نظر منتشر شده
۱۳
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 412913
به بهانه ی گزارش دیدبان شفافیت و عدالت؛ در مورد املاک شهرداری تهران
يك گام رو به جلو
عباس‌عبد‌ی*، 22 آبان 95
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۵
هفته گذشته گزارشي از واگذاري املاك نجومي د‌‌ر شهرد‌‌اري از سوي آقاي احمد‌‌ توكلي به نمايند‌‌گي از سازمان شبكه د‌‌يد‌‌‌‌بان شفافيت و عد‌‌الت ارايه شد‌‌ كه د‌‌ر نوع خود‌‌ گام مهمي است و بايد‌‌ از د‌‌ست‌اند‌‌ركاران آن تقد‌‌ير كرد‌‌.

اين گزارش از چند‌‌ حيث اهميت د‌‌ارد‌‌. اول از همه اينكه يك نهاد‌‌ غيرد‌‌ولتي اقد‌‌ام به تهيه اين گزارش كرد‌‌ه است. فارغ از نقاط ضعف و قوت گزارش كه د‌‌ر جاي خود‌‌ مهم است و بايد‌‌ به آنها پرد‌‌اخت، نفس اينكه يك نهاد‌‌ غيرد‌‌ولتي به اين موضوع حساس وارد‌‌ شد‌‌ه و گزارش د‌‌اد‌‌ه، اهميت فراواني د‌‌ارد‌‌ و گام بزرگي د‌‌ر مبارزه با فساد‌‌ است. نكته د‌‌وم اينكه گزارش آن تا آن حد‌‌ بي‌طرفانه است، كه رضايت نسبي مخاطب را جلب كند‌‌. سومين نكته اينكه د‌‌ست‌اند‌‌ركاران اين نهاد‌‌ غيرد‌‌ولتي منسوب به اصولگرايان هستند‌‌ و همين كه نخستين گزارش خود‌‌ را د‌‌رباره يك نهاد‌‌ تحت مد‌‌يريت اصولگرايان منتشر كرد‌‌ه‌اند‌‌، جالب است.

فراموش نشود‌‌ كه اين گزارش د‌‌ر شرايطي منتشر شد‌‌ه كه شايبه حضور آقاي شهرد‌‌ار د‌‌ر انتخابات نيز وجود‌‌ د‌‌اشته است و اگر احتمال كوچكي هم براي چنين حضوري بود‌‌، با اين گزارش عملا چنين حضوري منتفي شد‌‌ه است. به همين د‌‌ليل از سوي اصولگرايان شورا با نگاه منفي مواجه شد‌‌ه است.

برخي از نكات مهم گزارش مذكور شامل موارد‌‌ زير مي‌شود‌‌:
«مصوبه حمايت از توليد‌‌ و عرضه مسكن براي گروه‌هاي كم‌د‌‌رآمد‌‌ و آنان ‌كه فاقد‌‌ زمين يا خانه هستند‌‌‌. (ولي اقد‌‌ام اخير شهرد‌‌اري) د‌‌ر قالب آن آپارتمان و خانه د‌‌ر ولنجك، نياوران و آجود‌‌انيه به مد‌‌يران ارشد‌‌ د‌‌ر شهرد‌‌اري و بيرون آن واگذار شد‌‌ه است. د‌‌ر گزارش از ١٠٨ فقره واگذاري نام برد‌‌ه شد‌‌ه كه د‌‌ر آن ١١٠ ملك به ١٢٢ نفر واگذار شد‌‌ه است. مساحت كل املاك واگذارشد‌‌ه ١٧‌هزار و ١٨ مترمربع بود‌‌ه كه ارزش فروش تمام املاك واگذاري به قيمت كارشناسي ٨٢ميليارد‌‌ و ٥٠٠‌ ميليون تومان بود‌‌ه است... واگذاري صورت‌گرفته به د‌‌و شكل بود‌‌ه است؛ اين واگذاري‌ها، تا سال ١٣٩٠ با د‌‌ستور مستقيم شهرد‌‌ار تهران و از طريق ستاد‌‌ ساماند‌‌هي امور مسكن، با انعقاد‌‌ قرارد‌‌اد‌‌ بين سازمان املاك و مستغلات و اشخاص متقاضي انجام شد‌‌ه است. پس از آن، چون به اين نكته توجه شد‌‌ كه واگذاري مستقيم، تخلف از د‌‌ستورالعمل ابلاغي است، واگذاري‌هاي پيش‌گفته به شكل صوري از طريق د‌‌و تعاوني خاص منابع انساني و حمايتي مد‌‌يران انجام مي‌شد‌‌ه است... طبعا اين كار بايد‌‌ د‌‌ر چارچوب قوانين و مقررات باشد‌‌.
ضمن اينكه صراحت قانون، «كمك به امور تعاوني مسكن» است نه كمك به برخي از اعضا به‌طور انفراد‌‌ي و ويژه. ثانيا كمك تعاوني به اعضا نيز بايد‌‌ طبق مقررات و اساسنامه تعاوني باشد‌‌. د‌‌ر بررسي‌ها معلوم شد‌‌ كه د‌‌ر د‌‌و تعاوني منابع انساني و حمايتي مد‌‌يران ‌كه اكثر واگذاري‌هاي موصوف، به‌ظاهر از طريق اين د‌‌و انجام گرفته است، مفاد‌‌ اساسنامه و مقررات مرتبط با بخش تعاون د‌‌ر اين حوزه رعايت نشد‌‌ه است... شهرد‌‌اري مجاز بود‌‌ه تنها معاملات پايين‌تر از ٢٠٠‌ ميليون را خود‌‌ش انجام د‌‌هد‌‌؛ چون ارزش تمام املاك واگذارشد‌‌ه از اين مبلغ بيشتر بود‌‌ه است، تصويب شورا لازم بود‌‌. البته شهرد‌‌ار با مجوزات قانون د‌‌يگري، معاملات بسيار سنگين‌تري هم انجام مي‌د‌‌هد‌‌... هرچند‌‌ همه د‌‌ريافت‌كنند‌‌گان د‌‌ر قبال املاك د‌‌ريافتي براي رد‌‌ّ مال به شهرد‌‌اري و جبران خسارات احتمالي وارد‌‌آمد‌‌ه به اين املاك و... مسووليت مد‌‌ني د‌‌ارند‌‌، برخي از اين افراد‌‌، به لحاظ سِمت اد‌‌اري‌شان، مسووليت كيفري نيز خواهند‌‌ د‌‌اشت. د‌‌رواقع، همه د‌‌ريافت‌كنند‌‌گان املاك كه سمت آنها د‌‌ر «لايحه قانوني راجع به منع مد‌‌اخله وزرا و نمايند‌‌گان مجلسين و كارمند‌‌ان د‌‌ولت د‌‌ر معاملات د‌‌ولتي و كشوري» ذكر شد‌‌ه است (تقريبا همه ١٢٢ نفر) اقد‌‌ام‌شان د‌‌ر معامله با شهرد‌‌اري و خريد‌‌ ملك از شهرد‌‌اري، مشمول عنوان مجرمانه مقرر د‌‌ر اين قانون است.»

هرچند‌‌ اعضاي اصولگراي شورا د‌‌ر برابر اين گزارش موضع منفي گرفته‌اند‌‌ ولي انتظار مي‌رود‌‌ كه ساير نيروهاي اصولگرا د‌‌ر اين مورد‌‌ موضع‌گيري صريحي د‌‌اشته باشند‌‌ و اجازه ند‌‌هند‌‌ كه از سكوت آنها بيش از اين د‌‌ر برابر موضوعي با اين اهميت برد‌‌اشت منفي شود‌‌.

با وجود‌‌ آنكه گزارش مذكور گام مهمي است كه د‌‌ر مبارزه با فساد‌‌ برد‌‌اشته شد‌‌ه و اميد‌‌واريم كه به اتهامات مشابه افراد‌‌ و نهاد‌‌هاي منسوب به اصولگرايان و نيز غير آنان نيز رسيد‌‌گي شود‌‌، ولي با وجود‌‌ اين بد‌‌ نيست كه برخي نكات را براي اصلاح و بهبود‌‌ي د‌‌ر گزارش‌هاي بعد‌‌ي به مد‌‌يران اين نهاد‌‌ ياد‌‌آوري كرد‌‌.

1ـ نخستين ايراد‌‌ به شكل عمومي گزارش است كه نيازمند‌‌ يك بازنگري نسبت به سرفصل‌ها و نيز لحن و اد‌‌بيات اين نوع گزارش‌هاست كه بايد‌‌ از قالب‌هاي حقوقي و گزارش مد‌‌يريتي محض تبعيت كند‌‌.

2ـ گزارش شفاهي مكمل گزارش اصلي نبايد‌‌ به گونه‌اي باشد‌‌ كه مستمسك و د‌‌ستاويز عد‌‌ه‌اي شود‌‌ يا گزارش اصلي و مكتوب را تخصيص بزند‌‌. براي نمونه آقاي توكلي د‌‌ر مقام توضيح ذكر مي‌كنند‌‌ كه: «شهرد‌‌ار تهران نه خود‌‌ش و نه بستگان د‌‌رجه اول و ساير خويشاوند‌‌ان او، از د‌‌ريافت‌كنند‌‌گان اين املاك نبود‌‌ه‌اند‌‌.» شايد‌‌ به لحاظ سياسي و براي كاهش فشار بر شهرد‌‌ار چنين جمله‌اي بيان شد‌‌ه است. ولي اين بيان متضمن يك ايراد‌‌ منطقي است. گويي كه اگر كسي املاك و اموال شهرد‌‌اري و د‌‌ولت را براي خود‌‌ش يا خويشاوند‌‌انش برد‌‌ارد‌‌ خيلي اشكال د‌‌ارد‌‌ و اگر اين املاك و اموال به د‌‌يگران بخشيد‌‌ه شود‌‌، بار سنگيني به اند‌‌ازه قبلي ند‌‌ارد‌‌؟ واقعيت اين است كه پذيرش چنين گزاره‌اي منشأ فساد‌‌ است.

 از نظر مرد‌‌‌م اتلاف منابع مساله اصلي است و فرقي نمي‌كند‌‌‌ كه فرد‌‌‌ آن را به جيب خود‌‌‌ بريزد‌‌‌ يا به جيب د‌‌‌يگران. اتفاقا براي ريختن به جيب خود‌‌‌ محد‌‌‌ود‌‌‌يت د‌‌‌ارد‌‌‌، حد‌‌‌اكثر يك يا د‌‌‌و آپارتمان را مي‌توان به نام خود‌‌‌ زد‌‌‌ ولي تعد‌‌‌اد‌‌‌ د‌‌‌يگران محد‌‌‌ود‌‌‌يت ند‌‌‌ارند‌‌‌. شايد‌‌‌ هم با اين جمله خواسته‌اند‌‌‌ بگويند‌‌‌ كه مسووليت اين واگذاري‌ها متوجه چه كسي است.

3ـ نكته بعد‌‌‌ي به همين نقيصه برمي‌گرد‌‌‌د‌‌‌، كه د‌‌‌ر گزارش هيچ اشاره‌اي نشد‌‌‌ه كه چرا به اين افراد‌‌‌ ملك با شرايط و تخفيف‌هاي ويژه ملك واگذار شد‌‌‌ه است. اگر انگيزه مذكور روشن مي‌شد‌‌‌، حتما به شفافيت اين اقد‌‌‌ام غيرقانوني كمك مي‌كرد‌‌‌.

4ـ د‌‌‌ر گزارش از ساختار و سازمان و تصويب‌كنند‌‌‌ه مقررات مربوط و تصويب‌كنند‌‌‌ه نهايي واگذاري‌ها هيچ ذكري به ميان نيامد‌‌‌ه و به نظر مي‌رسد‌‌‌ كه نوعي تعمد‌‌‌ د‌‌‌ر عد‌‌‌م ذكر اين مساله وجود‌‌‌ د‌‌‌اشته است. بايد‌‌‌ گرد‌‌‌ش كار ماجرا و اينكه تقاضاها چگونه رسيد‌‌‌گي مي‌شد‌‌‌ه و چگونه تصويب مي‌شد‌‌‌ه نيز د‌‌‌ر گزارش مي‌آمد‌‌‌. حتي تقاضاهاي رد‌‌‌ شد‌‌‌ه نيز مي‌توانست به فهم ماجرا كمك كند‌‌‌.

5ـ د‌‌‌ر گزارش ذكر نشد‌‌‌ه كه آيا افراد‌‌‌ د‌‌‌ريافت‌كنند‌‌‌ه ملك خانه د‌‌‌اشته‌اند‌‌‌ يا همه بد‌‌‌ون خانه بود‌‌‌ه‌اند‌‌‌؟ به علاوه اصلا اشاره نشد‌‌‌ه كه آيا قيمت‌هاي كارشناسي مطابق قيمت بازار بود‌‌‌ه يا كمتر از قيمت بازار است. متوسط متراژ املاك واگذاري 160 مترمربع بود‌‌‌ كه خيلي بيش از متراژ معمول است. به علاوه متوسط قيمت متراژ بناهاي واگذاري حد‌‌‌ود‌‌‌ 5/4 ميليون تومان د‌‌‌ر هر مترمربع است كه مطلقا با آپارتمان‌هاي ولنجك و نياوران تطابق ند‌‌‌ارد‌‌‌ حتي قيمت آپارتمان د‌‌‌ر سال 1390 گران‌تر از الان بود‌‌‌ه است، حد‌‌‌اقل بايد‌‌‌ د‌‌‌و تا سه برابر اين رقم باشد‌‌‌. گزارش د‌‌‌ر اين موارد‌‌‌ نيز سكوت كرد‌‌‌ه است.

د‌‌‌ر هر حال گام اول است و بايد‌‌‌ نقاط ضعف آن رفع شود‌‌‌ و اميد‌‌‌واريم اين شرايط فراهم شود‌‌‌ كه اصلاح‌طلبان يا افراد‌‌‌ علاقه‌مند‌‌‌ به آنان هم بتوانند‌‌‌ نهاد‌‌‌ مشابه را د‌‌‌اشته باشند‌‌‌ تا گزارش‌ها رقابتي‌تر و د‌‌‌قيق‌تر تهيه شود‌‌‌.
*یادداشت در روزنامه اعتماد
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۸:۰۸
 
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۰۷:۵۶
 
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۰:۴۴
 
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۳:۵۵
 
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۵:۱۴
 
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۱:۰۹
 
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۰۸:۰۹
 
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۴:۲۸
 
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۲:۵۰
 
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۲
 
 
کلمات کلیدی : واگذاری املاک شهرداری تهران+عباس عبدی+دیدبان شفافیت و عدالت
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۱۲:۵۵:۳۶
یکی به من بگه این نهاد غیر دولتی هزینه هاش رو چه جوری تامین میکنه
این سوال شفاف خیلی هاست . لطفا واضح جوابش را بگوئید.ممنون (4012384) (alef-3)
 
زارعي
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۲۳:۵۵:۱۵
از حق عضويت اعضا (4013162) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۱۳:۰۳:۱۱
«شهرد‌‌ار تهران نه خود‌‌ش و نه بستگان د‌‌رجه اول و ساير خويشاوند‌‌ان او، از د‌‌ريافت‌كنند‌‌گان اين املاك نبود‌‌ه‌اند‌‌.»
این جمله مردم رو اذیت کرد واقعا
شهردار باید و باید و باید به عنوان یک مدیر مراقب اعمال زیر دستانش باشه .
وقتی زیر دستان شهردار این اعمال رو انجام دادند انگار خود شهردار مرتکب شده .
ضمن اینکه اینم مساله مهمی هست که شهردار واقعا خبر از این اتفاقات نداشت؟ (4012393) (alef-13)
 
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۱۳:۳۳:۲۷
در مرحله مرحله بعدی، آقایان باید باید سراغ آن 5 درصد سود تعاونی که بدون هیچ اقدام اقتصادی از این محل کسب شده بروند تا ببیند تعاونی این پول ها را صرف چه کارهایی کرده است. در کشور ما یکی از مسیر های پول شویی، تعاونیها هستند که هیچ نظارتی بر آنها نیست و از شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی خارج هستند و قوانین حمایتی بسیاری هم شامل آنها می شود. (4012444) (alef-13)
 
Romania
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۱۳:۳۵:۳۹
من با اینکه اصلا تفکر اصولگرایی را بنا به دلایل خودم قبول ندارم ولی این اقدامات اقای توکلی رو در مبارزه با فساد کاملا درست و گامی به جلو میدونم و این ایرادات اقای عبدی رو هم کاملا درست میدونم و میشه حتی ایرادات دقیقتری به گزارش گرفت وشاید جاهایی جانبدارنه ولی کلیت مطلب و اقدام سازمان دیدبان شفافیت برای قدم اول عالیه
یه توصیه هم به اقای عبدی هرچند میدونم دست اصلاح طلبها از جهات مختلف برای شفاف سازی فساد خصوصا در ارگانها و نهادهای اصولگرایانه بسته هست ولی توصیه میشه اصلاح طلب ها هم با تشکیل همچین نهادی از افشای فساد و شفافیت در نهادها سازمانهاو ادارات و هر انچه که فعلا مسئول اصلاح طلب دارن و هزینه زا نیست برای اونا شروع کنن و دیدبان اقای توکلی هم به نهاد های اصولگرا بپردازه و اغازی بشه برای یکی شدن اونا در اینده و یه سازمان متشکل و بزرگ و فراجناحی و کمک و اطلاعات مردمی که مشارکت هردو جناح رو داره تشکیل بدن اینطوری هزینه حاکمیت برای برخورد با همچین سازمانی بالا میره و ترس متخلفین هم بیشتر
فکر نمیکنم ایده بدی باشه دوستان مخالف فساد در هردو جناح به این ایده توجه کنن شاید ایران جای بهتری برای زندگی بشه
امیدوارم نشر بدین (4012447) (alef-13)
 
فرناز
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۱۴:۱۴:۳۵
ببخشید این رو می خواستم بپرسم که این نهاد غیردولتی مجوز تاسیس و فعالیت خودش رو از کجا گرفته؟ و به استناد کدوم قانون می تونه به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشه؟
آیا اگر یک فرد دیگه بخواد مشابه چنین سازمانی رو تاسیس کنه قادر هست؟ (4012485) (alef-13)
 
مریم اشرفی زاده
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۱۴:۱۶:۰۱
اولا تشکر از اقای دکتر توکلی بابت ورود به این مسله مهم وتلاشی که ایشون در تمام دوره نمایندگی داشتن تا شفافیت وقانون حاکم بشه.دوما لظفا توجه کنیم که جرمهای شهردار اسبق تهران که بابتشون هم زندان رفتن وهم از کارهای دولتی منفصل شدن دزدی و به جیب زدن اموال مردم نبود بلکه دور زدن قانون های دست و پا گیر بود که با تمام خدماتی که انصافا بی نظیر بود ولی باز مستحق اون شمرده شد. امیدوارم دور از مسایل سیاسی واقغا به این رانتها رسیدگی بشه چون حقیقتا امید و اعتماد مردم در ذابطه با برخورد حقیقی با فساد جکومتی اگر نگویم از بین رفته ولی به شدت متزلل شده. (4012491) (alef-13)
 
محمدی
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۱۴:۱۷:۰۸
به نظرم تحلیل منصفانه ای بود. برای مبارزه با فساد نمی توان از موضع جناحی وارد بحث شد. به عبارت دیگر هر اختلاف سلیقه ای که در جناح ها وجود داشته باشددر مبحث مبارزه با فساد فقط باید یک حرف و سخن از دو طرف شنیده شود. من هم در بحث املاک چند موضوع قابل توجه دارم که باید در گزارش تکمیلی دیده بان مورد نظر قرار گیرد:1- قیمت کارشناسی املاک بر اساس اعلام مراجع قانونی- کارشناس رسمی دادگستری یا هیات های کارشناسی رسمی دادگستری2- بررسی این مهم که واقعا این افراد قبلا مسکنی از تعاونی ها چه در شهرداری یا جایی دیگر دریافت نکرده باشند3- این که تعدادی از این افراد اساسا کارمند شهرداری نبوده و نیستند . بلکه در مقطعی ازدستگاه دیگر مامور شده اند یا بازنشسته جایی بودند . آیا این افراد می توانند برای مدت کوتاهی که در شهرداری مشغول بوده اند از امتیاز تعاونی استفاده کنند./ این ریز بینی در حقوق های نجومی هم باید انجام شود. حفظ و افزایش اعتماد مردم از هر ملاحظه ای با اولویت تر است (4012494) (alef-13)
 
مصطفی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۱۵:۰۱:۲۲
درورد بر توکلی و درود بر "د‌‌يد‌‌‌‌بان شفافيت و عد‌‌الت"، از خدا میخوام برای همیشه مستقل، بی طرف، شجاع و صادق باقی بمونید. (4012557) (alef-3)
 
سیدعلی حجازی
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۲۰:۵۶:۰۰
با یه کم دستکاری دوباره فرستادم برای تایید
شماها هم لطفا بی طرف انه تایید کنید
خیلی وقت بود نوشتجات این آقاعبدی را می خواندم والبته کم وبیش از موضع گیریهای متفاوتش آگاهم
گو اینکه گاه و بیگاه نیش قلمی به بعضی از اصلاح طلبان می زنند اما حقیقتا در وقت نیاز و با دیدن کمترین بهانه بیشترین حمله ها را به اصول گریان می نمایند
ایشان خیلی زود قضاوت را به نفع افکار و امیال خود ختم به خیر کرده و آفای قالیباف را با همه شایستگی وتلاش و سوابقش و با یک قضاوت سطحی راهی خانه ساخته است!!!!
نه دوست عزیز خواب دیدی خیرباشد
اولا که این ما و شمای تنها نیستیم که با دیدن و یا شنیدن این و آن گفته وشبهه و اتهام و ... تصمیم بگیریم
ما فقط می توانیم نظر خودمان را اعلام کنیم
میران مردم اند
قبلنا می گفتند اهالی اصول گرایان اهل تصمیم گیری بجای دیگران و دادن خط و ربط هستندبرحسب سن و سال وریش سپیدی شان , ولی گویا این رویه فراگیرشده است وآقای عبدی در رابطه با عدم شرکت آقای قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری خود گفته وخود خندیده و حالا انتظار دارند تا ما تایید کنیم که ایشان صددرصد هنرمنداند!!
دوست عزیز شرکت دبرای کمک اگر آدمی توانش را داشته باشد در این زمانه علاوف برتعهد ملی نکلیف دینی است
دوست عزیز این جانب که هم سن و سال شما هستم و اگر چه مثل شما سابقه و سبقه انقلابی گری ندارم اما ازکسانی بوده ام که همانند سرباز ی گمنام در زمان ماجرای سفارت دل امید به راه شما بسته وخواب رابرچشمانم حرام کرده و شب و روز در برابر سفارت زیر علم دانشجویان خط امام که یکیشان شما بوده اید سینه زده ام و الان هم ازکارم پشیمان نیستم وانتظار داریم که ازآن ماجرا خدا ثواب عطا بفرماید گو اینکه اکر هم برما ایراد بگیرد حرفی نیست که راضی به رضایت اوهستیم چرا که ازبزرگ مرد دینی وعارف و فیلسوف بزرگ دینی مان اقا آیت االله جوادی عاملی یاد گرفته ایم تا در وقت رای دادن ضمن داشتن امید وطلب اجر ازخدا بخواهیم برفرض اشتباه برما سخت نگیرد
این مقدمه را گفتم به شما تا بدانید که تمام سعی وتلاش سردار و سالار اسلام مدیر و رزمنده بسیجی,دوستدار امام و پیرو و فدایی تمام قد ولایت آقای قالیباف برای خدمت به اسلام وانقلاب و پیروی از راه امام و رهبری معظم است و خود شما اگر کمترین تجربه ای در مسائل اجرایی داشته باشید می دانید که در گل آلوده خیابانهای بجا مانده از فرهنگ شاهنشاهی و اعوام و انصار پیدا و پنها ن طاغوتی اش که امروزه در میدان داری نو سرمایه داری غیر نظامند تحت پوشش نیروهای نئولیبرال درجامعه ایران اسلامی جانی تازه گرفته اند و خیلی از دوستان وهمفکران اونور واینور آبی قدیمه بعضی ها!!! با گرفتن زشت روشنفکری دم از حکومت داری بدون دین یا دین کم توجه به اعمال و رفتار حکومت بنام سکولار ونیمه سکولارو ... می زنند .

نه برادر عزیز آقای قالیباف هست واتقاقا این دفعه تمام قد هم خواهد بود برحسب وظیفه و براساس تجربه وتجاربی که در دررده های مختلف حکومتی و طی سالها تلاش صادقانه بدست آورده است و تجربه نشان داده که ایشان توان وتدبیر لازمه در تجمیع یک تیم یک دست اجرایی را دارد و قطعا همه بزرگان اصطلاحا اصول گرا از این مهم به سادگی وبه ذوق زدگی شما نمی گذرند
بنده برحسب گفتاربزرگان حرف آخر این قضیه را به مقامات قانونی وامی گذارم گو اینکه علم حقوقی لازمه را هم ندارم که مثل شما قضاوت کنم اما اینرا می دانم که آقای قالیلباف خود مدافع, مروج و مصر برادامه پیگیری موضع املاک به قول شما نجومی بوده وسعی در پیگیری قانونی آن دارند
و اما سخنی که در ته دل این حقیر مانده و تاحدودی باعث شکل دهی جهت گیری فکری ام این است که براساس تجاربم از 100 نفر اصول گرای خط امامی وولایی شاید ده نفر اهل زدن به جاده خاکی مال و مقام وجناح باشند چرا که نوع نگاه دینی و الهام از اصول و دستورات منتج از نهج البلاغه و روایات اهل ثروت ومکنت نبوده ویابه تشویق و ترغیب جامعه به سرمایه داری مبتنی برسود نبوده ونیستند اما برعکس از هر100 نفر اصلاح طلب هایی و با یک حساب سرانگشتی می توان فهم کرد که چند درصد از آنان اهل سرمایه بوده و فرزندان واقوامشان از چشمه موقعیت های اجتماعی و پستی و رانت های اطلاعاتی ناشی ازآن بهره برده اندالبته سیاست و بینش دینیشان براین نوع رئیه و نکاه خرده نمی گیرد
برادر عزیز تکیه وتاکید آقای توکلی بزرگ ودلسوز برپاک دستی آقای قالیباف و خانواده اش تاکید براین مهم است که فرهنگ, راه وروش ومنش آقای قالیباف بگونه ای نیست که برای امتیازی, پولی, مالی ,منالی یا پشتیبانی های آنچنانی به کسی باج سبیل بدهد که همان همان نان قرض دادن باشد
ایشان نانش را با تحمل سختی ها و دیدن شهادت دوستانش در جنگ تحمیلی به خودش و وجدانش قرض داده و قطعا در انتخابات
آینده به امید خدا یک پای کار اصلی خواهند بود البته نه برای لجاجت که برحسب وظیفه و برای شایسته سالاری اجرایی ومحقق شدن آرمانهای انقلاب که استقلال و خدمت به محرمان از اصول آن است (4012973) (alef-13)
 
حسینی
Russian Federation
۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۲۱:۱۶:۱۸
اخیرا شورای شهر لایحه فروش نمایشگاه شهر آفتاب و شرکت خدمات کالای شهر را به تصویب رسانده است و مقرر شده است بدون رعایت تشریفات مزایده به بانک شهر! فروخته شود
لازم به ذکر است بر اساس ماده 13 آیین امه مالی شهرداری ها فروش اموال منقول و غیر منقول شهرداری . با مزایده انجام می گیرد لیکن شهرداری و شورای شهر بنا دارند بدون رعایت قانون این ملک و فروشگاه شهروند را به فروش برسانند.
لطفا دیده بان شفافیت و عدالت پیگیری نمایند (4012999) (alef-13)
 
عبداله
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۸-۲۳ ۰۰:۲۳:۰۳
فساد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از هیچ فرد و جناحی قابل پذیرش نیست.
حالا که دکتر توکلی درآغاز راه یک فعالیت مثبت هستند مشوقش باشید نه اینکه به دنبال حواشی و خرده گیریهای حاشیه ای باشید.
باید در همه گروهها چنین روحیه ای وجود داشته باشد.
مطمئناً افراد جامعه معصوم نیستند و خطاهایی بر اثر غفلت و و یا بر اثر هوی و هوس از آنها سر می زند. به خصوص مسوولیت های سنگین.
پس باید همت بر پیشگیری باشد.
حقوقهای نجومی و املاک شهرداری و صندوق ذخیره فرهنگیان نمونه هایی هستند که باید از وقوعشان پیشگیری کرد. اما باید مواظب بود که برچسب ناحق به کسی زده نشود و بی جهت آبروی کسی بردن نشود. (4013206) (alef-13)
 
مودی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۸-۲۳ ۰۸:۴۷:۵۱
خب آقایان اصلاح طلب تقریبا در تمام موارد فسادهایی که تاکنون افشا یا گزارش شده فارغ از اصولگرا یا اصلاح طلب بودن ؛خود اصولگرایان گزارش کننده بوده اند. حال شما از اصلاح طلبان حتی یک نمونه بیاورید که گزارشی از فساد درون خود داده باشند؛ بماند که هر گاه فسادی از آنان افشا شد تمام قد به حمایت از فاسد هم حزبی خود پرداخته اند ؛ نمونه اش دادن القابی بزرگ و درشتی مانند نخبه و کارآفرین و استیو جابز و .... به مفسدانی همچون کرباسچی و گروه آریا داده اند.... بنابراین اصلاح طلبان به دلیل سوگیری شدید و عدم رعایت عدالت به هیچ عنوان صلاحیت اظهار نظر در خصوص فساد را ندارند... (4013475) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.