نظر منتشر شده
۱۷۸
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 48019
تحليل علمي انتخابات رياست جمهوري 1388
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ تير ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۲۲
سازگاری نتایج انتخابات با آزمون‌های بنفورد؛

تحليل علمي انتخابات رياست جمهوري 1388
سیدمهدی سیدنصرالله*

مقدمه: با توجه با داغ بودن موضوع صحت انتخابات در روزهاي اخير، مقاله اي با عنوان "مستندات علمی دستکاری در آراء انتخابات دهمین دوره انتخابات" در پایگاههای متعدد اینترنتی مرا بر آن داشت تا محاسبات ادعايي در آن مقاله را بررسی كنم كه نتيجه اين امر چيزي جز رد آن مقاله و اطمينان از نتايج انتخابات نبود. در مقاله ادعايي هيچ نموداري رسم نشده بود تا اصل ماجرا مشخص گردد و البته قسمتهاي اصلي مقاله يعني محاسبه ميزان خطا و انحراف، كاملا اشتباه بود و تعمداً از مقادیر نرمال نشده استفاده شده بود و نتيجه ديگري را به خواننده القا مي‌كرد. اما در مقاله پيش رو سه آزمون متعارف آماری براي بررسي علمي نتايج انجام شده است تا به طور كامل صحت داده ها تحليل گردد. اميد است تا خوانندگان گرامي، نگارنده را از نظرات خود بهره‌مند سازند.
×××


طی چند روز گذشته بحثهای فراوانی در خصوص امکان و احتمال تقلب در انتخابات ایران بعمل آمده است. با توجه به اینکه بازشماری آراء کاری پرزحمت برای دستگاه اجرایی و نظارتی انتخابات خواهد بود باید، کاندیداهای معترض شواهد و مستندات قابل قبولی را به این مراجعه اعلام نمایند تا دستکاری در نتایج انتخابات را آشکارا نشان دهد. راههای علمی زیادی وجود دارد که با استفاده از آمارهای اعلام شده توسط وزارت کشور این دستکاری ها در صورت وجود به نمایش گذاشته شود و يا صحت انتخابات از لحاظ شاخصهاي علمي آمار بررسي شود.صحبت از تقلب در انتخابات تنها یک موضوع مختص به ایران و حتی کشورهای در حال توسعه نظیر ونزوئلا، مکزیک، و زیمباوه نیست و در سال 2000 شاهد بودیم که بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در ایالت فلوریدا به موضوع داغ آنروزها بدل شده بود. به هر حال آنچه مسلم است آنکه اهمیت سیاست و موضوع تقلب در انتخابات سبب شده که دانشمندان علم آمار با استفاده از کمترین داده های موجود از انتخابات روشهای آماری را طراحی کنند که با کمک آن بتوان با صراحت در مورد سلامت انتخابات اظهار نظر نمایند. یکی از معمول ترین این روشها روشی است که از قانون بن فورد (Benford’s Law) پیروی می‌کند. بطور خیلی مختصر و قابل درک برای خوانندگان این قانون به آن اشاره دارد که رقمهای مربوط به یک عدد (خواه یک رقمی یا بیش از یک رقمی) حاصل از شمارش یک پدیده در جهان خارج (جهان واقعی) از توزیع نرمال (Normal distribution) یا توزیع یک فرم (Uniform distribution) پیروی نمی‌کند بلکه از توزیعی شبیه توزیع Chi Square پیروی می‌کند. آقای بن‌فورد احتمال این اعداد را برای حوادثی چون انتخابات محاسبه کرده است. قابل ذکر است که اعداد ذکر شده در قانون بن‌فورد همانند قوانین نیوتن یک واقعیت علمی است و در حال حاضر علاوه بر مسئله انتخابات، برای رسیدگی به احتمال تقلب در سود سهام شرکتها و مسائل مالیاتی نیز از همین روش استفاده می‌شود.اجازه بدهید چند خط از این مقاله را به توضیح ساده این قانون بپردازيم. در این قانون احتمال اینکه آخرین عدد سمت چپ یک عدد (فرض کنید تعداد آراء اخذ شده به نفع یک کاندیدا) که می‌تواند یکی از اعداد 1 تا 9 باشد با هم برابر نیست. بلکه احتمال آنکه رقم سمت چپ یک عدد، 1 باشد حدود 30% است در حالی که این احتمال برای عدد 9 در حدود 4.5%. همچنین است احتمال وجود عدد 0 تا 9 برای دومین رقم سمت چپ تعداد آراء اخذ شده به نفع یک کاندیدا كه آن نيز از قانون ديگري پيروي مي‌كند.

طبق اين قانون احتمال ظهور اعداد در رقم اول از رابطه 1 تبعيت مي‌كند:(1)

شكل 1- توزيع ستوني احتمال توزيع اعداد در رقم اول، دوم و سوم طبق قانون بن فورد
 

جدول 1- توزيع اعداد در رقم اول طبق قانون بن فورد


براي توضيح بيشتر به توزيع رقمهاي اول، دوم و سوم يك دسته تصادفي مي‌پردازيم، براي نمونه يك دسته 20000تايي اعداد تصادفي كه به پيوست خواهد آمد را در نظر مي‌گيريم و توزيع اعداد 1 تا 9 را در ارقام اول تا سوم آن در جدول 2 بررسي مي‌كنيم.

جدول 2 - توزيع يكنواخت اعداد در رقم اول،دوم و سوم در يك دسته تصادفي


همان گونه كه در جدول 2 ديده مي‌شود، توزيع اعداد در رقمهاي اول، دوم و سوم يك دسته تصادفي كاملا يكنواخت بوده و اين تفاوت، اصلي ترين تفاوت بين داده‌هاي به دست آمده از طبيعت و داده های دستکاری شده می باشد. چرا كه همان گونه كه ذكر شد، طبق قانون بن‌فورد براي داده‌هاي طبيعي اين نسبتها يكسان نيستند و مطابق جدول 1 مي‌باشند.براي اينكه اهميت قانون بن‌فورد بهتر ديده شود، جدول 3 كه شامل مثالهايي از طبيعت و تطابق آن با قانون بن فورد است، نشان داده شده است.

جدول 3- توزيع اعداد در رقم اول در كميتهاي طبيعي و مقايسه با قانون بن‌فورد


همان گونه كه در جدول 3 ديده مي‌شود اعداد به دست آمده از طبيعت به طرز شگفت انگیزی در انواع كميتها از توزيع پيش‌بيني شده بن‌فورد تبعيت مي‌كند و البته جمعيت افراد و نتايج به دست آمده بر مبناي جمعيت نيز جزء اين كميت هاست.آزمون رقم اول

جدول 4- تعداد تكرار اعداد 1،2،3...،9 در اولين رقم سمت چپ تعداد آراي هر نامزد در 366 شهرستان


نمودار 1 گوياي نتايج جدول 4 است كه مقايسه اين اعداد با حالت ايده آل كه در واقع معيار بن‌فورد مي‌باشد، نشان دهنده تطابق اين اعداد با مدل بن‌فورد است.

نمودار 1- مقايسه توزيع رقم اول نتايج آراي نامزدها با توزيع پيش بيني شده بن فورد


اگر بخواهيم اين اعداد را به صورت درصد نسبي نشان دهيم جدول 5 ارائه دهنده اين اعداد است.

جدول 5- نسبت تكرار اعداد 1،2،3...،9 در اولين رقم سمت چپ تعداد آراي هر نامزد در 366 شهرستاناگر بخواهيم ميزان اين اختلاف را به صورت علمي حساب كنيم، بايد از روشهاي معتبر محاسبه خطا مانند Chi-Squared استفاده كنيم، بر مبناي اين رابطه داریم :

(2)

در اين رابطه m نشان دهنده ميزان واقعي كميت و p احتمال وقوع آن است كه با ضرب تعداد كميتها(N) در آن به تعداد پيش‌بيني شده در توزيع ايده آل مي‌رسيم. جدول 6 بر مبنای این محاسبات تنظیم شده است:

جدول 6- محاسبه ميزان خطاي Chi-Squared براي رقم اول داده‌هاهمان گونه كه ديده مي‌شود، بيشترين خطاي نسبي 0.07 مي باشد، كه با توجه به تعداد نه چندان زياد داده‌ها (366 شهرستان) نتيجه بسيار خوبي براي اعتبار نتايج است.آزمون رقم دومبراي بررسي دقيق تر صحت اعداد اعلام شده، گاهي اوقات رقم دوم اعداد را نيز بررسي مي‌كنند و براي صحت نتايج آن را با پيش‌بيني بنفورد مي‌سنجند. اگر آمار ارائه شده وزارت كشور را براي نتايج آراي نامزدها در شهرستانها بررسي كنيم برای توزیع اعداد در رقم دوم، نتايج زير به دست مي‌آيد.

 
جدول 7- تعداد تكرار اعداد 0،1،2،3،...،9در دومين رقم سمت چپ تعداد آراي هر نامزد در 366 شهرستان


همان گونه كه در جدول 7 و نمودار 2 نشان داده شده است نتايج آراي تمامي نامزدها با مدل پيش‌بيني بن‌فورد تطابق بسيار خوبي دارد.

نمودار 2- مقايسه توزيع رقم دوم نتايج آراي نامزدها با توزيع پيش بيني شده بن فورد


اگر نتايج جدول 7 را به صورت نسبي نشان دهيم به جدول 8 مي‌رسيم.

جدول 8 - نسبت تكرار اعداد0،1،2،3،...،9 در دومين رقم سمت چپ تعداد آراي هر نامزد در 366 شهرستان


براي محاسبه خطا، اين بار نيز با استفاده از محاسبه Chi-Squared به تحليل نتايج مي‌پردازيم، که جدول 9 به همین منظور تهیه شده است.

 
جدول 9 - محاسبه ميزان خطاي Chi-Squared براي رقم دوم داده‌ها


همانگونه كه ديده مي‌شود، بيشترين خطاي نسبي براي اين آزمون 04/0 مي باشد، كه اين ميزان نيز با توجه به تعداد نه چندان زياد داده‌ها (366 شهرستان) نتيجه بسيار خوبي براي اعتبار نتايج است.آزمون رقم سوماگر بخواهيم حد اطمينان را افزايش دهيم، مي‌توان تمامي اين محاسبات را براي رقم سوم نيز تكرار كرد، البته براي اين منظور بايد از معيار رقم سوم بن‌فورد استفاده كرد. با ادامه محاسبات براي بررسي نهايي، جداول و نمودارهاي ذيل خواهند آمد. شايان ذكر است در اين آزمون از اطلاعات مربوط به يكي از نامزدها به علت اينكه بسياري از آرا ايشان در شهرستانها دو رقمی و فاقد رقم سوم بود، حذف گرديده است.

جدول 10 - تعداد تكرار اعداد 0،1،2،3...،9 در سومين رقم سمت چپ تعداد آراي هر نامزد در 366 شهرستان
نمودار 3 گویای نتایج آزمون رقم سوم است:

نمودار 3- مقايسه توزيع رقم سوم نتايج آراي نامزدها با توزيع پيش بيني شده بن فورد


بر همین اساس جدول 11 نسبت تكرار اعداد 0،1،2،3...،9 در سومين رقم سمت چپ تعداد آراي هر نامزد را نشان می دهد.


جدول 11- نسبت تكرار اعداد 0،1،2،3...،9 در سومين رقم سمت چپ تعداد آراي هر نامزد در 366 شهرستان

جدول 12 - محاسبه ميزان خطاي Chi-Squared براي رقم سوم داده‌ها


همانگونه كه ديده مي‌شود، بيشترين خطاي نسبي براي اين آزمون 0.03 مي باشد، كه اين ميزان نيز با توجه به تعداد نه چندان زياد داده‌ها (366 شهرستان) نتيجه بسيار خوبي براي اعتبار نتايج است.نتيجه گيري نهاييهمان گونه كه بيان شد، امروزه براي اعتبار سنجي علمي نتايج انتخاباتها در سراسر دنيا روشهاي خوبي وجود دارد، كه يكي از اصلي ترين اين روشها روش توزيع Benford بر مبناي تعداد ظاهر شدن اعداد 1 تا 9 در رقمهاي اول تا سوم نتايج تفكيكي است. در اين مقاله سه روش قدرتمند بر داده هاي استخراج شده مربوط به آرای تفکیکی شهرستانها از پايگاه اينترنتي وزارت كشور www.moi.ir اعمال گرديد كه همگی حاكي از صحت علمي نتايج انتخابات است و بنابراین فرض دستکاری گسترده در آرا و عددسازی مردود است.

منابع و مراجع1. پايگاه اينترنتي وزارت كشور www.moi.ir

2. “Detecting Problems in Survey Data using Benford’s Law”, George Judge, University of California at Berkeley, Laura Schechter, University of Wisconsin at Madison, November 1, 2007

3. “The Effective Use of Benford’s Law to Assist in Detecting Fraud in Accounting Data”, Cindy Durtschi,William Hillison, Carl Pacini, Journal of Forensic Accounting, Vol. V 2004, pp 17-34

4. “Election Forensics: Vote Counts and Benford's Law”, Walter R. Mebane, Jr., July 17, 2006

5. http://mathworld.wolfram.com/Chi-SquaredTest.html

6. http://mathworld.wolfram.com/BenfordsLaw.html

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Benford's_law

8. http://en.wikipedia.org/wiki/Chi-square_distribution

9. http://en.wikipedia.org/wiki/P-value*پژوهشگر – کارشناس ارشد دانشگاه شریفدانلود فایل PDFمرتبط:

و باز هم بنفورد

یک یادداشت آماری دیگر درباره انتخابات

آزمون مربع کای برای بررسی...

یک منحنی گمراه‌کننده

انحراف معیار آرای اعلام شده مشکل دار بود؟

یک رگرسیون گمراه‌کننده

يک بحث آماري درباره فراگيري موج سبز

 
 
امیر
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۰۹:۳۹:۵۸
شرط میبستم 70-80 درصد مردم از این آمار چیز زیادی دستگیرشون نمیشه !


خوبه که اینا اثبات میشه و ... ؛ اما اینجا محیط کلاس درس ریاضی نیست ! (158494)
 
یک مخاطب
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۴:۱۶
هر قشری از مردم مطابق با سطح تحصیلات خودش فکر می کنه ممکنه خیلی از مردم از تحلیل علمی این آمار چیزی دستگیرشون نشه اما تیتر تحلیل های قبلی که مبنی بر اثبات تقلب بوده روشون تاثیر گذاشته باشه به هر حال از این تحلیل هم به همون مقدار تاثیر می گیرن. ضمنا اون 20 30 درصد هم مهم هستن که اونا متوجه می شن. (158707)
 
امیر حسین بختیاری
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۰۴:۲۴:۰۴
آقای حسن توکلی در پایین صفحه توضیحات مفصلی در مورد نوشته مذکور گذاشته اند که حقیقتا این جانب هم نمی فهمم. ولی توضیحاتشون در مورد نتیجه گیری های نویسنده مقاله بسیار روشنگر می باشد. حتما یه سری بزنید.

امیر حسین بختیاری
دانشجوی فوق هوش روباتیک دانشگاه تهران (159804)
 
فرزانه
۱۳۸۸-۰۴-۰۴ ۰۰:۲۲:۰۲
نيازينيست كه من و شما همه حرفهاي آقاي حسن توكلي رو بفهميم .
مهم اينه كه ما بفهميم كه كي بايد از مغزمون استفاده كنيم .
مهم اينه كه اگه گفتن ماست سياهه نگيم \" چه خوب كه ماست سياه هم بالاخره درست شد \"‌
مهم اينه كه يك لحظه سكوت كنيم و فقط به رنگ ماست فكر كنيم . (163278)
 
محمد جوادي
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۴۱:۳۹
اگر الان به آقاي موسوي بگوييد روز است هزار و يك دليل و هزار و يك نمودار و شاهد مي آورد كه نه شب است و اين دروغي است كه دروغگويان و دولتمردان براي انحراف انقلاب از مسير امام مي‌گويند. بعد اگر در همين حال دست ايشان را بگيريد و خورشيد را به عنوان دليل روز بودن به ايشان نشان دهيد سريعا بيانيه صادر مي‌كنند و شايد هم نود خورشيدي بسازند كه اينها يك ستاره ديگر را به عنوان خورشيد اجير كرده‌اند تا بگويند الان روز است. اگر تمام ستاره‌شناسان را جمع كنيد و به ايشان و طرفدارانشان تفهيم كنيد كه اين ستاره همان خورشيد است كه هم اكنون در آْسمان است ايشان و طرفدارانشان سريعا به خيابانها مي‌ريزند و مي‌گويند اي مردم ببينيد كه اين دروغگويان چگونه در روز روشن دروغ مي‌گويند! بعد اگر به ايشان بگوييد كه خودت همين الان گفتي كه روز روشن پس نشون مي‌ده الان روز است مي‌بيني كه جناب ميرحسين اخم‌هايش را در هم مي‌كند با انگشت اشاره به سمت شما نشانه مي‌رود و ميگويد كه من اصلا به خاطر همين اخلاق بد است كه به صحنه آمدم و مي‌گويم الان شب است. خجالت نميكشه! عكس ناموس جهان (خورشيد خانم) را گرفته جلوي من هي مي‌گه روز است. من اگر احساس نمي‌كردم كه شما دروغ‌گو ها داريد مثل آب خوردن به مردم دروغ مي‌گوييد كه احساس وظيفه نمي‌كردم. مگر اين ميز رياست جمهوري چقدر ارزش داره كه به خاطرش حاضريد هر تهمتي به من بزنيد. من كي گفتم تو روز روشن؟ بعد كه دليل و مدرك واسه ايشان بياوريد كه خودت گفتي كه در روز روشن، آقاي موسوي باز مي‌گويد كه آقا پرونده سازي نكنيد! بعد كه به آنها مي‌گوييم اگر دليل داريد كه الان روز نيست يك مدرك حداقل ارائه كنيد ايشان يا احتمالا حامي ايشان نامه به رهبري مي‌نويسند كه اگر همين الان اعلام نكنيد كه شب است ديگر با پيل هم نمي‌توان جلوي اين حجم انبوه سيل را گرفت. بعد كه رهبري در جواب نامه بيايند و سخنراني كنند و بگويند كه با توجه به اينكه الان ده ساعت مانده تا خورشيد غروب كند حتما روز است، باز اگر يك ساعت دو ساعت مانده بود به شب مي‌گفتيم شايد شما دليل قانع كننده‌اي داريد ولي با اين شرايط كه ده ساعت مانده تا خورشيد غروب كند بي‌شك روز است و ديگر به خاطر اين قضيه به خيابانها نريزيد و ... ميرحسين موسوي بيانيه مي‌دهد و مي‌گويد كه اي مردم سبز انديش! حالا كه اينها قبل از اينكه مستندات دقيق ما را در مورد شب بودن بپذيرند و قبل از اينكه شوراي نگهبان نظر خود را بگويد پيشاپيش اعلام كرده‌اند كه روز است پس راه سبز خود را ادامه دهيد و من هم به هيچ وجه زير بار اين قضيه نمي‌روم كه روز است و تا آخر خط با شما هستم. بعد كه برخي اراذل و اوباش ريختند و بانك و مسجد و غيره را به آتش كشيدند مي‌گويند كه اين تقصير كساني است كه گفتند روز است و اين دروغگويان نخواستند باور كنند كه الان شب است..... در همين حالت مردم با دهان باز و سكوتي عجيب در حالي كه به خورشيد نگاه مي‌كنند با خود در اين فكر هستند كه معناي شب و روز در ذهن آقاي موسوي چيست؟
بيست سال از اين ماجرا مي‌گذرد . انتخابات پانزدهمين دوره رياست جمهوري در ايران برگزار مي‌شود. ميرحسين موسوي پيغام مي‌دهد كه براي من صندوق سيار بياوريد كه امروز بعد از بيست سال مي‌خواهم در انتخابات شركت كنم و سكوت بيست سال گذشته خود را بشكنم تا اين ديكتاتورها بفهمند كه وقتي خورشيد در آسمان است شب است نه روز! (158731)
 
حقي
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۴۶:۲۳
آقاي جوادي عزيز ذوق نگارشي زيباي شما را در اين طنز جالب و سازنده تحسين مي كنم و پيشنهاد مي كنم بعد از كمي ويرايش، همين متن را براي روزنامه ها بفرستيد تا در ستون مربوطه خودشان درج كنند. بنده به اسم خودتان و بدون ويرايش براي برخي مطبوعات ميفرستم تا هركدام مايل بودند چاپ كنند.
\"تنها آن نيمه اي از زمين كه رو به خورشيد است، آن را مي بيند. نيمه تاريك منكر وجود خورشيد است در صورتيكه اين خود آن نيمه است كه از خورشيد تابان روي برتافته.\" (158896)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۲۱:۵۹
در ابتدا میام و خودم رو فرا جناحی معرفی میکنم. و ادعا میکنم که نه چپ هستم نه راست . اما بعد از مدتی می بینم که راستی ها ازم حمایت نمی کنن. خوب مجبورم بپیچم به چپ و از حد اکثر رای طرفداران چپ استفاده کنم.حریف از این نقطه ضعف من استفاده میکنه و تمام کارهای زشت چپ رو پای حساب من میذاره و من هم که عملا با چپ اتحاد برقرار کردم تو منگنه قرار میگیرم. من تلاشم رو میکنم که خودم رو مستقل نشون بدم ولی دیگه خیلی دیر شده.خوب راه حل چیه ؟روز انتخابات نزدیکه و نظر سنجی ها هم اصلا به نفع من نیست . من میدونم که الان روزه ولی باید بگم شبه. چرا ؟ چون
حالا که بازی رو نبردم ، بازی باخت-باخت باید انجام بشه.یعنی حالا که نتونستم نمره مثبتم رو از حریفم زیاد تر کنم باید نمره منفی حریف رو از خودم زیاد تر کنم تا اینکه در مجموع نمره من از حریفم بالاتر باشه . خوب میدونم که تقلبی در کار نبوده ولی می تونم حریفم رو به تقلب، دیکتاتوری، دروغگویی و ... متهم کنم . فایده اش چیه . فایده اش اینه که :
1-من در مقابل یک غول زشت جنایتکار شکست خوردم نه یک حریف معمولی پس من ضعیف نیستم.
2- اگر همین طور رها کنم یعنی به قضاوت اکثر مردم ایران حرفهای حریف درسته . این معناش انهدام اصلاحات و کارگزاران و سایر چپی ها ست خوب پس من باید از ناک اوت شدن خاستگاه رایم جلوگیری کنم.
3-انتخابات دهم تموم شد. دنیا که به آخر نرسیده . من سر لیست هر لیستی تو تهران بشم رای اول مجلس رو می آرم.پس تبدیل میشم به رهبر اصلاحات.
4-هدف من از رئیس جمهوری ضربه زدن به نقاط قوت حریف بود که هر روز هم قوی تر می شد. خوب این رو از طریق اعتراض مردم در خیابانها که بهتر میشه دنبال کرد (159064)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۶:۱۸:۰۸
این نقدی که شما نوشته اید بسیار عالی بود که نشان دهنده ذوق و استعداد شماست. در این شرایط که دیگر صحبت های منطقی صرف، یاسین در گوش خر خواندن است بهترین روش نقد همین طنزهاست که قدرت بیشتری در انتقال مفاهیم دارد.
ایشان که نه ورزشگاه را قبول دارد، نه زمین فوتبال را قبول دارد، نه تماشاچی را قبول دارد، نه تیم حریف را قبول دارد، نه تیم خود را قبول دارد، نه داور را قبول دارد، اصلا نه فوتبال را قبول دارد، چرا وارد بازی شد؟ (159287)
 
نادر
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۷:۳۰:۳۶
دمت گرم، خیلی قشنگ گفتی.
طبع ادبی بالایی داری.
حتی اونهایی که به موسوی رای دادن و از طرفدارانش بودن هم فهمیدن که چه آدم چیزیه ... ! (159382)
 
محمد ضیایی موید
۱۳۸۸-۰۵-۱۷ ۲۰:۱۹:۱۴
با سلام

عزیز خسته نباشی گذشته از حق یا درست بودن حرفت، طنز بسیار قوی و شیرینی را در نوشته ات بکار برده ای که بعد از 50 روز خنده را بر لبهایم آورد. خدا خیرت دهاد

در پناه حق (204917)
 
رضا
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۳۶:۱۶
با سلام و تشکر از مقاله مفید شما،پیشنهاد میدهم که آزمون بنفورد را برای هر استان بصورت جداگانه اجرا کنید. بنده این آزمون را برای آرای آقای دکتر احمدی نژاد اجرا کردم. نتيجه این بود که فقط در استان های فارس،خوزستان،کرمان،چهارمحال بختیاری،بوشهر،اصفهان،سیستان و بلوچستان،سمنان،هرمزگان و خراسان شمالی نتيجه آزمون با قانون بنفورد تطابق نسبی داشت (آزمون رقم اول). نتايج اجرای آزمون برای کله استانها به شرح ذيل مي باشد:

قزوین 0
گيلان 0
کرمانشاه 0.071428571
آذربايجان شرقی 0.105263158
لرستان 0.111111111
زنجان 0.125
همدان 0.125
خراسان رضوی 0.136363636
کهگیلویه و بویراحمد 0.166666667
گلستان 0.166666667
مازندران 0.176470588
مرکزی 0.181818182
فارس 0.227272727
خوزستان 0.227272727
کرمان 0.235294118
چهارمحال بختیاری 0.25
بوشهر 0.3
اصفهان 0.318181818
سیستان و بلوچستان 0.333333333
سمنان 0.333333333
هرمزگان 0.333333333
خراسان شمالی 0.375
کردستان 0.428571429
تهران 0.428571429
خراسان جنوبی 0.444444444
آذربايجان غربی 0.470588235
اردبیل 0.5
یزد 0.5
ايلام 0.555555556 (158881)
 
ابوذر
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۲۴:۳۶
ببين دوست عزيز

خيلي سعي كردي مردم رو بپيچوني. البته فكر كنم تا حدودي موفق هم بودي. (مثل آمار 15 درصدي تورم.) اين دلايل اين حرفم:

1- من نميدونم شما كارشناس ارشد چي هستي. ولي ميدونم دانشگاه شريف اصلا رشته آمار نداره. من كارشناس ارشد رشته آمار از دانشگاه شهيد بهشتي هستم.

2- محض اطلاع عرض ميكنم كه آزمون هاي آماري علاوه بر آماره آزمونهاشون مسايل ديكري دارند كه از خودشون مهمترن. مثل خطااي نوع اول و خطاي نوع دوم و توان آزمون. در تحليل شما هيچ اشاره اي به اونا نشده.

3- آزمون كاي-اسكور كه در تحليل شما حتي آماره آزمونش درست محاسبه نشده يك آزمون ناپارامتريه. آزمونهاي ناپارامتري از توان آزمون بسيار پاييني برخوردارند و نتايجشون خيلي بدرد بخور نيست.

بويژه در زمانيكه اصل داده ها موجوده و البته بايد عاقلان فكر كنند كه چرا وزارت كشور آمار واقعي صندوق ها رو در اختيار كاربران و كارشناسان واقعي قرار نميده تا تحليل بشن.

4- در امر خلاف گويي و بيهوده پراكني تا الان پيروز بوديد. بعد از اين هم براتون موفقيت آرزومندم. (158987)
 
يه بنده خدا !
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۱۷:۴۱
با سلام

ولي دوست عزيز من شرط مي‌بندم اگر موسوي و موسويان باشند و خود خدا استدلال كند كه بابا جان تقلبي رخ نداده و همه چيز درسته ، بازم يه \"ان قلت\" نمكي تهش باقي مي‌مونه كه ...... (159063)
 
hossein
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۶:۴۴:۴۳
آقای دکتر من کامپیوتر انیمیشن تو خارج خواندم و هنرمندم چیزی نفهمیدم اگر امکان داشت شایعه کنید یا پول بدهید مثل آقازاده ها تا روزنامه خارجی بگوید بعد ما ملت باور می کنیم
هنوز شما این مردم را نشنا خته اید ؟ اگر رسانه های دروغ گوی غربی هر خبری بدهند حتی شاخدار آن مردم تهران و موسوی ها بهتر لذت می برند هنوز شما وسعت غرب زدگی را متوجه نشده اید . روزی نامه های کیلوئی و سردبیر ان عافیت طلب آن را...من 8 سال قبل کاریکاتوری چاپ کردم عده ای گوسفند پای سخنرانی عمو سام و خارجی ها اعتراض کردند در صورتی که درست بود . (159328)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۰۹:۴۵:۱۲
با سلام ضمن تشکر از این عزیز خدمتتان عرض کنم این نتیجه گیری علمی شما برای اقای موسوی بی ارزش است چون امار وزارت کشور .شورای نگهبان . امار 40676 نماینده خودش در پای صندوقهای رای . نظر سنجیهای داخلی .نظر سنجیهای خارجی همه وهمه بی ارزش هستند ومرغ فقط یک پا دارد وچون دلیل هم ندارند .حق واقعی هم ندارند .نمی توانند تقلبی را هم ثابت کنند فقط کلی گویی میکنند و میگویند انتخابات باید باطل شود نه رسیدگی . اینجاست که معنای قانونمداری و صداقت . احترام به مردم وکرامت انها مشخص میشود . (158505)
 
روشنايي
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۰۹:۴۷:۱۶
سلام
تحليل جالبي بودلكن براي افراد منطقي نه اين حضرات اينها مي گويند منطقي درست است كه نتجيجه اش پيروزي 12 ميليون بر 24 ميليون باشدغير از اين هرچه باشد و هركسي دم از غير از اين بزند فايده اي ندارد حالا شما هي بگو دو دو تا مي شود چهار تا اما اقاي موسوي وطرفدارنش مي گويند دو دو تا پنج تا كي به كيه (158507)
 
gfg
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۷:۴۰:۱۰
متاسفانه با همین دو دوتا به قول خودش ! ده تا آبرو از ایران و ایرانی بردن .
من به موسوی رای دادم اما متاسفانه حالا میبینیم موجی شده بودم ! جو گیر شده بودم . چون هدف ایشون اصلا پیروزی یا عدم پیروزی نبوده. ضربه زدن بوده که تا حالا پیروز شده ! (159389)
 
حقي
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۰۹:۴۹:۱۷
اگر افراد به دنبال حقيقت باشند، بدون تعصب تحليلهاي علمي و منطقي را مي پذيرند ولي اگر صرفاً به دنبال جنجال باشند باز حرف اشتباه خود را مي زنند. جوانان نبايد بازيچه اين افراد جنجال آفراين قرار گيرند زيرا در پشت ذهن اين افراد، خواسته هاي ديگري قرار دارد و مي خواهند با تحريك احساسات جوانان به آن خواسته هاي شخصي خود برسند. از علم و منطق دور شدن مايه گمراهي افراد و جوامع است. (158511)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۰۹:۵۷:۲۲
انشاا... 2 سال دیگر در انتخابات مجلس و 4 سال دیگر در انتخابات ریاست جمهوری، صحت یا عدم صحت این آزمون بنفورد من در آوردی شما مشخص خواهد شد... تاریخ بهترین گواه و صادق ترین آزمون است... (158520)
 
یک مخاطب
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۲۰
آزمون بن فورد من درآوردیه!؟ دیگه چی من درآوردیه؟ قوانین دیگه ریاضی، آمار، فیزیک، شیمی؟ چند واحد آمار پاس کردی دوست عزیز؟
علمی جواب بده نه احساسی. (158718)
 
مثل خودش ناشناس
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۰۱:۵۲
ظاهرا از نظر طرفداران اقاي موسوي هر چيزي غير از خواسته هاي آنها دروغ و غير منطقي است.خدا خودش هدايتمون كنه (158786)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۰۹:۵۹:۵۹
کار قشنگی بود. کاش همه اقشار جامعه ما بویژه نامزدها هم بجای هوچیگری و زروازمایی در خیابان ها از این روش های علمی برای اثبات ادعای خود استفاده می کردند.
کاش کسانیکه روزی ادعای تشکیل جامعه مدنی داشتند بجای انتشار بیانیه های تحریک آمیز انتخابات را بصورت علمی تحلیل می کردند. کاش .... (158525)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۰۵:۰۱
با تشکر مطلب خیلی مفید و روشن کننده ای بود. ای کاش همه تحصیل کرده های ما این طور رفتار می کرده و گول اخبار دروغ و بی اساس را نمی خوردند.
دانشجوی دکتری علم و صنعت (158531)
 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۱۶:۵۶
فکر میکنم اکثر دوستانی که به مهندس موسوی رای داده اند نیز به این نتیجه رسیده اند که در انتخابات تقلب گسترده رخ نداده (گرچه شخصاً اعتقاد دارم تقلب جزیی در برخی شعب رخ داده است). امیدوارم شخص مهندس موسوی هم به این امر اذعان کنند تا بیش از این شاهد دودستگی و تفرقه در بین عامه مردم نباشیم. حیف است که دستاوردهای سی ساله ملت با برخی کم انصافیها در طی 10 روز تاراج شود. (158552)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۲۱:۵۶
قبل از انتخابات دائم میگفتند دولت دورغ میگوید ، احمدی نژاد دروغگوست و دروغ ، دروغ ، دروغ ، دروغ .....
بعد از انتخابات میگویند تقلب شده ، دولت تقلب کرده ، احمدی نژاد متقلب است و تقلب ، تقلب ، تقلب ....
فضا جوری شده که عده ای از معتقدین به احمدی نژاد هم باور کرده اند و میگویند دولت یک کم دروغ میگوید و یک مقداری هم تقلب شده .
دیروز آقای صافی از مراجع ، میگوید اگر یک طرف از حق خودش بگذرد برای حفظ اسلام اشکالی ندارد !
اصلا اوضاع عوض شده . آقای دکتر احمدی نژاد با بیست و چهار و نیم میلیون رای صحیح و بدون شک و شبهه رئیس جمهور کشور میشود آنوقت عده ای این پیروزی و این رای بسیار بالا را کوچک شمرده و از حسادت اینگونه رفتار میکنند . حضرات و روسای مملکت اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. (158836)
 
ناشناس
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۱۸:۵۶:۲۹
ظاهرا\" راي دهندگان به ايشون هم مثل خود احمدي نژاد از اعتماد بنفس بالايي برخوردارند و امر اينطور بهشون مشتبه شده كه اين افراد و اين راي مال اونهاست اما انتخابات بعدي كه فكر مي كنم انتخابات شوراها باشه معلوم مي كنه كه چند نفر در انتخابات شركت خواهند كرد هرچند كه انتخابات خيلي مهمي در سطح رياست جمهوري نيست اما بهرحال براي اثبات بعضي چيزها و فهميدن بعضي اساتيد و علماي اهل فن آزمايش بدي نيست... (161030)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۱۷:۴۸
باسمه تعالي
مردم عادي به اين شايعات توجه نداشته وحرف برزگان ومراجع رابدون چون وچرابه دليل اعتمادشان به عملكرد وايمانشان پذيرفته اند .اين جدال ها وجار وجنجال ها مربوط به كساني است كه خود راعقل كل مي دانند ومردم را به چيزي نمي گيرند. عملكرد وتشخيص دقيق وصحيح مردم در اين انتخابات بايد مورد توجه صاحب نظران وانديشمندان بي طرف قرار گيرد كه چگونه مردم عادي بصيرت بسيار بالا ودقيقي دارندحقايق را باقلب خود دريافت مي كنندوكمتر تحت تاثير القائات قرار مي گيرند.
گر چه لازم است از روشنگري وكار علمي انجام شده تشكر فراوان بعمل آورد، ولي مسئله اين است كه كساني نخواهند حقايق را بپذيرندبههيچوجه براه نخواهند آمد. (158554)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۲۰:۱۶
چرا اینقدر سخت؟ (158557)
 
میرحسین موسوی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۲۵:۴۲
آقا جون
ما از خیر این کارگذشتیم ولمان کنین دیگه شماها
بگم غلط کردم، راضی میشین؟! (158558)
 
یک ایرانی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۴۴:۴۶
نخیر راضی نمی شیم.
بیخود کردین ادعایی کردین که الان تو اثباتش موندین

کجا؟
بعد از این همه آشوب و خونریزی و آبروریزی بین المللی؛ حالا خداحافظ؟
شما که جگر تحمل باخت نداشتید، بیخود کردید که وارد این بازی شدید.

باید بمانید و ادعایتان را ثابت کنید وگرنه به شدت مجازات شوید (158592)
 
بسیجی
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۰۵:۰۹:۵۵
میدونم این نظر رو نمیگذارید چون فعلا بادها به سمت دکتر است . چون نظرات ضد موسوی میذارید ، در حالیکه از لحاظ آرا معلومه طرفدارای موسویبیشتر هستند . آقای یک ایرانی . چرا چشماتو بستی . ندا دخترک بیچاره جلوی چشم من تیرخورد . نه اوباش اونا رو زد و نه چیزی . چرا موسویمقصره . اما اونی که شلیک میکنه مقصرنیست .آقای توکلی بسه دیگه . شما رو هم شناختیم . با وجدان خودتون چیکار میکنید ؟ حالم از همه تون به هم میخوره .بوقلمون صفت هستید . همه تون (159819)
 
یک مخاطب
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۹:۴۰
آره بگو، تو کی گفتی غلط کردم تو که داری غیر مستقیم برای رهبرم جوابیه می فرستی، اتفاقا ما هم همینو می خوایم، توهم بسه دیگه، بیدارشو... (158723)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۳۰:۴۰
شما چرا موسوي بايد به ملت ايران بگويد غلط كرده است (158997)
 
حامد
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۲۸:۱۷
تحلیل جالب و مستند و علمی بود به نظرم موضوع تقلب در انتخابات با عدم ارائه مستندات توسط معترضین و تشویق به ادامه آشوبها و از طرفی انتشار اراء شهرها، شعب و صندوقها به تفکیک آراء کاندیداها در سایت وزارت کشور برای نخستین بار در طول تاریخ انقلاب کم کم به موضوع حاشیه ای بدل شده و مردم متوجه عدم امکان تقلب گسترده در انتخابات شده اند و آشوبهای اخیر را جهت توجیه این شکست می بینند.! (158562)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۳۱:۲۹
نظرات بحث منتشر نشده است.
با اينكه بعضي از نظرات تاييد شده اما ديده نميشود (158566)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۳۳:۲۲
به نام خدا
كار خوب وارزشمند ي است.درجريان اين انتخابات چيزهايي روشن شد، منجمله نياز به مطالعات دقيق از ابعاد مختلف تابه تحليل مسائل ،چالش ها و...نظام بپردازد،چراكه اين نظام مقدس براي مواجهه وآبديده شدن مرتب مي بايست در جريان حوادت ووقايع ازدرون ساخته ويابيروني قرار گيردونه تنها خم به ابرو نياورده بلكه آنها را مديريت ومورد بهربرداري قرار دهد.
واما آنچه مشهود بود، تحرك وجنب وجوشش خوب وفعال جوانان بود ،جواناني كه عليرغم وجود موانع ومشكلات براي ايفاي نقش خود مسئوليت احساس كردند وثابت نمودند مي توانند ومي بايست در اداره وساختن كشور خوب واسلاميمان جانشينان نسل اولي ها شوند. گرچه شور وحال اين عزيزان گاهي مورد سوء استفاده قرار مي گيرد ولي فقط مشق ننوشته است كه غلط ندارد.اميد است تجربه بزرگترها ونيروي واميد وشور جوانان را در خدمت تحقق آرمان هايمان قرار دهيم. (158567)
 
محمد حسین
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۳۳:۵۱
جالب بود. البته آزمون های دیگر آماری وجود دارند که می توانند برای این منظور استفاده شوند. توصیه می کنم یک تیم آماری آزمون های دیگر آماری برای این منظور را (با توجه به اعلام ریز آمار صندوق ها در وزارت کشور) بررسی کنند. به نظر می رسد بحث تقلب گسترده در انتخابات منتفی باشد! (158568)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۳۶:۲۰
شما هم خیلی دیگه سطح مخاطبانتون رو بالا فرض کردین.
می گید نه. ببینید پای این مطلب چند تا کامنت مرتبط خواهد آمد؟ (158576)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۳۶:۴۲
به ضرب المثل قدیمی زیر توجه فرمایید:
می گویند دیوانه ای سنگی در چاه انداخت، هزار عاقل نتوانتستند آن را در بیاورند
چه تلاشی است که می کنید (158577)
 
سروش
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۳۸:۳۷
دو نکته اولا اینکه این آزمون برای اثبات تقلبه و نه اثبات صحت انتخابات. از یک پژوهشگر اقتصادی حداقل انتظار می رود بداند اول باید فرض اولیه null hypothesis را توضیح دهد سپس دنبال رد آن برود. یک کارشناس اقتصادی حداقل باید بلد باشد اگر فرض اولیه رد نشد به این معنی نیست که نقیض آن گزاره صحیح است.
در ثانی این آزمون برای صندوق ها است نه شهرستان برادر من. تو اگر شریف درس خوانده ای می دانی که آمار برای حدود 400 شهرستان اصلا consistent نیست و تمام محاسبات الکی است چون standard error زیاد است.

ولی باز هم متشکر از مطالعه شما. (158578)
 
احسان
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۱۱:۱۶
وقتی از چیزی اطلاع ندارید، بهتر است اظهار نظر نفرمائید!
بحث در مورد اعداد نیست که شما میگوئید consistent نیستند، صحبت در مورد ارقام است و اتفاقا بایستی در مورد هر مجموعه زیادی از اعداد انتخابات صادق باشد (و هست)

متشکر از عدم مطالعه شما! (158805)
 
محمد حسین
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۴۶:۵۷
حرف شما در حالت کلی درست است. یعنی رد یک فرضیه قوی تر از عدم رد آن است. به عبارتی نتیجه گیری درست از این مقاله این است که \"با این اطلاعات نمی توان تایید کرد که در انتخابات تقلب شده است\". ولی نمی توان اثبات کرد که در انتخابات تقلب نشده است.
البته توجه کنید که تطابق بالای توزیع بن فورد با توزیع بدست آمده باعث \"قوت بالای نتیجه گیری در رد تقلب در انتخابات می شود\". یعنی احتمال آنکه واقعا تقلب شده باشد، خیلی کم است.
در ضمن یک جامعه آماری می تواند دارای واریانس بالا باشد، به صرف واریانس بالا نمی توان دسته بندی آماری را رد کرد. (158899)
 
حسين
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۵:۲۲:۴۹
برادر محترم
چرا آمار براي 400 شهرستان consistent نيست؟ اولا 400 عدد بزرگي است. دوما مگه ما كلا چند تا شهرستان داريم؟ سوما از يك جنبه اين روشbias كمتري دارد. چون آمار شهرستان دقيق تر از صندوق است. (159185)
 
صادق
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۴۶:۱۵
بسيار عالي بود. اگر چه من كامل نفهميدم ولي تحقيق ميكنم تا از تمام جنبه هاي اين تحليل علمي آگاه شوم. (158596)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۴۹:۲۱
شما كه اين همه وقت گذاشتي اين مطلب رو نوشتي بفرستش توي يه مجله علمي اگر اونها چاپ كردن ما هم قبول ميكينم... (158606)
 
سعيد
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۴۹:۲۸
مطمئنم كه اكثريت قريب به اتفاق دوستاني كه نظر دادند چيزي از اين مطلب سر در نياوردند بلكه فقط اون قسمت نتيجه گيري رو نهايي رو خوندند و نظرشون رو دادند! (158607)
 
عباس
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۵۳:۱۱
جسارتا اگر برمبناي اعداد بن فورد خداي ناكرده عدد سازي كنند چي ؟ اصلا ميشه (158611)
 
احسان
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۱۴:۰۱
بله میشه، اما نه در چنین سطحی و با این گستردگی.
قانون بنفورد در مورد هر مجموعه ای که شما به صورت تصادفی از اعداد انتخابات انتخاب کنید، باید صدق کنه و با توجه اینکه بالغ بر صدها هزار عدد وجود دارد (آمار شهرستانها و آمار صندوقها به ازای هر کاندیدا) جعل اعداد متناسب با قانون بنفورد عملا ناممکن است. (158814)
 
علی مستجاب الدعوه
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۵۳:۱۹
بابا ایول مطلب منتشر شده روی سایت انتخاب براساس رقم سمت راست نوشته شده بود که غیر علمی بودن آن کاملا واضح است چون هرچه به طرف سمت راست حرکت کنیم احتمال تکرار ارقام 0-9 به هم نزدیک تر میشود. (158612)
 
نیما
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۵۴:۳۴
با تشکر از درج این تحلیل
عده ای از دانشجویان نخبه! در ایران و خارج از کشور با باور بدون بررسی نسخه ای از همین آزمون که به صورت ناصحیح از نظر علمی، عکس این نتیجه را می گرفت، سطح توجه خود را به گفتمان علمی و منطقی ثابت کردند. اینها که نخبگان و مغزهای فراری باشند، خدا به داد عوام الناس برسد. (158615)
 
مهدی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۵۵:۵۷
آقا وقتی روشنفکرترینشون (روشنفکرترین زن ایران ) نسبت رای آقای موسیو ؟به آقای احمدی نژاد رو 3 به 1.5 میگه شما انتظار دارید از این حرفها هم سر در بیاره
موجودی با آی کیو جلبک هم از این سر در میاره چه برسه به ..... (158617)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۵۷:۲۴
در جواب عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی باید بگم بله ماهم منکر تقلبات جزئی نیستیم چون خودم به چشم خودم دیدم ادم های بی سواد که می اومدند براشون موسوی رد می کردند . (158621)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۵:۵۳:۲۸
شوخي ميكني!
=))
تا حالا طرفدارهاي موسوي كه همشون روشنفكر و از طبقات بالا و اينها بودند
همش بالاشهر بودند، چي شد؟ يهو بالا شهر شد بيسواد و براشون موسوي مي‌نوشتند
بابا، مرامت رو شكر (159247)
 
محمد محجوب
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۵۸:۲۴
با سلام و با سپاس از نويسنده مقاله چند نكته را يادآور مي‏شوم:
1- قانون بن‏فورد در بهترين شكلش يك روش آمار-احتمالاتي است و دامنه شمول آن با دامنه شمول قانون نيوتون به‏هيچ‏وجه قابل قياس نيست.
2- نويسنده محترم نخست بايد نشان دهند اين \"قانون\" در كجا و در كدام انتخابات كاربري داشته و نتايج درست به‏بار آورده است؟ حتي تطبيق نتايج انتخابات ايران با مدل بن‏فورد به‏هيچ‏وجه مبين درستي انتخابات نيست
3- نويسنده محترم و مدير محترم سايت الف را به مقاله آقاي Boudewijn Roukema ارجاع مي‏دهم از مركز نجوم دانشگاه نيكلاي كپرنيك كه با استناد به همين قانون بن‏فورد انتخابات ايران را مخدوش مي‏شمارد.
4- به‏نظر من بهره‏برداري از لفظ \"علم\" و صفت \"علمي\" براي گفته‏ها و فرضيات خودمان گمراه كننده است و بيشتر براي مجاب كردن مردم به‏كار مي‏رود.
5- از سايت محترم الف انتظار مي‏رود با دقت بيشتري تيتر بزنند چون ممكن است در گمراه كردن مردم شريك باشند و اين در پيشگاه خداوند بخشوده نيست. (158623)
 
احسان
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۱۷:۰۹
به نظر میرسه مقاله آقاي Boudewijn Roukema از مركز نجوم دانشگاه نيكلاي كپرنيك جعلی باشه، چرا که در متن منتشر شده از دویچه وله (به عنوان اصلی ترین منبع این خبر) اشکالات اساسی نسبت به محاسبات وجود داره. به عنوان مثال اینکه کد آقای احمدي نژاد چند باشه هیچ تاثیری در نتیجه محاسبات نداره، در حالی که در کمال تعجب بهش اشاره شده و مورد استناد قرار گرفته! (158823)
 
حجت
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۰۷:۳۷
کاش تو وزارت کشور هم 4 تا کارشناس میبودند که میتونستن به این شبهه افکنی ها بصورت علمی پاسخ بدن.نه اینکه دائما بگویند: تکذیب می کنیم، تکذیب میکنیم! (158634)
 
فرزانه
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۰۸:۱۴
سلام.
ممنون از تحليل دقيقتون. آقا اصلا اين حرفا رو نمي خواد براي آقاي موسوي هم مثل روز روشنه كه تقلبي در كار نيست اما نمي خواد قبول كنه ...
ولي اين مي تونه جواب خوبي براي حرفاي بي اساسي كه خودشونم نمي دونن از كجا اومده باشه. (158635)
 
علي
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۰۹:۰۶
ما معيار حقيم؟ كاري به 24 ميليون راي هم ندارم (158637)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۴-۰۵ ۱۳:۰۹:۰۸
باریکلا به این استدلال.شما عملا دارید 24 میلیون رای را زیر پا له میکنید.
حالا میفهمم چرا سایت الف بعضی از اظهار نظرها را نمایش نمیدهد. (164468)
 
زنبوريان
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۰۹:۲۵
بي خيال بابا...وقتي امنيت كشور به خطر ميافته كه ديگه اين بحث ها محلي از اعراب ندارند...
پاينده باد ايران اسلامي (158639)
 
واقع بين
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۱۴:۵۳
آيا مي‌توان به استناد علم آمار خطاهاي آماري و مقداري دولت نهم و مباحث را به در زمينه توسعه اقتصادي كشور مطرح مي‌شود را تحليلي نمود؟
به نظر شما كسي كه اين تحليل ها بايد به چه كسي رأي داد؟
راستي امكان دارد بفرمائيد تحليلگر شما به چه كسي رأي داده است؟
صحت گفتار خود را با آنچه ديگران شما را به گفتنش ترغيب و تشويق مي‌كنند اندازه گيري نكنيد،‌ بلكه با آنچه كه به درستي به آن معتقد شده‌ايد بسنجيد\"تولستوي\"

در ج اين نظر نيز با شماست. (158654)
 
امیر حسین
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۱۵:۲۳
به نام خداوند بخشنده مهربان

بازی با اعداد برای کسانی که بلد نیستند تحلیل کنند ممکن است جذاب باشد اما کسانی که خبره هستند گول نمی خورند.
عملیات ریاضی کاملا درست است اما آخرین جمله که نتیجه این عملیات است غیر کارشناسی است. مثلا این جمله ؛حطای نسبی .. است اما با توجه به تعداد داده ها نتیجه بسیار خوبی برای اعتبار نتایج است؛ آیا ۴۰ درصد خطا بسیار خوب است.
همانگونه که می دانید هر مجموعه داده ای را می توان با هر تابعی فیت کرد برآورد خطا هست که این فیتینگ را معنا می بخشد. برای مثال فرض کنید در محاسبه آرای آقای احمدی نژاد دستکاری شده و دوبرابر تعداد واقعی برای ایشان رای نوشته شده حال این داده های جدید را با قانون بنفورد مقایسه کنید درصد خطا را محاسبه کنید می بینید که خطای نسبی این فیتینگ جدید بیسیار کمتر از خطای نسبی داده های واقعی است. حال شما به عنوان کارشناس کدام نتیجه را واقعی تر می دانید؟ اگر میخواهید کار دقیق انجام دهید نتایجی را که در دو مقاله زیر آمده است و تفاوت با قانون بنفورد را بیش از حدی که باید باشد می دانند مراجعه کنید. و در باره آنچه آنها عنوان کرده اند بحث کنید و دلایل رد برای آنها بنویسید و بگویید کجای کار یا تحلیل آنها ایراد دارد. و الا من هم می توانم داده های انتخابات را با منحنی نرمال فیت کنم و بگویم در انتخابات دستکاری صورت گرفته با خطای نسبی ۳۸ درصد و همبستگی ۰٫۵ اما این کار علمی نیست. باید همان کونه که در این دو مقاله معیاری ارایه شده تا نتایح را با آن محک بزنیم شما هم معیاری ارایه دهید و بگویید نسبت به این معیار نتایج شما چگونه است.

eprintweb.org/S/article/stat/0906.2789
www-personal.umich.edu/~wmebane/note14jun2009.pdf

و فرجامین سخن ستایش پروردگار جهانیان است. (158655)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۴:۱۲
آن نوشتار تا بدین روز چند بار بروز شده:
www-personal.umich.edu/~wmebane/note20jun2009.pdf (158969)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۱۷:۲۲
آقاجان این قدر نرم افزار شبیه سازی این نمودارها در دنیا زیاد است که نیازی به این صحبتها و استدلال ها نیست.(یعنی نمودار میدی -> عدد بهت میده -> میدی دست مردم)
ولی یه چیزه واضح که هیچکس صداشو در نمی آره اینه که : بابا 10 میلیون آرای خاموش که هیچ دوره ای رای نمیدادن اومدن رای دادن (نمونه اش مادربزرگ خود من که صفحه مهر شناسنامش سفید بود، قبلش ازش عکس گرفتم)... که البته معلومه به کی رای دادن. یعنی 13 میلیون - 10 میلیون = کلا 3 میلیون در حالت عادی میخواستند به اینطرفیا رای بدن! حالا شده 13 میلیون

خدا همه را به راه راست هدایت کنه و ریشه این \"تقیه\" را بکنه انشا ا... (158662)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۵۹:۵۳
عزيز دلم 24 ميليون مال تو.سوال خوبي كردي؟
چندميليون ديگه مي خواي. 6ميليون هم مال تو
................................................................
9ميليون براي آقاي رضايي
................................................................
13ميليون براي آقاي كروبي
................................................................
52 ميليون به اين سه نفر راي دادند-6ميليون اضافي هم خيلي علاقه داشتند راي بدند
گفتند بياين راي بدين چون آقاي موسوي انقلاب رادوست دارد.
وخطر جامعه راتهديدمي كرد
......................................تهران بعداز انتخابات....................................
1-احساس خطر
الف:مرگ 17نفر-از مردم همين مملكت
ب:بيانيه هاي جالب اين مردانقلابي بعدازانتخابات
ج:صحبت باشبكه هاي بيگانهbbc
د:الله اكبربگوييد
ه:قبل ازانتخابات:مردانقلابي:من راي آوردام
خبرنگاران داخلي وخارجي:ميرحسين موسوي راي آورد
بعدانتخابات مرد انقلابي:
1-من قانون مند عمل مي كنم-ولي وزارت كشورراقبول ندارم-شوراي نگهبان راهم قبول ندارم
دوباره مردانقلابي وطرفدارراه امام :
آقاي خاتمي 8سال رئيس جمهورنبود-آقاي كروبي 8سال در مجلس نبود
......................................من مردانقلابي قانون مندم.....................................
واين راي گيري بين سه نفرانجام شد
واحمدي نژاد خواب بود((مثل دوره ي گذشته كه آقاي ...خواب ماند)) (159131)
 
هانی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۲۱:۳۰
یک کلام 13>24.5 این رو اثبات کن لطفاًً ! (158669)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۲۶:۰۴
چرا سعی در قلب واقعیت ها دارید؟ وجدان عمومی به مصداق ان چه دیدید بر عدم صحت انتخابات مهر تایید نزد. شما رد خانه ملت نشسته اید نه در خانه... (158678)
 
موسوی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۲۷:۳۰
اقا میرحسین میگوید 5=2+2به این روشنی چرا نمیپذیرید اقا اگرنمیپذیرید برید بیست سال فکرکنید کمی هنر کار کنید میفهمید اگر بازقبول نکردید شورای حکمیت وگرنه کشوری خارجی (158685)
 
برزگر
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۲۹:۴۹
اگر نمودار 1 بالا را بطور جداگانه برای هر کاندیدا نشان دهید، خواهید دید که تطابق با منحنی بنفورد آنقدرها هم خوب نیست. برای مثال تکرار عدد 7 برای کروبی عجیب است. (158695)
 
احسان
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۲۱:۱۸
دلیلش کم بودن تعداد نمونه هاست. آرای آقای کروبی در حوزه های مختلف رو بهش بدید و ببینید که زیاد شدن تعداد نمونه ها، چقدر در نمودار نهایی موثره. (158835)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۳:۲۴
آقا این تحلیل علمی و آماری شما یک اشکال دارد .
توش نه از رنگ سبز خبری هست .. نه از جرزنی و نه از آشوب ..
مرد حسابی حضرات میگن رای یک استاد دانشگاه در تهران به آقای موسوی 100 برابر رای آن روستایی در بشاگرد می ارزد ..
وزن آرا که از نظر حضرات یکی نیست .( این دمکراسی است نه دیکتاتوری )
آن کسی که ماشین آخرین مدل ، شکم سیر ، چند خط موبایل و جنبش پیامکی دارد به این چیزا کار ندارد . این همه بوق و ویراژ و بلیز سبز و پیامک پس چی میشه ..؟
تازه تو این آمار شما هیچ جا از افزوده شدن عدد ثابت حمایت آمریکا+انگلیس + رژیم صهیونیستی به نفع آقای موسوی خبری نیست ..
در نتیجه انتگرال این اعداد میشود 12 میلیون بزرگتر از 24 میلیون ..
دیدی آقای موسوی قوانین را عوض کرد.
البته مقصر آقای احمدی نژاد است چون ایشان هم قانون 1>3 را اختراع کردند .... (158705)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۴-۰۵ ۱۳:۱۵:۲۹
اصولا چون آقای موسوی قانونمند عمل میکنند در بعضی مواقع قوانین را به نفع خود تغییر میدهند تا بی قانونی نکرده باشند. (164471)
 
ن . الف
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۴:۵۸
در شكل 1 اعداد محور افقي مبايست از 0 تا 9 باشد.لطفا تصحيح بفرماييد. (158710)
 
reza
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۸:۱۴
جامعه همراه با موسوی اکثراً روشنفکران و تحصیلکرده‌ها . در مقابل حامیان احمدی نژاد اکثراً طبقه ضعیف و روستایی که این جای بحث فراوان دارد که چرا اینچنین است؟ (158720)
 
امیری
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۴۶:۳۶
آقا رضا:

یک جور دیگه هم میشه جامعه رو تحلیل کرد:
قشرهای مذهبی تر با زندگی سطح متوسط تا پایین طرفدار احمدی نژاد
قشرهای غیرمذهبی تر و ثروتمندتر طرفدار موسوی
(به ترکیب آراء مناطق در شهر تهران + شمیرانات + شهرری دقت کنید)

حالا چطور شده که آقای موسوی به اصطلاح خط امامی و به گفته خودش انقلابی، آراء جمعیت غیر مذهبی و ثروتمند را جذب کرده است؟ (159101)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۵:۰۶:۰۵
تحصیلکرده‌ها
لطف كنيدنام تحصيلكرده هارابنويسيد:آقاي جامعه
طبقه ضعیف و روستایی :
1-حجت السلام پناهيان
2-استادرفيع پور
3-دكتررحيم پورازغدي
و........................ (159148)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۵:۱۱:۱۸
من به عنوان يك دانشگاهي و دانشجوي كارشناسي ارشد دليلش را به شما مي گويم:
دليلش واضح است چون عده اي كه به عدالت اجتماعي از نوع علوي اعتقاد ندارند 16 سال برنامه هاي بر مبناي سرمايه داري غربي خودشون رو پياده كردن كه باعث شكاف عميق طبقاتي؛ ناتواني عده اي زيادي از همون روستايي ها براي تحصيل؛ بورسيه كردن افراد خاص و فرستادن به خارج براي اهداف سياسي؛ اهداي مدارك بي حساب به افراد خاص و ... شد.
حالا كدوم قشر بايد طرفدار احمدي نژاد باشن؟به اصطلاح روشنفكران بي درد يا دردمندان ناديده گرفته شده؟ (159157)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۶:۴۲:۲۵
به جان خودم اين روشنفكري هم شده فحش جديد
حواستون هست كه
دفعه پيش چي بود! انتلگتلولال چي چي!
:)) (159323)
 
reza
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۴۰:۰۵
جامعه همراه با موسوی اکثراً روشنفکران و تحصیلکرده‌ها . در مقابل حامیان احمدی نژاد اکثراً طبقه ضعیف و روستایی که این جای بحث فراوان دارد که چرا اینچنین است؟ (158726)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۳۲:۴۷
بنده بنا به ضرورت شغلي ام در كار امكانسنجي اقتصادي پروژه ها تا حدودي سررشته دارم. گاهي روزها كار لازم است تا بتواني با مطالعه ميداني و فرمول نويسي و .... نتيجه اقتصادي يك پروژه را بدست آوري آنهم با چندين شرط و اما و اگر. اما خيلي وقت ها حس پدر بزرگم كه يك بازاري است در چند سوال و جواب اوليه نتيجه نهايي را به شما ارائه ميكند آنهم با دقت بيشتر از فرمولهاي پيچيده رياضي.
برادر من اينجا ايران است و رفتار مردم با هيچ فرمول و آمار و ... هماهنگي ندارد ميگيد نه نتيجه تمام انتخابات گذشته را مطالعه كنيد از زمان انتتخاب بني صدر تا الان
اگر فرمول و مدل جنابعاي درست است خواهش ميكنم اعتراضات وسيع بعد از انتخابات و فريادهاي ميليوني الله اكبر را هم تحليل بفرماييد يا ما را راهنمايي كنيد كه با كدام مدل ميتوانيم آنهار ا تحليل كنيم؟
اهدنا الصراط المستقيم (158873)
 
ناصر
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۰۴:۵۱
اين تناقض رو بايد همين آقايان به قول شما روشنفكران حل كنند كه شعارشان اين بود كه احمدي نژاد سفره ي مردم را كوچكتر كرده و از طنز تلخ روزگار كساني كه بايد از احمدي نژاد با اين استدلال بدشان بيايد حامي اويند ... مي دنايد چرا چون نحبگان خودخوانده ي ايران از مردم بريده اند وفضاي ذهن و آرمان ايشان نه واقعيت هستي بلكه انتزاع خيالات و روياهاي آنان است اينجاست كه مجيدي كه با بدوك مشهور شد به فيلمسازي درد آشنا مي ايد پشت موسوي اي مي ايستد كه شعارهاي اقتاصدي وي هيچ فقيري را جذب نمي كند اين درديست كه روشنفكران ما از مردم بريده اند وخود نيز اين واقعيت را نمي خواهند بفهمند. به قول شاعر آنكس كه نداند و نداند كه نداند در جهل مركب ابدالدهر بماند حكايت روشنفكران ما همين است كه درد مردم را نمي دانند و نمي دانند كه اين درد را نمي دانند (159047)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۴۰:۱۰
inaee ke migan jaleb bud.. yani fahmidan? be khoda nafahmidin. alaki migin..
eine hamin gozaresh ro didam ke sabet mikard taghalob shode.. khoda biamorze edalat ro. (158727)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۴۲:۲۰
همين آزمون بن فورد رو جايي ديگه ديدم كه تاييد مي‌كرد تقلب شده! از طرفي ديگه اين آقاي سیدنصرالله اگر واقعا كارشناس ارشد هستند حتما مي‌دونن كه اين آزمون فقط امكان تقلب رو بررسي ميكنه و دال بر تاييد چيزي نيست. يعني اگه برقرار بود دليل نمي‌شه كه تقلب نشده اما عكسش صادقه. پس اون نتيجه گيري آخرش علمي نيست و تمام محاسبات بالا رو هم زير سوال مي‌بره. (158734)
 
نیما
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۴۳:۴۱
در خانه اگر کس است یک حرف بس است.....بابا اینا اگه منطق وفرمول حالیشون بود که مسجد را آتیش نمی زدند . اینها خودشان را هم قبول ندارند 40 هزار ناظر فرستادن ولی حرف اونها رو قبول ندارن ....بابا اگه انتخابات باطل بشه همین 13 میلیون هم بهش رای نمیدن ...من خیلی ها رو سراغ دارم که به موسوی رای دادن ولی حالا ازش بدشون میاد ....چون قانون گریز است وهتاک وپیرو امر ولایت هم نیست . (158740)
 
ناشناس
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۲۳:۵۶
من با این حرفت موافق نیستم بیاین قبول کنیم همه ما مسلمونیم و مسجد برای ما حرمت داره ، هرچند از حامیان آقای موسوی حمایت نمی کنم اما نمی تونم قبول کنم که مسجد را آنها آتش زده باشند، کاش با سکوت خودشون و یک کم صبر وتحمل اجازه می دادند حسابشون از آشوبگران جدا بشه کاش قبول می کردند که این مردمی عامی که سکوت کردند و فقط نگاه می کنند شاید به احمدی نژاد رای داده باشند ، شاید رای شان برایشان مهم باشه و شاید روز و شب دعا می کنن که خدایا امینتی که تا امروز قدر و ارزشش را نمی دانستیم دوباره به شهر و مملکت ما برگردان و اینبار ما را قدر دان نعمت آسایشی که تو به ما هدیه دادی قرار بده . شما را به خدا ببینید کار ما به کجا رسید که اسرائیل و آمریکا برایمان دل بسوزانند. (159065)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۴۷:۱۱
این سایت خبری است یا سایت محاسبات آماری پیچیده؟
ما اشتباه اومدیم یا شما اشتباه می نویسید؟
فکر نمی کنید دیگه کافیه؟
ما مردم بی سواد، بی ادب و بی نزاکت فقط اینو می فهمیم:
20% بیشتر از دوره های قبل رای دادن یعنی کسانی که تا حالا رای ندادن این بار رای دادن
آیا ممکن است آنها به احمدی نژاد رای داده باشن؟

آیا کسی که هرگز رای نداده اینبار به احمدی نژاد رای داده؟

واضح است که نه

پس رای آنها کجا رفته؟

جواب بدید (158751)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۲۰:۲۴
ْآقا چرا اين همه دعوا مي كنيد يك سايت راه اندازي كنيد و از افراد بخواهيد ضمن وارد كردن كد ملي خود و اين كه به چه كسي راي داده مجددا يك امار تازه و ضمن مقايسه با امار اعلامي از صحت شمارش آرا تا حدودي مطلع شويد .
يا حق (158979)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۶:۰۷:۰۱
بعد من می رم تو اون سایت و با کد ملی تمام فامیلم که اغلب کامپیوتر ندارند به هر کس دلم خواست رای می دهم بدون اینکه نظر اونها رو بپرسم. اونها هم هرگز متوجه نخواهند شد کی به جای کی رای داده.... بعد نتایج بهت آور می شه و همه میریزیم تو خیابون و با چماق به هم اثبات می کنیم کی راست می گه. (159268)
 
ناصر
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۰۶:۰۹
نه اينان سند شش دانگ به شما داده اند كه به ميدان آمده اند براي راي دادن به موسوي اما نمي دانم چرا اين سند را رو نمي كنيد (159050)
 
امیری
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۵۱:۱۳
جناب ناشناس

این چه تحلیلی هست و چه نوع مدرک مستند برای اثبات تقلب؟

بخشی از اون 20% مربوط به افزایش جمعیت بزرگسال و تغییر شکل هرم سنی کشور به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت هست، بنابراین شامل بحث رای نداده ها نیستند.

در ضمن، بله که میشه. ما کسانی داشته ایم در روستاها و شهرهای محروم تر و دور افتاده تر که نه به دلیل ضد حکومت بودن، بلکه به دلیل بی انگیزگی و بی اشتیاقی هیچ فعالیت سیاسی - یعنی رای دادن - نداشته اند، ولی با توجه به سفرهای متناوب احمدی نژاد به مناطق مختلف کشور و حجم چند برابری فعالیت های دولت نهم در این نوع مناطق به نسبت دولت های قبل، درصد مشارکت در روستاها و شهرهای دورافتاده هم بالا رفته و اون افراد برای اولین بار رای داده اند و به احمدی نژاد رای داده اند. (159112)
 
حقي
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۵:۲۰:۰۶
دوست عزيز بودند تعداد بسياري از افراد در تهران (عموما در سن بالا با سطح درآمدي متوسط به پايين) كه براي اولين بار در سي سال گذشته در انتخابات شركت كردند و به آقاي احمدي نژاد راي دادند. تعداد كثيري از راي اوليها در روستاها و شهرهاي كوچك به ايشان راي دادند و ... . اگر به موضوعات از زواياي مختلف نگاه كنيم، ابعاد ديگري از آن را خواهيم ديد. (159178)
 
مهدي
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۶:۲۳:۱۲
بله امكان داره
همسايه خود ما خارج زندگي مي كنند. موقتا تهران بودند. براي اولين بار راي دادند.
اونم به احمدي نژاد (159292)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۶:۳۸:۰۲
اولا که کی گفته که همه خاموش ها به موسوی رای دادن. اگر بخواهیم منطقی قضاوت کنیم موسوی حامی دولت های قبل بود اما احمدی همه رو زیر سوال برد. و من کسانی را می شناسم که برای اولین بار به احمدی رای دادند.
دوما شما اماری دارید که ارا خاموش بیش از 14 میلیون است.
سوما من در شیراز در دو میتینگ تبلیغاتی شرکت کردم. یکی برای موسوی بود که تقریبا یک ورزشگاه فوتسال پر شد. اما برای دکتر احمدی علاوه بر اینکه ورزشگاه فوتبال حافظیه پر شد 10-12 تا از خیابان های اطراف هم پر شد. با اون چیزی که من دیدم احمدی در شیراز باید حداقل 10 برابر موسوی رای میاورد. اما فقط دو برابر شد. که بعدا استنباط کردم که دلیل این امر تقلب میرحسینی ها نیست. بلکه اجماع تصادفی ارای آنتی احمدی نژادها بر موسوی است.
لذا بهتر است این میر حسین بازی ها رو کنار بذاری و از ابرهای رویای سبز به روی زمین سه رنگ قدم بگذاری.
رابعآ: بنده نظرسنجی های اس ام اسی را که دقیق ترین نوع نظرسنجی می باشد قبل از انتخابات مرور می کردم. همه و همه بر پیروزی احمدی نژاد کبیر صحه می گذاشتند. به عنوان مثال به سایت tebyan.com برو تا گوشی دستت بیات. (159312)
 
مهدی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۷:۰۸:۱۸
دوست عزیز سلام

بله که خیلی از رأی اولیها به ایشان رأی دادن(منظورم اونایی که تا حالا رأی نداده بودن)

مادر خانم من بازرس ویژه وزارت کشور در یکی از حوزه های انتخاباتی شمال شهر تهران(شمیرانات) بود.

خود ایشان همان شب انتخابات برای ما تعریف کردن که یک پیرزن 90 ساله که تا حالا رأی نداده بود، اومد (اسمش هم تو شناسنامه اش زهرا داخل پرانتز فلورا) و برگه اش رو داد به یکی از خانمهای شرکت کننده و به او گفت بنویس احمدی نژاد و بعدش هم به یکی دو نفر دیگه نشون داد و پرسید که احمدی نژاد نوشته شده یانه؟


خدا به ما انصاف دهد. چطور به خاطر خودخواهی هامون به دیگران تهمت می زنیم.

فرضیه (به عبارتی دیگه خیال پردازی، یا خدای نکرده غرض ورزی) آقای موسوی در مورد تقلب در انتخابات کاملا رد است:

1. ایشان هیچ دلیل مستندی برای تقلب ارائه نکردن(مرجع بیانیه ها و نامه های ایشان)
2. بعد از آمار ارائه شده توسط آقای رضایی در مورد 170 حوزه، تازه آقای موسوی از این موضوع به عنوان سند در میدان آزادی نام بردند!
3. رهبری فرمودند مگر میشود 11 میلیون رأی را تقلب کرد.
دلیل:
تنها شخصی که شبهه وارد کرده آقای رضایی است، که آنهم اگر تعداد حوزه های نام برده را به فرض تخلف، در تعداد آراء هر حوزه ضرب کنید با مبالغه عدد 1 میلیون میشود. یعنی 10 میلیون دیگه چه میشود؟

آنها که کورکورانه از آقای موسوی حمایت می کنند، بدانند اگر آقای موسوی دلیلی برای تقلب داشت به جای کاروان کشی به شورای نگهبان مراجعه میکرد.

هدیه آقای موسوی به ملت ایران، ناامنی، کشته و مجروحان این ایام است.

خدا همه ما را به راه راست هدیه کند. (159356)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۷:۱۳:۳۶
بله عزيزم من 16 سال بود كه راي تدادم ولي اين بار به احمدي نژاد راي دادم دوما امار اضافه را در رايهاي اقاي موسوي بجوييد (159362)
 
رسول شعرباف
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۴۷:۱۱
اگر به آمار منتشر شده وزارت کشور دقیق شویم و با آمار انتخابات قبلی مقایسه کنیم متوجه می شویم که آمار کلی شهرها واستانها با همدیگر همخوانی دارد ولی اگر صندوق به صندوق بررسی کنیم متوجه می شویم توزیع ارا یکنواخت نیست مثلا\" درشهر تبریز دریک صندوق (مسجد )93 درصد متعلق به آقای موسوی ولی در همان منطقه درصندوق دیگر(مسجد) 36درصد آرا متعلق به همان آقا می باشد حتی اگر این صندوقها یکی درپایین شهر ویکی دربالای شهر قرار داشت باز اختلاف همچنینی با توجه به بافت جمعیتی امکان نداشت با بررسی بیشتر این موارد دراکثر حوزه ها متوان مشاهده کرد که در انتخابات قبلی سابقه نداشته با سئوال از مسئولین صندوقها آنها اظهار بی اطلاعی می کنند ومی گویند درصندوق آنها تقلب نشده رای آقای موسوی هم بالاتربوده ویا آقای احمدی نژاد با اختلاف کمی ازرقیب جلوبوده واین نشان دهنده استفاده از انواع .... من نمی توانم عمق .... کشف ویا حدس بزنم خواهشمنداست شما که امکانات فراوانی دراین مورد دارید بررسی آماری به شکل بالا منتشر کنید (158752)
 
حقي
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۵:۲۲:۵۲
با احترام به دوست گرامي نويسنده كادر بالا، اطمينان ميدهم ايشان مقايسه اي دقيق بين صندوقها و آراي تفكيكي شهرها نكرده اند بلكه به طور تصويري حدس مي زنند. يكبار با دقت مقايسه كنيد نه از روي حدس و گمان. نتيجه تفاوت ندارد. (159187)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۵۰:۵۰
خیلی عالی بود . سایتتون فارغ از مواضع آن سایتی است که منطق را محور مباحثش قرار داده موفق باشید. (158763)
 
reza
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۱:۵۲:۵۷
آقايان مدافع اين مقاله لطفا\" مقاله \"و باز هم بنفورد\" نوشته ا. مرعشی، را در همين سايت بخوانند.
 (158769)
 
محمدحسین دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اپتیک
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۰۳:۳۱
قشنگ بود، من یک قسمت از مقاله بالا را با نرم افزار Mathematica 6 چک کردم، نتیجه مشابهی گرفتم.
از این روشها میشه در مچگیری بعضی دانشجوها که در نتایج آزمایشگاهیشون داده سازی میکنند استفاده کرد. (158789)
 
محسن
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۰۸:۵۲
خدمت دوستی که فرمودند اینجا کلاس ریاضی نیست عرض می کنم که این آزمون‌های بنفورد چیزی است که اقایون با استفاده از اون در سایتهاشون دست به اغوای عوام زده و با استناد به اون خواهان ابطال انتخاباتند!
زحی خیال باتل! (158803)
 
مهدی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۱۲:۴۷
به نام خدا

با تشکر از صاحب این مقاله علمی

متاسفانه وقتی هوای نفس جای منطق را می گیرد ، انصاف زیرسوال می رود ، و وقتی انصاف برود ، هر بیان علمی و منطقی از واقعیات قابل پذیرش نمی باشد .

برای من جالب است که این حضرات برای زیرسوال بردن انتخابات دهم حاضرند همه گذشته خود را زیر سوال ببرند ، به امید ماندن سیاهی بر زغال.... (158807)
 
محسن
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۲۲:۲۱
مگر موسوی نمیگوید احمدی نژاد دروغ میگوید بسم الله بیا ثابت کند که در انتخابات تقلب شده چرا نمیاد شورا نگهبان مثل رضایی مگه سند مدرک نداره مگه دلیل نداره
این که خیلی بد موسوی فقط ادعا بکند ولی در پی اثبانش نره (158839)
 
از اصفهان
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۲۳:۱۳
اولا قانون بنفورد رو برای آرا صندوق ها باید بررسی کرد چون رای صندوق ها قطعا تابع بنفورد هست ولی لزوما حاصل جمع تعداد متناهی عدد که منطبق بر بنفورد است، منطبق بر بنفورد نخواهد بود.
ثانیا در تحلیل های آماری، آماره هایی که از واریانس خیلی دورند را اول حذف می کنند تا به حالت واقعی نزدیک تر شوند. اگر عدد 2 در بررسی آرا موسوی که دارای تاثیر در واریانس زیاد است حذف شود واریانس تقریبا به نصف کاهش می یابد. (158843)
 
عظیمی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۳۲:۴۶
1- تحلیل علمی جای خود را دارد و مال وسط دعوا نیست
2- با توجه به آگاهی احتمالی همه از چنین آزمونهایی احتمال منظور داشتن آن در ارائه اعداد بعید نیست.
3- چنین فرمولهایی چیزی را ثابت نمیکنند، فقط میتوانند «احتمال» وجود تقلب را نشان دهند. (158872)
 
موسی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۳۵:۲۱
باسلام
لطفا به این نکته جالب توجه کنید :
اگر ما فاصله رای دادن نفر اول با نفر بعدی را حداقل 1 دقیقه درنظر بگیریم(که تصدیق میکنید این زمان طولانی تر بوده است چون باید مشخصات شناسنامه ای هر فرد نوشته شود و اثر انگشت سپس نوشتن نام کاندید مورد نظر و کد او، اضافه کنید برگه انتخابات خبرگان را) پس در بهترین حالت در یک ساعت در هر صندوق 60 رای انداخته شده است بنابراین در 14 ساعت انتخابات هر صندوق رای در بهترین حالت باید 840 رای اخذ کرده باشد این رقم ضرب در 45000 صندوق می شود 37800000 (باید در نظر داشت که از این تعداد صندوق رای 15000 صندوق سیار بوده که می دانیم روند پر شدن آنها بسیار کندتر است و دربسیاری از صندوقها به علت کمبود تعرفه، انتخابات کمتر از 14 ساعت در جریان بوده است) اختلاف این رقم با 42000000 رای اعلام شده 4200000 رای است که معلوم نیست چگونه محاسبه شده است.
البته این محاسبات در بهترین حالت است که می دانیم هیچگاه اتفاق نمی افتد و اختلاف آرا بسیار بیشتر از این ارقام است. (158877)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۳۷:۱۲
با سلام خدمت تحليلگر محترم ، آيا ابتدا ثابت نموده ايد كه اعداد و ارقامي كه از آن به عنوان داده استفاده شده است صحيح است. (158883)
 
آمار
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۲:۴۲:۴۰
سلام. جالبه كه يه نفر ديگه با مين قانون بفورد اثبات كرده كه تقلب صورت گرفته. فكر كنم كسايي كه آمار خوندن بدونن ميشه انقدر با اعداد بازي كرد كه نتيجه دلخواه بدست بياد (158892)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۰:۱۳
اصلاحات و اصولگراین هر دو در حال تمام شدن هستند آیا می دانید که اگر این گونه نمی شد الان دولت دهم هر دو حزب را رسما منحل و حزب جدیدی را جایگزین می نمود. آقا حداد از شما بعید بود از آقای لاریجانی بیاموزید آقای لاریجانی دو حزب را تمام شده می داند و خط جدیدی را انتخاب نموده است. (158956)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱:۰۳
در شرایط فعلی فقط توکلی, لاریجانی و مظاهری هستند که می توانند دولت را اداره کنند هرچه زودتر بهتر چهار سال دیر است. (158958)
 
آ سد صادق
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۲۰:۴۷
البته من اعتقاد دیگه دارم که شاید گفتنش جلب باشه البته از یه زاویه دیگه.
قانون بنفورد یا بازی با اعداد در شرائط یکسان و ثابت را در مقیاس معین میتوان پذیرفت. اجازه بدید با یک مثال ساده این موضوع را براتون توضیح بدم. منو چند نفر دیگر از دوستان بازی میکنیم و نتیجه این میشود که شما برنده ای. در همان شرایط و در همان مقیاس بدون تغییر هیچ کدام از فاکتورها دوباره بازی میکنیم و من برنده میشوم. میتوان ار قانون بنفورد استفاده کرد و تا حدودی تحقیق کرد که آیا تقلبی صورت گرفته یا نه؟ البته در نظر بگیر هیچ تضمینی نیست که در صورت اثبات تغییر متغیر تقلبی صورت گرفته باشد. مثلا ممکن است که افراد دیگر یک فاکتور درونی را تغییر داده باشند.و این به معنی تقلب نسیت. بدون تعصب سیاسی و در یک جو کاملا علمی در مورد این انتخابات قانون بنفورد اصلا کار آیی ندارد. دلیل: من گفتم شرائط یکسان و ثابت و در مقیاس معین و این بدان معناست که شرایط 1384 با 1388 نه یکسان است و نه ثابت و از همه مهمتر مقیاس کاملا متفاوت است. مثال: در سال 1388 85% شرکت کننده بود و در 1384 62% یا کمتر یعنی مقیاس متفاوت است. تغییر مقیاس البته به عنوان فاکتور درونی قابل بحث است. مثال: در سال 1384 شعار کروبی 50000 تومان یارانه بود و من به خاطر این به شیخ رای دادم و در سال 1388 من در حالی به پای صنوق رای می آیم که احمدی سود سهام عدالت به من داده و من از اینکه بعد از 24 سال از انقلاب توانستم با رییس جمهور کشور بدون تشریفات ملاقات کنم با کمال میل این دوره به احمدی رای دادم. پش فاکتور درونی باعث تغییر نتیجه می شود. قانون بنفورد این مسئله و مسایل شبیه به این را در نظر نگرفته است.بنابراین نمیتوان از این قانون استفاده کرد. (158980)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۵:۰۰:۴۲
من هم مي خواهم نكته اي اضافه كنم .
1- اصولاً اگر رفتار انتخاباتي مردم در انتخابات دوره هفتم مدنظر قرار گيرد در هفته هاي آخر ميل مردم به يك كانديد به صورت انفجاري افزايش يافت و نتيجه اختلاف چشمگير بود . حال سوال اينجاست كه آيا اين رفتار اصولاً يك پديده نرمال اجتماعي است ؟ به نظر من با مدل ها و اصولي كه پديده هاي نرمال را توجيه مي كند نبايد صحت و سقم اعداد خروجي اين انتخابات را بررسي نمود.
2- سوال ديگر من از محقق گرامي اين است كه به فرض بنده نتايج واقعي يك انتخابات را در 25 درصد شعبه ها و براي يك كانديد خاص به اين ترتيب تغيير مي دهم كه كليه اعداد n رقمي را به 1+n تبديل مي كنم و عدد 0 را به سمت راست آن اضافه مي كنم (عدد منتهي اليه سمت راست در تست شما نقشي ندارد!)يعني 321 تبديل به 3210 مي شود حالا شما بگوييد در بين 366 شهرستان انتخابي شما چگونه با اطمينان خطا را در حد قابل قبول مي دانيد .پس به نظر مي رسد كاربردهر نوع آزمون براي هر نوع پديده اي بايد با احتياط باشد.
3- در جهت عكس هم مي توان پيش رفت .شما در مورد آقاي كروبي آزمون رقم سوم از چپ را نداريد. چون احتمالاً در خيلي از 366 شهرستان راي ايشان كمتر از 100 است و سوال اينجاست بررسي شما در مورد اين پديده سكوت كرده و به ادعاي احتمالي حذف يك رقم از اعداد راي ايشان پاسخي علمي نمي دهد.
با اين حال بنده از رويكرد علمي شما ممنونم وضمن مراجعه به wikipedia و مطالعه آن مطلب جالبي هم يادگرفتم (159134)
 
مهدی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۲۵:۱۵
با سلام
گرچه در دعواهای سیاسی فعلی گوش مخالفین بدهکار اینگونه تحلیل ها که اتفاقا مبتکر آنها هم خود غربی ها هستند ، نیست اما با ید عرض کنم که مشی و مرام سایت الف در این چند روز اخیر در خصوص ارائه تحلیل ها بسیار مبارک است و جای تشکر دارد. شاید این رویه بتواند بعد از استمراری طولانی به یک فرهنگ مثبت در بین اهل سیاست و سایرین تبدیل شود.
متشکرم (158988)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۳۰:۰۲
اینم مثل همون آمار ها و نمودار های کذایی و دروغین احمدی نژادیه. خودتونو بی خودی خسته نکنین که مردمو گول بزنین. (158995)
 
امیری
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۵۴:۵۴
جناب ناشناس

نه اینکه جنابعالی خیلی با منطق و مستدل و البته با رعایت ادب و احترام به مقاله و نوشته های مخاطبین جواب دادید ... !
البته تعجبی نیست، چون بیانیه های آقای موسوی هم به همین صورت پیام دو خطی شما کاملا غیرمنطقی، توهین آمیز و احساسی هست. (159119)
 
هوشنگ
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۳۲:۵۰
چرا کامنت منو نذاشتید ؟ من پرسیدم که اگه نام رضائی و احمدی نژاد تو این امارها عوض بشه ، آیا این نمودارها و ... عوض میشه یا نه ؟ (159000)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۵:۰۰:۰۳
من نمی دانم شما چقدر تحصیلات داری و یا چه کاره ای، خودم از آمار و ... سر در میارم، داشتم فکر می کردم که این آزمون درسته یا نه، ولی جوابی که شما دادی واقعاً مسئله رو روشن می کنه!

الحق که هر چی هستی مطمئنم ضریب هوشی خیلی بالایی داری! (159132)
 
بهاره
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۳۵:۵۰
این آقایان اگر خدا هم بیاید و بگوید تقلبی در کار نبوده می گویند دروغ است استدلال شما که جای خود دارد! (159010)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۶:۰۱:۱۸
اگر خدا اومد و گفت تقلب بوده همه چي حله؟ (159262)
 
رضا شيخي
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۳۷:۱۸
خيلي ممنون از اينكه كار علمي مي كنيد. اما شايد توجه به اين نكته بد نباشه : همه ي ما ها حتما در دوران تحصيلمون يك بار از مهندسي معكوس استفاده كرديم. اگرم نكرديم مي دونيم چيه. توي اين فرآيند بر اساس نتايج قابل قبول علمي و آماري به نتايج اوليه مي رسيم. لذا با آزمايش نتايج اوليه به هيچ وجه دليلي براي اشتباه بودن محاسبات پيدا نخواهد شد.

من براي طرفداران آقاي احمدي نژاد احترام زيادي قائلم. من به عنوان طرفدار آقاي موسوي اعتقاد دارم نميشه روي هوا انتخابات رو رد كرد. اما با اين روش ها هم نميشه اثبات كرد كه انتخابات درسته. روشهاي رياضي-آماري براي اثبات درستي كلي گزاره ها به كار نمي رن. بلكه اگر مثلا كسي در مورد تعداد ظاهر شدن عدد 3 در رقم دوم اعداد شك كرد، با اين روش ميشه بهش ثابت كرد كه شكش درست يا غلط هست. لذا محاسبات بالا (اگرچه درست و محكم) دليلي براي رد عدد سازي نيست. چرا كه همونطور كه گفتم عدد سازي معكوس نتايج درستي رو ميده و با اين روش ها نميشه پيداش كرد.

باز هم از اين دوستمون ممنونم. فقط بگم كه اگر دوستان دقت كنن بحث صحت انتخابات فقط بحث آماري و عدد و رقمي نيست. نظر آقايان موسوي و كروبي بيشتر روي تخلف از قانون پيش از انتخابات، در جريان انتخابات و بعد از آن است. چرا كه در صورت استفاده در روشهاي نوين آماري و مهندسي انتخابات اشكالات رو ميشه بر طرف كرد تا كسي نفهمه. البته بماند كه نكات بي جواب عددي و آماري مختلفي هم در مورد انتخابات هست كه كم كم در محاقل خواهد آمد يا آمده است.

ممنون
به اميد پيروزي (159011)
 
م.ک
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۶:۰۲:۵۹
یکی از کسانی که فکر می کنم در تهیه و ارائه این نتیجه آماری دخیل بود از همکاران بنده بود که از یک ماه قبل با روشهای بسیار مرموزانه ابتدا از همکاران نظر سنجی کرد و در مرحله اول هیچ گونه اظهار نظری نکرد فقط نظرات را ثبت نمود و در مرحله بعد دوباره همین کار را تکرار کرد با اظهار نظر هدفمند و سعی نمود که القاء کند که نظر مردم به سوی موسوی در حال اوج گیری است و در مراحل بعدی به کمک هم فکرانش که اغلب هم شهریان و دوستان سیاسیش بودنند تلقین می کردند که ایشان راست می گوید و موسوی بارأی بسیار بالا انتخاب خواهد شد و در انتها یعنی روز قبل از انتخابات رقم سی و پنج میلیون را برای موسوی پیش بینی می کردند و آمارهایی را بر این اساس ثبت می کردنند و با آب وتاب و رنگ وبوی علمی آن را تبلیغ می کردنند چون بنده این شیوه حقه بازی را در طول سالهای انقلاب بر اساس تجربه بدست آورده بودم متوجه نیات شوم آنها بودم و این موضوع را رد میکردم وروز بعد از انتخابات حرکتهای همراه با تزویر ایشان را زیر نظر داشتم که چه تهمتها که نزدنند حتی به رهبری و امام و....و چون ایشان را می شناختم به دنبال شنیدن نیات انها از زبان خودشان بودم که در دهها مورد بحث و جدل حرف آخر را از ایشان شنیدم که خواهان حذف شورای نگهبان ، رهبری انقلاب ،تغییر قانون اساسی و در نهایت از بین بردن جمهوری اسلامی هستند که کینه دیرینه در وجود آنها دیدم که این را علتش را نفهمیدم در پایان ازشما تشکر می کنم که علمی پاسخ آنها را داده اید و از خدا می خواهم اگر قابل هدایت هستند هدایتشان کند و اگر نیستند به عذاب الاهی گرفتار شوند زیرا در غالب پوسته دین به اسلام وانقلاب ضربه می زنند و از همه امکانات نظام در جهت ضدیت استفاده می کنند وبنده می گویم ابعاد توطئه فراتر از این می تواند باشد لذا به راهتان جهت افشاگری ادامه بدهید خدا وند همه انسانهای مومن را از این فتنها نگهدارد که منافقین از حرکت مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه پنهان تر حرکت می کنند و فکر می کنم از راه دیگر وارد شوند و پستهای کلیدی را اشغال نمایند که این را در همین ابتدا می بینم که مشغول چابلوسی و زمینه چینی هستند خداوند شر دشمنان را به خودشان بر گرداند انشا ا... (159265)
 
جواب ناشناس
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۴۷:۵۷
20سلام
جواب به ناشناس که گفته:
% بیشتر از دوره های قبل رای دادن یعنی کسانی که تا حالا رای ندادن این بار رای دادن
آیا ممکن است آنها به احمدی نژاد رای داده باشن؟
......
اما جواب
بله من خیلی هارا میشناسم که تاکنون رای نداده اند ولی این بار امده بودند ورای دادند و به احمدی نژاد رای دادند علتش هم واضح است چون احمدی نژاد کار کرده نخورده دزدی نکرده جام زهر به کسی نداده دردمردم را میداند از مردم است صادق است مردمی است و...
حالا این ها که شما وما میگویم که مشکلی را حل نمیکند
اگر موسوی دروغ نمیگوید قانون را قبول دارد جامعه مدنی را قبول دارد بیاید اسناد ومدارک خود را ارائه دهد ویک بار ثابت کند دروغ نمیگویدیک بار ثابت کند فرای قانون عمل نمی کند یک بارثابت کند به رای مردم احترام میگذارد
ایا معنای قانون پذیری اغتشاش است یا لاعقل زمینه اغتشاش را افریدن است نافرمانی مدنی است (159025)
 
رامین
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۳:۵۰:۳۶
خیلی جالبه.عجب مللکته داریم .با این همه آدم تحصیل کرده.همین دیروز بود که داشتم یک مقاله می خوندم که با توجه به همین داده ها و قانون بن فورد ثابت می کرد که حتما تقلب شده است. .حالا که یک محقق که از دانشگاه شریف است که اسمشو هم ننوشته میگه طبق این فرمول ها نشده. این چه قانونی هست که هرکی برای خودش تفسیر میکنه. خیلی جالبه (159028)
 
سعید
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۰۲:۲۷
به نظر میرسد که شیب منحنی بحث ها نسبت به بحث اولیه از صحت انتخابات به تقلب در انتخابات در حرکت است.چگونه در این آشفته بازار بایستی حقیقت را یافت؟همه ادعای علمی بودن دارند و هریک نظریه دیگری را رد می کند.آیا کسی مسئول سایت نیست که با توجه به همه مباحث و با پذیرش مسئولیت نتیجه گیری صحیح نماید؟ (159044)
 
وحيد
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۰۵:۵۸
به نام خدا

من از اين دوست گرامي درخواست مي كنم كه اين تحليل ها را به همين خوبي روي نتايج صندوق ها هم انجام بدهند تا نتيجه اي كاملا متفاوت را مشاهده كنند. من اين كار را كرده ام و از 7 استاني كه تاكنون بررسي كرده ام در 6 استان ناهمخواني واضحي يافته ام. اگر واقعا به دنبال حقيقت هستيد اين را منتشر كنيد.
اگر لازم باشد مي توانم نام استان ها و اطلاعات بيشتري را هم ارائه كنم. (159049)
 
رسول شعرباف
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۰۹:۰۰:۳۶
با تشکر خواهشمند است تحلیل هایی که در 6 استان انجام داداید منتشر کنید چون منهم به ای نتایج رسیدم ولی چون آمار انتخابات قبلی را ندارم نمی توانم مقایسه کنم فقط این را می گویم در انتخابات مجلس هشتم درشهر تبریز آقای پزشکیان در اکثر قریب به اتفاق صندوقها رای اول راداشتند و آرا صندوقهای مختلف شهر تبریز حداکثر 20 در صد تغییرات ولی از آنجاییکه این انتخابات ......بوده این تغییرات از 70درصد هم گذشته!؟ (159884)
 
سعيد
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۲۵:۲۸
نرود ميخ آهنين در سنگ......
آقاي موسوي آمار روشن بانك مركزي و مركز آمار ايران رو كه سالها امار اقتصادي مربوط به همه دولتها از جمله دولت خودش را منتشر كرده دروغ ميدونه بنظر شما آزمون بنفورد رو قبول داره؟!
مرغ يك پا دارد....ابطال (159068)
 
مازیار
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۲۶:۵۰
فکر میکنم فقط خود نویسنده متوجه میشه موضوع چیه ما که چیزی سر در نیاوردیم. (159070)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۳۰:۰۸
استدل هرچند عقلاني را اگر دل سياه باشد نمي پذيرد.عامه مردم كه دلي پاك وروشن دارند نه تنها حقايق را زود تشخيص مي دهند بلكه هيچگاه دچارشك هم نمي شوند چرا كه شك در تاريكي ومحيط غبار آلود به وجود مي آيد.واما هر چند استدلال قوي،منطقي وعقلاني باشد براي پذيرش در محيط تاريك قلب ديده نشده وپس زده مي شود.اين امر مربوط به اين انتخابات وقضاياي اين روزگار نيست .حضرت ابراهيم خليل استدلالش در خصوص بتان در برابر مشركين خود گواه بر صحت مطلب عنوان شده است ابتدا سكوت وبعد... (159078)
 
مجید
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۳۷:۱۱
من کارشناسی ارشد مدیریت مالی دارم، به خاطر کار آماری پایان نامه ام با روش کای مربع یا مجذور کای آشنایی دارم، مقاله مدعی تقلب در انتخابات رو هم خونده بودم و واقعا حیرت زده بودم. خواستم خیلی تشکر کنم از زحمتی که کشیده شده و مقالتون که حقایق رو اثبات کرد. واقعا خیلی ممنون. (159086)
 
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۴۰:۵۵
با فرض پاک و سالم بودن انتخابات، تکلیف آرایی که احمدی نژاد با اسم هاشمی برای خودش جمع کرده است چه می شود؟ در حالی که رهبر معظم انقلاب با رد این اتهامات آقای هاشمی را تبرئه کردند.
خوب است سایت الف نظر سنجی بگذارد و از کسانی که به احمدی نژاد رای داده اند، دلیل ان را بپرسد تا مشخص شود چند درصد به خاطر اسم هاشمی به احمدی نژاد رای داده اند. (159089)
 
افرا
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۵۰:۱۶
با سلام
من از آمار چيزي سر در نميارم مثل 90%مردم ايران.كارشناس قبلي هم كه توي سايت انتخاب نيوز همين چيزها رو گفته بود ولي بانتيجه گيري برعكس .چه خوبست تحليلهاتون رو براي مرجع علمي يا يك دانشگاه معتبر ارسال كنيد تا اونها صحت وسقم اين اعداد وارقام رو در بيارن.در ضمن زمان راي گيري آقايي ميومد ميگفت نوشتن كد نامزد الزامي نيست من اينرو از چند صندوق ديگر هم خبر دارم ميخواستم بدونم مگه نوشتن كد 2 رقمي نامزد چه اشكالي داشت كه اين آقا 5 دقيقه يك بار اينرو تكرار ميكرد. (159110)
 
حسين
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۵۰:۳۶
يكي بياد من رو توجيه كنه كه چطور اين آقا در اينجا با استفاده از همين قانون بنفورد نتيجه عكس گرفته است و گفته حتماً تقلب شده :

http://www.dw-world.com/dw/article/0,,4409069,00.html (159111)
 
حسن توكلي
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۴:۵۷:۵۶
بسمه تعالي
اين‌جانب به‌عنوان يك دانش‌آموخته‌ي كارشناسي ارشد آمار با بيش از 12 سال سابقه كار در حوزه‌هاي مختلف طراحي، اجرا و تحليل نتايج در طرح‌هاي آماري در سطح ملي و استاني و ... و مشورت در بيش از 50 پايان‌نامه مختلف نمي‌دانم چه‌طور از بابت كشفيات و ظهور نظريه‌هاي جديد در علم آمار در اين انتخابات شادي خود را ابراز نمايم.
نكته عجيب آن‌كه همه اين كشفيات توسط كساني كه آمار نخوانده‌اند انجام مي‌شود و اين شيفتگي به علم آمار موجبات تعجب ما را نيز فراهم كرده است.
برادر گرامي سيدمهدي سيدنصرالله كه البته اگر دانش‌آموخته‌‌ي دانشگاه صنعتي شريف باشند قطعا رشته‌ي ايشان آمار نبوده است، امروز درسي جديد را به همه‌ي علماي علم آمار آموخت كه ما نوآموختگان را با پرسش‌هاي بسيار مواجه ساخت.
اميدوارم اين استاد ارج‌مند ما را در درك اين موارد با پاسخ خود ياري فرمايند.
در تمام متون علمي آمار اصولا استفاده از كي‌دو پيرسون با دو هدف زير انجام شده است:
آزمون استقلال براي دو متغير كيفي (كه با در نظر گرفتن فراواني‌ها براي هر سطح متقاطع از دو متغير انجام مي‌شود)
آزمون نيكويي برازش (كه با مقايسه‌ي فراواني‌هاي مشاهده شده با فراواني‌هاي مورد انتظار انجام مي‌شود)
اين كه آماره آزمون نيكويي برازش تحت عنوان اندازه‌گيري خطاي نسبي به‌كار رود روش جديد و جالبي است كه البته درك آن براي بنده ممكن نيست. چرا كه براي برازش داده‌ها به توزيع بن‌فورد به‌طور طبيعي انتظار مي‌رود كه از آزمون نيكويي برازش استفاده شود.
اندازه‌گيري خطاي نسبي به جاي انجام آزمون نيكويي برازش، مثل انجام معاينه به جاي آزمايش خون بيمار است! اميدوارم اين استاد گرامي استدلال خود را در اين زمينه ارائه فرمايند.
محاسبه‌ي آماره‌ي كي‌دو (كه نمي‌دانم چرا ميزان خطا ناميده شده است) با چه هدفي انجام شده است؟ اصلا اگر آماره‌ي كي‌دو را محاسبه نمي‌كرديم، محاسبه‌ي خطاي نسبي ممكن نبود؟
اگر آماره‌ي كي‌دو را محاسبه كرديم، چرا به مقدار احتمال آن توجه نكنيم؟ مقادير احتمال متناظر با توزيع كي‌دو در جدولي كه استاد گرامي ارائه نموده‌اند، با توجه به آن‌كه براي رقم اول 9 سطر داريم و بنابراين درجه آزادي 8 خواهد بود، به شرح زير است:
نخستين رقم--- ---- مقدار آماره كي‌دو ---- مقدار احتمال
آراي صحيح--- ---- 20.18 ---- 0.0097
باطله ماخوذه--- ---- 8.23 ---- 0.4110
كل آراي ماخوذه ---- 21.22 ---- 0.0066
موسوی------- ---- 10.04 ---- 0.2625
کروبی-------- ---- 28.04 ---- 0.0005
رضایی------- ---- 3.11 ---- 0.9275
احمدی‌نژاد---- ---- 15.14 ---- 0.0564اما معني مقدار احتمال چيست:
مقدار احتمال عبارت است از احتمال اين كه فرض صفر (پيروي داده‌ها از توزيع بن‌فورد) صحيح باشد، و در عين حال چنين مشاهده‌اي انجام شود.

پس وقتي مقدار احتمال براي داده‌هاي مربوط به آقاي احمدي‌نژاد 0.056 است، نتيجه مي گيريم كه احتمال اين كه داده‌ها از توزيع (قانون) بن‌فورد پيروي كند (يعني اعداد دست‌كاري نشده باشد) و چنين اعدادي را مشاهده كنيم، تنها 5.6 درصد است.
• يعني حالا كه داده‌ها چنين است، با احتمال 94.4 درصد، فرض صفر رد مي‌شود.
• يعني با احتمال 94.4 درصد داده‌ها از قانون بن‌فورد پيروي نمي‌كند.
• يعني با احتمال 94.4 درصد داده‌ها دست‌كاري شده است.
يا وقتي مقدار احتمال براي داده‌هاي مربوط به كل آراي ماخوذه 0.0066 است، نتيجه مي‌گيريم كه احتمال اين كه داده‌ها از توزيع (قانون) بن‌فورد پيروي كند (يعني اعداد دست‌كاري نشده باشد) و چنين اعدادي را مشاهده كنيم تنها 0.66 درصد است.
• يعني حالا كه داده‌ها چنين است، با احتمال 99.34 درصد، فرض صفر رد مي‌شود.
• يعني با احتمال 99.34 درصد داده‌ها از قانون بن‌فورد پيروي نمي‌كند.
• يعني با احتمال 99.34 درصد داده‌ها دست‌كاري شده است.
اين موضوع را براي ستون‌هاي ديگر در نظر بگيريد. استاد گرامي، به‌نظر شما هنوز هم داده‌ها قابل قبول هستند؟
5. پرسش ديگر اين كه آيا تعداد مشاهدات كم است؟
نظر شما چيست؟ راستي آزمون كي‌دو پيرسون براي چه تعداد مشاهده دقت دارد؟ اصلا اين آزمون در كدام دسته از آزمون‌ها قرار مي‌گيرد؟ قوت اين آزمون چه‌قدر است؟ در چه مواردي دچار اشكال مي‌شود؟ آزمون‌هاي جايگزين آن كدام‌اند؟
البته شما اين‌ها را نيك مي‌دانيد، بنده درس پس مي‌دهم و عرض مي‌كنم كه آزمون كي‌دو پيرسون در گروه آزمون‌ها ناپارامتري يا آزاد توزيع است و بنابراين بستگي خاصي به حجم نمونه ندارد. اگر شما در هر خانه دست كم 5 مشاهده داشته باشيد آزمون دقيق خواهد بود. پس اين كه فرموديد با اين تعداد نمونه (366 شهر) براي بنده جاي پرسش است كه پس چه تعداد نمونه بايد داشته باشيم.
اگر منظور ارزيابي خطاي نسبي است، هر چند من نمي‌دانم شما كدام خطاي نسبي را محاسبه كرده‌ايد و نسبت به چه چيزي، اما اين را مي‌دانم كه خطاي نسبي در هر صورت يك نسبت است و براي برآورد نسبت در نمونه‌اي به حجم 366 اگر بالاترين واريانس ممكن را هم در جامعه در نظر بگيريم، با در نظر گرفتن اطمينان 95 درصد، طول فاصله اطمينان براي برآورد مناسب (در حدود 0.05) خواهد بود و از همين رو در بسياري از مطالعات نمونه‌گيري كه مبتني بر برآورد نسبت است حجم نمونه 384 انتخاب مي‌شود كه 366 نيز با آن فاصله چنداني ندارد.
6. به رقم دوم مي‌پردازيم؛ اعدادي كه در جداول خود شما براي آماره‌ي كي‌دو ارائه شده است، با مقدارهاي احتمال متناظر با آن‌ها (البته اين‌بار با درجه آزادي 9 به دليل اين كه 10 سطر داشته‌ايم) در جدول زير ارائه شده است.
دومين رقم---- ---- مقدار آماره كي‌دو ---- مقدار احتمال
آراي صحيح--- ---- 5.876446 ---- 0.7522
باطله ماخوذه--- ---- 10.99999 ---- 0.2757
كل آراي ماخوذه ---- 4.534723 ---- 0.8728
موسوی------ ---- 14.04351 ---- 0.1208
کروبی------- ---- 6.617688 ---- 0.6769
رضایی------- ---- 17.08126 ---- 0.0475
احمدی‌نژاد---- ---- 6.190982 ---- 0.7207
نظر شما درباره‌ي مقدار احتمال مربوط به آماره كي‌دو در مورد آراي آقاي رضايي چيست؟
7. يك نكته‌ي ديگر در اين‌جا مورد پرسش است. آيا مي‌دانيد كه چرا قانون بن‌فورد تا اين حد مورد قبول است؟ تا كنون به ما آموخته‌اند كه دليل مقبوليت اين قانون اين است كه اگر بتوان در بخشي از اعداد دست برد، در جايي ديگر تغييرات خود را نشان خواهد داد و به بيان ديگر، به لحاظ رياضي، امكان دست‌بردن در اعداد و محفوظ ماندن از قانون بن‌فورد بسيار محدود و مربوط به شرايط خاص است. با توجه به اين امر، نظر شما درباره نتايج چيست؟
8. به ما آموخته‌اند كه آزمون فرض‌هاي آماري به قطعيت منجر نمي‌شود؛ بلكه به تصميم معقول درباره اين كه بر مبناي يك فرض حركت كنيم يا نه منجر مي‌شود. بنابراين، نتيجه‌ي علمي از چنين بحثي اصولا به اين صورت است كه «با توجه به نتايج اين تحليل، لازم است داده‌ها به‌طور جدي مورد بازبيني قرار گيرد». اما ادعا نمي‌كنيم كه نتيجه قطعي است و حتما تقلب شده و در صورتي كه خلاف اين نتايج حاصل مي‌شد نيز نمي‌توانستيم ادعا كنيم كه قطعا تقلب نشده است. به نظر شما آيا ادبياتي كه در انتها به‌كار برده‌ايد با اين ادبيات علمي شناخته شده كه در تمام پايان‌نامه‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد و در امتحانات دانشجويان آمار براي آن نمره در نظر گرفته مي‌شود ديگر منسوخ است؟
حسن توكلي
كارشناس ارشد آمار رياضي، دانشگاه علامه طباطبايي (159126)
 
رضا
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۰۴:۲۷:۱۸
من که چیزی نفهمیدم، ولی طبق گفته شما آخر سر تقلب شده یا نه؟! (159805)
 
مجید
۱۳۸۸-۰۴-۰۴ ۲۰:۴۶:۴۶
من با آقای توکلی موافقم زیرا نظرات ایشان به لحاظ ریاضیات صحیح می باشد. (164172)
 
اكبر
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۵:۰۱:۳۰
چه لزومي دارد براي يك آدم بي منطق و بي قانون اين قدر نمودارو خط و اعداد و ارقام ترسيم كنيم ؟
با هر كس بايستي مثل خودش رفتار كرد . به اين قانون گريزهام بايد گفت هميني كه هست ....شورش رو درآورده ديگه ! (159137)
 
یکی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۵:۰۹:۰۱
رو آوردن به آمارها خود اولین گام پیشرفت در کشور به صورت منطقی است.
امیداوارم تحلیهای منطقی و گسترده تری در این خصوص صورت بگیرد چرا که هر کس از نه نه اش قهر نیاد بی پایه و دلیل مردم را سرکار بگذارد.
یکی از مشکلاتی در بحث، مناظره و صحبت میان مردم در ایران وجود دارد همین اثبات علمی نتایج و فعالیتهاست به همین دلیل با توجه به اینکه از این مقاله زیاد سر در نیاوردم اما در کل باید بگم ای ول به کسانی که در این راه گام بر می دارند و کمتر اراجیف می گویند. (159149)
 
reza
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۵:۵۹:۱۵
با سلام:
برادر من براي اثبات يك موضوع در كليه علوم، بايد بر اساس فرضيات و دلايل قابل استناد و بررسي نمونه آن را اثبات كرد و سپس براي آن فرمول يا روش تعريف ميكنند.(كه ميتواند در آينده تكميل، اصلاح و يا رد شود).
ولي! در رياضي اگر هزاران و يا ميليونها نمونه داشته باشي و بر اساس آن فرمول تعريف شود، كافي است كه يك مثال نقض و يا يك نمونه نقض پيدا شود، آن قضيه يا فرمول قابل استفاده يا استناد نيست.
اين روش آماري جوابگو نيست. (159257)
 
مهران
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۶:۱۴:۴۰
تنها کسی که قانونی و با مدرک و دقیق داره جلو میره و تایید تقلب در انتخابات یا رد تقلب در انتخابات توسط او حجت را برای من تمام میکنه آقای رضایی است. (159281)
 
هادي
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۷:۱۸:۳۱
آقاي حسن توکلي خوب و علمي بحث کردند و ذهن ما را روشن نمودند.

متشکرم (159367)
 
علیرضا صلاحی
۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۷:۳۰:۲۱
من چند روز پیش محاسبات را برای رقم دوم به طور کامل انجام داده و کار را تا محاسبه chi squared پیش بردم ولی نمیدانستم که p value (احتمال تبعیت آرا از توزیع بن فورد) را چگونه محاسبه کنم.
میتوانم بگویم که نویسنده این مقاله در مرحله محاسبه مقدماتی ( یعنی شمارشها ) و محاسبه chi squared دقیق عمل کرده و نتیجه با محاسبات من همخوانی دارد. اما در نتیجه گیری نهایی راه کاملا خطایی رفته و دوست عزیر آقای حسن توکلی نتیجه را تصحیح نموده است.
همانطور که آقای حسن توکلی گفته اند احتمال پیروی رقم اول از توزیع بن فورد عبارت است از:

راي صحيح 0.0097
باطله ماخوذه 0.4110
كل آراي ماخوذه 0.0066
موسوی 0.2625
کروبی 0.0005
رضایی 0.9275
احمدی‌نژاد 0.0564

و همینطور احتمال پیروی رقم دوم از تابع توزیع بن فورد عبات است از:

آراي صحيح 0.7522
باطله ماخوذه 0.2757
كل آراي ماخوذه 0.8728
موسوی 0.1208
کروبی 0.6769
رضایی 0.0475
احمدی‌نژاد 0.7207

من با استفاده از لینک زیر محاسبات آقای توکلی را تکرار کردم تا به صحت نتایج فوق مطمئن شوم که نتایج درست بود.
http://www.danielsoper.com/statcalc/calc11.aspx

من چون تخصص آمار ندارم در مورد نتیجه اظهار نظر نمیکنم اما توضیحات آقای توکلی را قانع کننده یافتم

علیرضا صلاحی
دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه UNSW (159381)
 
دانشجو
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۰۹:۴۸:۰۷
آقای حسن توکلی!

پس شما در دانشگاه علامه مابین بازی های سیاسی و تحصن های همیشگی، کارشناسی ارشد هم می گیرید.

اگر این را در آن دانشگاه علوم انسانی به شما یاد نداده اند، بروید دوباره فوق لیسانس را بخوانید:

آزمون بنفورد برای اعدادی معتبر است که حاصل نمونه برداری (Sampling) از یک متغیر تصادفی (Random Variable) باشند، نه نتایج يک انتخابات که از فرایندهای سیاسی در یک جامعه منبعث می شود. پس رد یا قبول نتایج بر اساس این آزمون نامعتبر است.

دانشجو فرایندهای استوکاستیک و تصادفی
دانشگاه تورنتو (159960)
 
حسن توكلي
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۱۳:۲۶:۳۲
دوست گرامي
كه هم دانشجوي فرآيندهاي استوكاستيك هستيد و هم فرآيندهاي تصادفي كه تفاوتش را نمي‌دانم.
البته پايان‌نامه بنده هم در زمينه فرآيندهاي تصادفي يا به قول شما استوكاستيك پراسس است.
در دانشگاه هم بنده دنبال جناح بازي نبوده‌ام.
در مورد بن‌فورد هم خواهش مي‌كنم دست كم به ويكي‌پديا مراجعه كنيد تا بدانيد كه بزرگ‌ترين كاربرد آن در حسابرسي است كه داده‌هاي آن در نمونه‌گيري حاصل نمي‌شود.
علاوه بر اين دقت مي‌فرماييد كه نتايج انتخابات هم دسته‌اي از فرآيندهاي تصادفي با خاصيت ماركوفي است. نظر شما چيست؟
آيا علاقه داريد در اين باره بحث كنيم؟ (160437)
 
یکی
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۰۰:۴۴:۴۳
ببینید تا فردا که هیچ تا پس فردا هم به من بگید که بچه های هاشمی مشکل ندارن هیچ کس باورش نمی شه . بابا واضح تر از این . من که نمی تونم چشمم رو ببندم .شرمنده . البته بگم که آقا هم در مورد اطرافیان هاشمی اظهار نظر نکردن .

شاید بگید چه ربطی به مرحوم بنفورد داشت حرفات . راستش خودمم نمی دونم . شاید ... شاید ..... اصلا ولش کنید.

هان داشت یادم می رفت . آقای میر حسین من برادرم دانشجوی تهرانه ، نمیدونم درک می کنی دلهره یه مادر رو برای بچ اش رو . فکر نمی کنم آخه تو هم روشنفکری !

از خدا می خوام این قدر بزرگی بهم بده که بتونم ببخشمت. فعلا که دلم رضا نمی ده . (159707)
 
حسام
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۰۱:۲۱:۰۵
اين بحث ها نهايتش به كجا مي رسد ؟
من نهايت محافظه كاري را دارم ( هر چند خدا مي داند ) تا به كسي تهمت نزنم و توهين نكنم و هر حرفي را قبول نكنم يا بالعكس رد نكنم ولي تا كي ...
ديگه با چشم خودمون داريم مي بينيم ... رسانه هاي بيگانه و كشور هاي كثيفي كه مثلا دلشان به حال جوان ايراني سوخته و از اون طرف پيام رييس و نخست وزير اسرائيل و آمريكا كه بجنگيد كه ما با شماهاييم ... ولي باز هم بيانيه و باز هم بيانيه
و واقعا اين امارها چه دردي از ما دوا مي كند ؟
...
آشنايي به من مي گفت جمعيت راهپيمايي 22 بهمن يه جمعيت خيالي است و خلبان هليكوپترش دوست من است و خودش مي گويد مجبوريم طوري بگيريم كه جمعيت زياد نشان داده شود ... خوب من خودم تو اون راهپيمايي ها شركت مي كردم و جمعيت ميليوني را مي ديدم ولي باز از او كتمان ... با يكي از همان ها بودم و براي كاري مجبور شدم روز راهپيمايي طرفداران موسوي از وليعصر پياده به هفت تير بروم ! حالا او از جمعيت ميليوني براي من صحبت مي كرد !
انديشه ها رو مي بينيد ؟ (159737)
 
ف. طارمی
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۰۲:۴۴:۴۱
سلام. جسارتا این مقاله رو مطالعه فرمودید؟

arXiv:0906.2789v2 21 Jun 2009 (159775)
 
همایون
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۰۲:۴۹:۵۵
من تمام منابع انتهای مقاله را خواندم و نیز جواب آقای توکلی را هم خواندم. برای فهم مسله اعداد و ارقام آقای توکلی بسیار راه گشاست. (159776)
 
امیر حسین بختیاری
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۰۴:۱۶:۳۸
مقاله اصلی را خوندم:
\"همگی حاكي از صحت علمي نتايج انتخابات است و بنابراین فرض دستکاری گسترده در آرا و عددسازی مردود است\"
تا اوجا که من می دونم این سیستم بنفرد فقط قدرت اثبات اشتباه را داره، و در مورد عدد سازی نبودن چیزی نمی تونه بگه، این گونه نتیجه گیری نویسنده بسیار جالب می باشد.

نوشته آقای حسن توکلی را هم خواندم، حقیقتا ساعت 3 نصف شب نمی تونم چیزی بگم. شاید فردا صبح دوباره بخونم.

امیر حسین بختیاری
دانشجوی فوق هوش و رباتیک دانشگاه تهران (159799)
 
اسدا....
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۰۴:۳۹:۲۸
جناب آقای توکلی
ضمن تشکر از کلاس درس آمار شما. حقیقیتاً من آزمون فرضها را اینجا متوجه شدم ولی سوالی در خصوص قانون بن فورد دارم، تا جائی که من می دونم این قانون میزان احتمال ظهور اعداد در ارقام حاصل از یک پدیده شمارش در دنیای واقعی را بیان می کند. سوال من اینه، آیا نباید نمونه ها حاصل از یک پدیده شمارش واقعی باشند؟ منظورم اینه که ما اینجا داریم از تجمیع چند پدیده شمارش واقعی نمونه می گیریم. چون نمونه های شما مربوط به هر شهرستانه در حالیکه باید نمونه های صندوقها را که تو اونا شمارش واقعی انجام شده بعنوان نمونه استفاده کرد. لطفاً اگه وقت دارید توضیح بدید لطفاً
ممنون (159809)
 
hossein_hajiagha@hotmail.com
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۰۴:۴۸:۴۷
جواب گذارش انگلیسی چاپ شده در مردمک را می خواستم بدهم


از کانادا کاریکاتوریست گل آقا هستم من باورم نمی شود سردبیرمردمک این قدر احمق باشد که حرف انگلیسی ها رو که مردم خودشان هم قبول شان ندارند باور می کند ..وقتی هندوانه فروش سردبیر شود و روزی نامه بزند دیگر بهترین از این نمی شود
بابا همکاری نمائید تا من از این کانادای لعنتی انگلیسی زبان برگردم ایران افشا گری کنم و خالی بندی های این ها رو کنم (159812)
 
علیرضا مددیان
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۱۳:۳۴:۲۶
دانشجوی فرایندهای استوکاستیک و تصادفی دانشگاه تورنتو،
دوست خوبم،
اول از همه باید شما را به آرامشی مومنانه دعوت نمایم. شما که دکترای احتمال و فرایندهای تصادفی می خوانید اگر کمی منصف باشید به من حق خواهید داد که هر متغییر تصادفی، حاصل یک پدیده ی طبیعی یا مصنوعی است که مقدار آن از قبل قابل پیش بینی نیست و به همین دلیل آن را به تصادف نسبت می دهند؛ در ضمن اگر بتوان مدلی برای این تغییرات تصادفی یافت، به آن مدل توزیع احتمالی می گویند. اگر شما نیز مانند نویسنده مقاله فوق کمی بیشتر آمار (و نه احتمال) بخوانید و دست از بازی با اسمها (سیاسی بازی و تحصن) و رسمها (دانشجوی فرایندهای استوکاستیک! و تصادفی!) بردارید، در نوشته آقای حسن توکلی که از دانشجویان سال بالایی ما (9 سال بالاتر) در علامه بوده اند کلیه پاسخهای خود را خواهید یافت....
اما من هم به اختصار خدمتتان عرض کنم که درصدهای نهایی انتخابات، یک متغییر تصادفی در طول زمان است و نباید یک دوره را ملاک قرار داد زیرا در یک دوره ی خاص مثلا سال 76 نتایج حاصل، تنها یک مقدار مشاهده شده است و به همین علت تنها بدرد سیاست می خورد. اما در اینجا اصلا بحث نتایج دوره نیست بلکه بحث از داده های حاصل از نتایج انتخاباتی است که تولید هزاران عدد نموده است و جایگشت آنها بی نهایت حالت می تواند باشد. شما بهتر از حقیر میدانید که هر سلول از اعداد نتایج، حتما می تواند یک متغییر تصادفی باشد و می تواند توزیعی احتمالی داشته باشد. زیرا این حالت مشاهده شده در این انتخابات یکی از میلیونها حالتی است که می توانست اتفاق بیافتد و در واقع نمونه ای مشاهده شده است.
آقای دانشجوی استوکستیک
وقتی نمونه گیری انجام شد، دیگر با یک متغییر تصادفی مواجه نیستیم، بلکه با یک مشاهده سروکارداریم که رفتارش را می توان با یک توزیع احتمالاتی تفسیر کرد و این کاری است که آقای بنفورد انجام داده است.
در پایان از آنجایی که من هم آمار (و احتمال) را در علامه خواندم می خواهم یک حدس بزنم و برای این کار، مقادیر یک توزیع احتمالاتی را پیشنهاد و از خوانندگان این متن می خوهم که مقدار احتمال آن را در مورد شما محاسبه نمایند.
1. شما لیسانس و فوق لیسانس تان آمار نیست
2. شما لیسانس ریاضی و فوق لیسانس آمار دارید
3. شما لیساس آمار و فوق ریاضی دارید
4. شما لیسانس و فوق آمار دارید
جواب من گزینه ی الف است هم به خاطر اینکه سایت الف را دوست دارم هم به این دلیل که بچه های آمار در ترم اول مفهوم متغییر تصادفی را (مثل شما برادر عزیزم) درست و کامل نمی فهمند اما با گذشت زمان و عمیق شدن در مفاهیم و همچنین با کارکردن در حوزه آمار کم کم این مشکلشان حل می شود.
دوستم
متعصب و کینه ای نباشید و سخن حق را بشنوید حتی اگر به ضرر شما باشد.
والعاقبه للمتقیین
مخلص شما
علیرضا مددیان
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته آمار کاربردی
از دانشگاه علامه ی بزرگوار و دوست داشتنی، علامه طباطبائی
از ایران سربلند (160460)
 
دانشجو
۱۳۸۸-۰۴-۰۳ ۱۱:۱۹:۳۱
از کسانی که نظرات آقایان علیرضا مددیان و حسن توکلی را خوانده اند دعوت می شود تا دو مقاله دیگر را در بخش یادداشت بینندگان سایت الف با عناوین \"آزمون مربع کای برای بررسی...\" و \"و باز هم بنفورد\" مطالعه نمایند. به خصوص مقاله دوم که در انتها مؤید نظر اینجانب است. (161858)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۴-۰۲ ۱۳:۳۷:۰۶
من ریاضی خوبی ندارم و از این چیزا سر در نمیارم اما در باطل بودن نظرات آقای موسوی همین بس که بجای طی مراحل قانونی پیش دستی کرده و سعی در القا تقلب در ارا از طریق اغتشاشات خیابانی را دارد.آگر کسی واقعا مسلمان باشد و یا حتی یک ایرانی میهن دوست باشد به خود اجازه نمی هد تا اینچنین با جان و مال و ناموس مردم توسط یک مشت اغتشاش گر مزدور در خیابانها برخورد شده و موجبات خوشحالی دشمنان این مملکت شود.اگر آمریکا و حتی تمام دنیا هم جمع می شدند نمی توانستند اینچنین بین مردم دو دستگی بیندازند.از اینکه می بینم موسوی بازی خورده جریانهای ورشکسته است و چه راحت دنیا و آخرت ود را بر باد داد دلم برایش می سوزد .موسوی حتی اگر توبه هم بکند دیگر نخواهد توانست جواب خونهای ریخته شده را بدهد . باشد تا خود خدا تقاص مظلومان این وقایع را از او بگیرد. (160463)
 
امیر
۱۳۸۸-۰۴-۰۳ ۰۲:۱۰:۴۱
در مقاله زیر، تطابق آرا در مقیاس شهرستان با توزیع بنفورد تایید شده است ولی در مقیاس صندوق به صندوق ایرادات جدی به صحت نتایج وارد شده و همچنین به ادعا مقاله، نویسنده آن گمان می برد دلیل تطابق ارقام آرا با توزیع بنفورد در مقیاس شهرستان، حجم زیاد آرا در مقیاس شهرستان باشد.
اگر نویسنده مطلب بالا نگاهی به بررسی زیر بیاندازد و نظرش را بازگو کند خوشحال می شویم چون باز ایشون بیشتر به امر وارد اند.
http://www-personal.umich.edu/~wmebane/note18jun2009.pdf (161381)
 
مریم
۱۳۸۸-۰۴-۰۳ ۱۲:۱۰:۳۲
ظاهرا شما پی گیر نتیجه انتخابات نبودید.
ساعت 14 روز 23 خرداد هیچ رای باطله ای نداشتیم
ساعت 9 صبح همان روز ارای رضایی بیشتر از ساعت 14 بود.
دوره قبل با وجود 8 نامزد آخرین نفر1.2 میلیون رای آورده بود
دوره قبلش آقای ری شهری رو که هیچ کس نمی شناخت حدود 800هزار رای آورده بود
این دوره اقای کروبی از ارای باطله هم کمتر رای اورده .
نتیجه؟
این انتخابات در کمال صحت صورت گرفته البته فقط برای احمدی نژاد (161999)
 
ش
۱۳۸۸-۰۴-۰۳ ۱۳:۵۱:۲۷
راستش واقعیت این هست که علمی شما بیان می کنید نه با استدلال هست نه با منطق (162299)
 
موسی
۱۳۸۸-۰۴-۰۳ ۱۴:۰۴:۲۱
نکته ای در کاهش آرای محسن رضایی از ساعت 9 تا 13 است. رئیس ستاد انتخابات (کامران دانشجو) هفته پیش در برنامه تلوزیونی اشتباه تایپی در مخابره خبر یا تلوزیون را دلیل آن دانست. پس چرا در هر دو زمان هم جمع 4 عدد و هم درصد آرای رضایی هماهنگ است؟یعنی اگر برای ساعت 9 جمع آرای 4 نامزد را محاسبه کنیم با کل آرا که بالای آنها نوشته شده دقیقا برابر است و اگر آرای رضایی را بر این عدد تقسیم کنیم با در صدی که جلوی آرای رضایی نوشته شده دقیقا برابر است. پس اشتباه تایپی ندارد. چون هر اشتباه تایپی در هریک از این اعداد هماهنگی را از بین می برد و دو یا چند اشتباه تایپی همزمان اما با نتیجه هماهنگ کاملا غیرممکن است.همین موضوع برای ساعت 13 صادق است (162348)
 
soheil
۱۳۸۸-۰۴-۰۴ ۰۱:۳۸:۱۳
محقق گرامي_تحليل آماري جنابعالي قابل تقدير است ليكن شما را به روزنامه هاي فاينشنال تايمز_بلومبرگ پرس و وال استريت ژورنال ارجاع مي نمايم كه در آنهابا بررسي هاي متنوع آماري و مورد وثوق-نتيجه گيري خلاف نظر جنابعالي شده است.
اميدوارم از اين مطلب برداشت سياسي يا جانبدارانه اي نگردد اما لازم به ذكر است كه فارق از هياهوهاي انتخاباتي دو قطبي كه شاهد آن بوديم-با يك بررسي و نظر سنجي ميداني خصوصا\" از قشر فرهيخته با ميانگين سني ميانسال به عنوان جامعه هدف كه اتفاقا\" حضور پرشماري در انتخابات اخير نيز داشته اند-ميتوان دريافت كه آرا كانديداي ميانه رو انتخابات-بيش از 3.5ميليون نفر بوده است.دلائل ديگري نيز شاهد اين مدعاست كه از حوصله اين بحث خارج است-به نظر اينجانب شايد كليد حل معما و پاسخ به مناقشات اخير نيز در گرو پاسخ به اين افتراق و تفاوت باشد. (163382)
 
masih
۱۳۸۸-۰۴-۰۷ ۲۱:۲۵:۰۴
چرا نتیجه این آزمون را برای صندوقها اعلام نمیکنید؟
گویا 1000 ملیارد تومان گم شده صرف خرید رای شده . در آن مورد چیزی برای گفتن ندارید؟ (167769)
 
رضا
۱۳۸۸-۰۴-۰۷ ۲۲:۱۷:۳۰
من روی آمار منتشر شده در وزارت کشور خیلی کار کردم و چند نکته توجه من را خیلی جلب کرد:
1- رای آقای احمدی نژاد در مرحله دوم سال84 معادل 63% بود یعنی دقیقا همین درصد امسال بنظر شما خیلی تصادف عجیبی نیست؟
2- درصد آراء آقای احمدی نژاد در شهرهای زنجان-سمنان-شهرکرد-قم -خرم آباد و بیرجند بین 72 تا 69 درصد بوده و بیشترین درصد را در زنجان آذری زبان کسب کرده است!
3- درصد آراء آقای احمدی نژاد در مشهد،قزوین،کرمان،ساری و همدان همگی 67% بوده است که با توجه به پراکندگی این شهرها نسبت به هم و تفاوت بافت جوامع آن بسیار عجیب است!
4- درصد آراء آقای احمدی نژاد در بجنورد،اراک و بندرعباس همگی 66% بوده که سوال بند 3 را مجددا مطرح میکند.
5- درصد آراء آقای احمدی نژاد در اصفهان،گرگان و رشت 61% در ایلام،اهواز و شیراز 60% و در کرمانشاه 58% بوده است!
6- درصد آرای مساوی آقای احمدی نژاد در تبریز و سنندج آنهم به میزان 49% اصلا قابل هضم نیست.در تبریز حداکثر 15% قابل قبول است.
7- 43% رای درشهر تهران بسیار بعید بنظر میرسد.

خلاصه کلام نوسانات بسیار کم آمار مشکوک است. (167797)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۸:۵۵:۴۸
آخه نابغه مگه اعداد تصادفي دادن كه انتظار داري از قانون بن فورد تبعيت نكنه؟ (173786)
 
رضا
۱۳۸۸-۰۴-۱۴ ۲۰:۱۴:۳۱
آقای باسواد!
رقم اول یک عدد، نمیتونه 10 باشه!(محور افقی نمودار اولی)
بقیه شم حال ندارم بخونم! معلومه چرا!... خود بن فورد اگه این مقاله رو بخونه خود کشی میکنه! ما رو که کشتند! (175615)
 
مجيد
۱۳۸۸-۰۴-۱۵ ۱۲:۵۵:۰۵
با سلام و احترام
اگر آمار بنفورد چيز ديگري را اثبات ميكرد آيا نتيجه انتخابات تغير ميكرد بهترين راه براي روشن شدن ذهن افراد كنار يكديگر قراردادن ساير شواهد و دلايل است مدلهاي آماري با تغير يك عدد ممكن است بسيار تغير نمايد .
با احترام (175831)
 
ایرانی
۱۳۸۸-۰۴-۱۵ ۱۴:۳۲:۰۴
ا توجه به فرمول فوق احتمال شروع اعداد با عدد 0(یعنی اولین رقم سمت چپ ) صفر است. یعنی اصلا امکان ندارد عدی با 0 شروع شود.ولی در خیلی از صندوقها آرای صفر برای کروبی و رضایی وجود دارد(رجوع به آمر تفکیکی صندوقها)! دلیل این امر چیست؟// (175869)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۵ ۱۶:۵۴:۰۸
در انتخابات سال 76 که از این انتخابات خیلی دو قطبی تر بود اقایان زوارهای و ری شهری (با وجود ناشناخته بودن نسبی)هر کدام حد اقل هفتصد هزار رای داشتند.تعداد شرکت کنندگان اندوره 29000000نفر بود.چگونه ممکن است امسال با چهل میلیون شرکت کننده ارا اقای رضایی و کروبی اینقدرکم باشد؟ (175896)
 
۱۳۸۸-۰۴-۲۷ ۰۲:۴۰:۱۳
وقتی حامی مطلق آقای کروبی جناب آقای کرباسچی به شخص دیگری رای دادن چه انتظاری از عامه مردم داریم؟ (183247)
 
lمرادی
۱۳۸۸-۰۴-۱۷ ۰۱:۰۹:۰۶
سلام دوستان عزیز خودتان را ناراحت نکنید چرا که اگر واقعا اقای موسوی و کروبی... قصد خدمت به من و شما را داشتند که رضا بودند به رای مردم من به اقای احمدی نزاد رای ندادم ولی برایم سوال است که چرا مدرک مستندی ارایه نشد دال بر تقلب ...چرا بیگانگان این قدر دل سوز دوستان شدند ... چرا در دور قبل این همه دل سوز نداشتیم...چرا به جای جواب به ادعا های مالی احمدی نزاد ((300000000)) وغیره فقط یک کلام میگویند ابطال ...مگر به جز خدمت قصد دیگری هم داشته اند که البته حتما صلاح نبوده که نگفته اند و یا شاید به انان که باید گفته اند ....ولی یک چیز هایی کاملا روشن شد . مردم دیگر به صدا هایی که به انها قول پول بدهند حتی گوش هم نمی دهند چه برسد به رای همان طور که دیدیم انهایی که در دور قبل کمی رای داشتند این دوره که قول پول دادند حتی ازموافقین ومخالفین این بحث کمتر رای اوردند .. ولی در هر حال احمدی نزاد را باید از سر راه برداشت که اگر باشد دست خیلی ها رو می شود و ان وقت است که نه اقای موسوی که خیلی های دیگر هم احساس خطر کرده و وجدان بیدارشان فشار می اورد که حالا دیگر وقت انجام وظیفه رسیده است....راستی قبل از خدا حافظی اگر کسی هست که می داند لطف کند به من بگوید که اقای موسوی از بابت چه چیز احساس خطر کرده اند و نگران چه هستند و در این 20 سال چه گونه این همه نگرانی و احساس خطر را تحمل کرده اند؟. (176850)
 
۱۳۸۸-۰۵-۲۳ ۰۵:۳۰:۱۸
نویسنده این مقاله ، اومده یه چیزی به نام \"خطا\" رو به تعداد شهرستان ها تقسیم کرده و یه چیزی ساخته به نام \" خطای نسبی\" ! ( که یه کار کاملا بی پایه است)بعد هم نتیجه گرفته که این خطای نسبی کمه ! کسی که این تحقیقات وسیع (!)رو انجام داده ، هیچی ( تکرار و تاکید می کنم : هیچی ) آمار بلد نیست . درست مثل اون آقایی که رشته اش امور مالیه و در پایان نامه اش از آزمون کای دو استفاده کرده ! (208158)
 
۱۳۸۸-۰۵-۲۴ ۲۲:۲۳:۱۲
دوست عزیز . بفورد دقت بالای داره و اگر جانب عالی لطف می کردید فایل رو به صورت بزرگ شده ارائه می کردید و نمودارها رو در هم فشرده نمی کردد با دقت می دیدد که تفاوت ها فاحش هستند نه به این کمرنگی که شما می گید . بعدم دوست گرانقدر بفورد رو برای انتخابات با ضریب بالا بررسی می کنند نه با درصد مطلوب . چون احتمال توضیع اعداد یک همچین هجمی نمی تونه با تفاوتهای فاحش مواجه بشه .
اگر این طور است که شما می فرمایید من برایتان فایل نهایی صندوق به صندوق وزارت کشور را تغییر می دم و برایتان می فرستم در حالی که ، دقت اعداد دو چندان بشه و بنفورد هم تغییری رو نشون نده و این کار هم خیلی سادست . کافیه اعداد رو به درصد تبدیل کنید و درصد رو گرد کنید و نتیجه را به کل بازگردانید .
مجموعا 20 هزار رای جابه جا میشه و در نتیجه نهایی تغییر ایجاد میشه ولی هیچ صندوقی نیست که تغییر نکنه . اونم تغییرات فاحش . در حدی که آقای کروبی در بیش از نیمی از صندوقهای فعلی که رای دارند فاقد رای بشن و همینطور آقای رضایی . (208905)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۶-۰۷ ۱۰:۲۵:۴۵
دوستان ایا واقعا درسته حالا که ما از این مطالب چیزی نمیفهمیم به دلیل ضعف علمی، بیایم بگیم از همون چیزی که میفهمیم پیروی میکنیم؟
ایا این بها دادن و موجه نشان دادن جهل نیست ؟
ایا ما چون از نسخه دکتر سر در نمیاریم اونو توی جوب میندازیم و از گرفتن داروش صرف نظر میکنیم ؟
ایا چون از مطالب مقطع مهندسی فلان دشته وقتی هنوز سال دوم راهنمایی هستیم لجمون میگیره و ترک تحصیل میکنیم ؟


.
بل قبول دارم هر کس به اندازه فهمش نتیجه مبگیره اما نتیجه گیری ها هم دقیقا با توجه به ملاک رسیدن بهش و پشتوانه علمی و منطقیش ارزش داره.. همون طور که ما برای مداوای بیماریمون به حرف اولین ادمی که یه نظری داد توجه نمیکنیم حتی اگه 100 نفر هم پیشنهاد دارویی بدن گوش نی کنیم اما به حرف اولین دکتر گوش میکنیم. پس ما عملا به این مطلب ایمان داریم که هر نظری به صرف نظر بودن دارای ارزش نیست.
انصاف با شما... (216305)
 
Moji
۱۳۸۸-۰۶-۲۳ ۰۳:۵۴:۲۳
بازم دارم این سوال رو میپرسم.
امیدوارم این دفعه تایید بشه.
مطلبی مرتبط تر از این تو سایتتون پیدا نکردم که سوالمو بپرسم.
چند بار جاهای مختلف پرسیدم به امید یه جواب کوتاه ولی تایید نکردین.
گفتم شاید دیگه همه کامنتها مرتبط با انتخابات رو تایید نمیکنین.
ولی دیدم یه مطلب در همین زمینه خودتون گذاشتین.
گفتم شاید این بار افاقه کنه.
سوالم اینه و خواهشمندم دوستانی که از علم آمار سر در میارن سعی کنن یه جوابی پیدا کنن.
چون من نتونستم دلیل قانع کننده ای بیارم.
سوالم اینه:
چطور میشه تعداد 49 درصدی صندوقهایی با آرا کل مضرب صد رو در بخش رومشگان شهر کوهدشت در استان لرستان توجیه کرد؟
اگه جامعه اماری کوچیکه شهرستان کوهدشت رو در نظر بگیرین با میزان 30 درصد
حتی اگه بتونین در مورد کل استان لرستان با میزان 10 درصد هم توجیهی پیدا کنین خوبه.
همونطور که میدونین طبق علم احتمال این میزان باید حدود 1 درصد باشه.
ممنون میشم عزیزان سایت الف و یا کاربران این سایت یه پاسخی به این سوال بدن.
ممنون که تایید میکنین. (223170)
 
mm
۱۳۸۸-۰۸-۱۸ ۱۲:۳۱:۲۴
دو ماه از این کامنت گذشته و هنوز کسی جوابی واسه سوال به این سادگی پیدا نکرده؟
این آقای کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف هم هنوز جوابی پیدا نکرده؟ (249273)
 
ح.ع
۱۳۸۸-۰۹-۰۲ ۲۳:۰۲:۴۳
ساده است عزیز.
این می تونه ناشی از رند بودن دسته های برگ رای باشه.
واضحه که وقتی برگ رای تموم بشه تعداد رای در صندوق رند خواهد بود.
یا علی (253486)
 
۱۳۸۸-۰۷-۰۷ ۲۰:۱۰:۱۴
نمی دانم چرا این کامنت تأیید نمی شود! مجدد می نویسم

صرف نظر از تمام این بحث ها که در این موضوع مطرح شده تا آنجا که می دانم قانون بنفورد نهایتاً می تواند احتمال دستکاری در آراء را بررسی کند و بگوید که احتمالاً (یا به احتمال بسیار زیاد) در آراء دستکاری شده است.
این مطلب به معنای آن است که می تواند تقلبی در انتخابات صورت گرفته باشد اما نکته مهم آن است که بنفورد 1- قطعیت و 2- میزان تقلب را نشان نمی دهد و اثبات نمی کند.
بلکه با فرض نتایج غیر عادی آزمون های بنفورد به قول آقای حسن توکلی :با توجه به نتايج اين تحليل، لازم است داده‌ها به‌طور جدي مورد بازبيني قرار گيرد».
لازم به ذکر است که بیشترین خطالی نسبی در آزمون رقم اول مربوط به کروبی است و این را در 7 های زیاد آراء وی می توان مشاهد نمود. اما این نکته نیز مهم است که با توجه به مجموع آراء کروبی، و (با فرض اینکه) آزمون بنفورد قطعیتت در تقلب را گواه باشد، کافیست تا آراء کروبی مجموعاً 50هزار رأی به صورت پخش(ِDistributed) در میان شهرستان ها دستکاری شده باشد تا در آزمون بنفورد به نتیجه مذکور برسیم.
همچنین است در مورد ماکزیمم خطای نسبی در آزمون رقم دوم که مربوط به رضایی است که آنهم با توجه به مجموع آراء وی، دستکاری اندکی به صورت پخش در سطح کشور کافیست تا علامت سؤال آزمون بنفورد را ایجاد کند.
آیا غیر از این است؟
ماکزیمم خطای نسبی در آزمون رقم سوم هم مربوط به آراء باطله است که مجموع این آراء بسیار پایین است. از انجا که تغییرات در یک پارامتر در سایر پارامترهای وابسته هم ایجاد خواهد شد، علامت سؤال در سایر پارامترهای وابسته همچون کل اراء به تبع به میزان کمتر ایجاد خواهد شد.
در نهایت با آزمون بنفورد همانگونه که قبلاً هم بیان شده علامت تعجبی ایجاد می شود و نیاز به بررسی دقیقتر در عالم واقعی داریم. در این شرایط نیاز به ارائه مدارک مبتنی بر تقلب (که در هر انتخاباتی کم و زیاد رخ می دهد) داریم. این مدارک تعیین خواهند نمود که ایا تقلب تأثیر گذار رخ داده است یا خیر.
در هر صورت انتظار می رفت کمیته صیانت از آراء که مجموعاً 50 هزار نماینده ناظر در صندوق ها و حوزه ها داشته است مدارکی از انچه که مشاهده کرده اند ارائه دهند و به امار وزارت کشور و خطاهای جزئی آن بسنده نکنند.
و در این میان مهمترین نکته آن است که انتظار می رود نمایندگان ناظر کمیته صیانت از آراء آمار مورد نظر خود از صندوق ها و حوزه ها را منتشر می کردند تا مشخص شود تا چه حد با آمار وزارت کشور مغایرت دارد و تا چه حد تقلبی رخ داده است. چرا که اگر تقلبی صورت گرفته باشد اولا روش های مختلف آن مشخص است و ثانیاً در جایی در عالم واقعی باید رخ داده باشد. که دست کم در 90 درصد از این فضای واقعی نمایندگان کمیته حضور داشته اند.
عدم انتشار آمار تفکیکی مورد نظر کمیته می تواند علامت سؤالی بر وقوع تقلب مؤثر در انتخابات باشد. (235328)
 
arash
۱۳۸۸-۰۷-۱۱ ۱۶:۴۱:۲۴
با سلام
تایید نشد مجدد سند کردم

من کارشناسي و کارشناسي ارشد آمار رو از فردوسي مشهد گرفتم و الان هم دانشجوي دکتري آماردر خارج کشور هستم. چند نکته يادآور ميشم :
1- ارزش علمي يک مقاله در يک ژورنال علمي سنجيده ميشه نه در يک سايت. شما فزضيه هاي ابتدايي رو در نظر نگرفتين.
2- آزمون هاي خطاي نوع اول و دوم و توان آزمون کجا هستند؟
3- شايد شما اطلاع نداشته باشيد اما اگه از يک دانشجوي کارشناسي رشته آمار در مورد شاخص هاي مهم در يک آزمون فرض رو بپرسين به اين نکات ابتدايي اشاره ميکنه.
4- توصيه ميکنم دوستاني که آمار رو تجربي ياد گرفتن به تئوري هم نگاهي بندازن.

من نه طرفدار موسوي هستم و نه احمدي نژاد.
اما چون حدود 8 ساله که آمار مي خونم فقط خواستم از نظر آماري مقاله شما رو رد کنم و با اطمينان کامل مي گم که ::

نتايج اين مقاله به هيچ وجه قابل استناد نيست
آرزوي موفقت (237576)
 
Rozbix
۱۳۸۸-۰۷-۳۰ ۱۲:۳۲:۲۴
به كسايي كه (مثل من) اين مطلب رو بصورت علمي تحليل نكردن, صميمانه تقاضا مي كنم بي دليل اونو تاييد (و يا رد) نكنن... يه سرچ تو منابع معتبر تحليل آماري كافيه كه ده ها تحليل خلاف نظر نگارنده محترم اين مطالب\"به اصطلاح علمي\" پيدا كنين...

البته اين عرض بنده زماني موضوعيت پيدا مي كنه كه منظور گردانندگان اين بخش , يه نوع عرض اندام شبه علمي (و نه علمي) هوادارن دولت نباشه...كه در غير اين صورت بهتره امثال اين حقير وارد چنين بازي هاي مسمومي نشن...

يا حق... (243955)
 
۱۳۸۸-۱۰-۲۱ ۰۴:۰۴:۴۳
این ماسمالی ها دیگه فایده نداره. دنبال راه حل هستید بروید قانون انتخابات رو اصلاح کنید. (274326)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.