق لیسانس حساب میشه یعنی یه رتبه بالاتر ضمنا شما شرایط سنی ندارید در استخدامی ها نگران نباش عزیزم (1975735) (alef-10)
 
عباس
۱۳۹۲-۱۱-۲۶ ۱۵:۴۲:۱۰
آقا بیخود ی وقت مردم را نگیرین تا بند پ(پارتی و پول)هست وضع به

همین منوال پیش میرود . تمام............. (1974805) (alef-13)
 
عباس
۱۳۹۲-۱۱-۲۶ ۱۵:۴۳:۰۶
3سال در اداره کار مشغول هستم با مدرک ليسانس ولي بخاطر بي عرضه بودن کارگزيني تا بحال کاري براي پيماني يا رسمي شدن ما انجان ندادند ولي خدا روخوش نمي اد ،بعداز 13سال باز بلاتکليف بمونيم بعضي از حضرات تلاس کنند براي پيماني کردن بعضي از همکاران ترا خدا بيايد ببيند در شهرستانها چه برسر قرداديي ها مي اورند . چرا دولت تدبير تلاشي براي اين بدبخت بيچاره ها انجام نمي دهد تا بدونه آزمون پيماني بشند مگه آزمون چي هست بجز اينکه از رساله سوال مي دن ،يکي اصلا اهل نماز نباشد نبايد کار کند اين چه روش غلطي است بيايند ببينند اون فرد چطوري کار ميکند بخاطر کارش اون استخدام کنند نه بخاطر نماز نخواندن يا بلد نبودن شکيات (1974808) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۱۱-۲۸ ۱۷:۵۵:۱۱
سلام ازمسءولان خواهش دارم در مورد استخدام استانداری های اخیر به نحوه پذیرش استخدام درآستانه اردبیل هم نظارت داشته داشته باشند اینجاها چی درهمه.هرکسی هرکیو دوس داشته باشه استخدام میکنه طریقه بومی سازیش هم. بر پایه عدالت اجتماعی نیست (1979922) (alef-13)
 
سعید
۱۳۹۲-۱۲-۰۳ ۲۲:۳۸:۱۵
باسلام من نمیدونم چه لازمه بابت زحمت کشیدن یک سری افراد یک تعدادبعنوان واسظ یاشرکت ازحق وحقوق این زحمتکشان برداشت کننددرصورتی که همین قراردادهارا میتوانندمستقیم خودارگانهاباهمان شرایظ باافرادببندند (1989067) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۱۲-۰۶ ۰۸:۰۶:۳۲
شمارا به خدا با امنیت شغلی مردم بازی نکنید بعد از ده سال اشتغال در شهرداری به قرار داد شهرداری در امدیم حالا هرکسی میاد یه قانونی میزاره مردم همین طوری استرس و فشار روحی روانی دارند دیگه بیش از این مردم را اذیت نکنید حداقل بگذارید با یه ذره دلخوشی همان قرارداد با شهرداری زندگی را بچرخانیم (1994069) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۲-۱۲-۰۶ ۲۱:۴۵:۵۷
با سلام لطفا اعلام بفرمایید حالا اگه آزمونی شرایطو نداشته باشه و لغو بشه تکیف اونایی که ثبت نام کردن ویا اونایی که قبول شدن چی میشه ؟آیا هزینه هایی که کردن بهشون بر میگرده؟ (1995332) (alef-6)
 
غفور
۱۳۹۲-۱۲-۰۷ ۰۹:۵۰:۴۶
اینجانب درسال 1379 با مدرک فوق دیپلم عنوان نیروی قراردادی در سازمان بازرسی ونظارت بر توزیع کالا مشغول به کارمی باشم وتا به حال افراد زیادی با فاصله 3سال و5سال10سال از ما از قراردادی تبدیل به پیمانی شده اندولی ما به دلایل نا مشخص هنوز قراردادی می باشیم به دیوان عدالت اداری هم شکایت نمودیم با کمال تعجب در دیوان عدالت اداری از 6 شکایت با شرایط مساوی 1 شکایت رای به تبدیل وضعیت شد ولی 5 شکایت رد شد مجددا با عنوانم تناقض آراء به دیوان عدالت شکایت نمودیم نزدیک به یک سال است که هنوز اقدامی صورت نگرفته است لطفا اقداماتتان به عدالت نزدیک باشد (1995973) (alef-6)
 
محمد
۱۳۹۲-۱۲-۰۷ ۱۶:۳۴:۳۱
سلام

لطفا در مورد کارشناسانی که در دستگاههای اجرایی بصورت قرارداد انجام کار معین با بیش از 7 سال سابقه مشغول به خدمت هستند چه تصمیمی برای این افراد گرفته شده است .
اگر به خدا با این سابقه در آموزش و پرورش کار کرده بودیم به خدا بدون آزمون استخدام شده بودیم !؟ (1996690) (alef-10)
 
اسماعیل
۱۳۹۲-۱۲-۲۳ ۱۴:۳۸:۴۶
نمیدانید بد تر از بیکاری &خار شدن لیسانسه پیش آدمهای بیسواده.


کاش فقط خدمون غصه بیکاری می خوردیم غصه خوانواده رو کجای دلمون بگذاریم (2024218) (alef-6)
 
حقي
۱۳۹۲-۱۲-۲۴ ۱۱:۳۲:۵۵
لطفا اگر تواناي داريد كسي را ه سركار ببريد يااستخدام كنيد مگر خودتان چه طوري استخدام شديد حالا ميخواهيين نان بري كنيين بعد از10 يابيست سال خدمت آرامش براي نيروهاي قراردادي نزاشتين لطفا دنبال نا بري جوان مردم نرين (2025477) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۳-۰۱-۰۸ ۰۰:۲۹:۰۷
تورابخدا کم به نیروهای قراردادی و شرکتی استرس وارد کنید دیگه قلب درد گرفتیم اعصابمون داغون شده زن وبچه من به چه جرمی باید استرس داشته باشند شهر ما کارخانه نداره اگه دولت کمک نکنه من و امثال من چکار کنن سرمایه هم ندارم - آقای روحانی تورو به خدا امید ما را ناامید نکن , میدونی هرکدام از این نیروهای قراردادی چند تا نان خور دارند , چه قدر پدر و مادرها , چقدر زن وبچه ها , چه قدر خواهر وبرادرها عمو وخاله ........منتظرامید شما برای امنیت شغلی ما نیروهای قراردادی هستند (2042154) (alef-11)
 
مهرداد بستاک
۱۳۹۳-۰۱-۰۸ ۰۰:۳۶:۵۸
ریس جمهور عزیزم نیروهای قراردادی رو از این برزخ نجات بده - ماهم انسانیم تا کی استرس اخراج وبیکار شدن -کاری کن یکباره جمعیت زیادی از کشور شادی رو لمس کنند و دست به دعا برای سلامتی شما ببرند یا علی بگو امید رو هدیه کن -دختر های من هم گناه دارند تا کی باید بابایی که همیشه فکرش مشغول کارشه واسترس داره تحمل کنن تورا به خدا آقای جهانگیری ونمایندگان محترم مجلس کمک کنید (2042168) (alef-11)
 
علیداد محمدی فر
۱۳۹۳-۰۱-۰۸ ۰۰:۴۵:۳۸
سه ساله نیروی قراردا دمعین هستم زنم وبچه ام میگنن نگران نباش همه چیز درست میشه, من وتمام نیروهای قراردادی رو پیش زن وبچه هامون شرمنده نکنید , اقای روحانی ما به شما رای دادیم کمک مان کنی امیدوارمان کنی - بیا این سد رو از بین نیروهای قراردادی وپیمانی ازبین ببر - خدا نگهدارت باشه (2042179) (alef-11)
 
هوشنگ
۱۳۹۳-۰۱-۰۸ ۰۰:۵۳:۴۷
سنم بالا رفته بیکارم لااقل شرایط سنی رو تغییر بدهید لعنت بر من که نمی میرم دیگه دیونه شدم بیمارستان روانی ها پول میگیرن و اگرنه میرفتم اونجا مدرکم هم لیسانسه زنم هم لیسانس داره ولی متاسفانه مردن نمیاد سراغمون -اگه کمکهای برادرم نباشه اون هم نیروی قراردادی دولت است چکار کنم (2042193) (alef-11)
 
عبید
۱۳۹۳-۰۷-۲۶ ۱۲:۲۴:۲۵
سلام ما 27 نفر نیروی شرکتی هستیم که درسال 92 کد شناسه گرفته ایم ولی هنوز بلاتکلیف هستیم (2433635) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۸-۲۳ ۱۶:۰۳:۵۰
من نیروی قرار دادی هستم سا بقه کار من 11 سال است 4سال قراردادی هستم ایا استخدام رسمی میشیم یا نه (2487130) (alef-10)
 
شکارچی
۱۳۹۳-۱۱-۱۱ ۰۷:۵۶:۳۵
سلام من که قبولی آزمون ادواری را دارم واز سال 88 با آزمون استانداری در شهرداری قبول شدم ولی هنوز قراردادی تکلیفم چیست ؟ (2651376) (alef-11)
 
۱۳۹۳-۱۲-۲۵ ۰۸:۳۱:۰۲
با سلام من از سال 81 درشرکت آب و فاضلاب روستایی رفتم سرکار وبامدرک لیسانس هنوز همون قرار داد کارگریم . (2749418) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۴-۰۱-۰۵ ۱۰:۵۷:۰۰
در سازمانی که ما مشغول به کار هستیم فرق دریافتی حقوق و مزایای نیروی قراردادی که نزدیک به 20سال سابقه کار داره با نیروی پیمانی که 20ماه سابقه داره خیلی زیاده (نیروی پیمانی و رسمی 3تا 4برابر نیروی قراردادی دریافت میکنه)برای یک کشور اسلامی نابرابری و بی عدالتی خیلی بده (2765848) (alef-13)
 
احمدي
۱۳۹۴-۰۱-۰۵ ۱۵:۳۸:۲۲
با سلام بنده 11 ساله به صورت قرارداد كار مشخص در جهاد كشاورزي كردستان شاغل هستم لطفا فكري به تغيير وضعيت آنها هم بكنيد. (2766169) (alef-13)
 
هموطن
۱۳۹۴-۰۱-۱۱ ۱۵:۰۲:۱۹
من وپسرم در یکی از مراکز درمانی شاغل هستیم البته ما قراردادی هستیم شوهر من جانباز 60درصد ازناحیه چشم واعصاب است .
حالا ما هر اقدامی برای استخدام شدن می کنیم به در بسته میخوریم چرا چونکه کسی پارتی مانیست ماحتی نامه هم بردیم در بهداشت ودرمان هیچ توجهی به خانواده ایثارگران ندارند تا صحبت میکنیم میگویند خانواده شهدا بعد شما ماهم دردی کمتر از آنها نمکشیم با این تفاوت که ما خانواده جانبازان لحظه لحظه شاهد زجر کشیدن آنها هستیم (2776021) (alef-10)
 
ناشناس
۱۳۹۴-۰۲-۰۱ ۰۱:۳۹:۲۵
جثارتا هی قوانین و ضوابط وصف کنید کی عمل میکنه و کدوم ارگان به مصوبات اهمیتی میده تا جایی که بتونن سوراخ واسه دور زدن این مصوبات رو پیدا میکنند نه انجام شایسته آن البته به امید روزی که کسی با پارتی ورابطه خویشاوندی یا رابطه سیاسی و دوستی بر سر پستی ننشیند و شایسته سالاری و تخصص یکی از معیار های دادن پست به افراد و اشخاص باشد نه ریش و یقه بسته و نه رابطه سیاسی و فامیلی ما به امید زندهایم . (2837364) (alef-10)
 
علی اصغر
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۰:۵۸:۰۱
باسلام من در سال ۹۱به استخدام یکی از ادارات در آمده ام که بعد از انجام مراحل گزینش و مصاحبه مشغول بکار شده ام که توسط استدار محترم و معاونت برنامه ریزی استانداری تامین اعتبار شدم ولی تا کنون به دلیل نداشتن شناسه پرداخت تاکنون هیچونه حقوقی حتی مساعده یا علی الحساب دریافت نکردهام با توجه که متاهل و مستاجر میباشم شما چه پیشنهادی برای من دارید ناگفته نماند سه سال سابقه کاری دارم بصورت مستمر.ماده ۳۲ و ده درصد این دستگاه هم پر شده است (2863953) (alef-13)
 
زهرا گیلکی
۱۳۹۴-۰۳-۱۹ ۱۲:۱۸:۵۶
این قرار دادی های کار معین با سابقه های بالا انشا اله با ظهور حضرت مهدی عج استخدام می شوند اتشا اله
چون همه در حد حرف قول وعده بی پایه و اساس بدتر ما را عصبی و بی انگیزه می کنند کو بخشنانه محکمی که تیروی قرارداد کار معین با سابقه بالا را دستگاه موظف است بردارد
اینجانب زهرا گیلکی کارمند 17 سال سابقه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با داشتن دو مدرک فوق دیپلم کامپیوتر و لیسانس اقتصاد و دانشجوی رشته مدیریت دولتی هنوز برابر یک دیپلم از راه رسیده به اداره حقوق می گیرم این انصاف است صبر ایوب هم اگر داشتیم تمام شد هم رده های ما همه دیحساب هستند .
شما را به خدا از حرف حرف حرف دست برداشته فکری قانونی شفاف و قابل اجرا حداقل برای این سابقه های بالا صادر بکنید که این ارزوی استخدام را به گور نبرند. التماس دعا قشر مظلوم جامعه کارمندی (2950834) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۲۰ ۱۴:۳۹:۲۶
باسلام عرض ادب خدمت محصولین لطفا یه فکری هم به ما بیچاره مردم بکنین ,بنده رو الله غلامی هستم سواد زیر دیپلم دارای دو فرزند برادر شهید هستم تا حالا با یه لقمه نون کارگری ساختما نی زندگی معمولی میچرخید ولی دو ساله که بیکارم شرمنده زن بچه شدم هرجا هم واسه کار میرم مدارک لیسانس میخوان با سابقه کار پس ما بی سوادا از گرسنگی بمیریم خواهشن رسیدگی کنید .ممنونم (2953747) (alef-11)
 
بهاره
۱۳۹۴-۰۵-۰۴ ۰۷:۲۸:۳۶
سلام
از سال 79 تا سال 92 براي خيلي از ادارات مثل بخشداري ، فرمانداري ، شوراي آرد و نان ، کميسيون بانوان ، تبليغات اسلامي ، مخابرات، کميته امداد، بانک ملت و ،،، مجاني و بدون هيچگونه حقوقي به اميد آينده.و استخدام کار کردم ولي متاسفانه با داشتن مهندسي فناوري اطلاعات و معدل 18 هنوز بيکارم و حتي نتونستم به عنوان نيروي شرکتي جايي مشغول به کار بشم چون پارتي نداشتم و ندارم الان هم که با داشتن 33 سال سن ديگه اميدي به پيدا کردن کار ندارم بخصوص اينکه تو اين دو سال اخير که اينهمه ازمون برگزار شده ولي متاسقانه رشته تحصيلي بنده جزو هيچ کدوم از رشته هاي امتحاني تو استانم نبوده ، تو دولتهاي گذشته که نتونستم کار پيدا کنم انشاءالله تو اين دولت بتونم موفق بشم همش دو سال ديگه وقت دارم کار پيدا کنم ، خدايا خودت کمکم کن که دستم تو جيبم خودم باشه نه سربار خانوادم (3068880) (alef-13)
 
omid
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۲۳:۱۴:۴۹
کاش می شد خانم ها سر کار نروند...
استقلال مالی پیدا نمی کردند.
کارها دقیقتر میشد
ً........ (3245648) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۴-۰۵ ۱۱:۵۴:۴۱
خدا به شما بابت این گفته خیر دنیا و آخرت بدهد

اگه خانمها تو خونه مینشستن و بچه داری و شوهرداری میکردن دنیا گلستان میشد. (3782406) (alef-11)
 
زهرا
۱۳۹۴-۰۶-۰۷ ۱۳:۴۲:۵۳
با سلام
ای کاش میشد بدونیم که سرانجام قراردادی های 60ساعته کانون پرورش فکری جی میشه؟یعنی قراره 60سال کار کنیم تا بیمه مابه 30سال برسه و تازه اونوقت بازنشسته شیم؟؟؟ (3147840) (alef-11)
 
مهدی درویشی
۱۳۹۴-۰۶-۲۴ ۱۲:۰۳:۰۵
با عرض سلام وادای احترام
خواهشمنداست که رسیدگی کنیدبخشنامه جایگزینی فرزندان دستگاههای اجرایی که درحین انجام وظیقه دچارسانحه منجربه فوت شده است به جای انان را.که چرا این بخشنامه تودولت های قبل وجود داشت اما تواین دولت لغو شده است.واقعا درحق ماظلم شده.لطفا ÷یگیری بفرمایید. (3189353) (alef-11)
 
شهرداری اسلام آبادغرب
۱۳۹۴-۰۷-۰۷ ۰۹:۱۸:۱۸
با سلام نزدیک به 14 سال در شهرداری با مجوز هیات وزیران در سال 85 بصورت قراردادی در بند یک بصورت کارمند قراردادی و حکم کارگزینی طرح تسری ضوابط پیمانی مشغول میباشم در این ایام مسئو ل اعتبارات حسابداری و سرپرست کارگزینی و مسئول روابط عمومی و و در حال حاضر مسئول اعتبارات حسابداری و دارای مدرک کارشناسی حسابداری و حداقل حقوق دریافتی در شهرداری تکلیف ما کی وچطوری حل میشود جواب بدهید (3221779) (alef-11)
 
فرزاد
۱۳۹۴-۱۰-۱۱ ۱۵:۵۰:۳۶
سلام کسانی که در دولت قبلی که اینهمه بی عدالتی بود و پارتی بازی بود و استخدام نشدن چکار باید بکنند؟؟یا تو دولت جدید استخدام میشن؟ما که دیگه سنمون هم بالا رفت چه کنیم؟ (3429902) (alef-13)
 
abolfazl
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۹:۲۵:۳۷
باسلام و احترام

چرا هیچ کس به فکر نیروهای شرکتی نیست چرا قانونی تعیین نمیشه که افراد باسابقه شرکتی جذب شوند بااین حال شاهد اینیم که بیشترین و مفیدترین زحمت از سوی نیرو های شرکتی هست...بعضی وقتا میبینی یک سری از این جدید استخدام ها با بی تجربگیشون انقد مزایا و رفاهیات میگیرن از اعماق وجود آتیش میگیری خدایی این عدالته.پارتی ما خداست . (3797473) (alef-11)
 
نرگس
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۴-۲۰ ۰۴:۰۱:۰۸
من فوق دیپلم گرافیک کامپیوتری هستم آیا به نظر شما منو تو استخدام دولتی 95 راه می دن (3814336) (alef-11)
 
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۴-۲۸ ۱۳:۵۸:۱۲
آیا نیروی شرکتی بیمارستان در اولویت هستند برای آزمون استخدامی مرحله سوم دستگاه های اجرایی (3829959) (alef-13)
 
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۲۰:۱۹:۳۹
بده بده کار یالا بده کار,,,اگه کار پیدا کردید سلام منم بهش برسونید (3959673) (alef-11)
 
بی نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۱:۴۵:۳۲
سلام دوستان.من پدرم کارمند بانک ملت و یه مدتی هم رعیس بوده است.ایشون 16 سال خدمت کردن ولی متاسفانه بعد فوت کردم.میخواستم بدونم من به جای ایشون میتونم کار کنم دیگه؟ (3988831) (alef-11)
 
Romania
۱۳۹۵-۰۸-۱۸ ۱۱:۲۵:۱۵
بنده به صورت پیمانی در تامین اجتماعی استخدام شدم ولی به دلیل اشتغال به تحصیل در دانشگاه،از این سازمان خارج شدم.میخواستم بدونم که میتونم دوباره در یک سازمان دولتی استخدام شوم یا خیر؟؟
باتشکر (4006588) (alef-11)
 
کارمند سابق بانک
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۰۸ ۱۸:۵۷:۱۶
لطفا آیین استخدام پس از استعفای بانکهای دولتی را زیر نظر آیین استخدامی کشوری ببرید تا بنده را که در سال 93بعد از 13 سال سابقه مجبور به استعفا کرده و الان مایل به بازگشت به کار می باشم ولی به علت سن بالای 40 سال که فقط مختص آیین نامه بانک می باشد و در قانون استخدام کشوری وجور ندارد از ادامه کارم محروم گشته ام و هیچ نهادی در این راه من را حمایت نمی کند.
آیا سن 41 سال برای کار پیر است؟ (4038117) (alef-13)
 
عباس نقی زاده
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۵:۱۶:۳۴
سلام استخدامتون پیشکش حقوقها رو درست کنید بعد از بیست سال سابقه حکم ما یک ملیونه ما به آتش مدیران نجومی بگیر سوختیم میگن قراردادی نمیتونه سایر یا حق شغل بگیره فقط قانون کار گناهمون چیه که قراردادی شدیم آیا تدبیر وامید اینه عدالت اینه (4124053) (alef-11)
 
عبدالغفور بسطامراده
United States
۱۳۹۵-۱۱-۱۷ ۲۲:۴۹:۲۹
سلان.من لیسانس علوم دامی ام با دو سال سابقه واکسیناسیون دامپزشکی و پنج ماه کارشناسی در فارم نرع گوشتی ...دنبال کارم در حیطه رشته ام اگه بشه از تهران (4153098) (alef-11)
 
ورزشگاه آزادی
Romania
۱۳۹۵-۱۱-۱۸ ۱۶:۰۳:۲۴
باسلام
احتراما به استحضار میرسانم
جمعی از کارکنان فنی تأسیساتی این مجموعه ورزشگاه آزادی که حداقل سابقه کاری آنهابیش از ۵سال بوده وحد اکثر آن به ۱۵ سال هم میرسد که فعالیت این عزیزان به طور ۲۴ ساعته است
حال که از حقوق ومزیا که گذشت داشته باشیم که حداقل می‌باشد وآن هم باید هر چند ماه یکبار حقوق دریافت کنیم وغیره ۰۰۰۰
در دولت قبلی دستور داده شد که اشخاصی که در حیطه واماکن دولتی به صورت پیمانی مشغول به کار هستن میتوانند با آن شرکت یا سازمان قرارداد مستقیم داشته باشند
ولی تا کنون فقط بخش اندکی از این مجموعه بطور رسمی مشغول به فعالیت میباشد و دیگر عزیزان به طور پیمانی وبا مشکلات خواص آن در این مجموعه مشغول به کار هستند
لذا خواهشمند اگر امکانش هست نظر وانتقادات در این خصوص بفرمایید
با تشکر از زحمات شما

۹۵/۱۱/۱۸ (4154120) (alef-11)
 
Germany
۱۳۹۵-۱۲-۲۸ ۱۹:۵۹:۲۱
باسلام آیاکسی هم به این نظرات اعتنایی می کند (4209761) (alef-11)
 
غ.خ
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۱۲ ۰۸:۰۵:۰۸
با سلام. 5 هزار نفر نیروی قراردادی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مشغول به کار هستیم که همه ما از 10 سال تا 25 سال سابقه خدمت در این دستگاه را داریم. سالهاست آزمونهای استخدامی زیادی برگزار می گردد و از به کارگیری ما نیروهای قرارداد معین جلوگیری می شود و نیروی جدید به سازمان اضافه می کنند. حتی اجازه شرکت در آزمون هم نداریم. همه ما متخصصین در کار خود هستیم که سوابق و تجربیات زیادی در این خصوص کسب کرده ایم. از دفتر مقام معظم رهبری گرفته تا خود ستاد آموزش فنی و حرفه ای این موضوع را می دانند. ولی کار تا به حال برای ما انجام نشده است. هر جا بودجه کم می آورند از حق و حقوق ما کم می کنند و مشکلات مالی این سازمان را حل می کنند. تو را خدا صدای ما را به گوش مسئولین کشور برسانید و خواهان حق و حقوق ما شوید. جواب قانع کننده ای به ما نمی دهند و مدام سر می دوانند. ممنون (4305228) (alef-11)
 
علیرضا نجفی دهکردی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۳-۲۳ ۲۲:۳۷:۰۴
بنام خدا
باسلام واحترام اینجانب کارمندرسمی ازمایشی اداره کل راه وشهرسازی استان چهارمحال وبختیاری باداشتن ۲۹سال و۸ماه سابقه خدمت که فعلا درپست حسابدارمسئول بوده لیکن بدون هیچ گونه اطلاع وبطور غیرمنتظره در تیرماه ۱۳۹۵ نامه هسته گزینش وزارت متبوع باستناد بند۴ماده ۲قانون گزینش کشور عدم همکاری اینجانب با دستگاه مربوطه را اعلام داشته .لیکن ازانجائیکه ازبدو خدمت تاکنون حتی یک تذکر کتبی هم درپرونده ام درج نگردیده اما اقدامی که گزینش درمورد بنده اعمال داشته نوعی جرم تلقی میگردد که طبق اصل۳۶ و۳۷ قانون اساسی هرفردی باید طبق قانون وبه حکم قانون ودرمرجع قضایی یااداری صالح دارای حکم محکومیت باشد تامجرم محسوب شود درصورتیکه اینجانب فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده وحتی ازبدو خدمت تاکنون همیشه مورد تشویق کلیه مدیران محترم دستگاه متبوع ونیز دیگر ادارات دراستان بوده اما بنا به وجود یک تعداد نیروهای ضعیف وناتوان که بنوعی بواسطه آشنایی با سیاسیون وارد سیستم شده وازنظر تجربه وکار نمی توانند در جهت انجام فعالیتهای کاری خودرا به افرادی امثالهم برسانند با افتراهای کاذب وبی محتوا که فاقد هرگونه مستندات ومدارک بوده از سادگی وبی تجربه گی مدیردستگاه استفاده کرده وامثالهم را بدین وضع گرفتار ومورد افترا وهتک حرمت قرارداده که ازنظر قانون حقوق شهروندی وقانون اساسی وقانون مجازات اسلامی ودیگرقوانین موجود جرم محسوب شده ودارای مسئولیت کیفری بوده .که شایان ذکرمیباشد چند نفر از باقی مانده های دولت دهم دراین اداره با اغفال مدیران ومسئولین تابحال توانسته اند همچون قبل رنگ خودرا عوض نمایند وبازندگی افراد بدون درنظر گرفتن خداوند وقیامت خودرا باهمچون رفتارهایی شایسته ومبرا بدانند که اگربه سوابق وپرونده انها رجوع شود... .علی ایحال خواهشمنداست دستورات لازم بمنظورهرگونه رسیدگی وبررسی های دقیق وبدون اعمال نفوذ .دراین ماه مبارک رمضان جلوی تهمت ها وافتراهایی را که برعلیه اینجانب معمول داشته اند را جلوگیری بعمل اید ضمنا خاطر نشان میسازد که درصورتی که بررسی دقیق واصولی صورت گیرد وبنده حتی درحد یک مرخصی ۵دقیقه ای ساعتی دراین مدت خدمت تخلف داشته باشم اقرارمینمایم که بدون هیچ گونه حق وحقوقی از سیستم اداری خارج خواهم شد .وحتی بنده درتاریخ 15/1/1394دوره سه ساله ازمایشی بنده نیز باتمام رسیده ولی گزینش بعداز۶ماه ازگذشت دوره گویا تازه متوجه شده درصورتیکه طبق قانون ۶ماه قبل ازاتمام دوره باید اعلام میگردید .باتشکر فراوان (4425207) (alef-11)
 
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۶-۱۲ ۰۸:۵۵:۵۰
سلام خسته نباشید من کارمند پیمانی نیروی زمینی هستم نمیدونم اخر عاقبت کارم چی میشه واقعا ترس داره اخه جوونیمون رو گذاشتیم پای این کار بلا تکلیفی خیلی بده (4543680) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته