۷
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 66339
مفاهيم و ابعاد جنگ نرم - 1
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۳۶
اين روزها واژه اي به وفور در ادبيات كارشناسان و تحليل گران استفاده مي شود كه خواستگاه آن كودتا عليه راي اكثريت در روزهاي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران است. پس از وقوع آن حوادث در همان ايام، رهبر انقلاب پس از تبين زواياي مختلف فتنه رخ داده به تبين "جنگ نرم " پرداختند. بر اساس بند 5 اصل110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "اعلان جنگ، صلح و بسيج نيروها " با رهبري به عنوان فرماندهي معظم كل قواست. از اين منظر ،ايشان لفظ جنگ را به كاربردند و نيز در گام اول به تشريح وظايف عناصر اصلي دخيل در اين منازعه، تحت عنوان فرماندهان و افسران جنگ نرم پرداختند. و در گام هاي بعدي بسيج عمومي در برابر اين هجمه و تبين راهبردها و راهكارها و نيز اقدامات پدافندي و آفندي (در ديدار رايزنان فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) در دستور كار اصلي خود قرار دادند.آنچه قطعي است اگر در مرحله نخست، مفهوم ”جنگ نرم" به طور صحيح تبين نشود ، اين تحليل و تبين غلط به قطع منتج به تدبير غلط خواهد شد.در اين يادداشت به مفهوم شناسي جنگ نرم از حيث ريشه يابي لغوي خواهيم پرداخت. در اولين گام‌ها بايد دانست جنگ نرم(soft war) از دو قسم كلمه"جنگ" (War)كه خود معنا و مختصات و استاندارد خودرا داشته و نيزكلمه "نرم" (Soft)كه شابلون مختص به خود را دارد تشكيل مي شود.در مهندسي سطوح منازعات از منظر علوم راهبردي ،چهار سطح  وجود دارد. پايين ترين سطح، "سطح تاكتيك" و بالاترين سطح، "سطح استراتژيك" است. در اين مهندسي براي منازعات استراتژيك لفظ(War) به معناي "جنگ" استفاده مي شود. در مقابل سطح استراتژيك، سطح تاكتيك قرار دارد كه براي آن لفظ(‍Combat) به معناي "رزم" كاربرد دارد. سطح عملياتي سطحي است كه ميانبر سطح استراتژيك به سطح تاكتيك است كه در مهندسي منازعات از آن به (Battle ) به معناي "نبرد" ياد مي شود. آخرين سطح، سطح تاكتيك است. سطحي است در مقابل سطح عملياتي. براي آن در مهندسي منازعات لفظ(Fight) به معناي "پيكار" در نظر گرفته شده است. پس جنگ نرم منازعه اي است استراتژيك كه نظر بر بقاي براي آينده است. اين دسته بندي هر منازعه با توجه به  عاملان اصلي، وسعت ميدان منازعه، عمق ميدان، نوع تجهيزات و برد سلاح و ميزان نيروي درگير در هريك از چهار سطح اشاره شده تعريف مي شود.و اما چيستي لفظ "نرم". بايد دانست سطوح منازعات از دل مفهومي به عنوان "امنيت" (برقراري توازن بين آسيب ها (نيازها) و تهديدها (عامل خارجي) و مفهوم امنيت  مولود مفهوم قدرت است. از اين منظر دسته بندي هاي متفاوتي در حوزه قدرت شناسي وجود دارد. دسته بندي "ارگانيك" قدرت (قدرت اقتصادي، قدرت سياسي، قدرت نظامي، قدرت فرهنگي و قدرت اجتماعي) دسته بندي "سايبرنتيك" قدرت ( قدرت انر‍‍ژي) و قدرت سايبرنتيك (شبكه عصبي اطلاعات) و دسته بندي براساس "شدت و صلابت" ( قدرت سخت، قدرت نيمه سخت و قدرت نرم) از عمده ترين و متداول ترين دسته بندي هاي امروز قدرت هستند. در گام اول با توجه به دسته بندي هاي گوناگون و متعدد در تعريف "فرهنگ"بايد دانست از حيث "قدرت فرهنگ استراتژيك"، با ريشه يابي لفظ (culture)‌به معناي فرهنگ به كلمه (agriculture ) به معناي كشاورزي بر خورده مي شودكه از اين منظر قدرت و امنيت فرهنگي آن موارديست كه در ذهن عموم كاشت، داشت و در رفتارو شيوه زندگي عموم برداشت مي شود.در گام بعد برسي قدرت از حيث صلابت و شدت الزامي است. "قدرت سخت" ، قدرت و به تبع آن منازعه‌اي است كه در آن فتح سرزمين، قدرت نظامي و عنصر اجبار و قدرت "نيمه سخت"، قدرت ومنازعه اي است كه در آن كنترل سياسي(داخلي و خارجي) و كنترل بازار اقتصادي كشور هدف، قدرت سياسي و اقتصادي و عنصر اكراه با بازي گري پاداش و تنبيه موضوعيت دارد."قدرت نرم"، قدرتي است كه به تعبير «جوزف ناي»، قدرتي است براي رسيدن به نتايج مطلوب بدون تهديد و يا پاداش ملموس. بر اين پايه يك كشور و حاكميت مي تواند به مقاصد مورد نظر خود نايل آيد، چون كشورهاي ديگر، ارزش هاي آن را مي پذيرند و تحت تاثير پيشرفت و انديشه آن قرار ميگيرند و در نتيجه خواهان پيروي از آن مي شوند. در اين مفهوم آن چه مهم تلقي مي شود، تنظيم دستور العملي است كه ديگران را جذب كند. بنابر اين قدرت نرم، كسب آنچه مي خواهيد از طريق جذب كردن نه از طريق اجبار و يا پاداش مي باشد. در منازعات اين قدرت(نرم) كنترل قواي احساسي و توان تفكري سرمايه اجتماعي كشور هدف به وسيله اغوا و ارشاد با بازي گري حب و بغض در حوزه احساسات(قلب) و شك و يقين در حوزه تفكر (مغز) موضوعيت دارد.در  استاندارد(ctu)‌ چهارده مولفه و جبهه به چشم مي‌خورد. چهارده مولفه‌اي كه آن هنگام كه به صورت  هم افزا و هم پوشان عمل مي‌كنند، تحليل "جنگ نرم"  فوق پيچيده مي شود. چهارده حوزه اي كه با يك هماهنگي مناسب تنظيم شده، قابليت ذائقه سازي عميقي در افكار و احساسات و رفتار عموم دارند. اين چهارده مولفه و جبهه عبارتند از:   1. شبكه عصبي – فضاي مجازي (CYBER):از ديد آلوين تافلر سومين موج دگرگون كننده زندگي بشري پس از موج هاي كشاورزي و صنعتي ، موج الكترونيك و ديجيتال است. اين موج به قدري غني است كه تمامي زندگي بشر را تحت تا ثير خود قرار داده است. فضاي مجازي فرزند عصر ديجيتال، الكترو نيك و اطلاعات است. فضايي است كه كه در آن بشر مي تواند  از انجام خريدهاي روز مره خود تا انجام فعاليت هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و حتي نظامي –امنيتي خودارا، انجام دهد. زندگي و شيوه ي زندگي امروز و فرداي بشر، تحت تاثير فضاي مجازي به صورت جامعه مجازي است.      در اين نظرگاه فرايند هايي همچون امنيت شبكه، هك و فيلتر مربوط به قدرت سايبرنتيكي است تا جبهه سايبري قدرت نرم.      2 - رسانه(MEDIA)ارتباطات بشر براساس زبان، پيام ومخاطب صورت مي پذيرد. اساس وسيله ارتباطي بشر كه از آن به رسانه ياد مي شود نيز بر همين مبنا شكل گرفته و دسته بندي مي شود. مانند روزنامه(رسانه سرد)، تلويزيون (رسانه گرم)، راديو، تلويزيون و روزنامه(يك سويه)، اينترنت(رسانه دو سويه)، رسانه هاي رو در رو و.....   نقش حوزه رسانه در منازعه گرم انتقال پيام هاي دلخواه هر يك از طرف هاي منازعه، بسته به طرح و برنامه در نظر گرفته شده از سوي آنان، جهت ساخت افكار مخاطب تنظيم مي شود. اين تنظيم با توجه به جنس، نوع و مضوع پيام، جنس و سطح مخاطب تنظيم مي شود. بررسي سر فصل ضريب القا درچگونگي انتقال پيام به مخاطب دراين مولفه ضروريست.      3- هنر (ART)درباره هنردر منازعات، به ويژه جنگ نرم نظرات متفاوتي موجود است، از اين كه اساسا هنر نقشي ندارد تا اين كه يكي از پايه گذارن جنگ نرم تئوريزه شده "واسلاو هاول"كه بعد از كودتاي مخملين خود، رئيس جمهور چك شد ، يك هنرمند نمايش نامه نويس بوده است. آن چه مسلم است به دليل كار ويژه هنر ، يعني تبديل يك پيام به "حس" (پايين ترين ضريب القاي ممكن) كه خود منشا توليد رفتار است، نمي توان نقش آن را در حوزه جنگ نرم ناديده گرفت.        4-رفتار شناسي- رفتار سازي (PSYCHO)گرچه در ترجمه اين حوزه به فارسي اختلاف نظرهاي بنيادين وجود دارد، با اين وجود نقش اين حوزه در جنگ نرم، مطالعه عميق و ويژه در حوزه رفتار آدمي براساس شرايط دروني - محيطي و ساختن رفتار مد نظر طرف هاي درگير جنك براي مخاطب است. چنانچه برهمين اساس در دانشكده هاي مطالعات امنيت(ملي) رشته اي تخصصي تحت عنوان  PSYCHOLOGICAL OPERATION كه در ايران به عمليات رواني نام برده مي شود، تدريس مي گردد.   نقطه ثقل اين حوزه بر دو بخش "هوش هيجاني" (EQ)و "عزت نفس" است. هوش هيجاني، توانايي فرد و افراد در كنترل و مديريت احساسات و هيجانات-منشا رفتارهاي- خود (مهارت هاي زندگي اعم ازكنترل خشم، كنترل استرس،تفكر خلاق و نقادانه و...) است. در عزت نفس، مولفه هايي چون خودآگاهي، خود باوري، احترام به آداب و روسوم، سنن، اعتقادات، ارزش ها، كشور و... موضوعيت دارد. (براي اطلاع بيشتردر باره مولفه عزت نفس ملي، مطالعه استراتژي آنفولانزاي نيويوركي توصيه مي شود)      5-زبان كاربردي( LINGO)زبان مهم ترين وسيله ارتباطي است.زبان،راهبردي ترين ابزار ارتباط افراد با يكديگر ، ارتباط با گذشته به وسيله ادبيات(بانك ژنومي هر حوزه تمدني) و ارتباط با آينده به وسيله توليدات تكويني ادبياتي، است.   به طور مثال، به قطع ارتباط مردم تركيه با گذشته خودبه ويژه ادبيات، به دليل لاتيني شدن رسم الخط  ميتوان اشاره كرد. زبان مهم ترين وسيله براي انتقال مفاهيم، به ويژه مفاهيم اساسي زندگي ساز و علمي است. در اين حوزه، دستور زبان نيز ازهمين ويژگي برخوردار است. در اين خصوص مي توان به تغير و آنگلوساكسوني شدن كاربرد ضمير و شناسه هاي دوم شخص مفرد، از (شما-احترام آميز) به تو، در تعاملات كه رفتار ساز است اشاره نمود.

ادامه دارد....*kalidari@yahoo.com 
Share/Save/Bookmark
 


علي
۱۳۸۸-۱۲-۱۹ ۱۴:۱۴:۴۳
سلام
اين ها كه همش حرفهاي دكتر عباسي هست. حداقل ارجاع مي داديد. مطلب خوبي بود. در ضمن fight تكنيكي نيست بلكه martial براي سطح تكنيكي استفاده مي شود. (296590)
 
علی
۱۳۸۸-۱۲-۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
ه نظر میرسد اخیرا بعضی جریانها فعالیت های مشکوکی را اغاز کرده اند مثلا در هفته اخیر رادیو گفتگو وبرنامه های صدا وسیما
بحث مشروعیت دادن به نظام شاهنشاهی توسط بعضی افراد معلوم الحال را دنبال میکنند
وسمپات پهلوی را مثل زیبا کلام را عمدا دعوت میکنند و به او فرصت
وتریبون میدهند چرندیاتی را راجع به دفاع از رضا خان ومحمد رضا با اب و تاب فراوان وغیر مستند بگوید متاسفانه مجریان هم اولا به او
وقت بیشتری برای دروغ پردازی وتحریک عوام میدهند و کسانی را در جلسات بحث دعوت میکنند که مظلوم اند وتوان پاسخگویی وی را
ندارند باعث تاسف است که مدیران صدا وسیما بی توجه یا عمدا چنین فضاییی را ایجاد کرده اند این یک توطته است به هوش باشید
این اقای زیبا کلام دشمن خونی دولت وانقلاب واسلام است و از سلطنت طلب های متعصب است (296635)
 
دانشجو
۱۳۸۸-۱۲-۲۱ ۰۱:۲۵:۰۳
فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه (296839)
 
وحيد
۱۳۸۸-۱۲-۲۰ ۰۱:۱۰:۱۲
بالاترين سطح استراتژي و پايين ترين سطح تكنيك است.نه تاكتيك
لفظ تاكتيك درباره 4 سطح مذكور دو بار به كار رفته است. (296709)
 
hajiagha
۱۳۸۸-۱۲-۲۰ ۱۱:۰۴:۰۸
امشب خانم شیرین عبادی در دانشگاه مکگیل مونترال مورد اعتراض مردم و چند ایرانی و خود من قرار گرفت که مترجم وطن فروش این خانم و دیگران که این شو مسخره را راه انداخته بودند بد جوری سنگ روی یخ شدند و نظم سالن به هم ریخت . اطلاعات اندک و ناقص این خانم آنقدر پائین بود که بیشتر شبیح یک کمدی شو شده بود . گفتن بیش از 30 نفر کشته در حوادث اخیر ؟ دادن اطلاعات غلط و قهرمان پروری کروبی که البته من جواب خانم را دادم به هر حال با حماقت نمی توان طرفداری از حقوق بشر کرد و آمار زنان مجرد و سرگردان و روانی در غرب و کانادا را گویا این خانم نمی داند ؟برو تحقیق کن بعد آزادانه از حقوق بشر حرف بزن هزاران زن و کودک چه بسا هر ماه در افغانستان و عراق کشته و ناپدید و به آنها تجاوز می شود چون عمو سام نمی تواند امنیت منطقه را حفظ کند اما ایران ثابت کرد یک آدم کش مثل ریگی را چگونه به پای میز عدالت آورد همان که مورد حمایت رسانه های غربی و ایرانیان وطن فروش برون مرضی بود کلام آخر شرم بر شما عافیت طلبان لاشخور دروغگو.
کاریکاتوریست سابق گل آقا


دروغگوئی خانم شیرین عبادی
در مورد تیراندازی بسیجی ها به طرف مردم باید ثابت شود یا خانم حق برگشت به ایران را ندارد
http://www.youtube.com/watch?v=Ut4ffujtmOk (296718)
 
ابوالقاسم احمدی نژاد
۱۳۸۸-۱۲-۲۰ ۱۶:۲۸:۱۰
ضمن پوزش از نویسنده محترم وسایت وزین الف متاسفانه این بحث با این ساختار وادبیات مناسب اینجا نیست به هزار ویک دلیل اول به اظهار نظر ها دقت کنید دو تا اصلا مربوط به این بحث نیست دو تا باقی هم دوم مطلب طولانی است سوم به درد کلاس میخورد نه سایت چهارم به بحثهای دکتر آشنا نزدیکتر است پنجم...بماند ...موفق باشید (296782)
 
مهدوی
۱۳۸۹-۰۸-۱۲ ۱۵:۳۱:۳۲
جنگ نرم(باورکنید)

جنگ نرم قلدران را درجهان باورکنید
این کمینِ ناکسان با صد کمان باور کنید

چنگ ودندانِ نهانِ دشمنِ دیروزِ ما
می فشارد درگلومان استخوان باورکنید

درد دلهای «علی» را بَعدِ قرنی بشنوید
می کند اسرارحق ایشان بیان باورکنید

اَینَ عمّار، اَینَ عمّارِ ولیِّ این زمان
یادگارو یادِ یارِ مهربان باورکنید

با شما هستم خواص ویاورانِ انقلاب
دشمنِ دانا زند زخمِ زبان باور کنید

رؤیتِ ماهِ صیام وروزه خواری تابه کی
سرزده ازمأذنه بانگِ اذان باورکنید

این سکوتِ سردِ معنی دارِخود رابشکنید
ازنگفتنها وگفتنهایِ آن باورکنید

مصلحت اندیشیِ بی موردوخاکستری،
می دهدصدها نشان ازبی نشان باورکنید

با دوپهلو گفتن وپاشیدنِ گردوغبار
تارگردد دیده ی پیروجوان باورکنید

خطِّ مشیِ وحدتِ روحِ خدا، یادآورید
رحمتِ حق گشته درایران روان،باورکنید

«یانکی »ازهرسوبراتان کف زند اُف برشما
درخفا بازی کند صدها پلان باورکنید
ای سرانِ فتنه اکنون مشتِ دشمن واشده
می رسد فریادمان تا آسمان باورکنید

خوابهای توطئه،همچون، سقیفه، دیده اند
غافلانِ با، فلانِ ابنِ فلان باورکنید

ازخرشیطان فرود آئید ومولائی شوید
چهره ی ابلیس دون باشدعیان باورکنید

چشمِ فتنه کورخواهد شد اگربا رهبری
پی نمائیم این شتر با ساربان، باور کنید

شرمتان بادا،اگراین بار علی تنها شود
می رود قرآن سَرِ نی هرزمان باورکنید

گرنماید گوشه ی چشمی «ولی»،سرمی دهم
می کنم جان را فدایش بی گمان باورکنید

فاش گفتم حالیا این عقده های درگلو
گربُرَندم سرهمین نامردمان باورکنید

در تنورم افکنندَارناکسانِ خیره سر
بند بندم می شود آتش فشان باورکنید

http://nagoftanihayedel.blogfa.com
استفاده باذکرصلوات ودرج منبع بلامانع است. (368976)
 
 
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته