توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 9274
پرداخت وام 18 ميليونی با شرايط جديد از فردا
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۱۳
متقاضيان واجد شرايط وام 18 ميليون توماني مسكن از فردا مي توانند با ضوابط و شرايط جديد بانك مسكن اقدام به دريافت يا افتتاح حساب كنند.    به گزارش خبرگزاري فارس ، پرداخت وام 18 ميليون توماني مسكن (به صورت توام) كه به 12 ميليون تومان وام با سپرده (سود 13 درصد)و 6 ميليون تومان وام بدون سپرده(با سود 14 درصد) تقسيم مي شد از فردا متوقف و به طور كامل 18 ميليون تومان وام با سپرده و با سود 13 درصد پرداخت مي شود.بنابراين گزارش ، دارندگان انواع حسابهاي صندوق پس انداز مسكن از تاريخ شروع اجراي طرح يعني اول خرداد ماه ،مشروط به گذشت حداقل 6 ماه از تاريخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهيلات با سپرده بانك تا سقف 80 ميليون ريال براي خريد واحدهاي مسكوني با شرايط تعيين شده توسط بانك مسكن يا احداث و تكميل استفاده كنند.دارندگان انواع حسابهاي صندوق پس انداز مسكن از تاريخ شروع اجراي طرح ،مشروط به گذشت حداقل 12 ماه از تاريخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهيلات با سپرده بانك ،به ميزان بيش از 80 ميليون ريال تا سقف 180 ميليون ريال براي خريد واحد مسكوني با شرايط تعيين شده توسط بانك يا احداث و تكميل برخوردار شوند.بر اساس اين گزارش، حداقل متوسط موجودي لازم در هر دوره براي دريافت سقف تسهيلات 180 ميليون ريالي 26 ميليون ريال است كه پس از گذشت 7 دوره 6ماهه ، و در صورتيكه ميزان سپرده 60 ميليون ريال باشد پس از گذشت 3 دوره 6 ماهه متقاضي تسهيلات فوق را دريافت مي كند.همچنين متقاضياني كه در نظر دارند پس از گذشت يك سال از سقف تسهيلات 180 ميليون ريالي استفاده كنند بايد حساب خود را با مبلغ 90 ميليون ريال افتتاح كنند و در مدت يك سال مزبور موجودي خود را حفظ كنند.*بازپرداخت اقساط وام 18 ميليون توماني مسكن به روش پلكانيبه گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، متقاضياني كه قصد دريافت وام 18 ميليون توماني مسكن را دارند اگر بخواهند وام خود را در مدت 12 سال و به روش "پلكاني" بازپرداخت كنند بايد در سال اول ماهانه 147 هزارتومان، در سال دوم 168 هزار و 900 ، سال سوم 194 هزار و 100 تومان، سال چهارم 223 هزار تومان و سال پنجم تا پايان 12 سال ماهانه 256 هزار و 300 تومان پرداخت كند.*پلكاني با صرفه تر از روش سادهبر اساس اين گزارش با وضعيت اعلام شده جديد از سوي بانك مسكن روش پلكاني تا حدودي به نسبت روش ساده به نفع متقاضيان وام مسكن تمام مي‌شود. چرا كه سود حاصله وام 18 ميليون توماني به روش پلكاني در 12 سال 33 ميليون و 396 هزار و 600 تومان و سود حاصله به روش "ساده" در مدت 12 سال 32 ميليون و 313 هزار و 600 تومان خواهد بود.بازپرداخت وام 18 ميليون توماني مسكن به روش "ساده" در 12سال متقاضي بايد ماهانه 224 هزار و 400 تومان پرداخت كند.*بازپرداخت وام در 15 سال به روش پلكانيمتقاضياني كه قصد دريافت وام 18 ميليون توماني مسكن را دارند اگر چنانچه بخواهند وام خود را در مدت 15 سال و به روش "پلكاني" بازپرداخت كنند بايد در سال اول ماهانه 127 هزار و 700 تومان، در سال دوم 146 هزار و 700 تومان، در سال سوم 168 هزار و 500 تومان، در سال چهارم 193 هزار و 600 تومان ، در سال پنجم 222 هزار و 500 تومان و از سال ششم به بعد يعني تا سال پانزدهم بايد ماهانه 222 هزار و 500 تومان پرداخت كند.با اين وضعيت سود حاصل از بازپرداخت وام 18 ميليون توماني به روش "پلكاني" در 15 سال 37ميليون تومان و به روش "ساده" 35 ميليون و 856 هزار تومان است.بازپرداخت وام 18 ميليون توماني مسكن به روش "ساده" در 15 سال ماهانه 199 هزار و 200 تومان خواهد بود.*بازپرداخت وام در 18 سالمتقاضياني كه قصد دريافت وام 18 ميليون توماني مسكن را دارند اگر بخواهند وام خود را در مدت 18 سال و به روش "پلكاني" بازپرداخت كنند بايد در سال اول ماهانه 115 هزار و 200 تومان، در سال دوم 132 هزار و 300 تومان، در سال سوم 152 هزار تومان، در سال چهارم 174 هزار و 600 تومان، در سال پنجم 206 هزار تومان و از سال ششم به بعد يعني تا سال هجدهم ماهانه بايد 206 هزار تومان پرداخت كند.با اين وضعيت سود حاصل از بازپرداخت وام 18 ميليون توماني به روش "پلكاني" در 18 سال 40 ميليون و 590 هزار تومان و به روش ساده 39 ميليون و 420 هزار تومان است.بازپرداخت وام 18 ميليون توماني مسكن به روش ساده در 18 سال متقاضي بايد ماهانه 182 هزار و 500 تومان پرداخت كند.*اجراي طرح اعطاي تسهيلات تا پايان سال 87بر اساس اين گزارش ،با ابلاغ مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار به بانك مسكن تاريخ اجراي طرح پرداخت تسهيلات 18 ميليون توماني مسكن از اول خرداد ماه سال جاري آغاز و تا پايان سال 1387 به طول مي انجامد و اگر دولت مصوبه جديدي ارائه كرد اين شرايط پس از سال 87 تغيير مي كند.*خريد زمان براي دريافت وام امكان ندارددر مصوبه جديد پرداخت وام 18 ميليون توماني مسكن تصريح شده است كه متقاضيان نمي توانند با سپرده گذاري 18 ميليون تومان در مدت 6 ماه وام 18ميليون توماني دريافت كنند،بنابراين پرداخت تسهيلات بيش از 120 ميليون ريال به روش خريد زمان امكانپذير نيست.البته بانك مسكن در روشي سعي كرده خريد زمان را در دستور كار خود دارد.در اين روش متقاضي مي تواند با سپرده گذاري 24 ميليون تومان در مدت 6 ماه 12 ميليون تومان و با سپرده گذاري 26 ميليون تومان در مدت 6 ماه 13 ميليون تومان وام دريافت كند.*دريافت وام مشروط به گذشت 6 ماهدارندگان انواع حسابهاي صندوق پس انداز مسكن از تاريخ شروع اجراي طرح ،مشروط به گذشت حداقل 6 ماه از تاريخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهيلات با سپرده بانك تا سقف 80 ميليون ريال جهت خريد واحدهاي مسكوني با شرايط تعيين شده توسط بانك يا احداث و تكميل استفاده نمايند.*دريافت وام مشروط به گذشت 12 ماهدارندگان انواع حسابهاي صندوق پس انداز مسكن از تاريخ شروع اجراي طرح ،مشروط به گذشت حداقل 12 ماه از تاريخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهيلات با سپرده بانك ،به ميزان بيش از 80 ميليون ريال تا سقف 180 ميليون ريال جهت خريد واحد مسكوني با شرايط تعيين شده توسط بانك يا احداث و تكميل برخوردار شوند.*باز پرداخت تسهيلات با درخواست متقاضيباز پرداخت تسهيلات با توجه به درخواست كتبي گيرنده تسهيلات مي تواند به صورت ساده يا تركيبي (پلكاني و ساده ) تعيين شود.نرخ سود تسهيلات با توجه به مصوبات شوراي پول و اعتبار در بخش مسكن با سپرده در زمان اعطاي تسهيلات تعيين مي شود.در خصوص احراز توانايي مالي متقاضي در پرداخت اقساط تسهيلات ،صرفا اظهار كتبي درآمدماهيانه ابرازي متقاضي ملاك تصميم گيري خواهد بود.*واحدهاي داراي ضوابط مشمول وام مي شوندواحدهايي مشمول اخذ تسهيلات خريد و تكميل و احداث مسكن بانك مي باشند كه مشخصات و ضوابط تعيين شده توسط بانك در آنها رعايت شده باشد.رعايت مشخصات اعلام شده براي واحدهاي مسكوني مشمول تسهيلات بانك با توجه به ضوابط جاري بانك در مقطع اخذ تسهيلات براي تمامي گيرندگان تسهيلات الزامي مي باشد.*متقاضيان هنگام دريافت وام ضوابط را كسب كنندبه تمامي سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسكن جدا توصيه مي شود كه قبل از ايجاد هر گونه تعهدي براي خريد واحد مسكوني خاص ، از آخرين مقررات و ضوابط بانك در مورد واحدهاي مسكوني كه مشمول ضوابط اخذ تسهيلات بانك مي باشند اطلاع كافي كسب نموده و سپس نسبت به ايجاد تعهد اقدام نمايند.  
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.