نظر منتشر شده
۳۹
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 243968
نگاهی به یک نظر غم انگیز در الف
بخش تعاملی الف - سلیمان کرمی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۹
این اظهارنظریک بیننده ی سایت وزین الف درتاریخ ۹۳/۷/۴وساعت ۱۶:۵۷:۲۴
ذیل یادداشت ۳نمونه زورگیری رسمی و بالابردن هزینه ی زندگی می باشد:
(الان اکثر مستاجران و جوانانی که امکان خرید خانه ندارند و نخواهند داشت دچار افسردگی شده اند
من خودم جوانی میانسال هستم که چون دورنمایی از خرید خانه ندارم دچار افسردگی شده ام و خوشبختانه بزرگترین بختی که نصیبم شد این است که ازدواج نکردم که کسی را بدبخت کنم.
ولی در همین تهران به تعداد نیازمند خانه هست ولی یک عده بدلیل زودتر دنیا امدن، ارث بردن، پولدار بودن خانه های مازاد بر نیاز خود خریده اند و می دهند اجاره میخواهم ببینم این با کارکردن رعیت روی زمین ارباب فرقی دارد؟
من خودم از نظر دینی آن دنیا برای خدا جواب دارم برای عدم ازدواج و بچه دار شدن و حتی خودکشی چرا که با امکانات و در جایی دنیا امده ام که بی عدالتی است مثل این که یک بره را بندازی توی گرگ ها زندگی کنه وقتی قدرت دفاع ندارم قربانی میشم )


که از چند نظرقابل تأمل است:
۱) افسردگی مستأجران و جوانان به سبب ناتوانی درخریدن خانه، این واقع نگاری و درست بینی این جوان میانسال از آن جهت قابل دفاع است که خود او با تمام حواس خود این واقعیت مسلم رادرک می کند. تعداد چنین آدم ها- مستأجران وجوانان - چه آماری از کل جامعه را به خوداختصاص می دهد؟ اگرفرض بر مثال تعداد این ها را۲۰ میلیون نفر- باصرف نظر از عائله ی مستأجران - درنظربگیریم، بالغ بر ۲۵% ازگل جمعیت راتشکیل می دهد. با این حساب، باید این حقیقت را قبول کنیم که در کشور ما، یک نفر افسرده در کنار سه نفر غیر افسرده زندگی می کند؛ ولی چرا این سه نفر از کنار افسردگی این یک نفر بی اعتنا رد می شوند؟! آیا این آدم های دارا و بی غم مقصرند؟ اگراین سه نفر برای حل مشکل افسردگی آن یک نفر بخواهند اقدامی بکنند؟ واقعاً توانش راخواهندداشت؟ به جز برخی از آن ها مابقی نمی توانند؛ زیرا فقط یک عده از این سه نفر ها توانایی این کار را دارند و متأسفانه همین یک عده هر خاصیتی دارند الا خاصیت همنوع دوستی ! باید گفت این عده هرکدام به جای صدها نفر، خانه دارند. و بعضی از این برخی ها، به اندازه ی هزار نفرخانه دارند! این برخی ها و بعضی هاکسانی اند که کارشان برانگیختن حسرت دیگر همنوعان است، مرامشان داشتن بیشتر در کنار خیل نداران است؛ خوششان می آید مغرور داشتن هایشان باشند. چون زیاد دارند، شبیه بقیه نیستند؛ نمایندگان محترم در مجلس هم نخواستند برای این بعضی ها و برخی ها مشکل ایجادکنند...

۲)احساس خوشبختی بخاطر ازدواج نکردن و بدبخت نکردن فرد دیگر!: این احساس عجیب که این جوان میانسال دارد، متأسفانه تراژدی غم انگیزی است. باصطلاح همان تراژدی موقعیت که می گویند، همین تراژدگی است. یک جوان مجبور می شود غریزه ی خود را سرکوب کند، از خیر ازدواج که اساسی ترین و حیاتی ترین نیاز اوست بگذرد، بهتراست تعداد اینگونه جوانان گفته نشود؛ چون واقعاً ناراحت کننده است. اما آیا نگفتن و به این موضوع نپرداختن، چه خیری بدنبال دارد که مسئولین محترم نمی خواهند باب این بحث را باز کنند و این فاجعه ی عظیم را با جدیت دنبال کنند؟ آیا بهتر نیست در بعضی نگرش ها تغییراتی ایجادشود؟ این طرز تفکر که هرکس هرچه دارد و ندارد خواست خدابوده، واقعاً درست است؟ یعنی اگر این جوان های پا به سن گذاشته ی دختر و پسرنمی توانند ازدواج کنند، خواست خدابوده است؟! و اگر امروز برخی ها و بعضی ها خیلی خیلی دارند خواست خدا بوده است؟! اگر این طرز تفکر پابرجا بماند، طولی نخواهد کشید که فاجعه، بزرگتر از این هم خواهدشد؛ نه زمینی برای نسل آینده خواهد ماند و نه امکانی برای سعادتمندشدن ...

۳) زودتر دنیا آمدن! ارث بردن، پولدار بودن و خریدن خانه برای اجاره دادن: شاید درنظر اول، این گفته ی جوان میانسال خنده داربه نظربرسد؛ چون زودتر به دنیا آمدن و ارث بردن و خانه خریدن و پولدار بودن و خانه اجاره دادن در همه ی دنیا هست و اینطور نیست که فقط در کشورما چنین مسائلی وجود داشته باشد. چیزی که واقعیت دارد این است که نوع برخورداری ما با کشورهای دیگر تفاوت دارد؛ در کشور ما هرکس مختار است خانه اش را به هر قیمت که دلش می خواهد اجاره دهد یا بفروشد! این یک فرق با دیگر کشورها که درآن ها هرکی هرکی بودن را برانداخته اند. منظور ایشان از زودتر به دنیا آمدن مقایسه ی قدیم و جدید وضعیت مسکن است؛ سابق براین توانایی خریدن مسکن برای همگان ممکن بود ولی حالا برای برخی ها ممکن است! اما در بسیاری از کشورها خریدن و یا اجاره کردن مسکن تمام درآمد یک فرد را نمی بلعد که آحاد بیچاره بمانند و آرزوی مردن کنند! اما ارث بردن ما درمقایسه بادیگر کشورها خیلی متفاوت شده است؛ یک نفر یک ساختمان پنج طبقه را به دو یا سه فرزند خود باقی می گذارد، این سه نفر دو طبقه هم اضافه بر نیاز خود دارند که می توانند به اجاره بدهند و هیچ کاری هم نکنند و خوش هم باشند اما چرا باید یک مسکن، اینقدر قدرت داشته باشد؟ چرا باید اینقدر تأثیر گذار باشد که سرنوشت اشخاص را دردست بگیرد؟ اگریک نفر بخواهد مسکنی بگیرد، در کوچکترین شهرکشور، می بایدحداقل صدمیلیون تومان پول داشته باشد؛ از این است که این جوان میانسال شرطی ازشروط خانه دارشدن را پولدار بودن می شمارد.

۴)مثال ارباب رعیتی این جوان تأسف انگیزاست؛ آیا واقعاً چنان وضعی به وجودآمده است؟ باز فئودال ها پیداشده اند که برخی مردم کشور ما احساس می کنند رعیتی هستند که روی زمین آنان کارمی کنند؟ چرا چنین احساس هایی به وجود می اید؟ اگر چنین بوده باشد، به چه کسانی باید ارباب گفت؟ به صاحبان خانه ها و مغازه های چند میلیاردی؟ یا به دلالانی که کار چاق می کنند و برای اخذحق العمل بیشتر املاک را گران و گرانترباب می کنند؟ یا به شهرداری که تراکم می فروشند و قیمت ها را بالا و بالاترمی برد؟ یا به بانک ها که درطول و عرض یک سالن کوچک یا بزرگ مقداری پول وام می دهند و حداقل یک و نیم برابر می گیرند؟ این بانک ها در همه ی خیابان ها و محله ها شعبه های کوچک و بزرگ دارند، در هر یک چند نفر نشسته اند و فقط با پول سرو کار دارند که درنظر اول کاری است که می کنند و از ملزومات هرکشوری است ولی دریک شعبه ی کوچک یک بانک که حداکثر ده نفر کارکن دارد، اگر در طول سال این شعبه به دویست نفر وام ده میلیون تومانی بدهد و از هر کدام حداقل چهارمیلیون تومان سود بگیرد، درآمدش درطول زمان چقدرمی شود؟ یا به کارخانه دارانی که بازار مصرف را خود مدیریت می کنند؟ و یا واردکنندگان که جنس را با چندین برابر خرید عرضه می کنند؟ و یا بانکداران که محصول کشاورزان را انبوه انبوه ارزان می خرند و گران می فروشند؟ آیا این ها واقعاً ارباب هستند؟! و آیا این مسایل در دیگر کشورها هم به همین روال می باشد؟!

۵)ازدواج نکردن، خودکشی و جواب داشتن ازنظردینی: این جوان میانسال ما به جز اینکه به رحمانیت خداوند متعال معتقد باشد، چه بکند؟ اما آیا آنانی که این جوانان را به این وضعیت انداخته اند در پیشگاه خداوند جوابی خواهندداشت؟

۶) بی عدالتی و رابطه ی بره وگرگ! درست می گوید در جایی که همه چیز هست و بیشتر از نیاز یک ملت است ولی طوری نیست که هرکسی به اندازه ی نیاز خود برخوردار شود، می شود گفت یک بی عدالتی مزمن درآن جامعه حاکم است و این بی عدالتی درمان نمی شود مگر با سرو سامان دادن به بلبشوی اقتصادی که درکشور ما به وجود آمده است. الآن طوری شده است که گذران زندگی برای خیلی ها سخت شده است درحالی که خداوند همه چیز را به وفور داده و به هیچ کس فرقی قایل نشده است؛ اما آیا بره ها در کنار گرگ ها می توانند از مراتعی که خداوند به آنان داده ،بخورند؟ آیانبایددست گرگ هارا کوتاه کرد؟

من به نوبه ی خود برای این جوان های غمگین و افسرده غصه می خورم؛ خدایا تو را به حق فاطمه ی زهرا(س) نظر لطف خود را شامل حال دختران و پسران امروز ما بکن...
 
کلمات کلیدی : سلیمان کرمی
 
امير
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۲:۱۲:۰۰
خدا را شاكريم كه در چنين مملكتي مسئوليتي نداشتم تا در ايجاد چنين بي عدالتي نقش داشته باشم در مملكت به ظاهر اسلامي با كلي بي اعتدالتي زندگي كردن خيلي سخت است براي كسي كه احساس دارد ولي هيچ كس اختيار دو چيز را ندارد محل تولد پدر و مادر پس ما هم بالاجبار اينجا زندگي خواهيم كرد به نام اسلام بي عدالتي خواهيم كرد (2405783) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۳ ۱۵:۳۸:۲۸
مي دونم اين موضوع كه ميگم اجراش خيلي سخته حتي براي خودم ولي ميگم :
مولا علي (ع) مي فرمايد : بلنداي همت آن است كه از آن چه در دستان ديگران است نظر برداري. (2408903) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۲:۱۹:۱۹
مرتاض های هندی هم همین کارو میکنند (2409994) (alef-3)
 
راه رهايي
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۲:۱۴:۲۳
خوشبختانه ١ راه رو خدا در وجودمون گذاشته تا در چنين مواقعي از دردمون فاصله بگيريم.
من اين راه رو رفتم و به جايي رسيدم كه باز هم ميخوام ادامه بدم چون فقط همين راه هست كه آدم رو از اين درد رها ميكنه.
بايد يواش يواش خودت رو بي حس كني بايد وقتي ميبيني راه چاره نداري واقعاً بيخيال بشي و گاهي اوقات بگي به درك يا مثلاً بگي نخواستيم، بذار عمرمون بگذره و از دنيا هيچي نميخوام و ...
من اين كارو كردم و الان خيلي واقعاً خيلي راحت از كنار تشكيل زندگي با فرد مناسبي كه پيدا ميشه ميگذرم چون ديگه درد نميكشم كه چرا كار ندارم پول ندارم خونه ندارم و ...
و با يك درنگ ناگهان همه اينا رو فراموش ميكنم و خوشحالم كه اينطور توانايي پيدا كردم كه برخلاف خيلي از جوانها ميتونم شكست عشقي نخورم و خودكشي نكنم و درد نداشتن نكشم.
تمرين كن تمرين بيخيال بودن و بعد از چند سال لذت بيخيال بودن رو بدست مياري.
خدا رو شكر كه اين راه رو در وجود ما جوانها قرار داد.
اينها همه واقعيت بود و هيچ جنبه طنزي نداشت و بايد با تمرين به اين مرحله برسيد. (2405786) (alef-10)
 
هادی
۱۳۹۳-۰۷-۱۲ ۱۰:۵۵:۳۷
به این طنز تلخ باید خون گریه کرد (2407102) (alef-3)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۲:۳۶:۴۷
این قصه در ایران سر دراز دارد... (2405819) (alef-10)
 
ناشناس
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۲:۵۶:۴۲
شرایطی که من هم دارم!!! (2405848) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۲:۵۸:۴۶
می گویند در روزگاران قدیم کسی رفت پیش حاکم و موضوع مورد شکایت رو مطرح و از حاکم تقاضای دادخواهی کرد... حاکم شروع کرد به بد و بیراه گفتن و نفرین کردن کسی که این بلاها رو سر اون شخص آورده بود... اون شخص هم پا شد و خواست از پیش حاکم بره... حاکم پرسید کجا؟ اون شخص هم جواب داد اگه قرار به نفرین کردنه مادربزرگ من بهتر نفرین میکنه!! دارم می رو پیش اون!!!! (2405853) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۲:۵۹:۱۵
رشد آمار طلاقهای زدرهنگام، فساد فراگیر، لاقیدی و معضل ازوداج بلای خانمان سوزی است ک تا 3 سال آینده بحران اول کشور خواهد بود (2405854) (alef-10)
 
گناهکار
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۲:۱۹:۵۸
ما رکورد زدیم!!! ما رکورد زدیم!!!! (2409996) (alef-3)
 
سعید
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۳:۱۳:۵۳
این همه مشکلات جوانان بازگو شد.. همه مردم و مسئولین هم کم و بیش از مطالب اگاه هستند .ولی کو گوش شنوا...با این اوضا احوال نابسمان مملکت ... انتظار ازدواج و افزایش جمعیت هم دارند (2405870) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۳:۴۴:۰۴
میدونید مشکل کشور ما کجاست؟ کافیست فقط به دو خط آخر این گزارش دقت کنید!!! منظورم دقیقا دو خط آخر است که انتهاش ... آمده!!!
غیر از همه ی اینها جوانان ما فوق العاده تنبل و حسود هستن و فکر میکنن دارایی بقیه ارث باباشونه!!! مشکل مردم ما اینه که چشمشون به مال دیگرانه و فقط ظاهر رو میبینن و خبر ندارن که اکثر اونایی که دارایی ای دارن لیاقتشم داشتن که خدا بهشون داده و کلی زحمتو تلاش پشتش خوابیده، این جوان میانسالی که این مطلبو نوشته اگه فقط به فکر خودش بود و حسرت دیگران رو نمیخورد الان به همه ی آرزوهاش رسیده بود، حتما در طول زندگیش ظلمی، غیبتی یا حسادتی به دیگران کرده شک نکنید، حتی آرزو داشتن زمین خوردن کسی خود انسان رو زمین میزنه، بخدا قسم برخلاف تصورمون ما ایرانیها انسانهای مهربانو مهمان نوازی نیستیم، حتی برخلاف تصورمون از نظر ضریب هوشی هم در پایینترین رده بین تمام کشورها هستیم، چرا همش خودمونو گول میزنیم!!؟ در کجای دنیا نسبت به جمعیتش اینهمه فساد، آدم کشی، برادرکشی، همسرکشی و دزدیو کلکو نارفاقتی وجود داره!!!!؟ منشا همه ی اینها حسادته، حسادت به داشته های دیگران، حسادت به خوشبختی دیگران، منشا همه این حسادتها و خشونتها در ذات اکثر ایرانیهاست چون که از پدران و مادرانشون به ارث بردند جوری که به هر بهانه ای میخوان از ریخته شدن خون دیگران لذت ببرن، حتی به حیوانات هم رحم نمیکنن و به بهانه ای همچون نذر داشتن خون حیوان بیگناه رو میریزن! آخه چه انتظاری میشه از این افراد داشت!!!؟ افرادی که حتی از کشته شدن غربیها و کلا انسانهای خوشبخت لذت میبرن!!! آیا اگه شما جای خدا بودید کوچکترین کمکی به این دسته افراد میکردید؟؟؟ خدا جای حق نشسته و شک نکنید که کسی که دارایی ای همراه با خوشبختی داره حقش بوده و حتما در نزد خدا دارای ارج و مقامی عالیست، به خدا محاله کسی که نزد خدا دوست داشتنی باشه و خدا اونو از ثروت همراه با خوشبختی نصیب نکنه (2405896) (alef-10)
 
بله جانم
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۲۲:۱۶:۵۵
ما نخواسته ایم غربیها را بکشیم امثال طالبان و داعش و القاعده و امثال اینها می خواهند غربیها را بکشند نه ما اخر چه سودی از کشتن غربیها نسیب ما می شود؟ (2406514) (alef-10)
 
جوادی
۱۳۹۳-۰۷-۱۲ ۰۰:۲۹:۰۸
دوست عزیز من ۲۶ سالمه . دوسال پیش از خدمت اومدم و کمتر از یک ماه بعد یک مغازه دکوراسیون داخلی زدم . الان بعد از ۲ سال عمر گذاشتن . دارم مغازه رو جمع میکنم . واسه اینکه همه دارن مثل زالو کل درامدم رو میمکن . مثلا اتحادیه ۸۰۰ هزارتومن . مالیات یک تومن . عوارض شهرداری و...... . اجاره مغازه هم که دیگه نگو . تو یک کلام هرچی در میارم این زالو ها میمکن!!!!! تو این ۲ سال اگه خونه میشستم خیلی راحتر بودم و با ضرر مغازم رو جمع نمی کردم (2406708) (alef-10)
 
حامد حمدایی اصل
۱۳۹۳-۰۷-۱۲ ۲۱:۵۷:۰۷
حسادت یک میل طبیعی و انسانی هست همه هم (وقتی از دیگران عقب می افتند) دارند هر کس بگه ندارم دروغ گفته
تفاوت آدما در این هست که برخی که اکثرا حسادت خود را منکر می شوند این حسادت را ناخودآگاه تبدیل به عمل می کنند. برخی می پذیرند و نمی گذارند حسادت زیاد هم در رفتارشان تاثیر بگذارد

اما من به حسادت جوانان کشورم حق می دهم. وقتی مردم این همه بی عدالتی و پارتی بازی را می بینند خود بخود دچار ناکامی و حسادت می شوند و بعد ممکن است از صراط واقع بینی خارج شوند با تعمیمی افراطی و غلط هر آدم موفقی را نالایق و متقلب بدانند حتی اگر واقعا صلاحیت موفقیت اش را داشته باشد (2408299) (alef-1)
 
معلم
۱۳۹۳-۰۷-۱۳ ۱۱:۳۵:۰۹
من یه دوستی دارم که طلا فروشه،نزدیک 500میلیون سرمایه داشت،شب خوابید صبح پاشد دلار گرون شد سرمایه اش شد2میلیارد،بعد از مدتی چند قطعه زمین خرید،سه ماه گذشت زمین ها سه برابر شد،زمین ها رو فروخت و سرمایه اش همچنان رو به فزونیست!مدرکش دیپلمه و برای راه اندازی مغازه باباش کمکش کرده،من فوق لیسانسم با 10سال سابقه ماهی یک میلیون100میگیرم!900تومنش به جای قسط و کرایه خونه میره،ماهی 200دارم برای خوراک و پوشاک و درمان و مهمون و تفریح و مسافرت و ...
من حسودم حسوووووووووووووووووووووووووووود! (2408696) (alef-3)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۴:۰۳:۵۴
با روشهای نوین میشه که خانه ارزان و ایمن تولید کرد اما نه دولت قبل و نه فعلی به فکر نیستند (2405915) (alef-3)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۴:۱۶:۳۱
کاشکی مسئولینی که فقط شعار می دهند با خواندن و دیدن واقعیت جامعه کمی خجالت بکشند که این وضعیت نتیجه مدیریت آنهاست.
اما متاسفانه رحم وانصاف و مروت و ... از این جامعه رخت بسته است و رفته است و هر کسی دنبال منافع خود است.
جوانان هم مثل درختان بی آب در حال خشکیدن هستند اما برای امرای قوم چه باک ؟خوشی آنها مستدام باشد حالا هر چه سر ملت بیاید بیاید. (2405924) (alef-10)
 
امید
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۵:۳۶:۴۶
متاسفانه 90 درصد جوانان مملکت اسلامی ما همین وضعیت را دارند، خود من یکی از همان ها هستم با 30 سال سن و مدرک فوق لیسانس، مجردم و علارغم اینکه کارمند هستم ولی هیچ شانسی برای خریدن خانه ندارم چرا که حقوق کارمندی کفاف مخارج محردی را هم نمیدهد!!!
ار طرف دیگر اخبار متعددی که از اختلاس ها و دزدی های 3000 و 7000 و 12000 میلیاردی میشنویم که امیدمان را بیشتر به ناامیدی بدل می کند! (2406033) (alef-3)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۶:۱۱:۴۰
می خواستم شرح مبسوطی بنویسم دیدم نمیشود. (2406060) (alef-3)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۶:۱۲:۱۴
الان جامعه دو طبفه شده یکی زورمدار و اقا زاده ها و رانت خواران و طبفه دیگر مردم عادی هر روز هم فاصله این دو طبقه بیشتر میشود (2406061) (alef-3)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۶:۳۶:۴۴
جامعه عملا داره میره به سمت طبقاتی شدن یک عده باید فقط زحمت بکشند یک عده قلیل هم غارت کنند (2406082) (alef-10)
 
جمید
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۸:۵۹:۵۰
واقعا باید مسولین استغفار کنند واز الآن تغییر رویه بدهند به خدا من بارها فکر کرده ام باید چگونه در برابر این بی عدالتی ها جوابگوی خداوند باشند (2406244) (alef-10)
 
سید
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۱۹:۰۲:۳۱
بنده باگوشت وپوست و استخوان این بندۀ افسردۀ خدا! را درک میکنم اما اوحرف مرا درک نمیکند! دلیلش متأهل بودن من است و مجرد ماندن اجباری وی...
خدا میداند بخاطر اعلام شهرهای آبادان و خرمشهر بعنوان منطقۀ آزاد و افزایش جهشی و یکباره (اماچندبرابرمعمول ومعقول) قیمت اجارۀ مسکن وعدم توانائی در تهیۀ مبلغ پول پیش من نوعی مجبورشدم 15 ماه همسر و فرزندانم رادرخانۀ پدر خانمم "به امانت"!!! گذارده و خود برای داماد سرخانه نشدن هرروز آوارۀ منزل یکی از برادریاخواهرهایم شوم! واگرعلاوه بردریافت وام فرد خیّری شهریور امسال دستم رانمیگرفت چه بسا وضع مذکور اکنون نیز ادامه داشت!
درمورد داراتر شدن داراها نیز همین بس که مردم این منطقۀ محروم کشور (لفظ محروم واقعا برازندۀ این دو شهرکه ازغنیترین وپردرآمدترین مناطق کشور هستند نیست) مردم این دوشهر که هم اکنون عنوان منطقۀ آزاد اروند را یدک میکشد تا بحال از منطقۀ آزاد فقط ماشینهای چند صد میلیونی آنرا زیر پای عده ای خاص از افراد بومی و البته غیربومی که پولشان ازپارو بالامیرود را دیده اند و روز به روز بر حسرت ازقبل داشتۀ آنان (بعلت باقی ماندن اکثرخرابیهای ناشی ازجنگ) اضافه میشود. به شخصه پیش بینی میکنم اگر این وضع خصوصا در زمینۀ مقولۀ مهمی چون مسکن ادامه یابد، تا مدتی دیگر ممکن است حتی به بروز خشم اجتماعی و مشکلات امنیتی ناشی از آن بیانجامد... این مردم "نجیب" را دریابیم که امنیت نعمتی بزرگ است و آنان با صبوری واقعاً طاقت فرسا امنیت کشور را بالا و بالاتر میبرند...
مسئولین کشوراین سرمایۀ عظیم را با تعلل و ندانم کاری از دست ندهند... (2406256) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۲۰:۵۵:۰۵
اصلا این چیزا چیز عجیبی نیست تا اولشه هنوز صداش در نیومده بزارید مسئولین محترم سلامت باشند !!!!!!!!! (2406415) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۲۱:۱۱:۲۳
من خودم چهار بار در آستانه خواستگاری هم پیش رفتم اما به دلیل مشکلات مالی بر خلاف فشار خانواده پا پس کشیدم و حالا از این اقدامم خوشحال و راضی هستم. این بهترین تصمیمی بود که در زندگیم گرفتم و وقتی شرایط خودمو با پسرعموم که نامزد شده مقایسه میکنم خدا را شکر میکنم که زیر بار این سنت حسنه (برای آقازاده ها ) نرفتم.
برای اعتراض به این شرایط نه سربازی رفتم نه میرم. در انتخابات هم نه رای دادم و نه رای خواهم داد.
خود دانید میخوای نظرمو سانسور کن میخوای نکن. برام مهم نیست. (2406437) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۲۲:۰۴:۲۷
در جواب هوطن عزیزی که فرمودهاند در قدیم همه خانه داشتند من فکر میکنم دران زمان هم هم خانه نداشتند ولی به علت سبک معماری ان زمان این امکان وجود داشت که یک اطاق به دخترشان ویا پسرشان دریک گوشه حیاط بدهند کالان حتی در اپارتمانهای خیلی بزرگ هم چنین امکانی نیست ومورد بعدی همه تحصیل نمی کردند وخیلی از مردم در دوران بچگی کار شروع میکردند که میشد در هر خانه ای زندگی را شروع کرد مشکل اکنون جوانان تحصیل کردهای هستند که اکثرا شرایط یک زندگی مطلوب را اگر بزرگتر هایشان دستشان رانگیرند ندارند (2406501) (alef-10)
 
سینا
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۲۲:۲۰:۳۳
چی بگم؟ نگفتنم بهتره (2406520) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۱ ۲۲:۴۶:۵۸
از......... وزیر مسکن است که حتی قادر نیست قدرت خرید را از طریق وام تامین کند (2406569) (alef-10)
 
حسین
۱۳۹۳-۰۷-۱۲ ۰۳:۴۳:۲۱
چند روز پیش آقایان سربازی را 24 ماه کردند .تو مملکتی که یک جوان تا 28 سالگی در حال تحصیل بوده و با 2 سال سربازی 30 ساله می شود ولی باید 2 سال با کمترین حقوق به عنوان نیروی کار رایگان برای دولت کار کند و تازه بعد از 2 سال باید به دنبال کار و اشتغال باشد بعد انتظار دارند که جوانان افسرده نشوند . (2406768) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۲ ۰۶:۰۳:۲۷
من یک میلیارد بدهی دارم ولی افسرده وغمگین نیستم چون به خدا توکل کردم ومطمئنم به لطفش بدهی ام رو صاف میکنم وبعدش ازدواج هم میکنم فرق ادم افسرده و شاد تو این نیست که چه شرایطی دارند فرقش تو اینه که افسرده جامعه وشرایط رو مسول ساخت زندگی ورفاه خودش میدونه ودومی خودش رو بسیاری از کارافرینان برتر کشور ازخانواده های فقیر بودند یا یک دوره شکست وورشکستگی رو تجربه کردند اما نه منتظر حکومت ودولت بودند نه فکر کردند اینجا بهشت که همه چی اماده باشه نه دنبال رفتن به اروپا ونشستن سرسفره حاضر واماده دیگران بودند اونا همت توکل وخودباوری وعزت نفس داشتند (2406778) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۳ ۲۱:۰۴:۵۸
به نظر اقایان مسئول چرا در همه پرسی که در اسکاتلند صورت گرفت مردم حاضر به جدایی از بریتانیا نشد آیا به خاطر رفاه مردم اسکاتلند نبود ! وباز به نظر اقایان مسئول اگر همان همه پرسی در میان اقوام کرد بلوچ ترک عرب صورت گیرد به نظرشان نتیجه همه پرسی اسکاتلند تکرار خواهد شد ؟!اگر خودمان را گول نزنیم باید باقاطعیت گفت که نه زیرا فقر تبعیض متاسفانه در مملکت ما غوغا می کند برعکس تفکری که می گوید رفاه باعث سرکشی می شود و بایدجمعیت را افزود تا مردم مشغول مایحتاج اولیه خود باشند و به چیز دیگری نیاندیشند ،این رفاه است که ثبات را با خود به همراه می اورد نه فقر .همچنانکه همه مسئولین هم می دانند ونمی دانم که چرا اقدامی نمی کنند این وضعیت وشکاف طبقاتی در جامعه ما منجر به چالش های بزرگی خواهد شد اگر برای ان به سرعت راه چاره ای اندیشیده نشود قشر باسواد وفرهیخته ای که با اندک حقوق کارمندی می سازند یا گارگران زحمت کشی که بسیار بیشتر از سرمایه داران چدیدی که در اثر اوضاع نابسامان اقتصادی یک شبه به مکنت رسیده اند ،برای این مملکت تلاش کرده اند را متهم به حسودی وتنبلی کردن چاره کار نیست .تا دیر نشده باید فکری کرد وگرنه خدای ناخواسته با وضعیت کنونی منطقه ما اگر ناامنی در مملکت بوجود آید (که تبعیض قطعا نا امنی را بوجود خواهد آورد ورانت خواران نوکیسه گان تا مدت زیادی نخواهند توانست خود را برگزیده ولایق نعمات خدایی بدانند ودیگران را حسود وبدبخت وتنبل )جمع شدنی نخواهد بود (2409164) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۲ ۱۳:۲۹:۰۴
"جوان میانسال" دقیقا یعنی چی؟ (2407493) (alef-3)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۳ ۰۱:۱۵:۴۹
پس چی فکر کردی هالو؟!2 برابر کردن جمعیت در راستای فقیر کردن 99% و دنبال نون دوندنشونه آره بابا جون اگه قرار بود همه در رفاه نسبی باشن که خیلی خطرناک بود ... (2408458) (alef-1)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۳ ۰۱:۴۰:۴۱
البته اینها همش بهانه است اگر دو جوان همدیگر را درک کنند با کارتون خوابی هم میشه تشکیل خانواده داد مشگل توقعات بیجا دو طرف است اینکه کسی را همراه خوشیها و نا خوشیهای خود کنی اصل ازدواج است از قدیم گفتن یک دست صدا ندارد اصلا من داستان تمام پدربزرگها و مادر بزرگها را که شنیدم همه از هیچ یا موقعیت اقتصادی منفی شروع کرده اند وبه جایی رسیده اند منتها انموقع دختر و خانواده دختر هم موقعیت جامعه و طرف مقابل را درک میکرد (2408466) (alef-13)
 
مسعود
۱۳۹۳-۰۷-۱۳ ۱۴:۱۸:۳۰
با انکار مسئله حل نمی شود.

شما فقط بفرما در دوران پدربزرگ یا پدر شما، قیمت یک خانه معمولی چند برابر حقوق یک پسر قشر متوسط جامعه بود ... (2408837) (alef-10)
 
معلم
۱۳۹۳-۰۷-۱۳ ۰۹:۲۰:۴۲
بنده تنبل حسود، چشمم به مال دیگران نیست بیست وهشت سالم است که فوق لیسانس گرفتم خدمت رفتم شدم این ساله ودوسال هم دنبال کاربودم که درسی سالگی یک کاریک میلیون ودویست هزارتومانی گیرم امده ،چکارکنم،چه تلاشی بایدمی کردم که نکردم،ازدیوار مردم بالا بروم، ان جوان چشمش به مال کسی نیست از شرایطی که ان رانت هارا بوجود می اورد ناراحت است ، نمی گوید خانه ان را گرفته وبه من دهید، شماکه ماشاالله این قدررازرنگ هستید این ناچیز راراهنمایی کنید که از راه صحیح صاحب خانه وازدواج وزندگی شوم که خیلی هم دوست دارم تشکیل خانواده دهم ، دست شمارا خواهم بوسید، عزیزان منطقی باشید ومسئله ارباب رعیتی رابه شکلی جدیدتر را امروز به شکلی شدید را قبول دارم، بهره کشی شکلش عوض شده است (2408584) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۳-۰۷-۱۳ ۱۳:۰۲:۵۳
من الان بیست چهار سالمه و سال اخر دانشگاه. وضعیت مالی خوبی نداریم اجاره نشین هستیم ولی خدا رو شکر یه شغل خوب و یه کارفرمای خوب دارم که اگه بگم همیجوری گیرم اومده دروغ نگفتم. فقط توکل به خدا.. واقعا ایمان داشته باشید که همه چیز دست خداست و اگه ازش بخواهید حتما کمکتون میکنه. افسرده بودن برای یه مسلون اصلا معنی نداره ایشالا همتون موفق باشید (2408769) (alef-10)
 
ن.ا
۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۰۰:۱۱:۰۸
اگه این پیام ناراحت کننده است پس خبر جدید مبتنی بر تلاش برای ممنوع شدن استخدام دختران مجرد در هیئت علمی چیه؟
من به عنوان یه دختر هیچ وقت شرایط ازدواج مناسب برام پیش نیومده چون خانواده ما شرایط اقتصادی مطلوبی نداره!....همه آقا پسرها حرفشون اینه که ما تا بریم جایی خواستگاری از ما طلب کار و خانه می کنند ولی هیچ کدام نمی گند که ما هم بدنبال یه دختر شاغل با جهیزیه کامل (که الآن حداقل حداقلش 40 تومن در میاد) هستیم! اگه این قانون تصویب بشه من با نتایج زحماتم چی کار کنم! من دانشجوی رشته ای هستم که با مدرکش نمی توم کار آزاد پیدا کنم! راحتم به اینجا نرسیدم و خرج نحصیلم رو با کارگری تو خونه های مردم و فروشندگی و تدریس جور کردم...کاری که کمتر آقا پسری حاضر به انجامشه....و همیشه ام جز نفرات برتر بودم.... .تنها امیدم به هیئت علمی شدن بود که اونم از دست رفت...آقایون و کاربران سایت الف....چه کار کنم؟ دست به هر کاری زدم ولی زندگیم نمی چرخه...دیگه خسته شدم!....برم گوشه خیابون به ایستم تا مسئولین راضی شن! تا آقا پسراتون کار پیدا کنند؟ (2409326) (alef-10)