نظر منتشر شده
۲۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 495523
آيا اصولگرايي تمام شده ؟
سید مجید حسینی*/4 مرداد96
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۰
بيست و اندي سال پيش ، درست وقتي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي داشت ، با نقدهاي تندش در عصرما، از درون خاكستر جناح شكست خورده چپ ، ققنوس اصلاح طلبي را متولد مي كرد ، كسي فكر نمي كرد كه در مدت كوتاهي ، اصلاح طلبي با دولت سيد محمد خاتمي ، تبديل به گفتمان هژمون كشور شود ، و از نيروهاي نااميد چپ و خط سومي ها ، بشود يك بلوك قدرت ، مقابل قدرتمندان راست ساخت .

آن سالها ، منتقدان هاشمي رفسنجاني ، صدايي نداشتند ، بازي را واگذار كرده بودند ، اما همه در مركز تحقيقات رياست جمهوري جمع شده بودند ، و تحت نظر رييس جمهور ، روياهاي ققنوس جديد را مي ساختند ، و به زودي هشت سال تمام ، با گفتمان باز سازي شده ، مقدرات كشور را تا حدود زيادي رقم زدند .

بيست سال از بازسازي چپ در قالب اصلاح طلبي گذشته ، كار برعكس شده ، راست گرايان تمام نهادهاي انتخابي مستقيم را از دست داده اند ، در چند انتخابات مداوم شكست خورده اند ، اختلافات دروني تحليلي فراوان دارند ، و استفاده از كليد واژه اصولگرايي را تبديل به رمز شكست كرده اند ، در چنين شرايطي ، محمد باقر قاليباف ، انتخابات را از ميانه رها كرده ، دوره بلند مديريت شهري اش را تمام كرده ، و قلم را برداشته و عزم نقد و بازسازي اصولگرايان را كرده است ، رها كردن انتخابات از ميانه توسط او ، خود پيامي روشن داشت ، براي اينكه قاليباف همراه با انتقاد از جناح رقيب دولتي ، قصد نقد جدي سازمان اصولگرايي را هم در سر دارد .

اما آيا در شرايط موجود ، همان امكاناتي كه چپ ها براي تبديل شدن به اصلاح طلبان را داشتند ، راست هم براي ساختن يك ققنوس جديد دارند ؟ آيا قاليباف ، كه براي اولين بار به عنوان يكي از شاخص ترين نيروهاي جنگ كه در سياست وارد شده ، قصد نقد تند سران اصولگرايي را دارد ، مجالي براي اين بازسازي ميابد ، يا دوباره مجبوراست ، به جاي بازسازي در ساز و كارهاي موجود قدرت جناح اقليت غرق شود ؟

پاسخ اين سوال اساسي درون يك فضا معني دارد ، و ان نشت كردن نقد بنيادين اصولگرايي در گفتمان نيروهاي راست و فعالان سياسي جنگ ديده است كه امكانات يك بازسازي را فراهم اورد ، مبتني بر چنين رويكردي ، مي توان نقد بنيادين گفتمان اصولگرايي را در چارچوب چند گزاره مهم ساماندهي كرد ، كه رد پاي ان در نامه پساانتخاباتي قاليباف به جوانان اصولگرا ديده مي شود ، و در فرازهايي از ان هم ، تنها فضايي براي طرح اين امور بنيادين ايجاد شده ، و به نظر مي رسد ادامه ان به ايجاد چنين فضايي سپرده شده تا در صورت امكان گسترش يابد ، اين چارچوب نقد بنيادين را در گزاره هاي ذيل مي توان خلاصه كرد :

اول / اصولگرايي موجود ، ساختار ارزشي خود را از گفتمان جنگ مي گيرد ، چنين وضعيتي باعث مي شود تنها نيروهاي جنگ در سطوح بالاي ان امكان بازي پيدا كنند و جوانان و نيروهاي پس از جنگ صرفا ، سينه زنان هيات باشند طيبعتا اين وضعيت نيرويي ، شادابي و نشاط تحليلي و فكري و كادري را از اين جريان سلب مي كند

دوم /  ، ارزشی هاي جنگ بدليل سازوكار شكل گيريشان به شدت تن زدوده اند و از رفاهيات و امور زندگي روزمره مردم كمتر دفاع مي كنند ، دهه شصت نماد اين تن زدودگيست و جنگ در بستر رياضت مادي سامان يافته ، اما دهه نود درست مقابل اين شرايط است ، و مردمان مطالبه مادي ، رفاهي ، و تنانه دارند ، مصرف، محور اين دهه جديد است و اصولگرايان از فهم آن فاصله گرفته اند، چنين فاصله اي ، سبب شده اصولگرايان گشودگي خود را نسبت به وضع جديد زندگي بخصوص در طبقات متوسط از دست بدهند و طبقه فكر ساز و سياسي جامعه را مقابل خود ببينند .

سوم/ همزمان با حذف عدالت خواهان از جناح اصلاح طلب ، گفتمان عدالت خواهي در اصولگرايان هم تبديل به ليبراليسم نقابدار احمدي نژادي ها شد ، عدالت در عمل كنار گذاشته شد ، و تبديل به سياست هاي پوپوليستي مثل هدفمندي يارانه شد ، و با حذف عدالت عملا آزادي هم تنها معناي اقتصادي يافت و ميدان به رقيب واگذار شد .

چهارم / اصولگرايي خصلت مدني خود كه در دهه شصت به مدد شبكه مساجد بدست مي آورد را از دست داد ، تنها نهاد مدني ، بسيج بود كه در عمل گشودگي خاصي به سمت طبقه متوسط نداشت ، به غير از بسيج كه مساله اش طبقات حزب اللهي  و انقلابيون مارك دار  و نماز جمعه برو است ، عملا اصولگرايان هيچ نهادي ديگري براي ارتباط با بدنه طبقات مختلف از روستاييان تا متوسط شهري را طراحي نكردند و در عمل ناگهان سيم ارتباطي خود را از دست دادند ، صداو سيما نیز در قامت يك نهاد ملي نمي توانست ، شبكه مدني این جریان باشد ولي در مقابل ، جناح رقيب شبكه هاي اجتماعي را تبديل به نهاد حزبي خود كرد .
اين وضعيت يعني ساختار سياسي بي بدنه ، مثل سربزرگي بدون تن است كه اصولگرايان دايما وزنش را تحمل مي كنند و هزينه آن در قالب نهادهايي مثل صداسيما يا استانقدس در عرصه هاي اجتماعي باز جديد ، پرداخت مي كنند .

پنجم/ اصولگرايي ، بعد از كلمه اصولگرايي هيچ بدن نظري براي خود نساخت ، هرگاه از نظريه سياسي اصولگرايان سوال شود ، ارجاع به نظريات امام يا رهبري در مورد كليت انقلاب ، نظام يا جمهوري اسلامي مي شود ، در حاليكه هر گفتمان سياسي نياز به نظريه توضيح دهنده جناح خود دارد ، طوري كه آن نظريه نسبتش با مسايل روز روشن باشد در چارچوب نظام موجود اما در نقد گفتمان رقيب .
نداشتن نظريه سياسي عملا اصولگرايان را دچار شعارزدگي كرد و نتيجه ، تبديل شدن رقيب به تنها بازي درشهر است .

ششم / اصولگرايان به جاي طرح نظريه سياسي دولت عادل ، براي حل مشكلات حكومت مندي خود ، عملا در دام نظريه هاي سرمايه داري در قالب كلمات اسلامي افتادند ، دنبال خصوصي سازي رفتند ، سعي كردند دولت را كوچك كنند ، سازكار هدفمندي يارانه را پيش گرفتند و عملا دولتمندي شان با تمام سخن از عدالت ، معطوف به سرمايه ومصرف شد ، مگامال ها بزرگ شدند ، هزاران ميليارد تومان لوازم ارايش فروش رفت ، مصرف برند تبديل به شان اجتماعي شد ، اما اصولگرايان كه در شكل دادن اين شرايط نقش مهم داشتند ، هنوز دوست داشتند ، طبقات محروم را جذب خود كنند ، اما يك بام و دوهوا ممكن نيست ، آمارها نشان ميدهد ،  حسن روحاني حتي در بسياري از مناظق محروم از نماينده رسمي اصولگرايان پيش افتاد ، شعار آزادي ، حتي معناي عدالت جنوب شهري ها را هم در برگرفت و اصولگرايان هم جنوب و هم متوسط را كنار خود نديدند .

هفتم/ اصولگرايان ، سياست هاي سرمايه داري را درست اجرا نكردند ، اما زمينه را براي دولت اصلاح طلب ازاديخواه فراهم كردند ، و در ادامه هر چه امكانات خود را نسبت به طبقه متوسط محدود كنند ، زمينه بيشتري به اصلاح طلبان مي دهند تا طبقات جنوب را هم كه از لحاظ گفتماني از متوسطين اثر مي پذيرند جذب كنند ، اصولگرايان عملا يك طبقه رسانه مي خواهند در حاليكه الان فقط كيهان و وطن امروز  يا فارس و تسنيم را دارند ، اين وضعيت بي رسانه طبقاتي ، ان ها را كوچك تر هم خواهد كرد .

زماني سعيد حجاريان ، استراتژيست زخمي چپ ، پس از شكست هاي مكرر اصلاح طلبان گفت ، اصلاحات مرد ، زنده باد اصلاحات  .

ايا قاليباف با تمام فشارهاي موجود از دوسوي صحنه كه تحمل مي كند ، مي تواند ذيل چنين پروژه اي ، بگويد : اصولگرايي مرد ، زنده باد اصولگرايي ؟ پاسخ در برخورد بدنه اين جناح ، با روش جديد او ، نهفته است ، ايا بدنه حاضر به تغيير مسير هست ؟ آيا نقدها  شنيده خواهد شد ؟

*استاديار علوم سياسي دانشگاه تهران
 
 
کلمات کلیدی : نامه قالیباف به جوانان انقلابی+نو اصولگرایی+اصولگرایی
 
abbas
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۰۷:۲۳:۲۷
جواب سوال شما را با چند سوال می دهمر
چرا در انتخابات ریاست جمهوری رو کردید به آقای رئیسی که مردم شناحتی از ایشان نداشتند؟ مگر در اردوگاه شما قحط رجال است؟
در اردوگاه شما جایی برای تفکر جدید وجود ندارد. شما فقط یک دیدگاه را قبول دارید . در حقیقت اصولگرایی رابطه مرید و مراد است و گفتمانی ندارد.
اما در اردوگاه اصلاح طلبان بیش از 50 نفر لیدر وجود دارد که هرکدام مقابل آقای رئیس یا قالیباف قرار می گرفت رای می آورد. جالب اینکه در این اردوگاه هیچکدام مطیع دیگری نیست بلکه حرف شنوی دارند از یکدیگر. نمونه بارز آن آقای علی لاریجانی ، علی مطهری و خود آقای روحانی ( حتی تا حدودی آقای توکلی) که در اصولگرا بودنشان هیچ شکی نیست اما کما بیش در اردوگاه اصلاح طلبان قرار دارند چرا؟
چند نفر اسم می آورم
اله کولایی ، معصومه ابتکار، مسجد حامعی ، تمام فرزندان و خانم رفسنجانی، فرزندان آیه الله جنتی و خزعلی و ... (4488675) (alef-13)
 
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۵:۳۹:۱۲
اصولگرایان باید خود را در هیأت یک حزب سیاسی ببینند نه معادل کل نظام. اگر چنین کنند می توانند اصلاح طلبان را از ژست اپوزیسیون نظام پایین بیاورند. در این صورت اصلاح طلبان نمی توانند ضعف عملکردشان را پای نظام بنویسند و باید پاسخگو باشند.
کلید اساسی این تغییر نیز تغییر در عملکرد قوه قضاییه است. اصولگرایان اگر در چهار سال آینده قوه قضاییه را در موقعیت واقعی خود، که برخورد قاطع با فاسدان گردن کلفت از هر دو حزب است، قرار دهند می توانند اصولگرایی را از نو تعریف کنند. (4489793) (alef-2)
 
اندکی اندیشه
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۰۷:۵۴:۴۵
بند چهارم : عالی دقیق صریح و جان کلام (4488693) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۰۸:۱۵:۱۸
به نظرم این نقد تقریبا در قسمتهایی درسته و نکته مهم اینه که بخشی نظام به ورطه نظام سرمایه داری و اقتصاد باز و آزاد آنهم از نوع رادیکال افتاده بصورتی که الان کاملا از نوع امریکایی آن در کشور اجرا می شود بدون داشتن سازاو کارهای یک اقتصاد آزاد در میان در کشور یک نفر نیست اینگونه اقتصاد را بدرستی نقد کند و اصول گرایان بجای اصلاح وضع موجود فقط رو به شعارهای پوپولیستی افزایش یارانه و سایر حرفهای که دیگر خریداری بین مردم ندارد می زنند برای همین وقتی نه شعار آزادی از اصول گرایان شنیده می شود نه شعار اصلاح اقتصاد از طریق درست پس رای دهنده گان برای چه به ایشان باید رای بدهند؟ (4488730) (alef-13)
 
هژبر شیرافکن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۰۸:۲۳:۵۹
با سلام و احترام
این دوستان اصولگرا اصلا برنامه ای به مردم تا حالا ندادن که برنامه شون چیست؟ تمام حرفایی که میزدن هم که با هدفمندی یارانه هایی که اجرا کردن و رفتن سراغ اقتصاد سرمایه داری عکسش رو عمل کردن یعنی هزینه های مردم رو بیشتر کردن هیچ برنامه ای من تا حالا از اصولگراها ندیدم و اصولشون رو هم برای ما بیان نکردن که چیه نه اصول گفته شده نه برنامه گفته میشه در برابر مشکلات هم راهکار شفاف نمیدن مثلا در برابر تحریمها مدام میگفتن که باید به همین روش ادامه بدیم و مذاکره کنیم و 6 سال مذاکره هم 6 تا قطعنامه به بار اورد در برابر بقیه مسائل و مشکلات هم برنامه شفاف ندادن
توصیه می کنم که دوستان اصولگرا برنامه و راهکار شفاتف بدهند در مورد مسائل مختلف موضع گیری شفاف داشته باشند اصلا مواضع اصولگرایان در برابر مسائل کشور مشخص و شفاف نیست در مناظره هم بنده فقط دیدم که متمرکز شدن روی طرف مقابل و سعی در زیر سوال بردن دارن و هیسچ برنامه و راهکاری ندادن سال 92 هم من برنامه در مناظره ازشون ندیدم نمیشه که برنامه نداد یا شفاف نبود مسائل باید شفاف بیان بشه و برنامه رو بصورت واضح ارائه دهد.
کار جناح و حرب از موضع گیری شروع میشه یعنی ساده ترین و ابتدایی ترین کار اینه که موضعش و راه حلش رو بیان کنه ولی ما اصلا موضع و راه حل از اصولگرایان تا حالا ندیدیم در مساله هسته ای راه حلشون شفاف نیست در سایر مسائل به همین نحو (4488757) (alef-13)
 
شهروند....
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۰۸:۲۷:۳۸
با سلام اصول گرایی یک بینش ازاعقاید اسلامی است اصول و مبانی اسلام که رهایی بخش انسانها و آرامش و امنیت است بر پایه نظریات امام معصوم و سنت اللهی پس بر خلاف نظر نویسنده اصول گرایی تازه شروع شده است در یک حساب سر انگشتی و ساده در انتخابات اخیر شاهد بو.دیم در هجوم سنگین و نثار تهمت ها وکه تندرو هستند جنگ طلب هستند و از تمام امکانات موجود استفاده کردند از زن بازیگر تا مرد هنر پیشه از فضای مجازی و..... شاهد بودید 16 میلیون نفر با عزم راسخ جهت خشنودی خداو شهدا حتی از اقلیت دینی که همگام شدند و رایی دادند تا قوانین اللهی رفع بی کاری و نفی حقوق نجومی و زندگی با عزت رایی دادند که این شاهکار بود و خیلی و خیلی افراد را جیرت زده و مبهوت کرد پس اصول گرایی چریان پویا و سر زنده هست و جاری است اصول گرایی یهنی پاسخ به فطرت درونی انسانها خدا جو هست و همواره جاری است الله اکبر (4488764) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۰۸:۴۶:۳۷
هر نوع تفکری که بدنبال عوام فریبی و درغگویی باشد و مردم را صرفا ابزاری برای روزهای انتخابات ببیند ، تمام خواهد شد .

مردم دیگر گول بازی های سیاسی و تظاهر کردن ها را نخواهند خورد .

اصلاح طلب یا اصولگرا بهتر است مواظب باشند چون مردم به راحتی از انها عبور خواهند کرد . (4488784) (alef-2)
 
مهدی
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۰۸:۵۳:۲۶
بنام خدا- اگر اصولگرایی را سیره علی علیه السلام بدانیم، هرگز تمام شدنی نیست. ممکن است حکومت نکند اما همیشه زنده و سربلند در همه روزگاران و هر انسان منصفی جاذبه و دافعه اش را تعظیم می کند.
آنچه که نویسنده باید روشن تر بیان می کرد، "حکومت اصول گرایان" یا بهتر بگویم " حکومت مدعیان اصولگرایی " است که تمام شده یا نه؟
واقعیت این است که بزرگان اصولگرا و اصولگرایان واقعی از دید بنده، همچون مرتضی نبوی ، حبیبی و... در دوره ای از عمر قرار دارند که باید سکان را به سایرین واگذار کنند و خیلی از این سایرین متاسفانه اصولگرایی را به مفهوم اقعی آن باور ندارند و اگر اب گیرشان بیاید شناگرهای ماهری هستند که از دریای لیبرالیسم و آریستوکراسی و... خود را به ساحل ارامش و امنیت می رسانند. همانهایی که خود ماندند تا فرزاندانشان در خارج به تحصیل و اقامت بپردازند. (4488791) (alef-2)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۰۸:۵۸:۵۵
واقعیت اینه که نه روحانی٬خاتمی است و نه دولت کارگزاران فعلی دولت اصلاح طلب.اما چه کنیم که شما بیش از این عرضه به مخالف نمی دهید (4488797) (alef-2)
 
علیرضا محمودی
United States
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۰۹:۲۰:۱۸
بزرگترین مشکل گفتمان اصولگرایی ؟اریستوکرات وپدر خواند ها وژنرال های بی ستاره ان هستند ؟انها مرتب بدنبال الزامات حقوقی وشرعی و حکومتی هستند / وبقول گرامشی(نظریه پرداز بنام کمونیست ایتالیایی ) از هزمونی فرهنگی بهره ای ندارند ؟
یک گفتمان تاوقتی بخواهد بصورت میکانیکی و تحکمی و شیء گونه(مراد ومرید ) با مخاطبان خودش رفتار کند فقط در حد حداقلی موفق خواهد شد وهیچ وقت به جذب حداکثری پایدار نخواهد رسید / وجه ممیزه گفتمان اصلاح طلب ها به اصولگرایان تنیده شدن الزامات فرهنگی با الزامات سیاسی واستراتژیک است همان چیزی که امام خمینی بوسیله ان سلطه شاهنشاهی را در هم شکست به زبان دیگر امام خمینی قبل از هژمونی سیاسی یک گفتمان فرهنگی برای خودش در مقابل شاه ساخت ؟
بیشتر فعالان سیاسی در ایران منافقین را لعن ونفرین می کننند؟ اما غافل از اینکه همراهی نصفه و نیمه جریان های سیاسی قانونی کشور برای مطامع شخصی هم نوعی نفاق است ؟
حلقه اریستوکرات های اصولگرایی در محاق اقشاری خاص خلاصه شده است وتا این تنگ نظری ها وجود داشته باشد ؟ نمی توان سرنوشت بهتری برای اصولگرایان متصور بود . (4488837) (alef-13)
 
Sweden
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۰:۰۲:۵۷
بله خیلی وقت است تمام+اعتدال+اصلاح طلبی... از این قبیل خناح ها/چرا؟
چون دنیای دموکراسی چیزی به نام جناح گرایی ندارد و تا حال نتیحه نداده/ دموکراسی تحزب دارد/ تحزیب یعنی مسئولیت پذیری جمعی حول یک اسنانامه اگر اشکل داشت اساسنامه با راهبرد ور اهکرا تغییر میدهند/ تحزب یعنی برنامه/
(4488892) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۰:۲۸:۵۸
قبلا فکر می کردم اصول گراها بیشتر مراقب اقتصاد ومعیشت مردم هستند اما امروز برخی از آنان جوری دیگر ند ! (4488949) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۰:۴۸:۱۸
امروزه متاسفانه اصولِ اصولگرايان ما ، خواسته ها و مطلبوبهاي خودشان است ،نه اصول شان !! (4488998) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۰:۵۰:۴۲
در مورد بند هفتم، اصولگرايان فقط يك طبقه رسانه دارند؟ انگار رسالت و سياست روز و يك دوجين ديگر سايت و نشريه را فراموش كرده ايد. تازه صداوسيما هم كه دربست در اختيار انهاست (4489002) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۰:۵۵:۱۵
جدای مباحث فوق؛در تحلیل ها باید به تغییرات اجتماعی و تغییر نسل ها توجه شود.
در حال حاضر اکثر جوانان دهه ۷۰ و ۸۰ اطلاع درستی از چرایی انقلاب و گفتمان انقلابی ندارند و قرابت کمی با گفتمان اصولگرایی دارند زیرا نگاه اصلاح طلبها را به سلایق و سبک زندگی خود؛نزدیکتر می بینند. (4489011) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۱:۵۳:۱۸
برنامه و راهکار دادن با سعی در تخریب جناح مقابل کردن کاملا دو بحث جدا است شما باید برنالمه و راه حلتون رو بیان کنید هم برای مشکلات هم برای توسعه این که هر مناظره ای که میشه سعی می کنید با تخریب طرف مقابل رای بیارید که اصلا راه حل نشد. شما باید برنامه دقیق بدهید که اقا موضع من در برابر فلان مساله این است مثلا در مورد مساله هسته ای بنده اعتقاد به مذاکره ندارم باید تحریمها ادامه پیدا کنه و هر چی هم تحریم بشیم عیب نداره و من با فلان راه حل مساله رو حل می کنم و اگر صادرات نفت صفر شد از فلان جا حقوق کارمند و کارگر را میدهم هیچ اشکالی هم نداره با برجام مخالف باشی ولی باید راه حل بدی که من اگر تحریم شدیم راه حلم اینه از فلان جا دارو میارم با فلان کار حقوق پرداخت می کنم و... باید راه خل کاملا شفاف باشه شعار نمیشه داد شعار برنامه نیست (4489156) (alef-11)
 
آرش
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۱:۵۸:۱۶
اصلاح طلبی تکثرگرا است و یک دیدگاه خاص نیست . برای همین هم قبول کردند یک اصولگرا بشود رئیس جمهور .
اصولگرایی عکس آن عمل کرد. هیچ دیدگاهی را قبول نداشته و ندارد. برای همین هم در دوره احمدی نژاد یک وزیر اصلاح طلب یا مستقل وجود نداشت (اگر هم داشت برکنارش کردند) (4489172) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۲:۵۵:۲۷
اصولگرایی نمی میرد به چند دلیل
اول اینکه اصول هایی که به آن پایبند است همیشه پابرجااست مانند ایمان ،اخلاق ،تقواو...
دوم اینکه شعاری عمل نمی کنند .عمل واقعی انجام می دهند
درظرف چندسال آینده اصلاح طلبی از بین خواهد رفت برای اینکه کارکرد وعمل تازه ندارند نشان دهند
بعضی آنهاوقتی به قدرت می رسند به دنبال کلاهی ازنمدقدرت اند ودرنتیجه زود دستشان برای مردم رومی شود.
اینهمه بدیل اصولگرایی هست
فتاح
حسینی
و... (4489355) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۲:۵۵:۴۳
در دیدگاه اصولگرایی تمام هدف و هم و غم مرد از انقلاب ایران مبارزه با آمریکا و اسراییل بیان میشود در و بسیاری از اصولگرایان دیدگاه خود را حق مطلق، و نظرات رقبا را آدرس دهی به دشمن، وادادگی، غرب زدگی و.... مینامند. اما مردم هنوز هم شعارها و اهداف انقلاب را به یاد دارند و حتی 100 سال دیگر هم به مدد تاریخ و رسانه ها و اسناد موجود، حقایق وقوع انقلاب و خواسته های مردم در دسترس و مقابل چشمان مردم خواهد بود. (4489356) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۴:۵۹:۰۵
خیلی خوب بود. مخصوصا انتقادی که در مورد کلی گویی اصولگرایی گفته شده بود.

حکومت داری به روش اصول گرایی فاقد گفتمان است. یعنی اگر مدلی هم دارد، هنوز نتوانسته این مدل را در سطح جامعه و جلوی چشم مردم ببرد. (4489696) (alef-11)
 
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۹:۳۶:۴۹
صداو سيما و قامت يك نهاد ملي یا میلی؟!!!! (4490293) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.