نظر منتشر شده
۲۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 126882
درباره تلویزيون خصوصی و انحصار صدا و سیما
دكتر ياسر سبحاني فرد
بر خلاف تخمينهايي كه مقامات جمهوري اسلامي نسبت به شبكه هاي خصوصي دارند، ايجاد شبكه هاي...
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۱۲
يكي از مشخصه هاي دنياي كنوني را مي توان قدرت تاثير گذاري رسانه ها بر مردم دانست. امروزه رسانه ها مي توانند اعتقادات، فرهنگ، خواسته ها و اميال آدميان را شكل داده و حتي براي آنها ايجاد نياز كنند. تاثير گذاري وسيع و غير قابل انكار رسانه ها به گونه اي است كه كنترل رسانه اي جهت كنترل افكار عمومي به يكي از دلمشغولي هاي حكومتهاي ملي تبديل شده است. حاكميتي كه بتواند مردم خود و يا مردم ديگر كشورها را به سوي رسانه هاي خود جذب كند، خواهد توانست افكار و خواسته هاي آنها را رهبري نموده و بر روي زندگي آنها در جهت منافع خود اثر بگذارد و از طرفي از اثر گذاري ديگر حاكميتها و خصوصا دشمنانش جلوگيري نمايد. كمتر كشوري است كه رسانه اي برون مرزي و براي ديگران نداشته باشد. نوشتار پيش رو در پي نشان دادن راهكاري جهت جذب حداكثري مخاطبان ايراني و خارجي به سوي رسانه هايي است كه حاكميت ايران شكل دهنده آنهاست. در اين نوشتار بر شبكه هاي خصوصي به عنوان يك راهكار قدرتمند در جذب توده ها پرداخته مي شود.

ضرورتهاي ايجاد شبكه هاي تلويزيوني خصوصي

۱- جذب توده ها
بر خلاف انتظار و تخمينهايي كه مقامات جمهوري اسلامي نسبت به شبكه هاي خصوصي دارند، ايجاد شبكه هاي خصوصي موجب جذب بيشتر مردم به سوي اهداف و روشهاي حاكميت خواهد شد. در صورتي كه شبكه هاي خصوصي ملزم به اجراي قوانين جمهوري اسلامي باشند و بدانند با تخطي از آن دچار زحمت و تعطيلي خواهند شد آنگاه همانند روزنامه هاي منتشر شده به گونه اي عمل خواهند كرد كه با استاندارد هاي موجود و البته خلاقيت ناشي از رقابت دروني برنامه هايي جذاب را تحويل مخاطب دهند. به هر حال وجود صدها شبكه خصوصي بهتر از حدود ۱۶ شبكه داخلي دولتي مي تواند مردم را به خود جذب نمايد.در مورد مشابه بايد ديد سهم روزنامه هاي دولتي و حكومتي در تيراژ نشريات با تمام رانتها و قدرت اقتصاديشان به چه ميزان مي باشد؟ همين جذب بيشتر از طريق شبكه هاي خصوصي نيز در زمينه تلويزون مي توان اتفاق افتاده و به همين نسبت مردم كمتر از شبكه هاي خارجي كه قوانين جمهوري اسلامي را رعايت نمي كنند استفاده خواهند كرد.


۲- افزايش كيفيت شبكه ها در نتيجه همكاري و رقابت دروني
وضعيت فعلي شبكه هاي صدا سيما به وضعيت انحصاري در صنعتي مي ماند كه تنها يك بازيگر در حال حاكميت بوده و در بهترين حالت توانسته چندين كارخانه مختلف براي خود ايجاد كند. چطور است در هيچ صنعت ديگري چنين انحصاري جواب نداده و نمي دهد اما در صنعت رسانه اين اتفاق مي افتد و بايد بيفتد؟ با انتشار شبكه هاي خصوصي رقابت ايجاد شده بين آنها و شبكه هاي دولتي قطعا موجب بهبود كيفيت برنامه ه در تمامي زمينه ها شده و اين كيفيت مناسب تر جذب مشتريان بيشتري را به همراه داشته و در نهايت با ثابت بودن زمان تماشاي تلويزيون مردم وقت كمتري براي مشاهده برنامه ساير شبكه ها را داشته و كمتر از ديگران تاثير خواهند پذيرفت.


مشكلات ظاهري اجراي طرح
مخالفان ايجاد شبكه هاي خصوصي دلايلي را مطرح مي كنند كه مي توان آنها را در دو بخش خلاصه نمود. اولين بخش دلايل ظاهري هستند كه بر زبان مخالفان جاري است. دلايل دسته دوم دلايلي هستند كه بر زبان جاري نمي شوند ولي در نهاد و درون مخالفان اين موضع جاري هستند.

۱- عدم وجود قابليت براي شبكه هاي خصوصي
اين دليل بيش از اين طرفداران زيادي داشت ولي در حال حاضر اساس خود را از دست داده است.در اين دليل بيان مي شود كه قابليتي براي ايجاد شبكه هاي خصوصي وجود نداشته و اين كار به خاطر هزينه هاي بسيار بالا تنها يك راه را پيش روي بخش خصوصي قرار مي دهد و آن استفاده از ماهواره و كرايه كردن فضاي آن است. در اين استدلال بيان مي شد كه با صدور مجوز براي شبكه هاي خصوصي ايراني و با قوانين داخلي به مردم اين پيام را داده ايم كه مي توانيد از ماهواره استفاده كرده تا اين شبكه ها را ببينيد و اين يعني حواله دادن مشتري به سمت رقيب چون مردم در اين حالت از ساير شبكه ها نيز توفيق اجباري كسب خواهند كرد. چنين دليلي بر فرض درست بودن هدف به دو علت فاقد منطق شده است.

الف) اين دليل تنها براي مردمي مناسب است كه به هيچ وجه نمي خواهند ماهواره داشته باشند ولي براي افرادي كه ماهواره دارند و از آن استفاده مي كنند فرقي ندارد كه شما شبكه هاي خصوصي را مجوز بدهيد يا ندهيد چون به اصطلاح آب از سر آنها گذشته و ماهواره را خريده اند و يا بدون اجازه حكومت خواهند خريد. بر عكس براي اين افراد اين نفع وجود دارد كه ممكن است جذب اين شبكه هاي خصوصي شوند.

ب) سيستم ديجيتال صداسيما چنين موردي را براي كساني كه ماهواره ندارند فراهم ساخته. چنين شبكه هاي خصوصي مي توانند به جاي كرايه فضا از ماهواره ها از صدا و سيما فضاي ديجيتال كرايه كنند . با اين كار هم براي صدا سيما ايجاد درآمد مي شود و هم مردم تشويق به استفاده از ماهواره نخواهند شد. با اين روش مي توان مانند تنوع رسانه هيا مكتوب صدها شبكه خصوصي تلويزيوني در سيستم ديجيتال ارائه داد.

۲- مشكل آفرينيهاي احتمالي شبكه هاي خصوصي
دليل ديگري هم كه براي عدم مجوز ذكر مي شود اين است كه گفته مي شود شبكه هاي خصوصي ممكن است برنامه هاي خلاف و يا اخبار خلاف بدهند. چنين نگراني اي نمي تواند جدي باشد چون در اين حالت با وضع قانون براي شبكه هاي خصوصي مي توان همانند نشريات آنها را نيز كنترل كرد. آيا نشريه اي مي تواند هر عكسي را بخواهد چاپ كند ؟ بنابراين با سازو كار قانوني مي توان كاري كرد تا هر برنامه خلاف اخلاق و مصالح از شبكه ها پخش نشود.

مشكلات نهاني
اين مشكلات بر زبان مخالفان جاري نمي شوند اما در درون برخي از مخالفان قرار دارند و دليل مخالفت انها مي باشند.

۱- انحصار قدرت رسانه اي
به نظر مي رسد يكي از دلايل مخالفان حس لذت بخش ايجاد انحصار قدرت مي باشد. مخالفان اگر بتوانند تمام فضاي رسانه اي را در قدرت خود محدود سازند چرا بايد آن را با اين كيك خوش طعم قدرت را با ديگران تقسيم كنند؟ اين استدلال از اين امر غافل مي ماند كه با ايجاد اين انحصار كيفيت برنامه ها و اخبار پايين آمده و رضايت مردم روز به روز كاهش مي يابد. چنين رويكردي در آينده صاحبان اين انحصار را صاحب شبكه هايي با بينندگان كم نموده و در واقع ايشان به انحصارگران قدرتي ضعيف محدود مي شوند. اتفاقا بايد به اين افراد نويد داد كه با ايجاد شبكه هاي خصوصي و دادن نظارت آنها به صدا و سيما و حكومت قدرت بيشتري در اختيار آنها خواهد بود . قدرتي كه از اعمال مستقيم به غير مستقيم تبديل شده است.
 
۲- عدم توانايي رقابت و به زحمت افتادن
يكي از دلايل نهاني اين است كه با ايجاد شبكه هاي خصوصي صدا و سيماي دولتي نخواهد توانست هر چه را مي خواهد به خورد مردم دهد. در اين حالت در همان فضاي يكسان ديجيتالي مردم از آن رويگردان شده و به سوي ديگران رهنمون مي شوند. چنين عاملي يعني اينكه در آن حالت صدا و سيما بايد زحمت بيشتري كشيده، خرج بيشتري انجام داده و در جذب آگهي نيز به مشكل بخورد. اين يعني فرار از كوشش و تلاش براي ادامه بقا با انحصار و راحت طلبي. البته صدا سيما با اجاره فضا به شبكه ها مي تواند براي خود درآمد جديدي نيز ايجاد كند.

۳- مشكلات قانوني
برخي بيان مي كنند كه نحوه اداره صداو سيما و انحصار ان در دل قوانيني همچون قانون اساسي وجود دارد و اجازه چنين كاري را نمي دهد. خوشبختانه با نظر رهبري در مورد تغيير قوانين بزرگي همچون رياست جمهوري و پارلماني سازي آن مي توان اميد داشت كه اين مشكل نيز قابلت حل خواهد داشت.

نتيجه
ضرورت جذب مردم به سوي رسانه هاي داخلي از يك سو و پاسخ به دليايل مخالفان تلويزيون خصوصي از سوي ديگر ضرورت ايجاد تلويزون خصوصي را گوشزد مي كند. بر خلاف تحليلها با تلويزون خصوصي مي توان افكار عمومي را بيشتر از قبل تحت كنترل درآورده و كسب درآمد بيشتري براي صدا و سيما ايجاد نمود. مجوز رهبري براي تغيير قوانين قانون اساسي همچون رياست جمهوري مي تواند مجوزي براي مشكلات قانون اساسي در اين زمينه باشد.
کلمات کلیدی : تلویزیون خصوصی صدا و سیما
 
اکبر رفاهی
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۰۸:۲۰:۳۷
رادیو و تلویزیون های خصوصی در دنیای امروز تعریف شده است و همانطور که نوشته اید دارای قوانین خاص خودش هست و تحت نظارت مراجع ذیربط می باشد اما آنچه می توان درباره رسانه های دیداری و شنیداری خصوصی گفت این است که به نظر بنده ، ما نیاز شدیدی به رادیوهای خصوصی در شهرها داریم که بطور خاص ، مناطق محدود جغرافیایی را تحت پوشش قرار داده و اخبار و اطلاعات لازم خاص آن منطقه را در سریع ترین زمان ممکن به اطلاع شهروند برساند که این امر باعث دوری این رسانه ها از فضای سیاسی و رفتن به سوی فرهنگ سازی و در عین حال اطلاع رسانی سریع و مطمئن هست . (515823) (moderator19)
 
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۰۸:۳۳:۴۴
لطفا در مورد انحصار در بازار خودروسازی هم بنویسید (515837) (moderator19)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۰۹:۱۵:۴۶
کو گوش شنوا ! (515888) (moderator19)
 
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۰۹:۳۷:۲۴
دیشب خانه پدرم میهمان بودیم بچه ها داشتند تلویزیون نگاه میکردند یک فیلم بکش بکش که خون و قتل و کشتار از آن می بارید (فکر کنم 22 گلوله بود)
پدرم طاقت نیاورد و شبکه آموزش را آورد که داشتند مشاعره میکردند بلافاصله برادرم با حالت تهاجمی که انگار زمینه قبلی در انتخاب برنامه های تلویزیون داشت شبکه را عوض کرد
جر و بحثی به راه افتاد که در آخر، تلویزیون از طبقه دوم به وسط خیابان پرتاب شد
پدر من با ماهواره هم مخالف است ولی تلویزیون را هم نمیپسندد و مشکل اینجاست که بودجه خرید چند تلویزیون را ندارد و البته نمیخواهد که فرزندانش هر برنامه ای را هم ببینند او باید چه کند چون دلیل بد اخلاقی ها و خشونت فرزندانش را فیلم های هیجانی تلویزیون میداند

چطور میتوان جوانان ایرانی که عاشق خشونت آموزش داده شده از تلویزیون هستند را قانع کرد که دیدن این همه خشونت از تلویزیون درست نیست ؟؟؟؟؟؟ (515909) (moderator19)
 
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۱:۳۱
"تلویزیون از طبقه دوم به وسط خیابان پرتاب شد" خیله خوب حالا پیازداغشو زیاد نکتن ! (516073) (moderator19)
 
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۱۵:۴۱:۰۲
پیاز داغش زیاد نیست
من جزئیات را ننوشتم
حالا خیابان نه ولی تلویزیون وسط کوچه پرت شد (516380) (moderator19)
 
ناشناس
United States
۱۳۹۰-۰۸-۰۲ ۲۱:۳۷:۱۹
تلوزیون خصوصی این خوبی را دارد که میتوان فیلمهای بدون خوشونت را نمایش داد واز این لحاظ کنترل کرد . (517603) (moderator19)
 
هیچکس
United States
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۱۰:۴۹:۰۹
اگه قراره تابع قوانین فعلی باشن که میشن همینی که هست پس بیخودی پول مردم را حروم نکنین!
مردم انتظار ندارن که توی یک فیلم مادر 90 ساله بعد از 40 سال پسرشو ببینه و بعد از 6 متری فقط بهش بخنده!
متاسفانه ساده ترین چیزها را کردیم تابو و خودمونم توش موندیم. اول باید تابو شکنی کرد اونم نه یکی و نه دوتا.
ضمن اینکه حذف مثبت و منفی نظرات بسیار کار زشتی بود که به بهانه تغییرات انجام شده و بنده به همین خاطر تا فعال شدن این آپشن به این سایت سر نخواهم زد. (516011) (moderator19)
 
كيان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۵۴:۴۹
با اين تفاسير صداوسيماي ما درجامعه ايران چه نقشي داره؟جاذبه ! يا دافعه؟ مردم ما اصلا به سمت ماهواره وشبكه هاي خارجه جذب ميشوند ؟مشكل از پخش برنامه هاي بي محتوي، فيلمهاي تاريخ مصرف گذشته وتكرار مكررات،عدم برنامه ريزي دقيق ،نداشتن چشم انداز وبرنامه اي براي آينده ووووو ميتواند تنهابخشي ازمشكلات رسانه ملي ما باشد. (516091) (moderator19)
 
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۵۵:۳۷
بسن الله الرحمن الرحیم
الف جان بنده هم کاملا با این مطالب موافقم. بهترین و درسترین راه برای جذب مردم و دور کردن آنها از شبکه های ماهواره ای همان است که در این مطلب بیان شده یعنی استفاده از ظرفیت دیجیتال صدا وسیما برای ایجاد شبکه های خصوصی... (516093) (moderator19)
 
mHaghighat
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۱۲:۴۸:۱۷
مقاله جالبی بود ولی دقت داشته باشید که پرمخاطب بودن شبکه های ماهواره ای به دلیل آزادی بیشتر اونها است. حالا یه شبکه خصوصی تشکیل بشه با محدودیت های صدا و سیما و سرمایه خیلی کمتر چه شانسی برای سبقت گرفتن از رقبای داخلی و خارجی داره. احتمالا فقط این قضیه مطلوب احزاب سیاسی است که باز زاویه گرفتن اونها هم موجب قطع شبکه میشه که سر و صداش بدتر از بسته شدن روزنامه است. پس هرچند خصوصی سازی همه جا خوبه و کمک میکنه نمیشه هم امیدوار بود که با این روش مخاطب ماهواره رو کم کنید! صدا و سیما نسبت به شبکه های ماهواره ای امکانات مالی و انسانی فوق العاده بیشتری داره و اگه بتونه درست استفاده کنه شانسی برای رقابت داره. شبکه های خصوصی هیچکدوم از اینا رو ندارن. نه پول صدا و سیما رو و نه آزادی شبکه های ماهواره ای رو. پس شانس زیادی هم برای موفقیت ندارن! (516160) (moderator19)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۱۸:۱۹:۲۴
وقتی نویسنده ی محترم این مطلب که داره در موافقت ایجاد شبکه های خصوصی بحث می کنه، هنوز مخاطبان را به صورت "توده" می بینه، یعنی هنوز خیلی راه داریم تا به مسئولان بقبولانیم که شبکه های خصوصی لزوما مخل و مضر نیستند. (516487) (moderator19)
 
حسن
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۱۸:۴۵:۵۷
ممکنه بفرمایید اگر قرار است مثل روزنامه کنترل بشوند و فقط دستورات حکومت را اجرا کنند .وجودشان چه لزومی دارد . همین رساناها کافی است . رسانای خصوصی زمانی بدرد میخورد که آزاد باشد (البته مسایل اخلاقی استثناء است ) (516499) (moderator19)
 
آشنا
United States
۱۳۹۰-۰۸-۰۱ ۲۳:۳۱:۴۳
می گویید مدیریت و نظارت؟!

هر وقت توانستند تلویزیونی که دست خودشان هست کنترل کنند دانشگاه آزاد را کنترل کنند رادیو جوان را و روزنامه را کنترل کنند بعد تلوزیون خصوصی هم بزنند
حالا همه چیز خصوصی شد که نوبت به تلویزیون رسیده باشد؟!!! (516692) (moderator19)
 
سیامک اقایی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۰-۰۸-۰۲ ۱۳:۰۵:۳۹
اگر قرار باشدکه زیر نظر صداوسیما باشند وبانظارت انها به نظرمن هیج فایده ای ندارد.چون الان نزدیک به ۴۰ شبکه داریم چی دارند همش قدیمی حالا بشوند ۱۰۰ تایا۱۶۰ (517208) (moderator19)
 
مسعود
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۰-۰۸-۰۲ ۱۵:۰۰:۳۹
صدا وسيما اگر واقعا ملي باشد بايد صداي تمامي گروهها و اقشار مختلف مردم و گروههاي سياسي در آن شنيده شود نه يك طيف يا گروه خاص سياسي.. تا زماني كه به عدالت سياسي يعني اين بديهي ترين اصل يك رسانه واقعا ملي و بي طرف توجه نشود اين گلايه ها و انتقادات و داستانها و مقاله نوشتنها ادامه دارد و هيچ نتيجه اي هم از آنها گرفته نمي شود همانگونه كه در همين الف بارها و بارها مقالاتي درباره صدا و سيما نوشته شده است... (517361) (moderator19)
 
امير
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۰-۰۸-۰۶ ۱۳:۱۱:۰۴
اگه تلوزيون خصوصي هم راه بيافته و مثل شما تو انتشار اخبار صادق نباشه و سياه نمايي كنه !
كي ميخاد جلوشو بگيره و هزينه اين اقداماتشو كي بايد بپردازه؟! (519400) (moderator19)
 
دوشمن
۱۳۹۰-۰۸-۰۷ ۲۰:۰۶:۵۵
تلوزیون ما مثل تلفن همراه انحصاری تا شبکه خصوصی نیاد نه کیفیت دار نه مخاطب باید شبکه خصوصی بیاد تا مردم بیبن کدام بهتر در حال حاضر بیشتر دنیا شبکه خصوصی دار غیر از کشور ما در ضمن تبلیغات در شبکه ایران بسیار ضعیف و محدود و گران چون رقیب ندارد هر قیمتی که دوست داشته باشند تبلیغ می کنند (519965) (moderator19)
 
دوشمن
۱۳۹۰-۰۸-۰۷ ۲۰:۰۹:۵۲
شما بیاید ببینید چرا مردم به ماهواره رو اوردند چون شبکه های ایران ضعیف می باشند چون چیزی خود دولت مردان می خواهند برای مردم پخش می کنند نه مردم (519967) (moderator19)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۰-۰۸-۰۸ ۰۸:۰۱:۴۳
الف محترم لطفا پاسخ دهيدچرا آراء موافق ومخالف كامنت ها را برداشتيد؟ (520057) (moderator19)
 
ali
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۰-۰۸-۰۹ ۱۲:۲۴:۰۱
میتونین واسه شروع به یک شبکه خصوصی ورزشی مجوز بدین... (520899) (moderator19)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.