نظر منتشر شده
۴۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 177029
مرثيه اي براي انسانيت؛
داستان انسان ها و گاوها
دکتر فتح اله آقاسی زاده، 24 اردیبهشت 92
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۰
توضيح ضروري ۱:
گاهي بنظرم آمده انسان ها دو دسته اند: دسته اي انسانند اما دسته اي ديگر گاوند! {با پوزش بسيار از جامعه انساني}
در زمان هاي بسيار، فراوان از خودم پرسيدم ما چگونه بايد باشيم؟ انسان يا گاو؟!
در بزنگاه هاي حساسي ديگران را كاويدم و نتوانستم دريابم آنها كدامند؟ گاو يا انسان؟!
جسارت نشود به محضر انسانهاي فرهيخته! ...حقيقتاً پرسش مهمي است.
بنظرم اگر چنين پرسشي را بيشتر بكاويم و پاسخش را بيابيم، تمام راه سعادت را طي خواهيم كرد!
متن حاضر در اين باره است!
توضيح ضروري2:
نويسنده اين مطلب، پيشاپيش از محضر همه خوانندگان و انسان هاي شريف و والامقام، پوزش مي طلبد و با كمال تواضع اعلام مي دارد هيچ قصدي براي تحقير و توهين به جامعه انساني نداشته و ندارد. به علاوه تاكيد دارم گفته شود نگارنده قصد سياسي خاصي از اين يادداشت، نداشته و ندارد و جفاست اگر كسي در پي چنين استنباطي از اين يادداشت باشد. مضمون اين يادداشت فراتر از اين هاست و نه امروزي كه فارغ از زمان و مكان، و داستان پيوسته و مداومي است.
بنابراين، فروتنانه و متواضعانه، سر بر آستان بلند انسانهاي فضيلت جو فرود آورده و صميمانه، همدلانه و از سر سوز و محبت، خواندن اين يادداشت را در فضايي فارغ از قيل و قال هاي زندگي روزمره، توصيه مي كند... 

من يك گاوم...گاهي در عالم گاوي افكاري به ذهنم مي رسد و مرا اذيت مي كند... يكي هم داستان انسان و گاو است.
انسانها هميشه ما گاوها را به بدترين لحن و شيوه مسخره مي كنند... هركه نمي فهمد و بدون فهم و انديشه كاري مي كند و سخني مي گويد، او را گاو صدا مي زنند...
هميشه از اين رفتار انسانها لجم مي گرفت... ناراحت بودم كه چرا من گاوم و چرا اين اندازه موجب تمسخر انسانها هستم؟!
از آمدنم نبود گردون را سود
 وز رفتن من جاه و جلالش نفزود
 وز هيچکسي نيز دو گوشم نشنود
 کاين آمدن و رفتنم از بهر چه بود
 
رفتار انسانها و احساس تلخ و درآور آور گاو بودن موجب شده بود بيشتر انديشه كنم كه مگر تفاوت ما گاوها با انسانها كجاست كه آنها اين گونه مي گويند و ما را جزء موجودات حقير محسوب مي كنند؟
در خلوت گاوي ام، بيشتر و بيشتر انديشه كردم. پرسان پرسان به كاوش پرداختم... مدتي طولاني گذشت تا توانستم درك كنم چيست راز تفاوت ما گاوها و انسانها!

انديشه، آرمان و اختيار!
آري يافته بودم.
انسانها چيزي داشتند كه من و جنس من نداريم. آنها توانايي انديشيدن دارند... آنها آرمان دارند... آنها اختيار دارند... اما ما گاوها بجز انديشه اي نزديك به غريزه، بقيه چيزها را نداريم!
 ما دل خوشيم به علف، آب، سبوس و كنجاله... اگر تيمارمان كنند شيرمان را مي دهيم و گوشت را... ما هيچگاه كام گيران از شير و گوشتمان را انتخاب نميكنيم... ما محكوميم به اينكه شيرمان را در اختيار هر كسي بگذاريم...
گاوها به همه شير مي دهند از كودك تا پير:
  
براي ما انسانهاي شقي و انسانهاي فرشته خصال يكسانند... نه كه يكسان باشند ما هم  از فرشته خصال ها خوشمان مي آيد، چرا كه آنها همواره با ما به خوبي و زيبايي رفتار مي كنند.
اما ما تاب و توان، و اختياري براي انتخاب كردن و انتخاب شدن نداريم... حداكثر اينكه گاهي طويله داران كژ رفتار را با لگدي از خود دور مي كنيم اما در نهايت تسليميم و شير مي دهيم.

شاهدش خودم هستم!
خيلي وقتها دلم مي خواست شيرم را به آدم هاي شقي ندهم و بگويم شما را از شير من سهمي نيست. شما آدم هاي هفت خط و خال، شقاوت تان را منتشر مي كنيد و من شرم دارم كه شير و گوشتم در اين راه، مددكارتان باشد... 
دلم مي خواست انتخاب كنم اما نمي توانستم...چرا كه من غالبا در حصار و سيم خاردارم...


شايد گاوي از خوردن شير و گوشتش توسط انسانهاي فرشته سرشت، خشنود شود اما او را ياراي انتخاب نيست. او نمي تواند بهره گيران و كامجويان از شير و گوشتش را انتخاب كند... براي همين همه او را مي دوشند و او را با خود دارند... گاوها هميشه به كار مي آيند!

گاوها گاوند. شير مي دهند و گوشت. هيچگاه هم نه طغيان مي كنند و نه آشفته مي شوند.
با چنين دركي از تفاوت بزرگ ما گاوها و نوع انسانها، سالها بود كه غمگين همه اين حرفها و اين سرگذشت تلخ بودم. من گاو بودم و انسانها گاو بودنم را همواره به رخم مي كشيدند...

شگفت اينكه انسانها درست مي گفتند و من و ما و جماعت مرغ و حيوان، ارج و منزلتي در برابر اشرف مخلوقات نداشتيم... و اين افكار بيشر مرا آزار مي داد...
همواره در اين ناراحتي و سوز و گداز بودم...

گر آمدنم به من بُدي نامدمي
ور نيز شدن به من بُدي کي شدمي؟
به زان نبدي که اندرين دير خراب
نه آمدمي ، نه شدمي ، نه بدمي

 
گاهي حرفهايم را به هم طويله اي هايم مي گفتم. اما آنها در اين حال و هوا نبودند... دغدغه نان و آب روزانه همه ذهن شان را پر كرده بود و مجالي براي اين حرفها نداشتند.
روزي پيرگاوي به طويله ما آوردند... به نظر سرد و گرم چشيده روزگار و گاوي فهميده تر از بقيه بود... حرفهايم را مي فهميد...
يك روز كه تنها بوديم و حال و هوايي خوش تر فراهم آمده بود، نشستيم و گفتگو كرديم... به من گفت ادعاهاي انسانها را باور نكن!... به رفتارشان نگاه كن!
انسانها هميشه انسان بودنشان را به رخ ما مي كشند، اما آنها چندان هم انسان نيستند!

به من مي گفت اگر در رفتارشان كاوش كني آنوقت متوجه مي شوي كه آنها فقط و فقط به عادت ديرينه شان، ما را تمسخر مي كنند، ... برخي از آنها با ما چندان متفاوت نيستند...
پيرگاو دانا، همچنين از شنيده ها و تجارب و يافته هايش گفت... مي گفت آخرين بار از انسان بزرگي كه خيلي كوچك شده بود، شنيده كه من شيرم را مي دهم و پولم را مي گيرم!... اهل تعاملم... در خدمت همه كس و همه انسانها با هر آئين و مسلكي هستم... بسيار توانا و قهارم... هم اصولم را دارم، هم زندگي و هم خدمتم را به مردم، انجام مي دهم!سخنان پيرگاو دانا، آرامم كرد .او مي گفت سخت نگير! ما گاوها چندان هم گاو نيستيم!...انسانهاي نامدار هم فهميده اند كه روش گاوها، درست است...
 
از آن روز تا حال، من بيشتر و بيشر انسانها را كاويدم...و بيشتر به شيوه گاوي، فكر كردم...
مدتي خشنود بودم...پيرگاو دانا، راست مي گفت ...برخي انسانها هم مثل ما هستند...كوچك و بزرگ ندارد...كارمند و مدير، منشي و رئيس، وزير و وكيل، و مافوق و مادون ندارد...خيلي از آدم هاي پرطمطراق هم، مثل ما شدند... به ما پيوستند...با اينكه بازهم ما را سمبل نافهمي و بي انديشگي مي دانند و ما را  به تمسخر مي گيرند، اما خودشان هم گاو شده اند!...
شايدآنها هنوز متوجه نشدند...اما من مي دانم و خوشحالم كه برخي از آنها هم مثل ما گاو شده اند...من گاوها را از كيلومترها فاصله، خوب تشخيص مي دهم!
برخي انسانها كه به نوع ما پيوستند،البته زندگي خوب و آرامي دارند...چون ما!
ما گاوها  هم خشنوديم به اينكه سهم كوچك مان را از حيات بزرگ، به ما مي دهند و ما هم در ازايش شير و گوشت مان را به آنها هبه مي كنيم.
اين همان رابطه زيستي حاكم برحيات حيواني است...همان كه انسانها آنرا اصلي طبيعي مي نامند و همواره جاري و ساري...
با چنين مدلي در زندگي حيواني آشنايم...گاو گاو است و چاره اي ندارد...راستش اوائل با درك چنين واقعيتي، اندكي خشنود بودم. از پيوستن برخي انسانها به نوع ما! اما خيلي زود خوشحالي و شادماني ام رنگ باخت و زائل شد... نگران شدم... و غمگين تر از گذشته! اين بار اما نه بخاطر خودم، بلكه بخاطر فاجعه بزرگي كه بر سر حيات مي آمد.

هرچه بيشتر فكر مي كردم،بيشتر نگران مي شدم... متوجه شدم در آن صورت، داستان خطرناكي رخ خواهد داد... شايد نسل ما هم با رفتار برخي انسانها، منقرض شود... فاجعه اي خواهد بود! اگر انسانها يادشان برود كه "تفاوتي ميان نوع انسان و نوع گاو هست"، فاجعه اي خواهد شد.

آيا درست است كه آنها هم گاو باشند؟! چون گاوها زندگي كنند و بسان آنها بميرند!
آيا انسانها هم بايد اسير دست هرگاوداري، مزد خويش گيرند و عنان از كف ندهند؟
آيا انسانها هم بايد مطيع باشند و شير بدهند و زبان از كام بر نياورند؟

گاو بودن البته مايه آسايش و رفاه هست.ما گاوها مشكلي نداريم...چرا كه گاوها آرمان ندارند، اگر آرماني هم داشته باشيم آرمان بلندي نيست... خوب بخوريم، خوب بنوشيم و خوب شير بدهيم! نداشتن آرمانهاي بلند هيچ هزينه اي ندارد. اما انسانهاي انسان، آرمانهاي بلندي دارند كه براي ما هم خوب است... آنها كه آرمانهاي بلندي دارند حتي براي حقوق ما هم انجمني شكل دادند!...اگر آنها نباشند گاوداران و طويله داران، هر روز بيشتر از گذشته ما را استثمار مي كنند...

ما خشنود نمي شويم كه انسانهايي آرمانهايشان را به كناري نهند و هر روز چون ما، در خدمت ديگران قرار گيرند و دغدغه اي نداشته باشند!

با چنين اوصافي، دلم مي خواهد سخني هم به انسانهاي گاو شده بگويم:
...مي دانم انسانهاي فراموشي گرفته و گاو شده، حتما آرام اند وآشفته خاطر نمي شوند... اما آنها حق ندارند ديگر ما گاوها را به استهزاء بگيرند و بواسطه انسان بودن، بر ما فخر بفروشند...
مدتها بود فكر مي كردم راستي،حقيقت خواهي،انتخاب شير خواهان و امتناع از شير دهي به آدم هاي شقي و ناراست، همان آرمانهايي هست كه ما گاوها از درك آن عاجزيم و اين موجب شده انسانها بر ما فخر بفروشند... 
اكنون كه دريافتم كاخ آرمانهاي برخي از انسانها،شكسته شده به آنها مي گويم:
آهاي انسانها حال كه به ما پيوستيد ،ديگر به ما نتازيد و بر ما تفاخر نكنيد...اكنون شما نيز چون ما هستيد...
 
شيخي به زني {...} گفتا مستي
هر لحظه به دام دگري پــا بستي
گفتا شيخا هر آن چه گويي هستم
آيا تو چنان که مي نمايي هستي؟

 
راستي حيفم آمد سخن آخر را نگويم:
سخن ديگري از پيرگاو دانا،بيادم آمد.گفتنش را براي انسانهاي انسان، مفيد مي دانم.
پيرگاو دانا، حرفهايي مي زد كه من چندان از آن سر در نياوردم.گويي به فلسفه نزديك بود!
او مي گفت انسانهاي انسان هم فراوانند اما آنها چندان تاثيري بر اوضاع ندارند...
پيرگاو دانا از سخنان يك دامپزشك سوگوار، به دوستش خبر مي داد...او مي گفت روزي در رفت و آمدهايش به اداره دامپزشكي ناكجاآباد، از دامپزشك فيلسوفي كه فلسفه را مي دانست و نمي توانست شغلي مرتبط با اين علاقه بيابد،شنيده بود كه مي گفت:
ما انسانهاي انسان، در ناكجاآباد اسير ساختاريم...در ناكجاآباد ،كسي حق انتخاب ندارد و هيچكسي نمي تواند آن باشد كه هست... 
اگر ساختاري حق انتخاب انسانهاي انسان را به زباله دان بفرستد،آنوقت چه بايد كرد؟
جز اين مي شود كه شده و كار بدانجا مي رسد كه همه مي فهمند ما انسانها گاو شده ايم،چون كسي حق انتخاب ما را به رسميت نمي شناسد....براي همين آن مدير،منشي، و آن مستخدم بزرگ و كوچك، مشغول كار و سخني مي شوند كه هيچ تمايل و تخصص و علاقه اي بدان ندارند.كار مي كنند چون بايد كار كنند تا معيشت شان تامين شود...فيلسوف به كار ديگري و مهندس به كار ديگري....نجار به بنايي و بنا به نجاري مي رود...

 
پيرگاو دانا در نهايت گفته بود انسانهاي انسان،خيلي در رنج و عذابند...آنها معتقدند با چنين اوضاعي، توسعه و تعالي محال خواهد بود...

او همچنين مي گفت: آنها دعا مي كنند كه باران بيايد!

پس نوشت:
نويسنده باز هم از انسانهاي انسان پوزش مي خواهد.اين متن تنها يك نوع نگاه متفاوت به موضوع است و ديگران اگر نوع نگاه ديگري دارند، ارشاد فرمايند.
 
ایرانی مسلمان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۰:۳۱:۳۸
اگر ملت ایران به حدیث رسول اکرم (ص) گوش کنه و عمل کنه که فرمودن (لا یلدغ مومن من جحر مرتین ) و به حرف و حدیثی و شعار و امار کسانی که 8 سال قبل را ملت را بسوی نابودی کشاندن نباید گوش کنند چون مشخص شد برای این گروه مصالح شخصی و گروهی از مصلحت ملی و مردم ایران بیشتر ارزش قایل اند و برای نابودی رقیب از هیچ کاری ابا ندارن و نداشتند با تشکر (1313193) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۶:۲۷:۱۳
پدر خدابيامرزم ميگفت مثل گاو نه من شيرده نباش يهو لگد ميزنى نه من شير رو ولو ميكنى !
حال اين روزگاره (1315186) (alef-7)
 
FARHAD
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۰:۳۶:۳۳
متن خيلي زيبايي بود (1313209) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۰:۴۱:۵۳
گاوان و خران بار بردار

به ز آدمیان مردم آزار.

ایکاش خیلی از انسانها به اندازه یک درصد یک گاو مفید بودند. (1313233) (alef-10)
 
ابوالحسن-ع
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۰:۴۷:۳۰
متاسفانه دوران دولت احمدی نژاد ، وقایع تلخی در مسایل داخلی و بین المللی برای کشور رخ داده است و نظرات ملت توسط مسئولین نادیده گرفته شد
به شعور ملت توهین و به اعتماد ملی لطمات جدی وارد شده است. (1313269) (alef-13)
 
فیل بی دندان
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۰:۵۳:۱۹
اقای دکتریک باراگرتئاترشهرقصه ساخته زنده یادبیژن مفیدراببینی انوقت شاید متوجه شوی که اکثریت مافیل هستیم (1313292) (alef-10)
 
Turkey
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۰:۵۴:۳۰
واقعا راست میگه بعضی ها انسانها مثل گاو هستن
پریروز یکی از دوستام میگفت چون فلانی ثبت نام کرده دلار 400 اومن اومده پایین!!
پرسیدم خودت قیمت کردی؟
جواب داد نه همه دارن میگن.
زنگ زدم صرافی گفتن 3535 تومن هستش و بیست تومنی نوسان همیشگی.
به دوستم گفتم مردمی که اجازه بدن اونخا رو احمق فرض کنن همونی که لایقشونه انتخاب میشه
انشالله کسی مردم ما رو گاو حساب نکنه (1313298) (alef-10)
 
ت م
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۲۰:۳۹:۲۰
ما به زور به اینترنت وصل میشیم. شما چطوری از وی پی ان استفاده میکنی؟!
ضمنا اونی که ثبت نام کرده و ازش اسم نبردی ادعا نکرده دلار میاد پایین.
هر تغییر و تحولی دلار را بالا و پایین میبرد.
و در آخر اینکه نویسنده این مقاله را نا امید کردی! بنده خدا فکر میکرد شاید با این مقاله مثل شما یه تلنگری بهشون بخوره و .... اما ! (1316160) (alef-7)
 
علی
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۰:۵۵:۰۴
گاهی برای ادامه زیستن باید راه ومنش گاوشدن رودرپیش گرفت (1313303) (alef-10)
 
گیتی
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۳:۱۳:۴۷
زنده بودن به قیمت گاو شدن نهایت بی سلیقگی است. (1314182) (alef-2)
 
کامران
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۱:۰۹:۲۸
آقای دکتر آفرین ،آفرین ،آفرین ....واقعا زیبا و پر معنی هر چند غم انگیز و اسفناک !!!!!!!! ما انسانها رفته رفته تبدیل میشیم به موجودی با حراقل حقوق قانونی از جمله حق انتخاب !!!!!!!!!!!!!!!! (1313375) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۱:۲۳:۳۰
حتى گواهي هم خوب وبد و كژاندش دارند ما كه زبان أنها را نميدانيم بفهميم، ولى از يم نظر از ما خيلى خوشبخترند، چون زندگى اجتماعى پيچيدهاى ندارند از دروغهاى سياستمدار أيشان كمتر متضرر ميشوند (1313456) (alef-13)
 
Malaysia
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۱:۵۲:۴۴
واقعا که برای قدری عالاف وعلوف بیشتر چه کارها که نمیکنیم .درحالیکه هیچ فایده

وخاصیتی نیز برای یکدیگر نداریم.وفقط بادهانی باز به دور وبرخودتماشامیکنیم. (1313627) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۲:۱۳:۳۹
عالی بود. من معمولا متن های الف را فقط تیتروار می خوانم اما این متن را تا آخر با حوصله خواندم واقعا عالی بود. (1313756) (alef-13)
 
گاو
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۲:۴۵:۵۳
ممنونم كه درد دل ما گاو ها رو در اين پايگاه خبري پربيننده آوردي البته ما اينقدر هم بي اختيار نيستيم. (1313985) (alef-2)
 
محمود
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۲:۴۶:۰۳
عقل بزرگترين هديه الهي و پيامبر دروني انسان هست و البته مايه و باعث غم و اندوه او نيز هست خدا به دانندگان صبر دهد. (1313990) (alef-2)
 
هدایت
United Kingdom
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۲:۵۰:۱۸
اول با سلام
و اما بعد...
زیاد به خودتون سخت نگیرید. آدم یا گاو!!
برخی دوستان فکر کرده اند که اگر آدم انسان نباشد پس گاو است؟!!
نه خیر. خداوند انسان رو بگونه ای آفرید که که میتونه از ملائک مقرب هم بالاتر بره، اما انسان این قابلیت رو داره که حتی از بدترین حیوانات هم بدتر بشه.
اولا که باید سعی کنیم آدم بودنمون رو تقویت کنیم، حالا اگه نشد مواظب باشیم از گاو و گوسفند پایین تر نریم.
خواستم بگم فکر نکنید که باید کف محاسبتون گاو باشه، توهین نباشه اما خیلی هامون در رویا ها به گاو نمی رسیم

انشاالله که بتونیم به آدمیت خودمون برسیم
(1314029) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۳:۲۴:۳۳
پيرگاو دانا در نهايت گفته بود انسانهاي انسان،خيلي در رنج و عذابند...آنها معتقدند با چنين اوضاعي، توسعه و تعالي محال خواهد بود... (1314263) (alef-10)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۳:۲۵:۴۱
از پايگاه الف بسيار سپاس.
سپاس بيشتر از نويسنده خلاق اين مطلب.ارزش قلم را پاس داشته ايد.

آقاي دكتر آقاسي زاده فكر مي كنم نوشته هاي شما را بايد چند بار بايد بخوانيم تا به درك درستي از آن نائل شويم.باز هم سپاس (1314272) (alef-10)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۳:۴۵:۱۱
بنظر من که گاوها از خیلی از انسانها بهتر هستند. حیف نام گاو که بر روی آنها نهیم. (1314395) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۳:۵۴:۱۲
فکر کنم .90% دوستان نگرفتن چی میگی....... (1314459) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۹:۰۷:۳۲
کاش باران می آمد (1315821) (alef-7)
 
حمید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۴:۱۱:۲۰
آقای دکتر آقاسی زاده ، دو متن اخیر شما مدیریت به سبک ایرانی و داستان انسانها و گاوها بیانگر نگاه کلان شما به دردمندی جامعه است . طبق پی جویی هایی انجام شده جنابعالی از نخبگان و فرهیختگان سازمان مدیریت سابق و معاونت نظارت راهبردی فعلی هستید . مملکت به داشتن چنین فرهیختگانی افتخار می کند (1314553) (alef-10)
 
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۵:۵۷:۵۸
من دكتر آقاسي زاده را مي شناسم.انساني پاك،متخصص،خوش فكر كه خيلي زود فهميد احمدي نژاد گندم نماي جوفروش است و چون فهميد او را كنار زدند.
در عين حال او هاشمي را نيز نامنزه مي داند.
او بتمام معنا انسان است.همين.
در هيچ باندي هم قرار ندارد.جز باند انسانيت!
كارمند سابق او! (1315073) (alef-7)
 
نجار
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۵ ۰۹:۰۱:۳۲
همه ما انسانيم بنده خدا، حتي آن وحشي آدم كش و شكنجه‌گر ، اين رفتار و منش‌ و ديدگاه ادمهاست كه چنين صفاتي بدو مي چسبد.
اساسا" همه ما يك طرز تفكر و بينشي داريم كه ما را به سمت و سويي مي كشاند لذا هركدام از ما يك تعلق خاطري و قرابتي را با برخي ديدگاه‌ها و نظرات داريم در غيراينصورت مانند سيب زميني هستيم. مثلا شما نمي توانيد به پايگاه خبري الف، فارس، رجا، تابناك و امثالهم بيطرف بگوييد چون تمام خط وربطشان اصولگرايانه است برخي ميانه‌رو و برخي افراطي بهرحال تفاوت‌هايي باهم دارند آقاي آقاسي زاده هم اگر چه مدعي باشد كه ديدگاه خاص خودش را دارد با اينحال به جمعيت و گروهي قرابت پيدا مي كند و به نظرم اين گروه همان اصولگرايان معتدل مي باشد و البته گاهي تك مضرابهاي اصلاح طلبانه هم پيدا مي كند مثلا قبل تر در روزنامه سلام مطلب مي نوشت!! وبعد در رجانيوز و حالا فكر مي كند در الف بهتر مي‌تواند نظراتش را منعكس نمايد بنابراين نوعي قرابت با اين پايگاه را نشان مي دهد.
لذا تا روزي كه احزاب داراي اساسنامه و عضو، رسما وشفاف شكل نگيرند بسياري از ما يك روز به يمين و روزي ديگر به يسار كي زنيم خصوصا افرادي كه وارد مناصب سياسي مي شوند اول از همه براي حكومت و هم براي خود آنها خيلي بد است!! (1317660) (alef-13)
 
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۵ ۱۱:۴۵:۵۸
آقاسي زاده خودش هست.راست پندار و راست گفتار و راست كردار.
او اگر احساس كند هر تريبوني حرف درستش را مي پذيرد و منتشر مي كند،به آن تريبون احترام مي گذارد. آن تريبون مي تواند روزنامه سلام يا الف باشد. (1318249) (alef-13)
 
نجار
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۴:۲۳:۳۰
اصولا اين منافع اقتصادي و سياسي است كه چنين خويي را در برخي ايجاد ميكند! انحصار طلبي، زياده خواهي و نبود شفافيت و نظارت والبته تك صدايي، تك محوري و پاسخگو نبودن، بدان دامن مي زند!
رفتار برخي از ما ايراني ها در سالهاي اخير خيلي جالب و تامل برانگيز است! در حوزه اقتصادي انسانهايي را مي بيني كه با هر كسي از هر باند و گروهي كار مي كنند تا در مراتب اداري اگر بالاتر نمي روند پايين تر نيايند! به اينها البته برخي نسبت خاك‌شير مي دهند! كه با هرمزاجي سازگارند! كم نيستند مديراني كه در هر دولتي و با هر مافوقي ماندگار بوده و با هر جهت بادي به همان سمت غش كرده‌اند!
تازه اين مقاله رحم كرده وخطابش فقط به گاوها بوده، حيواني سودمند و البته سر به زير ومطيع، اما بدانيم كه عده‌اي وحشي تمام عيارند از كفتار پست تر، از برخي مارها خوش خط وخال‌تر و از گرگ بي رحم‌تر و خشن‌ترند و خلاصه از انسانيت بويي نبردند، با ديگران رفتاري دارند كه آدمي از انسان بودنش شرم دارد. تجاوز، قتل، خشونت، زد وبند، فريبكاري،تقلب، آدم كشي، قاچاق، تهمت، شكنجه، ترور، كشتار، دو رويي خودخواهي، تكبر و بسياري خصايص جانوري ديگر كمترين كاري است كه براحتي اجرا مي كنند!! (1314616) (alef-10)
 
Russian Federation
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۶:۰۷:۵۱
در مورد دعا کردن باید گفت حضرت یوسف وقتی فهمید که هفت سال باران میبارد هفت سال نمیبارد دعا نکرد ان هفت سال دیگر هم باران ببارد دست به عمل زد دعا نکنیم عمل کنیم با دعا هیچ کاری انجام نمیشود هیچ کاری باید عمل کرد (1315119) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۷:۳۱:۲۴
لذت بردم . (1315424) (alef-7)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۸:۰۴:۲۳
ضمن تشکر از مقاله خوب آقای آقاسی زاده گرامی، من نظرم رو در قالب این نوشته بسیار زیبا از شادروان حسین پناهی می نویسم:
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
دنیا را بغل گرفتیم گفتند امن است هیچ کاری با ما ندارد
خوابمان برد بیدار شدیم دیدیم آبستن تمام دردهایش شده ایم
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
اینجا در دنیای من، گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند
دیگر گوسفند نمی درند
به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
اجازه ... ! اشک سه حرف ندارد ... ، اشک خیلی حرف دارد!!!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود .
عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد
بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود ...
بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند .
تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند.
تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود
و معنای خداحافـظ، تا فردا بود...!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
این روزها به جای" شرافت" از انسان ها
فقط" شر" و " آفت" می بینی !
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
راســــــتی،
دروغ گـــــفتن را نیــــــــز، خـــــــــوب یاد گـــرفتــه ام...!
"حــــال مـــن خـــــــوب اســت" ... خــــــوبِ خــــوب
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
می‌دونی"بهشت" کجاست ؟
یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب !
بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
وقتی کسی اندازت نیست
دست بـه اندازه ی خودت نزن...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
این روزها "بــی" در دنیای من غوغا میکند!
بــی‌کس ، بــی‌مار ، بــی‌زار ، بــی‌چاره بــی‌تاب ، بــی‌دار ، بــی‌یار ،
بــی‌دل ، بـی‌ریخت،بــی‌صدا ، بــی‌جان ، بــی‌نوا
بــی‌حس ، بــی‌عقل ، بــی‌خبر ، بـی‌نشان ، بــی‌بال ، بــی‌وفا ، بــی‌کلام
،بــی‌جواب ، بــی‌شمار ، بــی‌نفس ، بــی‌هوا ، بــی‌خود،بــی‌داد ، بــی‌روح
، بــی‌هدف ، بــی‌راه ، بــی‌همزبان
بــی‌تو بــی‌تو بــی‌تو......
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
ماندن به پای کسی که دوستش داری
قشنگ ترین اسارت زندگی است !
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
می دانی
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
تـعطیــل است
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت
باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی
و بی خیال ســوت بزنی
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که
پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند
آن وقت با خودت بگویـی
بگذار منتـظـر بمانند !!!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
مگه اشك چقدر وزن داره...؟
که با جاري شدنش ، اينقدر سبک مي شيم...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
من اگه خـــــــــــــــــــــدا بودم ...
یه بار دیگه تمـــــــــــــــوم بنده هام رو میشمردم
ببینم که یه وقت یکیشون تنــــــــــــــها نمونده باشه ...
و هوای دو نفره ها رو انقدر به رخ تک نفره ها نمی کشیدم (1315584) (alef-13)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۱۹:۲۹:۵۲
آدمهایی که دیگه آدم نیستند مطمعنا نمیتوانند گاو باشند، کسی که به درد خود و جامعه اش نخوره نه شیرش نه گوشتش نه پهن و املا احشاش به در هیچ کس نمیخوره ، اما گاو سراپا به درد بخوره یک سلول غیر مفید نداره شاید بهتر بود داستان الاغ کور و لنگ را مینوشتید که اگر بسیاری از محاسنش را نادیده بگیریم بسیار نزدیک به بسیاری از ماست. (1315908) (alef-7)
 
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۲۰:۴۳:۴۲
شيخي به زني {...} گفتا مستي

هر لحظه به دام دگري پــا بستي

گفتا شيخا هر آن چه گويي هستم

آيا تو چنان که مي نمايي هستي؟ (1316179) (alef-7)
 
گاو زرد
۱۳۹۲-۰۲-۲۴ ۲۳:۳۳:۲۷
من یک گاو زردم
چرا که در روستای ما گاو زرد مفهومی فراتر از گاوی است که شما بیان داشته اید و به اینکه امروز نام شناسنامه ای ام چیز دیگری است برای من عادی است ولی لقبم " گاو زرد " است و به آن بیش از اندازه افتخار می کنم.

تنها کافی است گاو زرد را در گوگل سرچ کنید و ببیند که بعضی از گاوان بی اندازه انسانند. (1316859) (alef-13)
 
فروغ
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۵ ۲۳:۲۸:۵۹
ممنون از راهنمائی شما .حکایت دردناک ودرعین حال بی نظیری بود.سپاس. (1321028) (alef-13)
 
حبیب
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۵ ۰۰:۲۰:۰۳
گاو پیر دانا از استعاره های دکتر است که در هریک از نوشته هایش به نوعی و در قالب شخص سومی به آن توسل می جوید و اندیشه های ناب خود را از زبان این سوم شخص جاری می سازد و این شخص سوم خود دکتر است آنجا که برای اندیشه هایش حصاری نمی کشد (1317032) (alef-13)
 
فربد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۵ ۰۷:۳۲:۴۹
متن زيبايي بود كه از دل بر خاست.ولي يك تفاوت در اينجا اشاره نشد كه در جامعه ما گاوها مي توانند با سرو صدا و مع مع كنان حق شان را بگيرند ولي ما انسانها اگر صدايمان براي گرفتن حق در بيايد ذر امان نخواهيم بود و فوري ما را نابود خواهند كرد.؟؟ (1317505) (alef-13)
 
مهران
۱۳۹۲-۰۲-۲۵ ۰۸:۰۹:۱۵
جناب دکتر خیلی دقیق زدی به هدف (1317577) (alef-10)
 
ایکاش
۱۳۹۲-۰۲-۲۵ ۰۸:۵۶:۱۹
سلام عزیزم, خالق هستی انسان را انسان و گاو را گاو خلق کرده است و هیچکدام را به جای دیگری قرار نداده است. عرایض جنابعالی تراوشات ذهنی شماست و حق دارید اینچنین فکر کنید, چرا که شما آزاد و مختار خلق شده اید. حالات روحی خویش را عمومیت نبخشید. ما بنده ایم و در حال امتحان, از روزی ک هبطو فی الارض شدیم برایمان دو راه گذاشته اند تا از زیان و خسران در امان باشیم, 1. امنو و عمل صالح 2. تواصو بالحق و بالصبر (1317645) (alef-13)
 
مريم.ك.ن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۵ ۱۰:۱۸:۳۱
با سلام
متن جالبي بود ممنون از نويسنده.
از تهران (1317903) (alef-13)
 
ایت الله محمد یزدی
۱۳۹۲-۰۲-۲۵ ۱۱:۴۴:۳۲
متوجه نشده ام منظورت ما گاویم یا گاو ها ماییم (1318241) (alef-13)
 
مجید1
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۲-۲۵ ۱۲:۳۹:۵۲
حرف دلم را گفت (1318546) (alef-13)