توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 241873
داعش ذابح هم نبود، قبیح بود
بخش تعاملی الف - سلیمان کرمی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۳
دردنیای امروز، واژه ای که درقرن گذشته به آمریکا اطلاق می شد، کمرنگ شده است. پیشوند در خورشأن موجودیت آمریکا که امپریلیزم بود، بکلی از قلم افتاده و در حقیقت فراموش شده است. طرفه این که از مطرح شدن موضوع صدام به این سو، آمریکا باشکل غیر واقعی خود یعنی دشمن اصلی دیکتاتورها و مستبدها ظاهرشده و به صورت جعلی، ناجی جهان معرفی شده است.

اما سابقاً امپریالیزم واژه ای بود که هر انقلابی شریفی آن را دستاویزی برای مبارزه ی سرسختانه ی خود قرار می داد و هیچ دلیلی به جز اینکه امپریالیزم آمریکا بهره کشی و حق کشی های آحاد را موجب شده است، برای انقلابی گری خود پیدا نمی کرد. ولی امروز پیدایش دشمنان نمایشی و حتی فرمایشی آمریکا علم مبارزه با آمریکا را چنان برافراشته اند که هیچ جایی برای مبارزین حقیقی باقی نمانده است. گویی نقشه ی آمریکا برای برچیدن کانون های مبارزه با امپریالیزم آنوقت عملی گردید که جای انقلابیون ازصحنه خارج شده را عناصری مانند القاعده و داعش گرفتند. این بدان معناست که آمریکا آنچنان متمدن و بشر دوست است که افرادی مانند اعضای دوگروه یادشده، دشمن او هستند؛ پس آمریکا حق دارد تنها دژ محکم مبارزه با اقدامات ضدبشری باشد!

حقیقت این است که آمریکا نمی خواهد این سفره ی گسترده ی بهانه برای خود را جمع کند که اگرمی خواست، می باید از فوایدی که در این سفره برای او هست، چشم می پوشید. اگر عناصری مانند داعش وجود خارجی نداشتند، چه کسی از آمریکا درخواست می کرد که تشریف بیاور به کشورما و ما را از دست این ها نجات بده!

اگرآمریکا سابقاً مجبور می شد به صورت ناخوانده به کشوری وارد شود، امروز از روی فرش های قرمزی که برای قدوم او مهیاست عبورمی کند. و این آمدن دوستانه و بی دردسر، بدتر از زمان های دور است که با مشکلاتی از قبیل مخالفت و مقابله روبرو می شد و نهایتاً مجبور می شد با اندکی غارت از کشور مورد هجوم قرار داه اش خارج شود. اما از چیست که این ترفند آمریکا محکم گرفته است؟! داعش می آید، بعدش هم آمریکا می آید؛ بعد نه داعش واقعاً می رود و نه آمریکا! این است حال وروزجهانی که زمانی می فهمید آمریکا امپریالیزم جهانی است و اینک با وجود دانستن، از او غافل شده است.

داعش خود فرزند ناهنجار القاعده و القاعده پسرقانونی آمریکا در افغانستان سال های دوراست. درنتیجه آمریکا پدربزرگ داعش است؛ اگرخوب دقت کنیم، داعش به اندازه ی کافی منفور و ملعون است اما ژست های نظامی آمریکا به آن گروه وجهه ی انقلابی می دهد! داعش به خودی خود نا بود شدنی است ولی ائتلاف جهانی برای مبارزه با او، هم بزرگش می کند و هم مجهزتر و هم پرتعدادتر! وقتی تصمیمات درست منطقه ای قادر است داعش را سرجایش بنشاند، چه نیازی به حضور آمریکا و متحدان اوست؟ مگر در سوریه آمریکا و متحدانش بودند که داعش و امثال آن را متوقف کردند؟ تنها دلیلی که آمریکا برای حمله به داعش اقامه می کند، خطر او برای منافع آمریکاست! داعش هم برای انصراف آمریکا سرخبرنگاران را می برد؛ اگر داعش سر این سه نفر بیچاره را نمی برید، هیچ خطری برای بشریت نداشت؟

درصورتی که قبلاً داعش و همپالگی او النصرت هزاران سربریده بودند؛ چه اگر داعش این دو سه سر مغرب زمینی راهم نمی برید، بقدرکافی قباحت داشت. مجبور کردن دختران معصوم با عناصری که معلوم نیست تاکی زنده می مانند و تجاوز و غارت هر روزه ی آن ها دلایل محکمی برای بدبودن آن هاست. اگر آمریکا می خواهد کاری کند، برای آن است که او در خاورمیانه نتوانسته است بعضی کارهایش راعملی کند؛ اوبه دنبال انتقام از نیروهای منطقه ای است که موی دماغ اسرائیل و سد راه تشکیل خاورمیانه ی مدنظر آمریکا شده اند. درمنطقه باید هشیار بود.
 
کلمات کلیدی : سلیمان کرمی