نظر منتشر شده
۳۰۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 189159
صبحانه انتخاباتی الف؛
تبارشناسی مردان اقتصادی نامزدها/ از حلقه نیاوران تا حلقه امام صادقی ها
بخش داخلی الف، 13 خرداد 92
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۶
اقتصاد ایران از اواسط دولت نهم به بعد، بدون بدنه کارشناسی و سرتئوریک بود. هیچ کس از هیچ مشرب اقتصادی حاضر نیست مسئولیت آنرا قبول کند. شاید هم علت اصلی آن، انتقاد از بهم ریختگی زائدالوصف و پریشانی و حیرانی بی امان است که فرصت نمی دهد از حیث گرایشی مورد نقد قرار گیرد. همه اقتصاددانان، از چپ افراطی تا راست بازاری، انتقادشان به بی نظمی و بی توجهی به قواعد علمی و گرایش پوپولیستی افراطی آن است.

به همین دلیل این سالها اقتصاد دولت، اگر چه با حضور افرادی چون جمشید پژویان و شاگردانش در وزارت اقتصاد، رنگ لیبرالی گرفت، اما مسئولیت همین را نیز اقتصاددانان راست گرا نمی پذیرند.
اما دولتهای گذشته تا ابتدای دولت نهم را می توان با تسامح به گرایش هایی از اقتصاد نسبت داد. تا سالها پیش موثرین بر اقتصاد ایران را به ۳ حلقه فکری می شناختند. حلقه نیاوران و حلقه علامه و حلقه شهید بهشتی. مدتی است حلقه امام صادقی ها هم اضافه شده است.

حلقه نیاوران به گرد هاشمی
حلقه نیاوران محفل اقتصاددانان لیبرال است و از اواسط دهه ۷۰ در موسسه عالى پژوهشى وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق شکل گرفت. محور این حلقه با محمد طبیبیان بود. برنامه اول و دوم وسوم توسعه توسط این حلقه فکری تدوین شد.

پس از تدوین برنامه اول توسعه، این حلقه با جذب اقتصاددانان طرفدار نسخه های بانک جهانی شکل ساختاری تری به خود گرفت. بعدها اقتصاددانی نیز از دانشکده اقتصاد صنعتی شریف به این حلقه فکری پیوستند.

حضور پررنگ این جریان فکری را باید در دولت هاشمی دید که هم فرصت برنامه ریزی یافتند و هم اجرا. گرایش اقتصادی این افراد بازار آزاد است و کارکرد دولت را تنها در کارائی و رشد می دانند نه توزیع و عدالت. از نظر این جریان دولت، یک شر مطلق است که باید پایش را از اقتصاد کوتاه کرد. مشایخی و غنی نژاد و طبیبیان و نیلی و نجفی و روغنی زنجانی از سرشناسان این حلقه فکری هستند.

حلقه علامه با دو گرایش سیاسی
گرایش دوم اقتصاد را به حلقه علامه می شناسند. حلقه علامه محفل علمی اقتصاددانان نهادگرا در اقتصاد ایران است. نهادگراها منتقد اقتصاد بازار و حذف دولت هستند. این جریان فکری معتقد است هرگونه اصلاح سیستمی در اقتصاد از درون نهادهای اجتماعی باید صورت بگیرد. برای سپردن اقتصاد به دست بازار نیز، ابتدا باید مقدمات نهادی آن شکل بگیرد. به همین منظور نقش دولت را نیز بسیار کلیدی ارزیابی می کنند. اما نه دولتی که چپ گراها می گویند. بلکه دولتی که نقش توسعه ای دارد و بازی ساز است تا بازیگر.

این حلقه فکری به دو گروه سیاسی شناخته می شود. در بین چپی ها و سازمان مجاهدینی های سابق و طیف نزدیک به مهندس موسوی، شاید شاکری و شرکا و ستاری فر و فرشاد مومنی ونمازی و راغفر و مرحوم عظیمی را بتوان نام برد. اما در میان گرایش سیاسی غیر اصلاح طلب، گونه دیگری از اقتصاددانان حضور دارند که نادران و خوش چهره و سبحانی و توکلی و دادگر و ایروانی از مشاهیر آن هستند.

موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد که وابسته به مرحوم عالی نسب است در حال حاضر بخشی از این حلقه فکری را دور هم جمع کرده است. نهادگراها جز مدت کوتاهی در دولت خاتمی هیچ گاه فرصت عرضه دیدگاه های اقتصادی خود را در دولت نیافتند. البته در ایام جنگ به دلیل حضور مرحوم عالی نسب توانستند بخشی از دیدگاه های خود را پیاده سازند و البته به دلیل نزاع بی امان با جریان راست سنتی، خیلی قدرت عرض اندام در آن ایام نداشتند. در دولت خاتمی ستاری فر و شرکا از این حلقه فکری، متولی تدوین برنامه چهارم اقتصاد شدند اما خروجی برنامه نشان داد که این دو نیز از اعتقادات خود عدول و لباس نئوکلاسیک ها را به تن برنامه کرده اند. نهایتاً برنامه چهارم هم به سمت لیبرال ها چرخید و بعدها ستاری فر را کمتر کسی جزء حلقه علامه به حساب آورد.

نمازی در دولت خاتمی به وزارت اقتصاد رفت تا با گرایش حلقه علامه، اقتصاد را مدیریت کند اما در کشمکش با مرحوم نوربخش که سرسخت بر اقتصاد لیبرال بود، مجبور به استعفا شد.

گرایش دوم این حلقه که بیشتر ازمیان اصولگراها بودند در مجلس توانستند نقش آفرینی بیشتری داشته باشند. نادران را باید ترمز تندروی راست گراهای اقتصادی در ماجرای خصوصی سازی و اصل ۴۴ دانست. نادران آن روزها رئیس کمسیون اصل ۴۴ بود و اجازه نداد قرائت افراطی های لیبرال در اتاق بازرگانی بر قانون گذاری حاکم شود. احمد توکلی نیز در رأس جریان مقاومت برای حذف یکباره یارانه ها و شوک درمانی لیبرال ها در ماجرای تصویب طرح هدفمندی یارانه ها بود. حسن سبحانی نیز در مجلس هفتم مهمترین مخالف افزایش قیمت بنزین به روش لیبرال ها بود. وی همچنین از مخالفان سرسخت بازی با متغیر نرخ بهره در نظام بانکی بود.

احمدی نژاد در حلقه بهشتی
"حلقه بهشتی" طیف دیگری از اقتصاددانان هستند که در رأس آنها ناصر شرافت جهرمی قراردارد. اين گروه شايد تنها طيف فکرى دراقتصاد ايران است که به جز برخى سالهاى محدود، امکان حضور ایده هایشان را دراقتصاد ايران يافتند. البته حضور این گرایش را بیشتر در مناصب اجرائی می توان دید. به همين دليل بهترین دوران بسط عقاید فکری ياران ناصر شرافت جهرمی اوایل دولت محمود احمدی نژاد است که شاگردان و همفکرانش در پست های کلیدی کشورجای گرفتند. پرویز داودی از درون "حلقه بهشتی" آمد. این جریان بیشتر با اقتصاد متعارف شناخته می شود.

لیبرال های مذهبی
اما این سالهای آخر حلقه جدیدی هم به گرایش های اقتصادی کشور اضافه شده است. حلقه امام صادقی ها. ویژگی مهم این جریان این است که علی رغم گرایش سیاسی آنها که با اصولگرائی سیاسی شناخته می شوند، پیوند عمیق و البته نانوشته ای با حلقه نیاوران دارند.

حلقه امام صادقی ها را می توان جریان حامی اقتصاد بازار و سرمایه داری دانست که تلاش می کنند از طریق فقه و اجتهاد دینی و تأویل به این مهم برسند. این جریان فکری که بدلیل حمایت های حکومتی بسیار هم رونق گرفته اند،معتقدند که اقتصاد در زمان معصوم نیز به سبک بازار آزاد اداره شده است و به همین دلیل از یک مسیر متفاوت به همان جائی می رسند که حلقه نیاورانی ها سالها است رسیده اند.

آخرین نمونه سیاست گذاری این گروه را باید در حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن دید. دو سیاستی که به هدفمندی یارانه ها شناخته می شود. یارانه نقدی سیاستی بود که توسط دانش جعفری و همکارانش در دانشگاه امام صادق با برگزاری یک همایش کلید خورد و در دولت احمدی نژاد اجرا شد.

حلقه امام صادقی ها معتقدند که پیامبر اکرم(ص) فرموده است قیمت ها در آسمان تعیین می شود و از همین روایت و روایاتی از این دست به عدم دخالت دولت در بازار و عدم قیمت گذاری می رسند. معتقدند که تاویل این روایت که قیمت ها در آسمان تعیین می شود همان مقراض دو تکه عرضه و تقاضا است.

از سوی دیگر امام صادقی ها قائل به منطق الفراغ بسیار گسترده در اقتصاد هستند. اعتقاد دارند که اسلام دست بشر را برای جولان عقل در اقتصاد باز گذاشته است و باز هم با همین ابزار به سرمایه داری می رسند. البته سرمایه داری مذهبی.

با این تبار شناسی مختصر می تواند مردان اقتصادی کاندیداها را بررسی کرد.

حلقه نیاورانی ها بر دست روحانی
محمدباقر نوبخت نماینده اقتصادی حسن روحانی است. سابقه همکاری حسن روحانی با نوبخت به همکاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز تحقیقات استراتژیک بر می گردد. نوبخت گرایش زیادی به حلقه نیاورانی ها دارد و اتفاقاً طی سالهای اخیر مرکز را پاتوق این دست اقتصاددانان کرده است.

در بین مردان اقتصادی نامزدها، نوبخت را می توان نزدیک ترین به حلقه نیاورانی ها بحساب آورد.

نیم حلقه نیاوران بر گردن عارف
علی طیب نیا مرد اقتصادی عارف است. طیب نیا در دولت خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد حضور داشته است و در هر سه دولت نیز گرایش نزدیک به جریان حاکمیت بازار داشته است. طیب نیا در دولت احمدی نژاد با آمدن رهبر که از رفقای خوابگاهی و دانشجوئی او بوده است به معاونت برنامه ریزی رسید.

احمدی نژاد وقتی بر سر کار آمد با توصیه داوودی تلاش کرد برنامه چهارم توسعه را که با گرایش لیبرال ها نوشته شده بود تغییر دهد که طیب نیا حاضر نشد این کار را انجام دهد و بعد هم به دلائل دیگری دولت را ترک کرد.

محسن رضائی در راه نیاوران
نماینده اقتصادی محسن رضائی رویا طباطبائی است. وی نیز از جمله اقتصاددانانی است که به اقتصاد متعارف قرابت بیشتری دارد. رفت وآمد وی به مجمع و مرکز بررسی های استراتژیک باعث شده است  وی را بیشتر به جریان اقتصاد بازار نزدیک بدانند. البته وی از اعتدالیون این جرگه حساب می شود. با این حال فیروزه خلعتبری از نزدیکان فکری وی محسوب می شود. خلعتبری از شاگردان مرحوم عظیمی است که گرایش نهادگرایی نزدیک به چپ در اقتصاد داشته است. این تعلق فکری کمک کرده است که طباطبائی را بتوان میانه راه حلقه نیاوران دانست.

در انتخابات ۸۸ نماینده اقتصادی رضائی دانش جعفری بود. دانش جعفری را می توان جز اقتصاددانان لیبرالی نامید که مذهبی و متدین و اصولگرا است.

اصولگرای حلقه علامه
الیاس نادران از اساتید دانشگاه تهران و از منتقدین سیاست های تعدیل ساختاری دوران هاشمی و برنامه های لیبرالی دولت خاتمی و بی نظمی آمیخته با لیبرالیسم دولت احمدی نژاد است. وی اقتصاد را در فرانسه آموخته است و بیشتر از شاخه غیر سنتی نهادگراهای ایران محسوب می شود. وی قائل به دولت چابکی است که وظیفه اش تنها رشد و کارائی نیست و دغدغه توزیع و عدالت و تنظیم بازار دارد. نادران این روزها نماینده اقتصادی حدادعادل است.

شاید شبیه حلقه علامه
ابراهیم یاوری نماینده اقتصادی قالیباف است. وی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی است اما به لحاظ گرایش فکری درون حلقه علامه تعریف می شود.

یاوری سال ۸۴ نیز با قالیباف بود. قالیباف حرف اقتصادی نداشته است که بتوان بر مبنای آن نگاه وی را تحلیل کرد. اما انتخاب دو دوره یاوری و بعد هم حضور محمدرضا واعظ مهدوی از حلقه علامه در شهرداری، این تلقی را ایجاد می کند که به نهادگراها نزدیکتر است.

اولین دور حلقه امام صادقی ها
محمدهادی زاهدی وفا نماینده اقتصادی سعید جلیلی است. زاهدی وفا از اساتید و دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع) است. وی نیز از همراهان دانش جعفری در طراحی و اجرای یارانه نقدی بوده است. وی سالها است که ریاست دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق را بر عهده دارد.

ويژگي اصلي اين حلقه، اعتقاد به اقتصاد سرمايه‌داري از طریق اسلاميزه کردن آن است. البته در دانشگاه امام صادق(ع) افرادی مثل درخشان نیز پیدا می شوند که گرچه قرابت هائی با این گروه دارند اما غیر گرایش مسلط فکر می کنند.
آخرین حلقه پیونده دهنده امام صادقی ها با نیاورانی ها را باید در حذف یارانه ها از طریق دکترین شوک دید. البته اولین حضور موثر زاهدی وفا را می توان در همراهی اش با احمدی نژاد در زمان مناظره با موسوی در جریان انتخابات 88 دانست. وی در آن ایام همراه با مشائی و کلهر به احمدی نژاد مشاوره می داد.

بازار آزاد بازاری
نماینده علی اکبر ولایتی تا چند روز پیش نهاوندیان بود. نهاوندیان را باید از جرگه لیبرال های وطنی دانست که به "بازار آزاد تعدیل شده" تمایل دارد. نهاوندیان در اتاق بازرگانی و هم نشینی با تجار و بازاری های موتلفه ای به یک لیرال سنتی تبدیل شده است.

موتلفه ای ها و موثرین اتاق بازرگانی را باید لیبرال های سنتی دانست که اگر چه تئوری ندارند اما در عمل مدافع بازار آزاد بوده اند. علت عمده آن نیز حضور عملی آنها در این اقتصاد بوده است که از ابتدای انقلاب بازارهای اصلی و تجارت های عمده را به صورت انحصاری در اختیار داشته اند. امثال نهاوندیان حوزه علاقه و گرایش های این افراد را تبدیل به برنامه و مطالبه علمی کرده اند.

با این حال ستاد ولایتی نماینده اقتصادی خود را برای حضور در مناظره ها تغییر داده است. محمد سوری کسی است که ولایتی معرفی کرده است. سوری را به جنگ نفت کش ها می شناسند. از سال ۶۴ یعنی اوج جنگ های نفتی و دریایی مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران و تا همین اواخر هم در همین مسوولیت بوده است.

از او هیچ نگاهی در حوزه اقتصاد کلان یافت نشد و قابل تحلیل نیست.

دان ۴ کونگ فو تو آ و بدون حلقه
بابک حاجیان نماینده اقتصادی محمد غرضی است و قرار است تئوری دولت ضد تورم را تبیین کند. حاجیان بیشتر به عنوان کارشناس بخش مسکن مطرح است. وی عضو هيأت رئيسه انجمن شالبندان مشکي کونگ فوتوآ است. همچنین دارای دان چهار سبک کیک بوکسینگ نیز می باشد. آخرین اظهار نظر وی این بوده است: هر ۷ کاندیدا در تیم کاری غرضی خواهند بود.
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۳۸:۴۲
برخي کانديداها که تحمل چند سوال را ندارند و زود عصبانی می شوند، چطور فردا قادر خواهند بود بار مشکلات 75 ميليون را بر دوش کشند و از کيان نظام مقدس جمهوري اسلامي در برابر تشر دشمنان قدار و مستکبر جا خالي نکنند؟ (1396124) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۵:۲۴
احمدی نژاد که تو مناظره ها خیلی خونسرد بود و عصبانی نمیشد دیدی که چه بلایی سر ملت اورد. (1396465) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۲۰:۲۴
ساده زیستی، مردم داری و میزان همت و تلاش احمدی نژاد باید الگویی باشد برای رییس جمهور آینده. (1397573) (alef-10)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۲:۱۷:۲۹
حتما
خدا نکنه دولت جدید راه این دولت را در پیش گیرد و با آن همه در آمد سرنوشت ملت ما این باشد. کاش کمتر کار می کرد ولی مفید کا رمی کرد (1398464) (alef-10)
 
امید
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۳:۰۴:۲۶
ما حاضریم رییس جمهورمون ساده زیست نباشه ولی بجای قدرت بفکر مردم باشه و ارزش ول ملی را به صفر نرسونه (1398576) (alef-10)
 
نظرآزاد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۳:۱۳:۱۹
اشتباهات سیاسی و اقتصادی آقای احمدی نژاد باید الگویی باشد برای روسای جمهور آینده تا آه و ناله ملتی پشت سرشان نباشد (1398589) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۴۵:۲۲
نقطه عطف مناظره، همان عکس معدن (ببخشید سایت توریستی) بود!!!!!!!! (1397912) (alef-10)
 
محمد از کرمانشاه
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۹:۱۱:۲۶
اشتباه دیدن دلیل بر اشتباه فکر کردن نیست. (1397970) (alef-13)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۱:۰۷:۵۵
اون معدن تو آمریکاست که همه اشتباه گفتند. حتی بعضی گفتند این معدن در یزد و کارمان است. ضمنا این معدن الان از جاذبه های توریستس آمریکاست. (1398812) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۱۲:۳۷:۴۹
واقعا؟!!!!
این مطلب رو از تو ویکی پدیای فارسی که همون روز جمعه بلافاصله بعد از مناظره ایجاد شد خوندید؟! (1399186) (alef-15)
 
یونس
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۱:۰۶:۱۴
خیلی ببخشید این معدن در حال حاضر به یک مکان توریستی در آمریکا تبدیل شده است!!!!!!!!!!!! (1398808) (alef-10)
 
mohamad
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۶:۵۹
شما هم که هیچ چیزی ندارید ،گیر دادید به این مورد.اولا ایشان از طرف همه کاندیداها و مردم با این مسخره بازی سیما برخورد کردودیدیم مردم هم از این برخورد راضی بودند.
بروید مشکلات اساسی تر را ببینید و با بزرگ کردن این مسئله کوچک ایرادات خود وهمفکرانتان را پنهان نکنید (1396471) (alef-10)
 
م. مردم
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۰۷:۴۲
اعتراض عارف زشت نبود، ژست تبلیغاتی بود؛ مثل حضور دیروزش در مترو و بازار و ... ولی بازگشت و ادامه مسابقه در بخش عکسها که مسخره تر از سوالات تستی بود، خیلی ضایع بود. (1397787) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۵۷:۰۵
حضور عارف در مترو ژست انتخاباتی است اما سفر قالیباف به دورترین نقاط کشور ژست انتخاباتی نیست؟؟
ایشان قبلا هم این کار ها را می کرده اند دوست من، حتی وقتی وزیر ارتباطات بودند... (1398256) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۹:۴۸
متاسفانه وضعیت نامزدهای اصلاحطلب اینبار اصلا خوب نیست و ادعای تحمل مخالف داریم ولی در عمل خدا میدونه چه بر سر مخالف و منتقدمون میاریم.
عارف عصبی بودنش رو توی مناظرات نشون داد و متاسف شدم وقتی دیدم موقع عصبانیت نمیتونه رفتارش رو کنترل کنه!!
روحانی هم بجای جواب به مجری تلوزیونی توی گفتگوی ویژه ی خبری شروع کرد به تمسخر مجری که واقعا در شان یه سیاست مدار نبود چه برسه به نامزد ریاست جمهوری!!
کجایی هاشمی جان که اینها نماینده ی اصلاحطلبها نیستند!!! (1396485) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۳۰:۰۴
ما هم باور کردیم شما اصلاح طلبی!!!
مردم رو جیگر فرض میکنین شما! (1397382) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۲:۱۱
از کار عـــارف اصلا خوشــم نیومد.
لجبازی که معنی نمیده عزیز من! (1396499) (alef-10)
 
ماهور
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۷:۱۹
از ادبیات به شدت شعاری این کامنت و چند تا کامنت بعدی به نظر میاد همه توسط یه نفر نوشته شدن... (1396526) (alef-10)
 
بهزاد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۰۶:۵۰
آنچه را که شما عصبانیت مینامید من آزاد منشی مینامم دیدیم که عموم آقایان برای رسیدن به پست ریاست جمهوری چگونه تن به حقارت تست های نابجا دادند و فقط یک نفر با شهامت ابزاز اعتراض کرد صرف در نظر گرفتن عوافب آن . شایسته است این فرد مورد قدر دانی قرار گیرد (1396575) (alef-13)
 
م. مردم
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۰۹:۴۲
با همه احترامی که به عنوان استاد برای ایشون قائلم، باید عرض کنم که اصلا فکر نمیکردم اهل ژستهای تبلیغاتی نظیر اعتراض برای جلب رای و حضور در مترو و ... باشن. (1397792) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۲۶:۵۸
چرا اینجوری به قضیه نگاه نمی کنی که کاندیداهایی که در مقابل توهین به ملت و ریس جمهور آینده ساکت می نشینند و برای حفظ حمایت صدا و سیما چیزی نمی گویند چطور قادر خواهند بود بار مشکلات 75 میلیون ایرانی را به دوش بکشند؟
لطفا منتشر کنید (1396674) (alef-13)
 
جباری
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۰:۴۵:۲۷
اگه قرار بود که حقیقت رو کنار بذاریم و "اینجوری به قضیه نگاه کنیم" اونوقت با این نوع نگاه‌های توجیه‌گر بایستی احمدی‌نژاد بهترین رئیس جمهور جهان خلقت باشه عزیز! (1398784) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۲۸:۱۲
عارف به سرعت متوجه شد که قصد صدا و سیما پایین آوردن جایگاه نامزد هاست (1396686) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۲۹:۱۰
مثلا خواستید بگید جلیلی مومنه نه (1396693) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۴۱:۴۱
تا سازمان برنامه بودجه تا شورای اقتصاد تا کمیته های اقتصاد را منحل کردندفریادها زدیم می خواهند اختلاس کنند دیدید چه گندی به اقتصاد و ایرانی زدند ...... (1396754) (alef-13)
 
محمدرضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۰۵:۳۳
بعضیا هم که ظرفیتو ازشون بگیری سخت افزار و نرم افزارشون به صورت یکجا شکوفا (هنگ) میشه (1396845) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۱۸:۴۷
وجود افرادی در عرصه انتخابات که از کدخدا دانستن آمریکا سخن می‌گویند، متاسفانه پیام به دشمن می‌دهد که چنین گفتمانی قصد دارد در کشور جایگزین شود، ولی مردم به کسی رای می‌دهند که باعث عزت ایران باشد و بستر لازم را برای پیشرفت‌های بیشتر و تحقق اهداف انقلاب اسلامی فراهم کند. (1396895) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۳۱:۵۷
شما هم یک متن بنویس و همه جا کپی کن ، طوطی وار! (1397390) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۳۲:۰۶
کسانی که در برابر هر توهین و تحقیری ساکت نشسته و تنها به تکرار حرفهای دیگران اقدام می کنند و یا اینکه دایما به کلی گویی و اغراق مشغولند می توانند در برابر دشمنان قد علم کنند؟ در طول تمام این هشت سال از استراتژی خارجی حمایت می شد ولی الان گفته می شود که باید تعامل کرد. مگر برخی مذاکره کننده و مشاور سیاست خارجی نبودند؟ (1396974) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۳۶:۳۲
دوست گرامی حرف شما چه ربطی به مطلبی که گذاشته شده دارد؟
شما فقط نشسته اید و همین پیام خود را زیر هر مطلب الف می نویسید

عارف هر چه باشد از جلیلی بهتر است (1396992) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۴۸:۱۹
بهتر از بعضی کاندیداها هستند که اصلا عصبانی نمی شوند چون بی رگ هستند و هیچ چیز برایشان مهم نیست.
کسی که در مقابل توهین به خود سکوت می کند فردا در مقابل توهین به ملت چه کار خواهد کرد؟ (1397052) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۸:۱۶
به خدا ما همه یک ملت واحدیم با یک دین و تفکر و امام و رهبری همه ما شهید دادیم و رنج و درد و شعف ایثار و جانبازی در خانه های تک تک ما ایرانیها موجوده این انشقاقی که تو جامعه هست از اصولگرا و اصلاح طلب از حلقه نیاوران و حلقه علامه همش بازی سیاسی شماهاست
ما بارها و بارها با اتحادمون باعث شدیم دشمنان واحدی که داشتیم متفرق بشن و هرکدوم شکست تاریخی بخورند ما امروز هم باید متحد بشیم مخصوصا وقتی دشمن پشت دروازه های کشور به نظاره ما نشسته به رصد عمل سیاسی مردم پاک ما نشسته همه باید یکی شویم (1397105) (alef-13)
 
نظرآزاد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۳:۲۵:۲۱
تاموقعی که کاندیداها چه دوره های قبل و چه حال حاضر خود رو منجی ملت میدونن و هواداراشون اونهارو تا حد یک قدیس بزرگ میکنن وتخریب شخصیت بقیه کاندیداها رو تو دستور کارشون دارن اوضاع همینه . حفظ و حراست از استقلال کشور وپاسداشت آرمانهای انقلاب بفرموده امام رضوان الله تعالی علیه با وحدت کلمه میسر خواهد بود. (1398613) (alef-10)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۲۹:۵۷
یعنی باید میموندند تا صدا و سیما بگه نقاشی بکش پانتومیم درار.
موندم چرا بعضی ها اعتراض عارف رو برنتافتند. (1397174) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۳۱:۱۲
اصلا معلوم نیست علیه عارف دست به کار شدین!! (1397180) (alef-13)
 
عصر
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۴۶:۰۶
عزيزمن آدم نبايد انصاف رو زير پا بگذاره . وقتي حقوق ملت وسط است شما انتظارداريد باخونسردي تمام اعتراض كنه ؟ تازه آقاي عارف از ادب خارج نشدند و به طور جدي پاي حرفشون ايستادند... تازه عصبانيت صحيح و اعتراض نسبت به پايمال كردن حقوق ملت بهتر از اينه كه از ترس هيچ اعتراضي نكني و بگذاري هر كاري دلشون ميخواد انجام بدهند و بعد اسمشو بگذاري خونسردي (1397436) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۴۶:۱۳
عزیزم کسی که نتواند ادر برابرتحقیر خودش ایستادگی کند چطور می تواند جلوی تحقیر یک ملت را بگیرد. درود بر عارف شجاع (1397437) (alef-10)
 
استاد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۳۴:۵۵
مشکل اقتصاد ایران 4 تاست:

1. سو مدیریت (نبود مدیریت توانمند)
2. فساد و ناکارامدی
3. گروه های متعدد قدرت طلب!
4. تحریم های شدید اقتصادی

انگیزه و حتی امکان لازم برای تلاش وجود ندارد و اغلب مردم می خواهن یک شبه پول دار شوند و متاسفانه انتخابات بر اساس شایستگی نیست و ملاک اصلی "دستمال کشی" است.

نبود تخصص به دلایل متعدد دلیل اصلی دیگه است.

راه حل اصلی نیز سیاسی است و تا فضای سیاسی، اعتماد سازی لازم را نکند
و ثابت نشود لیاقت عامل پیشرفت است نه رفاقت هیچ ریس جمهوی کاری نمی تواند بکند.


به امید حق (1398193) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۳۸:۵۴
عده ای با افتخار از رتبه 2 آقای علرف در کنکور تعریف کرده و آن را ملاک موفقیت ایشان قلمداد می کنند. خوب آقای احمدی نژاد هم در کنکور سراسری قبل از انقلاب رتبه زیر صد آورده بودند که در عمل در کارشان موفق نبودند.
درس خوان بودن و شاگرد اول بودن در تحصیل ملاک موفقیت یک رییس جمهور نیست. (1396126) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۷:۴۲
دکترای برق از آمریکا رو با دکترای ترافیک!! یکی میکنی. (1396475) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۵۱:۲۰
قابل توجه طرفداران عارف:دکترای جلیلی: دانشگاه امام صادق
دکترای رضایی: دانشگاه تهران
دکترای روحانی:دانشگاه کنت، اسکاتلند
دکترای حداد: دانشگاه تهران
دکترای قالیباف: دانشگاه تربیت مدرس
فوق دکترای ولایتی: دانشگاه جان هاپکینز ، آمریکا
دکترای عارف، استنفورد، آمریکاعلی اکبر ولایتی در سال ۱۳۴۳ در کنکور سراسری دانشگاه‌ها شرکت کرد ، برای تحصیل در رشته پزشکی به دانشگاه تهران رفت. پس از اتمام دورهٔ دکتری، تخصص اطفال را در مرکز طبی کودکان دانشگاه تهران و فوق تخصص بیماری‌های عفونی را در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا گذراند.پس ولایتی از لحاظ علمی از همه کاندیداها بالاتر است. (1397708) (alef-10)
 
دانشجو
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۹:۲۹:۲۰
شما الان چه جوری نتیجه گرفتی ولایتی از لحاظ علمی از همه کاندیداها بالاتره ؟؟

مقایسه پزشکی جان هاپکینز و برق استنفورد مثل اینکه بگی کسی که پزشکی تهران خونده به لحاظ علمی بالاتر از کسیه که برق شریف خونده!! که کلا این قیاس اشتباهه. (1398029) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۱:۵۴:۰۶
عارف 4+2+4=10 سال تحصیل دانشگاهی کرده و PhD گرفته.

ولایتی 7+4+2=13 سال تحصیل دانشگاهی کرده و مدرک فوق تخصص پزشکیش را گرفته. .

ضمنا" در آمریکا دانشگاه جانز هاپکینز در رشته پزشکی در طی سالهای مدید یا رنک1 است و یا رنک 2 . (1398405) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۹:۵۶:۱۲
دوست عزیز

ممکنه یک فرد از لحاظ علمی بسیار قوی در یک رشته علمی باشد اما دلیل یر این نمی باشد که آن فرد در حوزه اجرایی نیز قوی می باشد.
مهم توانمندی فرد در بکارگیری نخبگان ابن کشور در ادراه ی آن کشور می باشد.
در حال حاضر به جای اینکه نگاه کنیم فرد اصولگرا ، اصلاح طلب و یا مستقل است باید نگاه کرد که چه کسی دارای برنامه و این توانمندی می باشد که باعث تغییر و اصلاح سیستم اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور می شود.
تعصب داشتن بریک فرد و یا فقط به یک جنبه مثبت نگاه کردن یک فرد دلیل خوبی برای انتخاب یک فرد نیست باید گزینه ی اصلح را پیدا کرد.
کسیکه را باید انتخاب کرد که هم برنامه داشته باشد هم توان اجرا آن را داشته باشد و هم تیمی قوی ان را حمایت کند.

موفق باشید. (1398110) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۲:۲۳:۵۵
علی اکبر ولایتی با داشتن 16 سال سابقه وزارت خارجه، پر سابقه ترین وزیر خارجه


ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب بوده است. هیچ وزیر خارجه ای 16 سال مداوم در


این پست خدمت نکرده است.


تجربیات او در این اوضاع و احوال که روابط ما با همه کشورها شکرآب است، می


تواند کارساز باشد. (1398488) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۱۲:۴۲:۳۸
برادر اشتباه ميكنى آقاى ولايتى از اول انقلاب عملأ سياستگذار روابط خارجى كشور بوده و اگر تا حالا موفقيت چندانى نداشته بسيار بعيد است منبعد هم داشته باشد. (1399194) (alef-15)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۰۴:۲۷
علم مملکت داری با علم طب کودکان فرق دارد ! (1398128) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۱:۳۵:۰۳
عزیزم عرضه و جربزه و عقلانیت و ... والللللا ربطی ب تخصص این اقا ندارد (1398839) (alef-10)
 
احمدی
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۱۲:۴۶:۳۶
کسی که فرق دره را از معدن نمی دونه مدرکش بدرد ..... (1399201) (alef-15)
 
عليار
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۵:۳۵
برادر من
ملاك سمتها و كارهاي اجرايي است
دكتر عارف سابقه وزارت و رييس دانشگاه و سمت معاون اول رييس جمهوري را دارد. در حالي كه دكتر احمدي نژاد حتي سمت رييس گروه دانشكده اي كه در آن درس ميداد را هم نداشت. (1396522) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۲۵:۲۱
احمدی نژاد پارسال دانشیار شد و سال دیگر هم به مقام استاد تمامی (پروفسوری) نایل می شوند. (1397363) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۷:۳۷
یکطـــــــــــرفه نقد نکنید ، به عبارت بهتر تخریب نکنید.

احمدی نژاد هر چی که بود ، اما ترســو نبود.
ساده و صریح حرفشو می زد. بهترین ویژگی که یک کاندیدا باید داشته باشه.

اگه آزادی بیان رو قبول دارید ، لطفا چاپ کنید. (1396531) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۱:۲۳:۵۶
دیدیم
قرار بود 15 روزه اسامی مفسدان اقتصادی رو از جیبش در بیاره...
ولی هنوز 15 روز نشده... (1398832) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۱۱:۳۴
ملاک عملکرد است:

آقای عارف:
۱. مسئولیت در مخابرات
۲. مسئولیت در وزارت آموزش پرورش
۳. وزیر پست، تلگراف و تلفن
۴. معاون اول دولت هشتم
۵. معاون برنامه‌ریزی دولت هفتم
۶. استادتمام (Professor) دانشگاه‌های کشور

آقای احمدی‌نژاد:
۱. فرماندار
۲. استاندار
۳. شهردار
۴. رییس جمهور (1396598) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۹:۱۳:۲۴
اما ...
عارف در مناظره هنوز حیدری سوال را نپرسیده بود شروع کرد به حمله به مجری !! دقت کنید هنوز سوالات مطرح هم نشده بود !!! حالا فرض کنید عارف در مقام رییس جمهور ، در یک جلسه دانشجویی بهش بگن بالا چشت ابرو ! چه عکس العملی نشون میده ؟!!! (1397974) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۲۱:۱۵
ما ایشان را در جلسه دانشجویی دیده ایم، نیاز نیست شما پیش بینی کنید، بین تمام این 8 نفر بهترین ارتباط را با دانشجویان دارند (1398169) (alef-13)
 
ارش رهیده
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۲۸:۴۰
بنده روزنامه ای رو که اعلان کنکوری که احمدی نژاد در شرکت کرده دارم جزو پذفته شده های ذخیره علم و صنعت هست اون روز ها کنکور سراسری نبود و رتبه صد رتبه بالایی به حساب نمی آمد (1396691) (alef-13)
 
اصلاح طلب از بوشهر
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۳۱:۵۶
فقط رتبه بالاي دانشگاهي نيست دوست عزيز . ايشان سالهاي طولاني سابقه اجرايي داشته اند كه بالاترينشان 4 سال معاون اولي در دولت موفق آقاي خاتمي است. كدام يك از اين كانديداها . سابقه اجرايي بالاي آقاي عارف را داشته اند و موفق بوده اند؟! (1396705) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۳۸:۳۹
قالیباف شهردار پنجم دنیا شد.هر چند توی تبلیغاتش زیاد به این موضوع نپرداخته است. مدیریتش در تهران رو مردم لمس کرده اند.

بر عکس محمد رضا عارف که برای رای جمع کردن از معدل دانشگاهش هم دریغ نکرده!!! (1397415) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۱۱:۴۸
این پنجم شدن را از کجا آوردید؟

عارف که خودش نمی گوید معدل من فلان بوده، مثل بقیه سوابق تحصیلی اش را گفته، بیشتر طرفداران او این بحث ها را پیش کشیده اند
ضمنا کل تبلیغات ایشون شهرداری و نیروی انتظامی هست که، شما بگین تخم مرغ، ایشون به تونل صدر ربطش می دهد! (1397536) (alef-10)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۹:۰۷:۴۸
در تاریخ معاصر ایران بسیار نادر بوده است که ما یه "مدیر" داشته باشیم که در سطح بین المللی درخشیده باشد و قالیباف دقیقا این طور بوده است.


در سایت زیر می تونید کلمه ghalibaf

http://www.worldmayor.com/contest_2008/world-mayor-2008-results.html

رو سرچ کنید تا ببینید . البته من توی ذهن خودم پنجم بود که الان دوباره چک کردم دیدم هشتم است.


موفقیت های مدیریتی بسیار دیگری هم بدست آورده است که می تونید در ویکی پدیا ببینید.

دقیقا به شرح زیر:

وی در سال ۱۳۸۷ برابر با سال ۲۰۰۸ میلادی از طرف سایت شهرداری‌های جهان به عنوان هشتمین شهردار برتر دنیا معرفی شد.[۴۶] در سال ۲۰۱۰ موسسه سیاست‌های حمل و نقل و توسعه موسوم به ITDP شهرداری تهران را به عنوان یکی از پنج شهرداری انتخاب شده برای دریافت جایزه حمل و نقل پایدار شهری اعلام کرد.[۴۷] در سال ۲۰۱۰ میلادی بود که کلانشهر تهران برای اولین بار در یکی از شاخصهای توسعه شهری مفتخر به کسب رتبه، از یک سازمان معتبر بین المللی شد. تهران در آن سال در حوزه حمل و نقل به عنوان یکی از پنج شهربرتر دنیا از نظر حمل و نقل از سوی موسسه سیاست‌های حمل و نقل و توسعه موسوم به ITDPگردید.[۴۸] همچنین در سال ۲۰۱۱ میلادی و در دهمین اجلاس متروپلیس (اتحادیه کلانشهرها و پایتخت‌های جهان)، تهران به عنوان شهر برتر جهان در زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مورد تقدیر قرار گرفت. این جایزه به دلیل تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به ویژه در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی و بهره گیری از روش‌های مناسب نظیر سامانه BRT، دوچرخه‌های عمومی و … به تهران تعلق گرفت. شایان ذکر است برای دریافت این جایزه جهانی بین ۱۶۲ کلان شهر دنیا رقابت بوده و داوران این جایزه هم شهرداران کلان شهرهای جهان هستند. این جایزه که معتبرترین جایزه بین المللی در زمینه مدیریت شهری در دنیاست هر سه سال یکبار به کلان شهرها اعطا می‌شود و در این دوره از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ بوده و ملاک ارزیابی سال ۲۰۱۰ بوده‌است. به غیر از شهر تهران شهرهایی نظیر ملبورن، مونترال، سئول، تایپه، مکزیکوسیتی و ریودوژآنیرو نیز از سوی متروپلیس مورد تقدیر قرار گرفته‌اند. با اعطای این جایزه پایتخت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین کلان شهرها از حیث مدیریت شهری شناخته شده‌است.[۴۹]
ما ایرانی ها اونقدر رشد کرده ایم که بفهمیم علم و تکنولوژی چیزه خوبی است ولی حالا حالا ها مونده تا روزی برسد ارزش یه " مدیرقوی" رو بدونیم. (1397964) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۵۶:۲۷
علاوه بر اینها قالیباف خلبان هواپیماهای جنگی و مسافربری (ایران ایر) هم هست.

ضمنا" از دیگر کاندیداها خوش هیکل تر و خوشتیپ تر هم هست. (1397739) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۹:۵۳:۱۷
از اینها مهمتر! بلد پشت موتور ۱۰۰۰ از باتوم استفاده کنه!!! (1398101) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۰:۵۷:۰۱
درود به شرفت (1398795) (alef-10)
 
امیر
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۰۶:۵۵
اقا شما از تهران یه خورده بری بیرون میبینی همه جا پیشرفت کرده.والا دهاتای دور افتادم تو این 8 سال نو نوار شدند.الان تو اهواز و قم برو سر بزن به خدا تو این مدت که قالیباف شهردار تهران بوده تو این شهرا چندین برابر کار انجام شده نسبت به تهران (1397782) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۱۳:۱۹
قالیباف عوام فریب است . (1397811) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۳۹:۴۱
آقای احمدی نژاد هرگز رتبه زیر100 نداشته اند خودشان هم چنین ادعایی نداشته اند آقای مهندس احمدی نژاد همزمان با استانداری مدرکی دکترا از دانشگاه علم و صنعت گرفته اند که دانشگاه هشتم نهم ایران است
مدرک آقای دکترعارف از دانشگاه استانفورد که سومین دانشگاه جهان است می باشد
ولی به هرحال هر دو محترمند
این یکی از مزایای آقای دکترعارف است نه همه (1396746) (alef-13)
 
محمدرضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۰۸:۰۷
فکر کنم نظرسنجی های محرمانه جهت خودشون رو نشون دادند که طرفدارهای جلیلی دارن دکتر عارف رو تخریب می کنند. :)))
رای ما به پروفسور عارف کسی که مجوز ورود اینترنت به ایران رو صادر کرد (1396857) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۵۵:۱۹
پس چرا از اینترنت ملی دفاع می کنه؟ (1397934) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۲۴:۴۲
ما که ندیدیم! اتفاقا ایشون حتی با فیلترینگ حال حاضر هم مخالف هستند که بدون قانون مشخص انجام می شود
اما برای شما بد نیست بدانید که اقای عارف و به پشتیبانی آیت الله سیستانی اینترنت را به کشور آوردند (1398173) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۲۱:۰۳
متاسفانه هر دو نامزد اصلاحطلبها نشون دادن آدمهای عصبی هستن
عارف توی مناظرات مثل بچه ها قهر کرد!!!
حسن روحانی بجای پاسخ به مجری شبکه ی دو شروع به تمسخر وی کرد و بعدش هم یه سری آمار غلط داد که گندش در اومد. (1396908) (alef-13)
 
مسعود
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۲۲:۳۹
آقاي رضايي وعده داده اند كه پاي دولت و سپاه را از اقتصاد بيرون مي كشند و اقتصاد را مردمي مي كنند. ايشان گفته اند درباره خروج سپاه از اقتصاد با رهبري گفتگو خواهند كرد. گفته اند بعد از جنگ به دليل مرگ پيمانكاري در ايران مجبور به دخالت دادن سپاه و دولت در سازندگي و اقتصاد بوديم اما اكنون نيازي نيست...
اين حرفهاي جناب رضايي كاملا صحيح است و اميدوارم ايشان يا هر كسي كه رييس جمهور شود اين مهم را عملي سازد اما عملي ساختن بيرون كشيدن پاي سپاه از اقتصاد را دشوار مي دانم چون اكنون حوزه فعاليت اقتصادي سپاه بسيار بسيار گسترده شده است از بانكداري تا راه سازي تا فعاليت در بورس تا پروژه هاي نفت و گاز و ... .
ضمنا عرض كنم كه مهمتر از بيرون كشاندن پاي سپاه از اقتصاد . بيرون كشيدن پاي سپاه از سياست و رقابتهاي سياسي است كه مورد تاكيد حضرت امام ره بود. (1397350) (alef-13)
 
beh afarid
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۳۳:۵۸
این برخوردها قهر یا عصبی بودن نیست جناب. (1397624) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۴۷:۴۲
و اما جلیلی با اقتدار دستشو گذاشت زیر چونه اش :)))))))
دقیقا بخاطر همین کار عارف ارادتم بهش بیشتر شد.
بالاخره آدم باید یه فرقی با سیب زمینی داشته باشه
رای ما عارف (1397919) (alef-13)
 
امیر
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۰:۰۱
عزیزم احمدی نژاد رتبه 132 داشته اند که در دوران کنکور اختصاصی دانشگاه ها بوده است نه کنکور عمومی. لیسانس وی 11 سال (البته با حساب تعطیلی دانشگاه ها در انقلاب فرهنگی) طول کشیده است و بقیه مراحل را هم به کمک آقای بهبهانی و لطف سیستم بالا رفته است. بنابراین، مقایسه درسخوانی احمدی نژاد با عارف درست نیست و فاصله بسیار وجود دارد. البته با گفته شما موافقم که درسخوانی یا خرخوانی با دانشمندی و آن نیز با کار اجرایی و مدیریتی متفاوت است. (1397082) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۱۵:۴۸
و همینطور جانباز بودن (1397125) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۱۷:۴۸
احمدی نژاد مطمئنی این رتبه رو داشته؟ دکتراش که حرف و حدیث داره هموز حین خدمت و.... یکی از داورای رسالش فرمودن من از خودم نمیگم.
هرچند معیار خوبی نیست رتبه کنکورش ولی آدم باسوادی هستن (1397138) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۵۱:۱۵
قسمت آخر را درست نگفتی (1397707) (alef-13)
 
حسن بک
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۱۸:۳۳
بلاخره رتبه 2 افتخار دارد و نشان از تیز هوشی دارنده اش ، که اگر همراه با تجارب ارزنده ریاست دانشگاه و وزارت و ریاست سازمان مدیریت و معاون اولی هم بشود طبعا یک مزیت است . در مورد رتبه احمدی نژاد هم تجربه نشان داده ازحرفهای ایشان خیلی نمی توان به عنوان سند استهاده کرد!! - در آن زمان رنبه های زیر صد دانشگاه علم و صنعت را معمولا انتخاب نمی کردند - (1397142) (alef-13)
 
ali
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۳۲:۵۵
اولا آقای احمدی نژاد زیر صد نیستن 121 هستن . دوما وقتی اومدن هیچ سابقه ی سیاسی نداشتند و فقط دوره ای شهرداری نه چندان خوب تهران را داشتند . آقای عارف در آمریکا تحصیل کردن و میدونن چطور با همه جنس بشر تعامل داشته باشن . وسابقه ی سیاسی درخشانی در دوره ی اصلاحات داشتن (1397185) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۴۵:۲۸
كسي كه معدن را دره زيبا مي بينه معلومه كه رئيس جمهور خوبي خواهد بود (1397216) (alef-13)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۰۸:۲۵
بنده معدن مس سونگون (ورزقان تبریز) رو از نزدیک دیدم (و نه از بالا) و واقعا عکس رو که دیدم نفهمیدم معدنه
فکر کنم درصد زیادی از مردم هم با دیدن عکس متوجه نشدن که چیه
این نشون داد حرف عارف درست بود که مسابقه هفته کذاشتن نه منطره ریاست جمهوری (1397300) (alef-13)
 
همشیره
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۲۳:۱۴
لابد کسی که اصولا دلش نمی خواهد چیزی را ببیند رئیس جمهور بهتری خواهد بود. (1397582) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۲۸:۰۲
جهت اطلاع، تمام معادنِ متروکه ی دنیا جاذبه ای گردشگری محسوب می شوند. ضمنا این شیوه ی مناظره صحیح نیست. ب صلاحیتِ دکتر عارف ربطش ندهید (1397863) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۴۸:۵۱
رتبه اول یا دوم بودن یا از استنفورد هاروارد پرینستون و...فارغ التحصیل شدن برای یک انسان افتخار است اما ربطی به ریاست جمهوری ندارد
در حال حاضر در کشور صدها رتبه اول کنکورهای مختلف داریم(فقط در ارشد شاید صدها رشته داشته باشیم که سالانه فقط 300 تا رتبه اول تا سوم و بیشتر داریم )
صد ها ایرانی در دانشگاه های اول دنیا درس خوانده اند اما این دلیل نمیشود
ضمنا مهندسی برق هم 180 درجه با اقتصاد و مدیریت فاصله دارد و اکثرا به یک سری محاسبات برای تعیین خروجی در چند سیستم مخابراتی یا قدرت و...می پردازد
لذا بنده به عنوان فردی که بی طرف هستم به شما طرفداران ایشان اکیدا توصیه می کنم از بیان شاگرد اول بودن و...ایشان پرهیز کنید و بیشتر به جنبه های اجرایی ایشان بپردازید این رتبه اول و...بودن برای ریاست جمهوری مثقالی ارزش ندارد. (1397225) (alef-13)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۰۹:۴۷
اما ایشون چهار سال هم معاون اول دئیس جمهور بودند و خیلی سمتهای اجرایی دیگه.
اون هم در سالهایی که از نظر ما موفقترین سالهای کشورمون بوده و آرزوی اون سالها رو داریم (1397303) (alef-13)
 
فریادکش
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۲۱:۳۲
مهندسی برق یا رتبه کنکور هیچ ربطی به ریاست جمهوری نداره ولی باید توجه داشت که رییس جمهور باید از هوش بالایی برخوردار باشه . . .
بدون هیچ تردیدی همین جا اعلام می کنم که کسب رتبه دو کنکور ابدا با خرخونی به دست نمی آد و کسایی که رتبه های بالای کنکور و به دست میارن واقعا آدمای باهوشی هستن. واقعا باهوشن . . . (1397835) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۰:۴۳:۱۰
کنکور در سال 49 با الان قابل قیاس نیست ضمنا هوش فاکتوری است که در حد متوسطش خوبه قدرت مدیریتی و اجرایی مهمتره هر باهوشی مدیر نیست هزاران استاد داریم که کلاس خودشون رو هم بزور اداره می کنن (1398776) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۵۰:۰۴
سیاست بازی باعث کور شدن آدمها میش
حتی اگر رتبه یک همه علوم باشند نمی تونند آدم نخبه ی جناح مقابل رو ببینند (1397229) (alef-13)
 
اصلاح طلب از بوشهر
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۵۵:۴۴
به نظر من از بين اين 8 كانديدا آقاي عارف شخصي است كه تحصيلات دانشگاهي و آكادميك و علمي قوي دارد و هم سابقه اجرايي طولاني كه مهمترينش كه بقيه كانديداها از آن بي بهره بوده اند 4 سال معاون اولي دولت موفق اصلاحات بوده است.
خيلي از مردم در سالهاي اخير آنقدر مستاصل شده بودند كه آرزوي يك روز دولت خاتمي را مي كشيدند خطاب من به اين گروه از مردم اين است كه حال كه خاتمي و هاشمي به دلايلي وارد صحنه نشدند به شخصيت توانمند . علمي . باتجربه و فرهيخته از تبار اصلاحات راي بدهيد تا دوباره دوران درخشان عزت و سربلندي ايران و ايراني برگردد و به تدريج مشكلات كاهش يافته و در مسير رشد و توسعه همراه با عدالت قرار بگيريم. (1397250) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۳۹:۰۸
خوب است در دور بعدي مناظره ها موقعيت خانوادگي نامزدها و محل زندگي آنها و چگونگي کار فرزندانشان مطرح تا معلوم شود از نظر طبقاتی ( مالی) هم اکنون در کدامین طبقه اجتماع قرار دارند. (1396127) (alef-10)
 
سعید
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۵:۲۶
خیلی عوامی برادر (1396466) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۵۹:۰۶
سطح زندگی کسی که تو امریکا درس خوانده و دکتری گرفته باید با کسی که .....، یکی باشه؟ (1396817) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۲۹:۴۷
در ضمن خانم دکتر عارف، پزشک است و پزشکان تقریبا از بالاترین سطوح درآمد برخوردارند پس نان مرتبه علمی و تلاششان را میخورند نه رانتهای دولتی (1397381) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۳۱:۴۴
اگر رانتخواري را صرفا گرفتن دلار 1200 تومان براي واردات و فروش كالاي وارداتي با قيمت 3000 دلار تلقي كنيم شامل جليلي نمي شود اما رانتخواري كسب پست هاي اداري كه فردي شايستگي آن را ندارد، زشت تر از رانتخواري دلاري است. (1396970) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۳۸:۰۸
من ترجیح می دهم رئیس جمهور کشورم ثروتمند ترین فرد ایران باشد حداقل اینجوری چشم به مال اندوزی نخواهد داشت و کار می کند
چه کار با زنو بچش داریم بهتره به کسی رای بدیم که بتونه کشورو از این فلاکت بکشه بیرون (1397001) (alef-13)
 
هادي
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۴۰:۳۷
بهتراست ، نامزدها اعلام كنند از اقتصاد اسلام مردم سالاري آن چه اطلاعي دارند وآيا اسلام براي اداره كشور قانون وبرنامه دارد ؟ اگر دارد بعض جزئيات ومثال هاي عملي ارائه فرمايندمانند قوانين ماليات وبيمه وكار . (1397657) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۳۹:۳۶
کيفيت مناظره تلويزيوني بين کانديداهاي رياست جمهوري نشان از پويايي و دقت نظر و وقت شناسي در نياز جامعه بر مسائل روز داشت و با اين ابتکار قابل تقدير، رسانه هاي معاند و دشمنان داخلي و بيروني که در جهت نااميد کردن مردم و ياس از حضور در انتخابات حرکت مي کردند کيش و مات شدند. (1396131) (alef-10)
 
ماهور
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۰۱:۱۲
من و شما که آدم های معمولی بیش نیستیم. خیلی از نخبگان جامعه به کیفیت مناظره ها ایراد اساسی گرفتن تا جایی که حتی خود صداوسیما حاضر به تغییرش شد (چیزی که تو ایران سخت اتفاق می افته؛ برگشت از موضع قبلی) (1396547) (alef-13)
 
مزدك
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۱۰:۵۹
من هم به عنوان دلسوز مملكتم نااميد شدم. حتمن ميخاهي نام مرا هم در كنار رسانه هاي معاند و دشمنان داخلي و خارجي بنويسي (1396593) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۴۰:۰۹
بزرگترین نتیجه این مناظره علاوه بر مبهم ومغشوش کردن ذهن مخاطبان کاهش شور و نشاط در جامعه برای حضور در حماسه سیاسی بود (1397013) (alef-13)
 
beh afarid
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۳۶:۴۴
با شما بسیار موافقم. (1397637) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۵۱:۴۷
هيچكدوم از اين 8 نفر به درد رئيس جمهور شدن نميخورند .
نياز به فرد جديدي داريم . (1397235) (alef-13)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۱۱:۴۹
این نظرتون رو کتبا برای شورای نگهبان بنویسید شاید اونا بتونن یک کاری بکنند (1397309) (alef-13)
 
اميرحسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۱۸:۴۹
ياد بگيريد و البته ياد بگيريم نظر خودمان را بدهيم و خداي ناكرده(با عرض پوزش از همگان) در هر موردي و بدون بررسي و مطالعه و تامل طوطي وار گفتار جام جم نشينان(اهالي رسانه ملي) را تكرار نكنيم.مناظره پخش شده به هيچ وجه من الوجوهي در آن حد از كيفيت نبوده است كه واجد اين سبك از توصيفات باشد. كيش و مات!!! (1397333) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۳۹:۴۵
به برخي کانديداها که به دفاع از فتنه و فتنه گران مبادرت مي ورزند عرض مي کنم که از عاقبت سوء آنها عبرت بگيرند و خود را زنده به گور سياسي و اجتماعي نکنند و براي مردم هم دردسر درست نکنند که دير يا زود بايد گذاشت و گذشت. (1396132) (alef-10)
 
ماهور
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۰۳:۲۰
شما اگر اعتقاد داری اینها زنده به گور سیاسی می شن خوب کمی صبر کن تا بشن و تموم شه بره همه چیز. این فتنه فتنه کردن زیاد هم داره لوث می شه ها. (1396562) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۰۵:۰۰
زنده باد عارف- زنده باد صداقت - زنده باد تخصص (1396566) (alef-13)
 
حميد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۳۹:۱۰
چرا آقايان اصولگرا با 8 سال مديريت ناكارآمدشان و اين همه بدبختي كه سر ملت آورده اند نمي گذارند و نمي روند و دولت را به دست اهلش نمي سپارند؟! (1396742) (alef-13)
 
mohammad
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۳۴:۳۱
راست می گه؛فتنه چی؟اصلا فتنه رو با چه معیاری می گی؟اگر با تعریف قرآن باشه که فتنه یعنی آزمایش الهی ؛شما دوست نداری صلاحیت یک جامعه و یک دولت محک زده بشه؟ همه جای دنیا نقد و اعلام عقیده جایی داره ولی اینجا میگن ما بر حق هستیم و کسی هم حق نطق کردن نداره و اسمش میشه شورش . (1398192) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۳۹:۵۷
با وجود آنکه صدا و سيما ميدان وسيعي در اختيار کانديداها قرار داده متاسفانه برخي از آنها که به نظرم در تاييد آنها بايد شک کرد ، مشي و روش سال 88 را در پيش گرفته و در مسير فتنه گام برمي دارند. (1396133) (alef-1)
 
مسعود
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۳۹:۳۱
ناعادلانه خاتمي و هاشمي را از دور رقابت خارج كردند چون مي دانستند در صورت حضور اينها كار در همان دور اول با اختلاف بسيار بالا . تمام است اما ما ساكت نمي نشينيم و عقب نشيني نمي كنيم و به گزينه اجماعي اين دو بزرگوار راي خواهيم داد.
اصلاحات خواست هميشگي ملت هاي بالنده و زنده است . اصلاحات به فضل خدا پيروز است. (1396745) (alef-13)
 
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۱۲:۳۴
لطفا بي منطق به ديگران اتهام نزنيد و بدتر از آن قصاص قبل از جنايت نكنيد! كدام ميدان وسيع؟! نيازي به دادن ميدان وسيع بزعم شما اصلا نيست. صدا و سيما ميبايست به مثابه رسانه 75 ميليون نفر جمعيت ايران رفتار و گفتار و كردار و رويكرد و عملكرد خودش را تنظيم و اصلاح مي كرد.گويي هر كه دقيقا منطبق بر ميل متوليان كنوني رسانه ملي صحبت نكند و يا اظهار نظر نكند بنا به راي و عقيده اين دوست كامنت گذارمان در مسير ...(برخلاف شما و ديگراني كه مرتبا دوست داريد اين واژه را استفاده كنيد بنده هيچ تمايلي به استفاده از آن نمي بينم) گام بر مي دارند!!! دوست عزيزم شما دوست داريد در هر چيزي شك كنيد اشكالي ندارد .اگر از من بپرسيد به شما مي گويم حتي در حساب دو دو تا چهار تا هم مي توان شك كرد. اما مهم آن است كه هر چه زودتر در صدد رفع سوءظن و يا تشكيك در مسائل و موضوعات برآييم و نه آنكه حقيقتا و براي هميشه حق شك كردن در هر چيزي را براي خودمان قائل شويم و مطابق اين ايجاد شك و شبهه در ذهنمان بخواهيم در حق ديگران قضاوت كنيم و بر اساس آن قضاوت حكم كلي هم صادر كنيم!!! (1396871) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۵۸:۵۹
بدجوری از پیروزی اصلاح طلبان ترسیدین. از عکس العملهای انفعالی شما کاملا مشخصه!
برای مردم ارزش قایل باشید و به نظر اونها احترام بگذارید. مگه این جزیی از اصول شما اصولگراها نیس (1397263) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۴۰:۰۸
در بخشي از مناظره اقتصادي برخي کانديداها در توصيف تصوير جمعيت بازار با برخوردهايشان نشان دادند که:1- مردم خود را نشناخته اند. 2- فقط به سياه نمايي فکر مي کنند.3- به مردم خود توهين مي کنند.4- به القاي ياس و سرخوردگي به مردم فکر مي کنند و... چطور اينها با اين شناخت مي خواهند براي اين ملت کار کنند؟! (1396134) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۵۴:۳۶
کاندیدایی که قدرت تشخیص معدن از دره گردشگری را نداشت برداشتش از تصویر بازار به آن شلوغی و پررونقی هم این بود که مردم با جیب خالی فقط تماشاچی هستند و کسی خرید نمی کند. کسی نیست بگوید مردم اینقدر بیکار و علاف هستند که فقط برای تماشا به چنین بازار شلوغی بیایند که راه رفتن در آن به زحمت امکان پذیر است؟ (1397069) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۲۵:۲۸
جناب مگر متوجه نشدی که آقای عارف از همه صحیحتر گفت آن عکس واقعا یک دره گردشگری است که درامریکا واقع شده است
فکر میکنم یک نفر مامور شده در تمامی سایتها به نفع جلیلی بقیه رو تخریب کنه و صد نفر مامور شدند که به نظراون رو تایید کنند من هر سایتی که رفتم هر جا به نفع جلیلی چیزی نوشته شده حدود صد تا مثبت داشته
متوجه شدید هنوز اول راهه ولی تا به حال چند تا خبر دروغ منتشر کردند و بعد تکذیب شده
درضمن با تعیین مشاور اقتصادیش ثابت کرد که ادامه دهنده راه احمدی نژاده (1397365) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۱۶:۳۷
شما شاید جیبت پر باشه، اما من به شخصه شده برای خرید چیزی برم اما از گرانی زیاد از خرید پشیمان شوم!
قضیه معدن هم دیگه خیلی لوث شده، باز بهتر از این بود که بگه این معدن نتیجه کار غیر اصولی هست!
ضمنا برداشت شما از این عکسا به کل غلطه، این عکسا بیشتر ذهنیت و کلیات تفکر یک شخص را نشان می دهد، اتفاقا اقای عارف و جلیلی تنها کسانی بودند که نسبت به عکس معدن ، زیبایی دیدند، نه زشتی... (1397553) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۱۲:۳۴:۲۴
واقعا دوست دارم بدانم چند درصد مردم خصوصا افرادی که این موضوع را با تمسخر مطرح می کنند واقعا در اولین نگاه و بلافاصله این عکس را تشخیص می دادند؟! (1399175) (alef-15)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۴۰:۲۰
در پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 يک ويرانه از رژيم ستم شاهي و اربابان آمريکايي و انگليسي اش تحويل گرفتيم و در سرتاسر شهر و روستا جز فقر، خرابي، عقب افتادگي در عرصه هاي مختلف چيزي مشاهده نمي شد اما در اين سه دهه که کشور در اختيار نظام مقدس جمهوري اسلامي قرار گرفته و توسط مردم اداره مي شود به حول و قوه الهي، ايران در عرصه هاي مختلف علمي، صنعتي، تکنولوژي و... در اوج و قله قرار گرفته و براي ساير کشورها الگو گرديده است و مردم هم به رفاه نسبي رسيده اند و سرمايه آنها چند برابر شده است. مناسب است کانديداهاي رياست جمهوري به اين نقاط قوت هم اشاره کنند. سياه نمايي اقتصادي و تخطئه جمهوري اسلامي خواست دشمنان قسم خورده است. قطعاً شهدا، آزادگان و ايثارگراني که عضوي از بدنشان را در راه اعتلاي اسلام از دست داده اند فردا جلوي آنها را خواهند گرفت. (1396136) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۳۰:۵۹
شاید شما به جایی رسیده باشی، اما ما که می بینیم که تورم 8 سال اخیر ما 100 برابر میانگین جهانی بوده، ازنظر تورم، بله با اختلاف بسیار زیاد بالای قله اورست تشریف داریم (1396390) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۳:۲۹
عزيز شما ايران زندگي ميكني؟ اين توصيفات براي ايران بود؟
2تا از اون قله هاي افتخار رو ميشه بگيد چيه؟
واردات اجناس چيني يا اقتصاد ور شكسته يا بيكاري يا قطع رابطه با كل جهان اينها قله هاي افتخار است؟ (1396509) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۸:۲۴
عزیز دل برادر خدا وکیلی تو خودت آن دوران قبل از 57 را دیده ایی ؟ هیچ میدانی بسیاری از پروژه های عمرانی اجرا شده در این حداقل 25 سال اخیر مربوط به طرحهای مصوب و یا مطالعه شده برنامه پنج ساله پنجم قبل از انقلاب است.
ضمن آنکه بسایری از امکانات و تجهیزات فعلی مورد استفاده فعلی ناشی از پیشرفت سریع فن آوری و تکنولوژی در این سالها میباشد مثل این است که بگوییم قبل از انقلاب 10%مردم تلویزیون رنگی داشتند و الان 90%lcd دارند .
هدف من از این نوشته نه دفاع از رژیم ستم شاهی بلکه درخواست از دوستان جهت ارائه تحلیل کارشناسی و عقلانی است . (1396536) (alef-13)
 
منتقد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۲۳:۴۵
نقاط مثبت را هم باید دید
همه اوضاع مملکت خراب نیست
این خرای هم از خرابی درون برخی از مسئولین ماست (1396662) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۱۹:۱۱
بس کنید این حرفای کلیشه ای و تکراری رو،
مردم این چرت و پرت هارو نمی بینن!
مشکلات اقتصادی رو میبینن
تحریم دارو رو میبینن
بی عرضگی مسمئولان رو میبینن
بی احترامی به ایرانی در سراسر دنیا رو میبینن
کدوم عزت؟
کدوم اقتدار؟
کی میخوان سرتونو از زیر برف بیرون بیارین؟
اصلا پاتون رو از کشور بیرون گذاشتین تاحالا؟؟
چرا کشور ما جز 5 کشور دارای تورم بالای 20 درصد هست؟
چرا کشور ما به بهشت پول شویی بعد قبرس معروف هست؟؟ (1396899) (alef-13)
 
نظرآزاد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۳:۳۰:۲۲
بقول یک بنده خدایی نمیدانم چرا هرچه از لحاظ اقتصادی پیشرفت میکنیم بهمان اندازه وضعیت معیشتی مان بدتر میشود ؟ این از 2حال خارج نیست یا مسئولین دروغ میگویند یاما وضعمان را به دروغ خیلی بد میپنداریم!!!!!!!! (1398625) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۲۲:۳۸
در گذشته ایران از لحاظ سیاسی ضعیف بود. امروز در تمام منطقه به آمریکا اعلام شده است که هیچ کشوری نمی‌تواند مانند ایران در حوزه سیاسی قدم بردارد (1396918) (alef-13)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۱۵:۴۹
ببخشید این آمار رو از کجا آوردید؟
فعلا که آمریکا از ترکیه و چین بیشتر حساب میبره تا ایران
ما چکار کردیم جز دشمن تراشی
توی خیابون هم میشه رفت وایساد به همه فحش داد. این هم از اون کارهایی هست که همه کس نمیتونن انجامش بدن (1397322) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۲۵:۲۴
شما که ادعا داری کاندیداها سیاه نمایی می کنند خودت هم کم از آنها نمی آوری . در سال 57 ویرانه تحویل گرفتید ؟ آن صنایع عظیم نفت( مثل پالایشگاه نفت ابادان که بزرگترین پالایشگاه آن روز جهان بود ) و ذوب آهن و خطوی راه آهن و صنایع خودرو ( ایران ناسیونال تنها کارخانه تولید و مونتاژ خودرو در غرب اسیا بود ک
)را از یاد برده ای ؟ . غرضم دفاع از شاه مخلوع نیست چونه در همان زمان هم فرزندان ایران مشغول سازندگی بودند وامثال شما به خاطر دشمنی با دیکتاتور پهلوی قصد دارید زحمات مهندسین ، کارشناسان و زحمتکشان این مرز و بوم را نادیده بگیرید . (1396935) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۲۹:۵۷
الگوی کجای دنیاییم ؟!!

قبل از انقلاب 99 درصد ملت معنی تورم را نمی دانستند. 3 نفر معلم من که جوان و صفر کیلومتر بودند عید سال 56 با یک ماه حقوقشان سه کشور یاکستان و هند و نیال را 15 روز گشته بودند و در مدرسه کلی از اشرافی رفتار کردنشان در مقابل شرقی ها تعریف می کردند.

حالا من بازنشسته نه تنها نمی تونم خانواده رو تا کاشان ببرم بلکه تو دوسال گذشته درامدم نصف شده و تورم همه حساب کتابای زندگی رو بهم ریخته که ماههاست نتونستم اقساطم رو بدهم.

35 ساله گذشته عمووووووووووووو
و فقط 8سال گذشته به اندازه درامد همه دوران شاهنشاهی نفت فروختیم .

حرفای صدتا یه غاز دیگه تعفنش همه ملک و ملت را گرفته است .شرم و خوردید و حیا رو قی می کنید فقط ارباب این مملکت شده اخوند و یاسدار و بقیه در حال فلاکت اند.تو هم انگار جوش موقعیت ناروا تو می زنی نکنه از دست بدی . (1396956) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۴۸:۰۵
چرا بجای خودتان از لفظ ما استفاده می کنید کدام مردم کدام ما من و اطرافیانم که هشتمون گرو نه نکنه شما جز مافیای سیاست هستید که بجای همه تصمیم می گیرید (1397050) (alef-13)
 
شوخ
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۴۶:۵۲
يک بنده خدايي شايعه کرد که در کوچه بغلي آش خيرات مي کنند. ديد همه به طرف آن کوچه هجوم مي برند. بعد از يک مدتي با خودش فکر کرد که نکنه واقعاً دارند آش مي دهند.؟ خودش هم شروع به دويدن کرد. ارتباط اين مثل را با مطلب مورد نظر حدس بزنيد. (1397916) (alef-13)
 
mohammd
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۴۲:۱۳
عزیز دل شما کدوم کوه رو میگی؟کدوم قله؟شاید قله کوه قاف باشه؟بله از همین جا هم معلومه؟ فکرکنم شما تو ایران زندگی نمیکنید ؟بیاید یک سر هم توی کوچه و بازار بزنید.نفت که عقبیم و با سرعت حلزون داره استخراج می شه،اقتصاد که مرده
، رانت و سیساست زدگی دینی فراوان و زیاده خواهی های شخصی که ناشی از بی برنامه گی و عدم کنترل سیسات های کلان یک کشور می تونه باشه بیداد می کنه برادر من بیدار شو،ببین (1398211) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۳:۰۳:۰۷
خداییش به چیزایی که نوشتی اعتقادداری؟؟؟؟؟!!!!!! (1398573) (alef-10)
 
A
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۲:۰۱:۱۸
شما بیدار شو آقا . خواب داری میبینی . (1398864) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۴۰:۲۵
به نظر میاید مهمترین اولویت حیاتی برای مردم و کشور در این انتخابات اینست که به هر وسیله‌ای که شده از پیروزی جریانهای شبیه احمدی‌نژاد که در آقای جلیلی یا ولایتی تبلور یافته ،جلوگیری شود. آقای عارف و روحانی حتی در صورت اجماع در بهترین شرائط به دور دوم خواهند رفت که با جو موجود حتی آن‌هم بسیار بعید است. اگر من جای اصلاح طلبان و هاشمی‌ بودم با قافلگیری از قالیباف حمایت میکردن چرا که در بین کاندیدهای اسولگری کنونی تنها ایشان است که به دلیل خصوصیات اخلاقی‌ و سالها حضور در جنگ شخصیت مستقلی دارد و اهل باج دادن نیست آن‌ هم به خصوص به عنوان رئیس جمهور وقتی‌ با انتظارت مردمی تنها بماند مطمئنا در لایه‌های بالای قدرت از افرادی مانند عارف و یا روحانی بیشتر برا حق و حقوق مردم پافشاری خواهد نمود. (1396137) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۳۴:۲۸
اتفاقا ایشون تنها کسی هستن که حاضر به هر باند بازی ای هستن برای قدرت، از نظر سیاسی هم هیچ دیدگاه شفافی ندارن
یادتون باشه اصلاح طلبا فقط به فکر اقتصاد نیستند و بخشی از مطالبات آنها سیاسی و فرهنگی است که اقای قالیباف نقطه ی تضاد خواسته آنها است
اگه قرار به حمایت از شخصی در مرحله دوم در صورت نبود اقایان عارف و روحانی باشه، احتمال حمایت جریان اصلاح طلب از اقای محسن رضایی خیلی بیشتر هست
ایشون شخصیت محکم تری دارن و ما بیشتر از تمام اصول گرایان به ایشون اعتماد داریم البته بعد از کاندیدا های خودمان (1396409) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۳:۲۵
معلوم شد امام صادقی ها همه چیزشان اسمانی است اعم از کاندیدها وکارشناس

ها ونرخ قیمتها وبرای همین است که شاخص تورم مرز های زمینی را در نوردیده و

سربه اسمانها ساییده واقعا جالبه!!! (1396453) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۵۶:۴۹
از روز اولی که جلیلی اسم نویسی کرد بسیاری از رسانه های خودی وغیرخود وحتی نخودی علیه ش فرافکنی وهزاران دروغ وتهمت زدند.چرا؟
مگر این بنده خدای جانباز چی داشت که همه رو به وحشت انداخت
اینکه گفته میشه دیکتاتوره آیادرسته!!!
اینکه گفته میشه احمدی نژاد دومه آیا درسته؟!!!
چرا دشمن احساس خطر کرده؟
چرا مفسدان اقتصادی وسیاسی دست وپاشون رو گم کردند؟ پرونده هاشون دست جلیلیه؟
اینکه ایشان روحیه سازش ناپذیری داره بده؟!
اینکه ایشان میگه اقتصاد رو بایستی شفاف کرد اون از طریق سازوکار ها بده؟
آیا ایشان از درد مردم گرانی وتورم ناآگاهه؟
آیا ایشون در جایگاه دبیر شورای امنیت ملی از مشاوران ممتاز ونخبه مشاوران اقتصادی وسیاسی وفرهنگی بهره مند نیست؟ (1397254) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۵۱:۰۷
من نمی دانم اشراف و مفسدان اقتصادی و دشمن و استکبار و جاسوسها و غیره احساس خطر کرده اند یانه ... فقط می دانم من بی نوای مفلوک که از تامین قوت یا یموت خودم عاجزم بسیار از آنها بیشتر احساس خطر کرده ام . اتفاقا بسیاری را شبیه خودم دیده ام که آنها هم احساس خطر می کنند و جز گروههای بالا نیستند و همه مثل من درمانده شده و به خاک سیاه نشسته اند . (1397460) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۳۸:۴۵
مشکل این نبود که ایشون چی داره. مشکل اینه که چی نداره. مدیریت کلان، کار اجرایی، سابقه ی یک بودجه بندی برای یک نهاد متوسط. ریاست جمهوریه، شوخی که نیست. آدم های عاقلی هستیم از یک سوراخ نباید چندبار گزیده بشیم. کسی به لحاظ اخلاقی و رفتاری که کاری به جلیلی نداره. این چه توهمیه که خودتونو باهاش گول میزنید که فکر می کنید چون تا جلیلی کاندیدا شد یک عده انتقاد کردن پس لابد طرف خیلی کار درسته؟ مگه شما کی هستید که فکر می کنید اگه یک عده ای از شخصی که شما دوستش دارید ناراضی بودن لابد اون آدم کارش درسته و بی عیبه؟ (1397647) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۴۰:۳۳
بهتر است کانديداهاي رياست جمهوري در گفتار و رفتار خود صداقت داشته باشند و قول و وعده تو خالي به ملت ندهند ضمن اينکه به مذاکره با آمريکا تکيه نکنند. ملت ما هيچ احتياجي به مذاکره با آمريکا ندارد. ملت طالب رابطه با آمريکا نيست بنابراين برخي از کانديداها سعي نکنند از طريق طرح شعار رابطه به دنبال کسب راي باشند. (1396138) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۲۳:۰۵
روزی که آمریکا در اوج قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود کشور ایران علیه آن می جنگید اما امروز که منزوی شده است سازش با آمریکا هیچ معنایی ندارد. همه باید تلاش کنند که حماسه اقتصادی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است محقق شود، چراکه ما توان اقتصادی داریم و نباید وابسته به دیگران باشیم و مهمترین راه موفقیت ما، اقتصاد مقاومتی است (1396922) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۳۴:۱۵
لابد ملت ما نیازدارد که با چین لامذهب و بی خدا که به جای دارو سم به خورد بیماران درمانده ما می دهد و روس نامرد که دستش تا مرفق به خون مردم این سرزمین آغشته است ( در جنگهای اول و دوم ایران و روس و جنگهای اول و دوم جهانی ) رابطه داشته باشد . امثال تو که دشمنی با آمریکا دارند نمی دانم وقتی بحث روس و چین و خیانت های آنها می شود چرا حرفی از دهانشان خارج نمی شود . (1396981) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۵۶:۰۲
دوستان چشمتان را باز كنيد و بينديشيد آيا بدون رابطه داشتن با كشورهاي ديگر امكان حل مشكلات اقتصادي وجود دارد؟آيا وقتي نفت بفروشيم و نتوانيم ارز آن را بخاطر تحريم هاي بانكي وارد كشور كنيم آيا امكان سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي وجود دارد؟ بنابر اين تنها راه حل برون رفت از اين موقعيت تعامل و گفتگو با كشورهاي همسايه و اروپايي و حتي آمريكاست اگركسي اولويتش اين نباشد هر چه ميگويد دروغ است پس ببينيد در سايقه و رويكرد چه كسي چنين امكاني وجود دارد........... (1397252) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۴۰:۴۳
همين چند روز پيش بود که رهبر معظم انقلاب به نامزدها توصيه فرمودند واقعيات را به مردم بازگو کنيد تا مردم به شما اعتماد کنند. متاسفانه در موقعيتي که صدا و سيما برايشان فراهم نموده خاصه در مناظره ها نه تنها به اقدامات خوبي که دولت کنوني کرده اشاره اي نشد بلکه جهت آنها مخدوش شد و به سياه نمايي پرداختند. اين کار شرط انصاف نبود. يک نمونه آن مسکن مهر است که هر يک به نوعي آن را ضايع کردند. (1396139) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۲۵:۰۸
برخي کانديداها با تهمت و دروغ دوره وادادگي را دوره طلايي و درخشان مي دانند و به آن مباهات مي کنند و از سوي ديگر دم از عدالت مي زنند و به راحتي به دروغ و تهمت هم متوسل مي شوند و سياه نمايي مي کنند اي کاش هنرمندان و متوليان امور، نمايشگاهي از عملکرد اينها را داير مي کردند تا مردم به خوبي به قضاوت بنشينند. (1396932) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۴۰:۵۵
از الف بخاطر شفاف سازي فضاي انتخابات تشکر مي کنم. از کانديداهاي دوره يازدهم رياست جمهوري هم مي خواهم به جاي تکيه بر تخريب دولت و سياه نمايي به ارائه برنامه خود همت نمايند. (1396142) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۳۶:۲۸
میخوای شما یه کم از سفید نمایی دولتتون بگو ما هم بدونیم.

رو که نیست سنگ پای قزوینه (1396734) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۵۱:۰۸
سايت شما اصلا سايت علمي و مبتني بر اطلاعات دقيق نيست .... چون فقط كانديداها رو تخريب ميكنيد به خصوص جليلي .... شما ها كه بعيد ميدونم تو موضوع انتخابات معتقد به تقوا باشيد ... ولي براي خودتون ميگم براي وجهه توكلي تون ميگم : يه مقدار علمي تر و مستند تر صحبت كنيد تا قشر فرهيخته هم حرفتون رو باور كنند ....
براي توكلي متاسفم به اينجا رسيده .... (1397233) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۵۲:۴۷
هرچی میخوای الف جان زور بزن این حناها دیگه رنگی برای ما نداره.............. (1397238) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۵۸:۲۷
الف داره ازت بدم میاد
قبلنا صبحونه های انتخاباتی تون بیطرفانه تر بود
آدم اینو میخونه احساس میکنه یه عضو ستاد قالیباف یا ولایتی نوشته (1397261) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۴۱:۲۶
اجراي هدفمندي يارانه هرچند به صورت ناقص و مسکن مهر از نقاط مثبت دولت آقاي احمدي نژاد است و درست نيست کانديداهاي رياست جمهوري براي اينکه آراء کسب کنند فقط با تکيه بر روي نقاط ضعف مثل بيکاري و تورم انگشت اتهام را به سوي اين و آن نشانه روند. (1396145) (alef-10)
 
ماهور
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۰۶:۵۰
همین اجرای "ناقص" و متناقض با مصوبات مجلس و کارهای کارشناسی بود که باعث این تورم شد. بعضی وقت ها اجرای غلط یه قانون خوب از اجرا نکردنش بهتره (1396574) (alef-13)
 
محمد - بجنورد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۴۲:۰۵
با سلام
بیش از هر چیز نیاز به یک تفکر برتر داریم.
با توجه به سوابق علمی و اجرایی جناب آقای عارف، به نظر من ایشان بیشترین شایستگی رو برای "خدمت همراه با عقلانیت" به 75 میلیون ایرانی دارند. (1396147) (alef-1)
 
ارش
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۹:۱۵
ايشان در دانشگاه صنعتي اصفهان از اساتيد بنده بودند شناخت خوبي از ا او دارم.

به نظر من او در حد و اندازه هاي يك رئيس جمهور نيست و دل و جرات كافي براي اين كار را ندارد.كار او تدريس در رشته تخصصي اش برق است. (1396481) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۵۲:۰۸
استاد شما قالیبافه نه عارف!!!!!! (1397928) (alef-13)
 
مهندسی برق شریف
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۴۶:۱۲
کمی بیاندیشیم.

قالیباف به عنوان پنجمین شهردار دنیا شناخته شد. در عین حال خود قالیباف در تبلیغاتش چندان روی این موضوع مانور نمی دهد.

اما محمد رضا عارف به استناد اینکه رتبه دوم کنکور شده , معدل دانشگاهش فلان بوده و احتمالا اینکه دوران دبستان خانم معلمش بهش "آفرین صد آفرین" زیاد می گفته !!! داره مخ ملت رو می زند.

این نوع تبلیغات عارف رو دقیقا بایستی "پوپولیستی مدرن" نام نهاد به این معنی که نه تنها عوام بلکه خواص تحصیل کرده را هم فریب می دهد.

علاوه بر این عارف به گونه ای وانمود می کند که هر که نداند فکر می کنه یه "چهره علمی منحصر به فرد" است. در حالی که هرگز اینطور نیست. ما سیاستمدارن زیادی داریم که مدرک معتبر علمی دارند. دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه فعلی و دکتر عباسپور نماینده چند دور مجلس هر دو استاد دانشگاه شریف هستند و هر دو مدرک دکترا از ام آی تی دارند که از استانفورد عارف هم معتبر تر است. در بین کاندیدا های موجود ولایتی هم رزومه علمی خوبی دارد و هم زمان در چندین رشته دانشگاهی تدریس می کند. اخیرا هم به عنوان استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی شناخته شد. ولی هرگز مثل عارف روی این رزومه علمی اش مانور نمی دهد.

این در حالی است که در تاریخ معاصر ایران بسیار نادر بوده است که ما یه "مدیر" داشته باشیم که در سطح بین المللی درخشیده باشد و قالیباف دقیقا این طور بوده است.

در یک کشور توسعه یافته ای مثل آمریکا , برای اداره کشور مردم قطعا و بدون تردید یک "مدیر توانا" رو به کسی که سوابق تحصیلی خوبی داره ترجیح می دهند. به دو دلیل 1) اولا شعور سیاسی مردم بالاست و ارزش یه مدیر توانا رو برای جامعه می دونند 2) بیش از 70 مردم خودشون مدرک دانشگاهی دارند و مثل ماها ندید پدید نیستند که به خاطر سوابق تحصیلی برای کسی غش کنند و کف بر بشوند.


ما ایرانی ها اونقدر رشد کرده ایم که بفهمیم علم و تکنولوژی چیزه خوبی است ولی حالا حالا ها مونده تا روزی برسد ارزش یه " مدیرقوی" رو بدونیم.

اگر واقعا در مقابل قالیباف مردم عارف رو ترجیح بدهند, اونوقت فقط یک چیز برای گفتن می ماند:


"وقتی نمیدانیم پیشرفت از چه راهی حاصل می شود, مستحقیم که عقب بمانیم" (1396771) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۴۶:۵۸
آقای مهندس برق شریف !!!!!!!!!!!! شما بجای این تزهای صدتایک غاز بهتره بری ببینی زمان عارف وضع اقتصاد خوب بود یا همفکرهای اصولگرای آقای قالیباف. (1397917) (alef-13)
 
سعید
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۳۸:۵۶
ببین رقابت الان بین دو کاندید است
برخی ها هم به اسم آزادی میخواهند رای جمع کنند
وقتی ایشون فرق معدن با توریست رو نفهمند دیگر وا ویلا
آقای روحانی با پرونده هسته ای بر باد فنا رفته
اینکه میگم بین دو کاندید رقابت است
1 - قالیباف
2 - جلیلی

بقیه کشک (1397195) (alef-13)
 
سعید
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۰۷:۰۴
بد نیست آدم از روی منطق حرف بزنه. آقای جلیلی که اون معدن رو جز سرمایه‌های ایران عنوان کردن!!!!! معدنی که وسط آمریکاست! قالیباف هم به هدر دادن منابع و محیط زیست اشاره کردن! معدنی که تا آخرشو لیسیدن و الآن ازش به عنوان یه مکان توریستی استفاده میشه! هر 8 نامزد در مورد اون معدن چرت گفتن!
به علاوه پروفسور که مدرکشو با نمره 4 از 4 از دانشگاه استنفورد گرفته کشکه اون وقت آقای جلیلی که مدرش از یه دانشگاه (!) ... گرفته و حتی یه سابقه مدیریتی شایان ذکر تو کارنامشون نیست مناسب ریاست جمهوری؟
جلیلی چه دست آوردی تو مذاکرات هسته‌ای داشته که این قدر بهش مینازین؟ جز تعیین محل بعدی مذاکرات چی کار کردن؟

@الف: من تو این چند روز 15 نظر گذاشتم ولی فقط یکیشون تایید شدن. از شما انتظار بیشتری میره! (1397293) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۲:۱۳:۵۵
مينازين غلط است مي نازيد درست است. تاييد شدن(در جمله) غلط است تاييد شدند درست است. (1398456) (alef-10)
 
محمد - بجنورد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۴۴:۴۴
آرامش حق مسلم ماست
با توجه به سوابق علمی و اجرایی جناب آقای عارف و تجربه ی موفق دولت اصلاحات در مدیریت اقتصادی(دوستان می توانند با آمار های واقعی این ادعا رو نقد کنند) به نظر من ایشان بیشترین شایستگی رو برای
"خدمت همراه با عقلانیت" به 75 میلیون ایرانی دارند. (1396156) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۱۴:۲۷
اگه دولت اصلاحات اینقدر خوب بوده چرا مردم سال 84 رای به ادامه ی اون ندادن؟
لطفا کمی فکر کنید (1396611) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۰۶:۴۵
شعار های عوام فریبانه احمدی نژاد و همین تبلیغاتی که الان هست
وگرنه اصلاحات هم 4 تا کاندید داشت که اگه اینا هماهنگ میشدن در همان مرحله اول برنده بودند! (1397781) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۲۳:۳۴
شما هم به این موضوع فکر کنید!
شاید به یه جاهایی رسیدی (1397843) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۱:۴۵:۵۲
منم موافقم
شما هم فکر کن
اگه فکر کنی ..... (1398850) (alef-10)
 
محسن
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۴۰:۰۹
باسلام
دقیقاً همینطوره
"آرامش، حق مسلم ماست"
سال های 76 تا 84 دوران بسیار خوبی بود. دولت اصلاحات جامعه رو با تورم 18 درصد تحویل گرفت و با 10 درصد تحویل داد
بعلاوه ذخیره ی ارزی چند میلیون دلاری و ....
به امید فردایی بهتر با ریاست جمهوری دکتر عارف (1396748) (alef-13)
 
افشین
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۴۹:۲۷
مگه شما امار دادین که در جواب با امار نقد کنیم به این میگن مدل از خود ممنون غیر منطقی (1397057) (alef-13)
 
عماد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۴۵:۴۲
به این می گن مطلب جون دار
با این تبارشناسی است که کلی گویی های نامزدها - که بعضا خودشان هم ازش سر در نمی آورند- معنا دار می شود
و می شود فهمید در پس شعارهای کلی و وعده های قشنگ در چهار سال آینده اقتصاد به کدام سمت می رود (1396164) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۴۶:۲۱
یکی از نامزدها می گوید کلید قفل مشکلات را دارند.

به ایشان بفرمایید که امروزه قفلها از نوع رمزدار هستند و نیازی به کلید برای باز کردن آنها نیست! (1396167) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۴۸:۰۰
تنها راه نجات اقتصاد ایران اقتصاد اسلامی است.
اقتصاد لیبرال و بازار آزاد که حامی سرمایه گرایی هستش و ربا یک پای ثابتش هست هیچ کمکی به اقتصاد ما نمیکنه. (1396178) (alef-10)
 
a
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۲۳:۰۸
نیست که الان ربا تو ایران نیست. (1396658) (alef-13)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۳۷:۵۹
اقتصاد اسلامی یعنی همین بهره سی درصد به بالا که می بینید . در تعجبم که هیچ بانکدار جهودی در جهان جرات گرفتن چنین سودهایی را ندارد و حداکثر به شش درصد سود اکتفا می کند (1397000) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۱۵:۴۹
نرخ بهره بالا ناشی از تورم و سیاست مالیات تورمی (دست در جیب فقرا) در ایران است که توسط دولتهای بریز و بپاش معمولا ادامه داشته و خواهد داشت.
اقتصاد اسلامی یعنی عدالت نه ایجاد تورم عمدی در جامعه
اقتصاد اسلامی یعنی حذف ربا نه رنگ آمیزی بانکداری غربی با عقود اسلامی (1397321) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۳۴:۱۲
والا بانکداری غربی شدیدا با افزایش سود بانکی مخالف هستن
بانکداری غربی با وام های سود دار مخالف هستن
بانکداری غربی با خوابیدن پول و بی استفاده شدن سرمایه مخالف است ( که یکی از دلایل وجود خمس در اسلام همین است)
اینی که من می بینم، بانکداری آنها اسلامی تر از مملکت ما است که 24 درصد سود می گیرند! (1398191) (alef-13)
 
;hvfv
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۵۲:۵۸
حلفه نیاوران؟!!! اسم نیاوران رو روش گذاشتین که یعنی چی چه ربطی داره؟
جناب الف به خواسته هاتون نخواهید رسید .واقعا که سیاست پدرومادر نداره. (1396205) (alef-1)
 
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۲۸:۴۹
آخر چرا بدون تحقيق قضاوت مي كنيد؟! كافيست سئوال كنيد تا پاسخ تان را بگيريد. حلقه نياوران:علت اين نامگذاري برميگردد به محل موسسه پژوهش در برنامه ريزي و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه سابق كه در خيابان نياوران‌(شهيد باهنر فعلي) و در طرف روبروي كاخ موزه نياوران(كاخ نياوران سابق) قرار داشت.لطفا همه چيز را با هم و در هم نياميزيد!!! (1396692) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۴۹:۴۰
مرکز آموزشی این حلقه در خیابان نیاوران قرار داره برادر (1396779) (alef-13)
 
mohamad
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۵۳:۲۳
خدا عاقبتمان را بخیر کند.
جالب اینجاست که اکثرا دنباله رو یک روشند ولی در عمل باید دید چه اتفاقی میافتد (1396208) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۵۴:۲۰
بنظرم در مورد روحانی اشتباه می کنید! "طیف اقتصادی" -نه الزاما نوبخت- نزدیک به روحانی پس از بحران 2009 به سمت نئوکینزی ها گرایش پیدا کرده است (اگر درست بخاطرم مانده باشد چند وقت پیش خود روحانی به اقتصاد نئولیبرالی معاصر تاخت و آنرا الگویی نامناسب برای ایران نامید)

البته کلا همه این ها قصه است. با تحلیل عبدی در شرق دیروز موافق ترم. البته باید یک گام به جلوتر هم نهاد. اقتصاد ایران دچار چسبیدگی به سیاست است. تا نهاد سیاست در ایران درست نشود هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. (1396216) (alef-1)
 
دکتر مجیدی استاد تمام دانشگاه تهران
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۵۵:۱۶
ما مردم ایران هرکس را که اقتصاد مقاومتی ولایت را سرلوحه قرار دهد در نظریات اقتصادی قبول داریم

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملايكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون

استقامت در برابر زورگویان و مستکبران عالم، عامل پیروزی حقیقی است. هر امتی بیشتر استقامت کرد بیشتر به پیروزی نزدیک شده است و هر چه به خاطر دنیاطلبی عقب نشست از پیروزی دور شده است.
فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿۳۵﴾
آره انرژی هسته ای در برهه کنونی همه چیز ماست دشمن مسئله اش انرژی هسته ای ما نیست دشمن می خواهد دین ما،عزت ما،...همه چیز ما را بگیرد ،شما می گویید مثل زمان طاغوت مرغ وگوشت از اسرائیل وکشورهای اروپایی وآمریکا وما رفاه داشته باشیم ولی با کاپیتالاسیون آمریکائی ها ناموس خود را دراختیار دشمن قرار بدهیم
چشمانت را باز کن کشورهای اطراف ما که اغلب سازش کارند به کجا رسیدند؟
یک نویسنده مصری هفته پیش مقاله ای نوشت که علت مقاومت ما در برابر استکبار را نشان می داد او گفته بود ایران 35سال است که با آمریکا در حال مقابله است وما(مصر) براساس پیمان کمپ دیوید سالانه 2میلیارد دلار بلا عوض دریافت کرد حالا وضعیت ما (مصر)کجاست؟


هرجا که ملت ما در رفاه زدگی فرو رفت ودغدغه اش قوت لایموت بود ونسبت به اجنبی سر خم کرد ما زمین خوردیم وعقب ماندیم
بخوان تاریخ کشورهای توسعه یافته را چین ،ژاپن،...
آنها نه نفت داشتند نه ثروت ملی فراوان
فقط اراده محکم وصبر در مقابل ناملایمات
سنت خداست که هرکه مقاومت کند به پیروزی می رسد ولو جامعه کافر چین
ما که به برکت اسلام با همین کمترین اراده توانستیم به رتبه خوبی از پیشرفت در دنیا برسیم
وحالا هم با توکل به خدا واعتماد به سخن ولایت می دانیم که راه رسیدن به پیشرفت از میان سختی ها می گذرد با تکیه به اقتصاد مقاومتی اسلامی وایرانی به کوری چشم دشمنان انقلاب ابرقدرت خواهیم شد
مردم ما این را درک کرده اند ودر هر صحنه انقلاب این را نشان داده ومی دهند وخواهید دید که در این انتخابات هم اثبات خواهند کرد (1396220) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۲:۱۱
شما هم یه مطلب نوشتی در همه خبر ها کپی میکنی، قبلا هم به شما پاسخ دادم اما الف تایید نکرد ، این دفعه هم فکر نکنم!
اما شما بهتره تاریخ چین و ژاپن را بخوانید و بعد حرف بزنید!
تحمل سختی ها زمانی ارزش دارد که به سمت هدف حرکت کنیم، اگر حتی کمی اطلاعات اقتصادی و تاریخی داشته باشید می دانید که اقتصاد ژاپن و چین هر دو با صادرات آغاز شد و صادرات بدون رابطه خوب با دیگر کشور ها امکان ندارد
مصر به خاطر بی عرضگی و خودخواهی حاکمانش و البته بی عرضگی مردمش پیشرفت نکرد
اگرنه ژاپن که در اشغال آمریکا بود! و بعد از استقلال هم رابطه خوبی با آمریکا داشت
چین هم از زمانی پیشرفت کرد که فهمید انزوا، چین را مانند شوروی فروپاشیده خواهد کرد
پس لطفا هر چه فکر می کنید درست است را به عنوان تاریخ به خورد مردم ندهید (1396445) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۱:۵۶
شما واقعا دکتری یا از سر سیری یه چیزی نوشتی؟!
آقای دکتر این نوشته های شما رو و حتی اون آیه شریفه قرآن کریم رو من نمیتونم به بچه 4 ساله ام بفهمونم.
در شرایط تحریم همه باید مثل هم باشن. مسئولین شرایط تحریم رو باید بیشتر به خودشون ببینن. درد تحریم و مقاومت رو بیشتر باید تحمل کنند.
کدومیک از مسئولین مشکلی در خوراک و پوشاک و مسکن و بهداشت و درمان و تحصیل و کیفیت زندگی داره؟
خود شما آقای دکتر استاد تمام، با حقوق استاد تمامی دانشگاه تهران و زندگی مناسبی که در قبال این حقوق میشه متصور بود، چطور میتونی درد آدمی مثل من که یه ماهه دنبال یه خونه 50 - 60 متری اجاره ای میگرده رو حس کنی که دم از مقاومت میزنی؟ در گرسنگی و نداری رو چشیدی که تئوری میدی؟

مقاومت وقتی معنی میده که مسئولین مملکت پیشاپیش ملت و پیشقراولانش باشن. نه اینکه کمترین درد و رنجی از کمبودها و نداریها نداشته باشن.
کدوم مسئولی در صورت بیماری، کمترین دغدغه رو از گرانی دارو و بی پولی داره؟
کدوم مسئولی تو این مملکت دغدغه آخر سال و تمدید اجاره و دنبال خونه گشتن رو داره؟
کدوم مسئولی نگران قیمت بالای اقلام اساسی و نرسیدن پولش برای خرید رو داره؟
تحریم فقط روی شونه های امثال کارمندان و کارگران و کشاورزان سنگینی میکنه. و اگه شما هم از این طبقه بودی، اینجوری از سر سیری گفتمان مقاومت سر نمیدادی.
انرژی هسته ای بخشی از حقوق هر ملتی هست. اونم وقتی بتونه خودش حرفی برای گفتن داشته باشه، نه با استقراض تکنولوژیهای درجه چندم و کم بازده و از رده خارج روسی و پاکستانی و ...
حقوق مسلم ما خیلی چیزای دیگه هم هست که امثال جنابعالی دانسته چشم بر روی اون می بندید. ولی همسر و بچه 4 ساله من بی توجه به تئوری پردازیهای شما، اون حقوق رو هر روز و هر شب و هر ساعت از من مطالبه می کنن.
من نه آرمانگرا هستم نه علاقه ای به این گفتمان بازی ها دارم.
فقط دلم میخواد ببینم کی میتونه عرق شرم امثال منو در مقابل دیده های نگران همسر و فرزندم پاک کنه و کورسوی امیدی به دلهای افسرده ما بتابونه.
عزت زیاد. (1396498) (alef-13)
 
کاوه
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۱۵:۵۶
احسن, بارک ا.... خدا به حال همه فرجی کنه و مشکلات مردمو خودش با دستان تواناش حل کنه. من با همه حرف های شما موافقم. پاینده باشی (1397549) (alef-13)
 
ليسانس بيكار
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۹:۲۱
به حول و قوه الهي معلوم شد شما چطوري استاد تمام شدي تو دانشگاه تهران.
آقاي استاد از شكم سيري حرفهاي قشنگ ميزني. استاد عزيز من يك جوان ليسانس و بيكار تو اين مملكت هستم انرژي هسته اي ميخوام چيكار؟ من كار ميخواهم من مسكن ميخواهم من آرامش ميخواهم اول از همه حقوق عادي يك شهروند را ميخواهم كه نيست. (1396542) (alef-13)
 
مير شمس
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۰۲:۴۵
برادر عزيز ؛‌ دكتر بزرگوار
ما كي گفتيم "مثل زمان طاغوت مرغ وگوشت از اسرائیل وکشورهای اروپایی وآمریکا وما رفاه داشته باشیم ". ما مي گوييم با تدبير و عقلانيت و استفاده از تجربيات سي سال مقاومت مساله پيش برود. مگر در هشت سال جنگ با تدبير مملكت پيش نرفت؟ مگر شانزده سال پس از جنگ با تدبير پيش نرفت؟ چرا بايد با بي تدبيري تمام تلاشها را نابود كرد؟ چرا بايد با حذف متفكران فهيم اسلامي كار را به اينجا كشاند كه اقتصاد و تورم همه را زمينگير كند؟ بحث ما بر سز عقل و تدبير است.وگرنه همه با دخالت بيگانگان و واگذاري يك وجب از خاك و ناموس مخالفند. (1396558) (alef-13)
 
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۴۶:۰۲
جناب ميرشمس اجازه بدهيد در حد بضاعتم فعلا خدمتتون تقديم كنم: "درود و دست مريزاد"خدمت جناب استاد محترم هم عرض ميكنم محبت فرماييد و پاسخ هاي رسيده به مطلبتان را مطالعه نماييد و اگر امكان اصلاح و واقع بيني براي جنابعالي ميسر شد بياييد و صادقانه با بنده و بخصوص ديگراني كه دلسوزانه جواب شما را دادند يكبار ديگر صحبت كنيد.آخر خدا را خوش نمي آيد در يك موضوع واحد و نسبتا سرنوشت ساز براي يك ملتي بزرگ بسان ملت ايران اين همه حتي به اندازه 180 درجه اختلاف آرا وجود داشته باشد.شايد يك حد وسطي هم پيدا شود. (1397683) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۳۵:۰۸
آقای محترم با اساتید دانشگاه تهران را بدنام نکنید شما با این استدلالات سطحی بعید می دونم دیپلم هم داشته باشید (1396723) (alef-13)
 
آزاده
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۴۵:۱۹
ببخشید میشه لطفاً بفرمایید استاد تمام کدوم دانشکده و گروه تشریف دارید..؟ (1396767) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۱۷:۴۹
با عرض ارادت
دکتر شما فقط میتونید نظر خودتون رو بفرمایید
من که جز مردم ایران هستم شما رو به نمایندگی از خودم قبول ندارم (1396890) (alef-13)
 
ooooo
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۲۹:۳۴
یک استاد تمام وقت خواندن این اراجیف را ندارد/شما پولهای بلاعوض را می شمردید؟آقای مثلا استاد تمام.............. (1396953) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۴۲:۵۲
خود شیرینی هم حدی دارد اینا فقط برای پر کردت کارنامه فرهنگی بود استاد عزیز؟ ولی از خدا بترسید (1397028) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۵۸:۱۶
آقاى دکتر مجیدی استاد تمام دانشگاه تهران!!!!!
من نه سياستمدار، نه اقتصاد دان و نه استاد دانشگاه هستم، ولى دوران نوجوانى، جوانى و بخش اعظم تحصيلاتم را در زمان قبل از انقلاب در مراكز آموزش عالى داخل و خارج از كشور گذرانده ام، و بنا به نياز شغلى به بيشتر كشورهاى دنيا در 5 قاره سفر هاى تقريبأ طولانى داشته ام با اين حال چون خود را صاحب نظر در حوزه مباحث شما نميدانم، به خود أجازه نميدهم گفتار حكيمانه شما را نقد كنم، و فقط به اين گفته شما كه از أن اينگونه استنباط ميشود كه قبل از پيروزى انقلاب ملت ما ناموس خود را در اختيار آمريكا يا به قول شما دشمن قرار ميداده اند شديدأ اعتراض دارم، تا انجائى كه من ميدانم مردان ديروز دور و بر ما از مردان امروز بسيار با غيرت تر بودند، و به همان نسبت نيز زنان ديروز بسيار پاك دامن بودند، اگر در أطراف شما كسى بوده كه ناموس خود را در اختيار به قول شما دشمن قرار ميداده بايد مشكل را در أطراف خود ريشه يأبى كنيد و بى جهت جمع نبنديد و مشكلات خودتان را مشكل عموم ملت غيور ايران زمين ندانيد. (1397078) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۲۸:۴۹
جناب دکتر! شما همه ملت ایران نیستید اول یاد بگیرید از طرف خودتون صحبت کنید نه از طرف همه مردم ایران راستی احتمالا شما مدرک دکتری خودتونو از دانشگاه امام صادق نگرفتید؟ (1397173) (alef-13)
 
سید
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۳۶:۴۹
خیلی ازسخنانتان درست است،اماچه کسی کاری کردکه هم وغم مردم صرفا "تهیه قوت لایموت باشد" ونه خودآن،دقت فرمائید؛تهیه قوت لایموت! استادگرامی آیاشماهمانندبنه دربازارمجبوربه دروغگوئی دروزروشن به فرزندخودشده اید،که ای فرزندم! این برات بده،بیمارت میکنه! آن یکی تاریخش گذشته نفله میشی اگرکه برات بخرم! این یکی روواسه دکورگذاشتن! اون یکیوقبلافروختن و...!؟ بینی وبین الله مجبورشده اید؟ ازخوداین سؤالات رابکنیدوبه خودنیزپاسخگوباشیدنه به من! چراکه من وامثال من همچون شمانیستیم که حقوق استادی بگیریم و أقلا برای یک بسته پفک به فرزنددروغ نگوئیم همان پفکی که تاچندروزقبل که پول داشتیم به فرزندخودبخاطراینکه کمی ارزانتراست میگفتیم این مقوی ترازچیپس است! و بهتراست،پاکتش هم پرتراست!
شایدبفرمائیدمن درس خواندم وزحمت کشیدم! درست است اماچنددرصدفقرایی که درکشورند،دلیل فقرشان بیسوادی یاکم سوادیست؟ آماری هست که نشان بدهداینان ازتحصیلکرده هافقیرترند!؟ خیر،پس ایراد درجایی دگراست،سیاستهای من درآوردی وخلق الساعه این بلاراسرطبقه متوسط کشور(متوسط تاسال84!!) آورد،بطوریکه اکثریت این طبقه به طبقه زیرین پیوندخوردندوبقول عامیانه اش وضع به گونه ایست که دارا و ندار هردو نالانند! اگرمقصررئیس بیکفایت دولت نباشد شایدنالیدن دارا و ندار در آن واحد بدلیل خویشاوندی آنهاست! (1397409) (alef-13)
 
کاوه
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۴۷:۴۴
اقای استاد تمام دانشگاه تهران و یا هر کس دیگری که از این اسم استفاده می کنید سلام می کنم به شما.
شما چرا هی خودتان را "ما" خطاب می کنید؟ شما چرا اینقدر عصبانی و آتشی مزاج هستید؟ شما همه مردم نیستید.
فرموده اید "ما که به برکت اسلام با همین کمترین اراده توانستیم به رتبه خوبی از پیشرفت در دنیا برسیم" اولا توضیح دهید چرا بیشترین اراده را نکردید؟ بعد از آن به کدام پیشرفت ها رسیدیم؟ پیشرفت هسته ای را می گویید؟ پس چرا ما که اینقدر نابغه ایم, در سایر زمینه ها مثل اقتصاد و فرهنگ, صنعت, کشاورزی و ... به این روز افتادیم و ذره ای از این نبوغ را مصرف نکردیم تا مشکلات معیشت مردم را حل کنیم؟!!! من این نکته را چند بار گفته ام و باز هم تکرار می کنم. اتحاد جماهیر شوروی را به یاد دارید یا سن تان نمیرسد؟ آنها در انرژی هسته ای و بمب اتم و صنعت و کشاورزی و ورزش و کلیه زیر ساخت ها ....پیشرفته نبودند؟ دیدید چه بر سرشان آمد؟ بدتر از آن, این کره شمالی چرغوز گرسنه را نمی بینید که بمب اتم درست کرده و موشک دوربرد ساخته؟ این ها در نظر شما مصداق پیشرفت است؟ ملت فقیری که بمب اتمی دارد اما فقیر ترین کشور جهان است. این ها الگو های شما هستند؟
ژاپن را مثال زدید, اتفاقا چه مثال خوبی. ژاپن کی با تمام دنیا قهر کرد؟ آن همبستگی, همیت و ارده ملی را هم دولت هایشان ایجاد کردند. ایا ژاپن همان ژاپنی نیست که با کپی کردن محصولات اروپایی و تلاش در بهتر کردن این کپی ها, خود را به این توفیق اقتصادی رساند که امروز چهارمین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا باشد؟ چین کی چین شد؟ زمان تنگ شیائو.پینگ را به یاد دارید؟ مسابقات پینگ پنگ آمریکا و چین را به یاد داردید؟ چین مائو, جز یک ملت عقب مانده و فقیر بود؟ چین از روزی چین شد که تفکرات آنچنانی مائو ئیستی را جمع کردند و درهای مملکت را باز کردند و با دنیای آزاد وارد تعامل شدند. شما یک لغت می پرانید و به حساب خودتان مصداق رو می کنید؟
آخر نا سلامتی شما استاد تمام هستید به فرمایش خودتان. این چه لحنی است که شما استفاده می کنید.
من چشمم را باز کردم به خواسته شما.
شما چه کار به همسایه هایمان دارید؟ تازه, مثلا امارات و کویت و ترکیه هم همسایگان ما هستند. مگر آنها به کجا نرسیده اند که ما رسیده ایم؟ صنعتگر, ورشکسته----- کشاورز, گشنه----- کارگز, بیکار---- اقتصاد, راکد. یک روز سیب زمینی نیست, روز دیگر گوجه فرنگی و فردایش پاز تا بخواهید هم اوضاع هر دم بیل.

این ها همه یعنی کار, دست کننده نیست, دست نا بخرد استدست بلد نیست, از اسلام چرا سور می زنید.؟ یعنی شما می گویید این که هر روز یک چیزی نیست, اسلامی است و ما باید مقاومت کنیم؟ اگر درک شما از اسلام و اقتصاد مقاومتی در این حد است که وامصیبتا!!!!. این که نشد که هر کسی خودش را مصداق اسلامیت بداند!!!!
شما واقعا از کدام وضعیت موجود راضی هستید؟ آیا به آینده فرزند دلبندتان فکر کرده اید؟ ایا آینده روشنی برای او می بینید؟ آیا نگرانش نیستید؟ شما دختر ندارید؟ ایا نمی خواهید برای دختر تان ان شا ا...جهیزیه تهیه کنید؟ چرا نمی گذارید صدای ملت به گوش اولیای امر برسد؟ تا فکر چاره ای بکنند؟ شما اگر از این وضعیت راضی هستید, حق ندارید صدای ناراضیان را خفه کنید. شما راضی هستید, الهی آمین. لابد انتظارتان در همین حد برآورده شده اما من ( مثل شما نمی گویم "من") از وضعیت موجود, راضی نیستم. حالا شما چرا عصبانی می شوی برادر؟
در آخر کلام ایا این کنیه استاد تمامی تان را از این جهت آوردید که کلامتان برا تر و پر نفوذ تر شود؟ به نظرم نتیجه عکس داشت این سمت بالای آکادمیک شما. (1397445) (alef-13)
 
فوق لیسانس دانشگاه تهران
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۵۷:۳۲
از وقتی سیاست وزارت علوم بر اخرج اساتید خوب دانشگاهها و دادن ارتقا به اساتید با گرایشهای "خاص" شد، دانشگاههای کشور نابود شد. آقای استاد تمام! (1397488) (alef-13)
 
امیر
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۵۶:۲۸
تلفیق عمل گراهای موتلفه (در پست وزارت اقتصاد و بازرگانی و زیرساخت)در کنار تئوریسین های اطراف مرحوم نوربخش(مشاورین اقتصادی و بانک مرکزی) ترکیب جالبی به نظر میان واسه این روزها (1396225) (alef-10)
 
طرفدارپیرمرد جماعت
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۵۷:۳۸
ای ول سیدممد خودمون!!
همه کاندیداها را ضربه فنی می کنه (1396230) (alef-1)
 
صیغه ایشان
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۰:۱۸
مثل اینکه چیز پیرمرد خوبه،ابتکارات اقتصادی شان بسیار عالی بوده (1396434) (alef-13)
 
دکتر چمنی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۱:۵۸:۵۷
باز هم جلیلی که نماینده اقتصاد اسلامی می فرسته!
بقیه که همون تفکر اشتباه قبلی رو می خوان تو مملکت پیاده کنن (1396238) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۰:۴۶
موافقم
جلیلی درست فکر می کنه (1396436) (alef-13)
 
امیر
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۰۱:۵۸
دوست عزیز من طرفدار سرسخت اقتصاد اسلامی هستم اما اقایون نه میتونند قسمتهایی مثل ربا رو از اقتصاد ما حذف کنند و با عناد بی موردشون قسمتهایی از اقتصاد تحت تاکید لیبرالها که با مواضع اسلام مشکل نداره رو نابود میکنند. (1397756) (alef-13)
 
ظرافت
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۰۷:۵۴
اقتصاد اصل مهم و اساسي است!
ما بايد از تمام ظرفيتها در جهت اقتصاد استفاده كنيم!! (1396578) (alef-13)
 
مسعود
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۵۵:۳۸
اصلا دقت كرديد اين جبهه پايداري و حاميان فعلي جليلي . كمترين انتقادها رو به دولت احمدي نژاد داشته اند؟! هيچ دقت كرده ايد جبهه پايداريها در مجلس كمترين نطق و اعتراض را به فساد عظيم بانكي دولت . بيكاري گسترده . وضعيت سخت معيشتي مردم و تورم و اخراج كارگران و كاهش ظرفيت توليد صنعت و كارخانه ها داشته اند؟! (1397072) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۱۱:۱۱
به فساد خودشان اعتراض کنند؟؟ (1397799) (alef-13)
 
واقع بين
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۰۰:۱۴
قالیباف حرف اقتصادی نداشته است که بتوان بر مبنای آن نگاه وی را تحلیل کرد. اين هم حرفه الف كه داري ميزني از بين همه اينها فقط قاليباف داراي برنامه مدون اقتصادي است نمي خواد براي حذف ايشان اين همه تئوري ببافي (1396242) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۸:۴۶
آقا قالیباف اصلا نمیداند تئوری و برنامه چیست. ما را گول میزنید اما لااقل خودتان را نفریبید. (1396538) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۲۶:۴۳
آره خب برنامه اقتصادی آقایان روحانی و عارف و جلیلی را هم دیدیدم جز یک مشت شعار و وعده توخالی دیگه چی داشت برنامه های آرمانی بدون منطق (1396938) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۹:۱۷:۰۵
شعر و وعده توخالی را قالیباف داد"دوساله همه چیز را درست میکنم" (1397988) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۱۹:۵۵
قصد تخریب ندارم اما از اینکه آقای قالیباف از برنامه‌های آقای رضایی تقلب می‌کنند و یارانه سبز و نظام فدرالی (قدرت دادن به استانداران) را به عنوان برنامه‌ی خود اعلام می‌کنند و بعد بعضی‌ها می‌گو یند قالیباف برنامه‌های خیلی خوبی دارد، واقعاً حرصم می‌گیرد. چنین کسی شایستگی رییس جمهور شدن ندارد.
تنها نظر مستقلی که من از آقای قالیباف دیدم، این بود که در مناظره گفتند باید مسکن مهر به جای فضای خارج از کلانشهرها، در بافت فرسوده کلانشهرها اجرا شود که با توجه به اینکه بافت‌های فرسوده خالی از سکنه نیست و مردم در آن خانه‌ها زندگی می‌کنند و امکان جابجا کردن این مردم وجود ندارد، می‌توان به خام و غلط بودن این برنامه ایشان پی برد.
به نظر من آقای قالیباف برای پیروز شدن و جلب نظر مردم به هر کاری دست می‌زنند. نمونه‌ها: از کنایه زدن به دکتر عارف در بحث ترافیک تهران و به آقای روحانی در بحث هسته‌ای گرفته تا کنایه به آقای ولایتی، هم ائتلافی خودش، در خصوص اینکه افرادی که قبلاً سالها در دولت‌ها مسئول بوده‌اند کار خاصی در زمینه دیپلماسی نگرده‌اند تا تقلب در برنامه‌ها از روی دیگر کاندیداها، تا معرفی کتاب برنامه‌ها در مناظره برای عقب نماندن از رضایی و عارف که گفتند از فردا کتاب آماده توزیع می‌شود، تا استفاده از تبلت مشکوک به ارتباط آن‌لاین با مشاورانش در بخش اول مناظره که در بخش دوم آن را به همراه نداشت و احتمالاً اجازه استفاده از آن را به ایشان نداده‌اند، تا استفاده از اتوبوس‌های اتوبوسرانی کرج برای جابجا کردن و بردن هوادار به قم، تا لبخند زدن در هنگام اعتراض دیگر کاندیداها به نحوه برگزاری مناظره برای محبوب جلوه کردن نزد مردم.


سایت الف نامردی اگه نظرم رو نزنی، برای نوشتنش وقت گذاشتم. دیگران هم خواستند این نظر را نقد کنند، ایرادی ندارد. (1397338) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۱۹:۵۵
برنامه قالیباف: اعتماد کنید ظرف شش ماه تورم پایین میارم. تضمین هم میدم. برنامم ضبط کنید!!
برو عمو. نرخ ارز که پروژه بزرگراه نیست تا با دو برابر پول بدی و پیمانکار به انتخابات برسونه!!
مشکل اینه که آقایان فقط شعار میدن و نه از تحریمها و نه از علت تورم در کشور خبر ندارن!
جلیلی با اینکه بیشتر از بقیه کاندیداها به اقتصاد و مسائل تحریم و ساختار اداری کشور تسلط داره، کمتر از بقیه دک و پز میده
رای من جلیلی (1397339) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۴۰:۵۶
جلیلی که خودش باعث و بانی این تحریم هاست! چیزی نداره که بگه، مثلا بگه من تحریم هارو درست میکنم؟ (1398207) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۰۰:۱۷
نماینده اقتصادی ولایتی٬ آقای عبداللهیان عضو حزب موتلفه٬ عضو اتاق بازرگانی و از بازاریان بانفوذ است (1396243) (alef-1)
 
غلامرضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۰۴:۳۳
همین نظریه که در خصوص سامانه ثبت املاک که خرید وفروش واجاره شفاف ومالیات آن مشخص می شود از ایده ها وطرح های آقایان امام صادقی است
الحق نگذریم مخ های خوبی دارند
بگذارید اقتصاد این ها را هم تجربه کنیم (1396260) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۰:۲۹
همین امام صادقی ها بودند که کشور را به این حال خراب انداخته اند!
تمام کابینه اقتصادی احمدی نژاد از همین گروه بوده و هست (1396489) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۶:۱۴
عمو چى رو تجربه كنيم مگه زندگى مردم موشه كه بديم تازه آقايان تجربه كنند!!!؟؟؟ (1397100) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۰۴:۵۸
این 8 تا کاندیدا حتی یکبار هم در مناظره پاسخهاشون رو با توجه به سند چشم انداز و برنامه پنج ساله ارائه نکردند.واقعاً ناامید کننده بود چون هیچ کدام از کاندیدا ها از یک پشتوانه کارشناسی برخوردار نیستند.
جالب بود که شعار هم می دادند که حزب چیز بدیه و باید مردم رو در تصمیم گیری ها دخالت داد.یکی نبود به اونها بگه در جامعه مدنی مردم از طریق احزاب در سیاست دخالت میکنند.همینطور نمی آیند مثل شما آقایون کاندیدا بصورت کلی اظهار نظر کنند. (1396264) (alef-10)
 
اصغر آقا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۰۵:۴۹
اغلب کاندیداها الگوهای اقتصادی غربی شکست خورده یا نصفه و نیمه ای ارائه کرده اند که امتحان خود را پس داده اند و هیچ کدام بدرد نمی خورد.
در این بین الگوی تیم جلیلی قابل تأمل است. (1396268) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۲:۱۳
نمی دانم به چه حسابی می گویید شکست خورده اند، مدل شکست خورده اقتصاد ماست، نمیدانم چرا مردم سر ها را در برف فرو برده اند
شما کمی درباره ی اقتصاد سوئیس و کشور های اسکاندیناوی تحقیق کنید (1396500) (alef-13)
 
مسعود
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۴۸:۵۴
سال 84 هم اين طور تبليغات رنگارنگ زياد بود احياي انقلاب و ارزشهاي انقلاب و عدالت محوري و مردم داري و مردمي از جنس مردم و رجايي ديگر و .... امروز به اينجا رسيديم....! و كسي پاسخگو نيست نه دولت نه مجلس نه قوه قضاييه ... آقاياني كه هم تا ديروز تمام قد از احمدي نژاد و دولتش حمايت كردند و او را تا حد قديس بالا بردند امروز تنها و تنها به خاطر حفظ وجهه سياسي خود و فريبكارانه از او انتقاد مي كنند و خود را از دولت او جدا و تبرئه مي كنند. (1397056) (alef-13)
 
سرباز
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۰۶:۵۱
سلام خدمت شما

به عنوان يك فارغ التحصيل دانشگاه امام صادق از خواندن مقاله خيلي لذت بردم. هر چند ديدگاهش در رابطه با امام صادقي ها خيلي صحيح نبود.

خوشحالم كه مي بينم چنين مقالات خوبي در الف چاپ مي شود اين يعني يك گام رو به جلو

باز هم تشكر از نويسنده (1396275) (alef-10)
 
امیر
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۰۸:۲۰
خدا وکیلی توکلی جز کدومه؟ (1396278) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۴۹:۵۲
حزب باد هر کجا بیشتر منافعش برسه اونجا است (1397058) (alef-13)
 
حبیب
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۱۱:۴۶
همه باید برای جراحی اقتصاد ایران کمک کنیم همه کانیدای محترم فارغ از آوردن و نیاوردن رای باید به رییس جمهور آینده کمک فکری و اجرایی بدهند قطعاً این حرکت نیز می تواند به نوعی احساس تکلیف باشد (1396296) (alef-1)
 
مولوی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۱۲:۳۶
هی سخن تازه بو تا دوجهان تازه شود
از بین این تیم ها ونماینده های اقتصادی فکر می کنم فقط یکی حرف تازه دارد
بقیه ول معطل اند
اصلا در فکر اقتصادمقاومتی نیستند
نظریات مارکس به درد اقتصاد امروز ما نمی خورد
اقتصاد بایست بومی باشد (1396302) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۴۲:۱۶
مارکس چه ربطی به لیبرال داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ضمنا الزاما هر چیز تازه ای خوب نیست!!! (1398212) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۱۲:۴۰
واقعا اقتصاد ما نه صاحب داره نه پدر مادر . هر چند وقت یکی میاد بالاسر این مریض و نسخه خودشو میپیچه . (1396304) (alef-1)
 
سیدمحمد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۱۵:۳۹
بهترین فرد دکتر محسن رضایی است و این دوره قطعا پیروز خواهد بود
رای ما دکتر رضایی (1396320) (alef-1)
 
رحیم
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۳۷:۵۳
انشالله اینبار مردم فضاهای دو قطبی احساسی را کنار گذارندو منطقی سکان اداره کشور را به دکتر رضایی بسپارند (1397641) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۱۶:۲۰
جالب بود
بعد از صبحانه بی طرفانه!!!!!!!!!!!!!! دیروز الف گزارش امروز برای غیر اقتصاد دانان خوب بود (1396324) (alef-1)
 
ع.رضائی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۱۹:۲۸
با همین اطلاعاتی که شما دادید و با بررسی کارنامه حلقه های اقتصادی یاد شده در دولتهای مختلف بازهم معلوم میشه که حسن روحانی نسبت به سایر کاندیداها بیشتر به درد بازسازی اقتصاد ویران این کشور می خوره (1396335) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۰۲:۲۰
روحانی هرگز . (1396556) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۲۰:۳۴
مطلبی که ساعت 11:30 منتشر میشه قطعا دیگه اسمش صبحانه نیست! (1396340) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۲۷:۰۴
اتفاقا نماینده غرضی بسیار عالی بود در مقابل نمایند ولایتی (1396372) (alef-10)
 
محمدحسين
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۲۸:۵۰
در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیتی ملی به عنوان فراستادی­ترین نهاد اجرایی شناخته می شود. این نهاد موظف است تا مقولات، در تراز امنیت ملی را بررسی و برای تدبیر و تمشیت آنها اقدام عاجل و جامع انجام دهد. دبیرخانه شورای عالی امنیت می­بایست تا براساس اختیاراتی که از سوی رئیس این شورا یعنی رئیس جمهور بدان موظف می­شود، دستورات را تهیه-یعنی تصمیم­سازی نموده- و آماده بررسی -یعنی تصمیم­گیری- در صحن شورای عالی امنیت کند. توضیح لازم آن است که مقولات در تراز امنیت ملی، یعنی عناوینی که امنیت جمهوری اسلامی چه در کوتاه مدت و چه در میان مدت بدان وابسته باشد. البته این وابستگی می تواند از زاویه تهدیدکنندگی و یا از زاویه فرصتی یعنی بیشینه کردن امنیت جمهوری اسلامی باشد.
اما آن چه واضح و بدیهی است، تنظیم دستور جلسات به صورت استقلالی و با بدنه اجرایی مجزایی شکل نمی­گیرد بلکه این «ستاد»های کلانی مانند وزارت­خانه­ها و مدیران ارشد نظام مانند وزرا و معاونین وزرا هستند که به مثابه «صف» محسوب شده و موظف می­شوند تا برآورد کارشناسی خود را در مقولات ارجاعی به دبیر شورای عالی امنیت ارائه کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی بر اساس موضوع ارجاعی، نهادهای پایین دستی در سطح وزارت خانه ها، سازمان­ها و موسسات و حتی نیروهای نظامی را موظف می کند تا بر اساس آن چه که لازم و ضرورت کار است، به ارائه برآورد و برنامه بپردازند. البته این نسبت یک نسبت حقوقی است و بستگی به اشخاص متصدی ندارد. اما آن چه مسلم است فردی که اعتقاد عمیق وی قدرتمندی بازوهای جمهوری اسلامی در مقابل مشکلات و غلبه بر موانع بزرگ و پیشروی به سمت قله­ های افتخار علمی، اقتصادی، نظامی و اقتصادی است، با کسی که هر لحظه منتظر است تا در برابر غرب کرنش کند، در نحوه تصمیم سازی برای مسئولان ارشد نظام کاملاً متفاوت عمل می کند.
دیگر وظیفه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری اجرایی شدن و انجام شدن مصوبات شورا پس از توشیح مقام معظم رهبری هستند. به همین دلیل دکتر سعید جلیلی مجددا می بایست با تسلط کامل نسبت به زوایا و ساختار اجرایی دستگاه­ها، با تقسیم کار بین دستگاه ها، و نظارت بر کیفیت اجرای مصوبات کلان نظام، پروژه های ملی و بین المللی کلان را مدیریت کند و در نهایت گزارش پیشرفت کار را به مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی امنیت بدهد.
در این رفت و برگشت جمع­آوری توانمندی­های کارشناسی و اجرایی دستگاه­ها و پیگیری مصوبات شورای عالی امنیت، به تدریج کسی که دارای ذکاوت، تعهد و تمرکز کاری در حیطه مأموریت خود در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشد، دو دستآورد راهبردی کارشناسی و اجرایی از تمامیت نظام بدست خواهد داد. با توجه به شناختی که از تعهد و تخصص دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی وجود دارد می توان گفت که ایشان اکنون مسائل اصلی اجرایی کشور را کشف، درک و فهم کرده است. مسائلی اعم از ضعف ساختاری، گره قانونی، وجود عناصر فاسد و غیرکارآمد و نبود برنامه مؤثر که سد راه حل مشکلات کشور می شوند. دوم اینکه دکتر جلیلی به تدریج موفق شناسایی جامع و دقیق از مدیران لایق و متعهد و مجاهدی که در گمنامی مشغول خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند شده است (1396383) (alef-13)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۷:۴۶
بابا خسته شدیم از وعده و شعار چرا توروز روشن کسی که این همه تجربه داره و سوابق درخشان داره میرم سمت حاشیه .دکتر عارف از 7 نامزد دیگر متدین تر سابقه علمی دارتر تجربه بیشتر واین نکته که در دوران اصلاحات این چیزهای که میگه عملیاتی کرده .700هزار فرصت شغلی در سال .تورم 10 درصدی درسال 84 . (1396476) (alef-10)
 
مهم نیست
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۹:۵۴
فک نمیکنی بهتره اول یه کتابی، جزوه ای... از اتادای اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) بخونی !! بعدش از این نظریات.... !!!!!!!! (1396486) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۰:۱۰
پیشنهاد می شود ابتدا این اقتصاددانان با هم مشورت کنند و به یک مدل مناسب برسند و سپس تئوری را پیاده نمایند. (1396488) (alef-10)
 
مرشد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۰:۵۳
واقعا بدبختی الف. اگه میخوای تحلیل اینطوری بدی اول برو بررسی ببین اینایی که میگی واقعا توی این دانشگاه ها و حلقه ها هستند یا نه خیلی از این جمع هایی که می گی از دانشگاه های مختلف اند و نمی شه روی اونا اسم یه حلقه واحد گذاشت. خیلی هاشون هم اصلا توی اون دانشگاه هایی کها گفتی نیستند . برو یه کم مطالعه کن بعد از این کشفیات مزخرفت رونمايي کن! (1396493) (alef-13)
 
سعید.ا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۲:۵۳:۳۱
"به همین دلیل از یک مسیر متفاوت به همان جائی می رسند که حلقه نیاورانی ها سالها است رسیده اند."
کلا ما عادت داریم همش به چیزایی بریسیم که قبلا رسیده بودیم و باز بهش افتخار هم بکنیم! همین کارها باعث عقب موندگی ما شده. به جای استفاده از داشته هامون دو باره می‌خایم اونارو ثابت کنیم! (1396510) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۰۵:۴۴
مطلب خوب و روشنگرانه ای بود (1396571) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۱۳:۱۹
حلقه علامه (به ویژه آقایان نادران و توکلی) در شرایط نا بسامان اقتصاد امروزی بی تاثیر نیستند. اگر در اجرای برنامه چهارم و در اجرای تعدیل پلکانی قیمت بنزین و حامل های انرژی سنگ اندازی نمی کردند هدفمندی یارانه ها با این کیفیت و شوک اجرا نمی شد. حلقه نیاوران دستاوردهای قابل قبولی داشته است. این مسئله مدیون تجربه ی بشری است: در عمل و اجرا سیاست های اقتصادی بازار آزاد کارآمدتر از نظریه های رقیب بوده و هست. با این حال عده ای در کشور به اسم حمایت از مستضعف و گسترش عدالت، سالهاست که توسعه را به تاخیر انداخته اند و هزینه ی آن را افزایش می دهند. جالب آن که باعث بیشترین بی عدالتی هم شده اند. (1396607) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۱۴:۱۲
حلقه نياوران ، اقتصاد آزاد ، اقتصاد ليبرالي ، سنت گرايان اقتصاد ديني و ................. همه اش حرف است اين اقايان بصورت شفاف بفرمايند نظرشان در مورد ربا خواري ، رانت خواري ، اختلاس ،احتكار و رشوه خواري چيست ؟ وچه قوانين باز دارنده اي را براي مبارزه با اين مفاسد تدوين كرده اند و چگونه ميخواهندانرا در محلس تصويب و قوه قضاييه را وادار به احراي آن كنند از طرف ديگر چه قوانين مالياتي عاقلانه اي براي اداره كشور در نظر گرفته اند و الا همه اش حرف است (1396610) (alef-13)
 
وحيد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۲۱:۳۹
نمازي، توكلي، راغفر، خوش‌چهره، نادران، سبحاني و ايرواني هيچ ربطي به حلقه علامه ندراند. اغلب از دانشگاه‌هاي تهران و شهيد بهشتي هستند. (1396643) (alef-13)
 
MAJID R
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۲۷:۲۵
مهر تایید البرادعی بر روایت حسن روحانی در باره پرونده هسته ای/
محمد البرادعی، در بخش هایی از کتاب خاطرات خود با عنوان عصر فریب، به مسئله هسته ای ایران پرداخته است. البرادعی در این کتاب اعتراف کرده، دیپلماسی ایران، توانست کشورهای اروپایی را اقناع نماید، تا رویکردی موافق با جمهوری اسلامی در خصوص پرونده ایران در شورای حکام اتخاذ نمایند و آمریکا به شدت از این مسئله خشمگین بوده است. (1396682) (alef-13)
 
شاگرد دکتر مشایخی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۲۸:۳۷
عزیز جان
دکتر مشایخی، استاد مدیریت هستند و نه اقتصاد و ضمنا بنده به عنوان شاگرد ایشان، اصلا از ایشان نشنیده ام که طرفداری سینه چاک از اقتصاد بازار آزاد و نبود هیچ گونه دخالت دولتی را بکنند
بهتر است قبل از اینکه به دانشکده مدیریت شریف و اساتید آن مطابق خواست خودتان برچسب بزنید از آنها بخواهید خودشان نظرات اقتصادی خود را بیان کنند (1396690) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۵۵:۴۱
پس خودتون تشریف ببرید ازشون سئوال کنید (1397479) (alef-13)
 
امیرحامی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۳۱:۴۹
رای آینده نگران و فراجناحیان، معمار اقتصاد سردار ملی دکتر محسن رضایی (1396703) (alef-13)
 
1338
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۳:۵۴:۱۸
نماینده اقای غرضی داری لیسانس حسابداری از دانشگاه ازاد بصورت نا پیوسته بوده بعدها نیز یک طوری یک مدر ک فوق لیسانس برای خودش مهیا کرد به نظر من تنها چیزی که نمی دونه اقتصاد است .مثل طوطی یه چیزهایی حذف کرده بود وبیان می کرد تعجب کردم اقای حیدری به هر دو نفر نماینده ها می گفت اقای مهندس . حیف تو این مملکت به اینجور ادمها مجال می دهند حرفهای بی ارزش بزنند وادمهای با ارزش خانه نشین یا تو زندانها دارند دوران کسالت باری را می گذرانند

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور (1396794) (alef-13)
 
مریدی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۳۰:۰۴
کسانی که میگن اقتصاد غرب شکست خورده کاش اقتصاد ایران هم مثل غرب شکست خورده بود و فقط 2-5 % تورم داشتیم نه 50% .در ایران افراد با تجربه کمی داریم که اقتصاد دان و تحصیل کرده خارج باشند .یکسری هر چی دورو برشون میبینند رو پرنده ، چرنده ، خزنده ، آدم ، اقتصاد و.... هر چیزی رو میخوان اسلامی کنند !!!اقتصاد رو باید از ترکیه یاد گرفت که تورم 100% به زیر 10% کاهش داده است یا از آلمان که کشوری با نظباط است . (1396960) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۲۹:۳۸
یا از سوئیس که چیزی به نام تورم ندارد!
یا از فنلاند
یا از سوئد
یا از نروژ
متاسفانه ما همه چیز را میخواهیم از صفر شروع کنیم، بهترین کار برای ما استفاده از اقتصاد های شمال اروپا است که اتفاقا تا حدودی با قوانین اسلامی ما منطبق است و با کمی اصلاح مدل ایده الی برای کشور می شود، زیرا درامد دولت بیشتر از مالیات است که مشکل شرعی ندارد
سود بانکی هم معمولا صفر است و یا به صورت مشارکتی که این هم با قوانین اسلامی منطبق است
و همچنین مالیات تصاعدی که از ثروتمند شدن عده ای و فقر عده ای دیگر جلوگیری می کند به طوری که در این کشور ها اگر فردی توانایی کار نداشته باشد، کل مخارجش را دولت بر عهده می گیرد
یا وقتی فردی بیکار می شود تا یک سال بیمه بیکاری و 80 درصد حقوقش را دارد (1397607) (alef-13)
 
دریانورد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۴۱:۲۲
جناب مهندس سوری راممکن است عامه مردم نشناسند.اما من و همکاران در شرکت ملی نفتکش ایران علم مدیریت ایشان اشنا هستیم. با درایت ایشان است که نفت ایران را می توان در شرایط تحریم صادر کرد. ایران و نفت مدیون ایشان است . اگر ما 50 مدیر مثل ایشان داشتیم مطمئن باشد اقتصادمان در اوج بود.ما همیشه ممنون ایشان هستیم. (1397019) (alef-13)
 
بالاک 13
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۴۱:۳۰
بعد از خوردن صبحانه اومدیم شما از خواب بیدار نشده بودید صبحانه رو حاضر کنید مجبور شدیم بعد از ناهار بیایم که خوشبختانه بیدار شدید
کلا از نقل سیر تاریخی مسائل لذت می برم
کاش نهادی در جمهوری اسلامی این توان رو داشت که تئوری اقتصاد اسلامی رو ارائه کنه و برای اجرا به دولتها تحویل بده
متاسفانه هنوز سند چشم انداز و برنامه توسعه ما تحت تاثیر نگاههای غیر اسلامی در اقتصاده
امریکاییها دارن چند ساله در مورد اقتصاد اسلامی تحقیق می کنن و مطمئن باشید تئوری اقتصاد اسلامی رو با نام خودشون منتشر می کنن و بار دیگه آقایی دنیا رو می کنن اما ما که مسلمونیم هنوز اندر خم یک کوچه ایم منتظریم هم حزبی ما نره مجلس یارئیس جمهور نشه تا کل زمین و اسمون رو بدوزیم بهم و هزار تا تهمت بهش بزنیم و نامهای مختلف براش انتخاب کنیم (1397020) (alef-13)
 
م. ع
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۴۴:۴۱
با تشکر از متنی که مرقوم فرمودید. به گمانم بهتر است کمی به جزییات توجه بیشتری شود. متن از تحلیل های روزنامه ای فراتر رفته، و این جنبه خوب آنست. از آنجا که شاگرد برخی از اساتید ذکر شده، بودم، برخی از مواردی که به نظرم لازم به ذکرست، را در ادامه می نویسم:
در مورد برنامه چهارم که ذکر شده نئولیبرالی بود، شاید بتوان به مناظره فرهاد رهبر و ستاری فر و پاسخ های ستاری فر اشاره کرد.
دوم، نهادگرایی نام بسیار جامعی است و در برخی تقسیم بندی ها از مکتب اطریشی تا سوسیالیسم را شامل می شود. منظورم اینست که برای علامه، بهتر است از تعریف جامع کمی دورتر شویم و میان ساختارگرایی ( شاخه آمریکای جنوبی) ، نهادگرایی ، برساخت گرایی، فیلسوف شاهی و جدا از اینها نیو کینزی تفاوت قائل شویم. زیرا که به نظرم، جناب شاکری و جناب شرکا و بقیه آنها که فرمودید، به هم تفاوت به شدت معنی داری دارند.
در آخر اینکه عده ی زیادی را تحت عنوان لیبرال آوردید، که جای بحث داردو مثلا در بحث هوفمندی، شیوه شوک درمانی به هر هزینه ای ( به نظرم همراه با اعتقاد بیش از نیاز به مکانیزم قیمت ها) با شیوه باتومانینه ( سافت لندیگ) تفاوت زیادی دارد. و تفاوت بزرگی را در پایه های فلسفی گرایش لیبرال نشان می دهد. (1397039) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۵۱:۲۹
مرد تحول اقتصادی فقط رضایی زنده باد عقلانیت (1397062) (alef-13)
 
شوخ
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۵۶:۳۸
اگر کسي در ايران براي «با برنامه بودن » تره خورد مي کرد، آقاي رضايي چهار سال پيش که با برنامه ترين فرد بين چهار نفر بود ، راي مي آورد. (1397938) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۴:۵۸:۱۷
نظریات اقتصادی سید محمد غرضی برایم جالب بود (1397079) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۰:۲۸
چقدر جالب واقعاً, من که اقتصاد علامه خوندم الان داره شاخام در می آد از این طبقه بندی.کاملا معلومه مطلب نوشته شده واه آدمای بی اطلاع که این گروه ها رو اصلا نمی شناسن. (1397083) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۹:۴۸:۵۶
یه کم زوده. تا اینجا که خونده نمی تونی خوب تقسیم بندی کنی .صبر کن یه 100 واحد دیگه . (1398082) (alef-13)
 
م.د
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۱:۰۱
ببخشید ولی شما فکر کنم چند نفر رو جا انداختید!
توی حلقه جلیلی اشخاصی مثل پروفسور مسعود درخشان، دکتر ابراهیم رزاقیو.... هم هستند که شاید به لحاظ علمی از خود زاهدی وفا هم قوی تر هستند (1397086) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۲۳:۳۶
همان زاهدی وفا برای اظهار نا کارآمدی کافی است
اقای درخشان مه کل تحصیلاتش انگلستان بوده، چطوری در حلقه اسلامیحساب میشه؟؟ (1397584) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۶:۴۸
مردم از شعار و جناح بندی های سیاسی خسته شده اند سلام بر زندگی سلام بر عقلانیت سلام بر رضایی (1397103) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۱۳:۴۱
همه نماینده ازروی نوشته حرف می زنند وچیزی درچنته ندارند بجز سید محمد غرضی . من فکر جالب ترین آدمی که تاکنون دیدم آقای غرضی بود مرحبا . حیف است مردم بدقت سخنان این آقا گوش ندهند واسیر احساسات وباند بازی دیگران شوند ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (1397116) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۲۲:۱۱
همینکه غرضی فکر میکنه تورم فقط ناشی از اضافه مخارج دولت (افزایش نقدینگی) هست، نشون میده که اقتصاد دان نیست. اتفاقا تورم فعلی ناشی از افزایش نرخ ارز که یک پاش در تحریم و یک پاش در فقدان سیستم نظارت بر جریان ارزی کشوره.
حالا کدوم کاندیدا بیشتر از بقیه به تحریم و شفافیت اقتصادی اشراف داره؟ همان بهترینه (1397347) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۰:۱۱:۴۹
فقط غرضی نظر واقع گرایانه دارد بقیه یه چیزهای ازاین وآن شنیده اند ودائم تکرار می کنند ایکاش حداقل رای هم نمی آورد حداقل وزیر اقتصاد می شد (1398705) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۲۵:۵۵
این 35 سال همه امتحان خود را در اقتصاد داده اند و نتیجه ان را مردم دارند لمس میکنند ازموده را ازمودن خطاست تا ناکجا ابادی دیگر اینان همگی اگر چیزی از اقتصاد می دانستند حال روز اقتصادی این مملکت این نبود (1397163) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۳۵:۴۷
ما که همه چیز از چین وارد میکنیم خوب ده ملیون چینی هم وارد کنید برای رای گیری گه با شکوه تر بشه قیمت از داخلی ان ارزان تره بخدا (1397189) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۴۶:۳۶
چرا تمام این اقتصاددانان سعی نمی کنند به کمک فرمول های ریاضی حاکم بر علم اقتصاد به تعمیم وتوسعه آنها بپردازند و به کمک برنامه نویسان کامپیوتری دست به ایجاد مدل و نرم افزاری بزنند که با حداقل سعی وخطا یک برنامه اقتصادی را قبل از اجرا در محیط واقعی آنرا در محیط مجازی شبیه سازی کنند. هرچند این مدل بسیار پیچیده و دارای هزران پارامتر و فرمول خواهد بود ولی به هرحال باید با تعریف یک پروژه بزرگ ملی آنرا در محیط آکادمیک شروع کرد . در شرایط فعلی تقریبا تمامی اقتصاددانان ایران روابط منطقی تبعات یک اقدام اقتصادی را فهرست می کنند ولی نمی توانند آنرا فرموله کنند و پارامترهای جدید را به فرمولهای موجود اضافه کنند.الان در غرب شرکت هایی وجود دارند که با جمع آوری انبوهی از داده از کشورهای هدف عواقب هرگونه تصمیم اقتصادی را پیش بینی می کنند و برنامه های خود را متناسب با آن سازماندهی میکنند و گاهی حاصل این تحلیل را به کشور هدف می فروشند. (1397217) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۲۰:۲۳
آخه روش غربیه، اینا هم همیشه در جهت عکس باید حرکت کنند و کاری به درستی یا غلطی آن ندارند! (1397572) (alef-13)
 
مهدي
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۴۷:۱۴
" فرمول های ریاضی حاکم بر علم اقتصاد" ?!!

نگاه مهندسي شما به اقتصاد كاملا غلط است!! (1397690) (alef-10)
 
علیرضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۴۷:۳۹
یک کلام
فقط آقای روحانی (1397222) (alef-13)
 
میرزایی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۴۹:۱۴
مسلما قالیباف هم با برنامه تر و هم محبوب تر از بقیه است (1397227) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۵۵:۴۳
تنها کاندیدی که مدل اقتصادیش اسلامی تر هست جلیلیه
بقیه مدل های غربی ربا آلود هست که ثمراتش رو توی یونان و ایتالیا و... می بینیم (1397249) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۴۸:۱۰
مگه مدل اقتصادی هم داره؟ نکنه همون ساختار و ساز و گار وظرفیت ها و فرصت ها رو میگید؟ (1397450) (alef-13)
 
الف. ل
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۰۱:۵۳
میشه به من بگی مدل اقتصاد احمدی نژاد چجوری بود که مملکت را به باد داد؟
دوست عزیز شما احتمالا اخبار 20:30 زیاد تماشا میکنی. در مقایسه با ایران ، اروپا هیچ مشکل اقتصادی نداره. (1397505) (alef-10)
 
سعید
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۹:۱۵:۰۴
مثل اینکه شما زیاد شبکه من و تو بی بی سی و... رو نگاه میکنی توتوله (1397981) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۴۸:۲۲
نه دوست من، خیلی ها از منابع مستقل استفاده می کنن و انگلیسی زبان!
استفاده از چند منبع همیشه واقعیات را بهتر نشان می دهد
متاسفانه صدا و سیمای ما اصلا در مورد خارج از کشور صداقت ندارد، مشکلات اقتصادی اروپا قابل انکار نیست اما به قول آقایان سیاه نمایی می کنند، با تمام این مشکلات هنوز از اقتصاد ایران خیلی بهترند
برای مثال مقایسه نرخ تورم کافی است.
جالب است بدانید که آمریکا با 300 میلیون نفر جمعیت، 1 میلیون نفر بیکار دارد اما کشور ما با 70 میلیون نفر 3 میلیون بیکار!! (1398233) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۱۹:۳۵
و البته سوئیس و اسکاندیناوی!
هر چیز غربی بد نیست، هر چیز غربی خوب نیست، باید کمی از قوه عقل که این روز ها مورد جفا قرار گرفته استفاده کنیم
ضمنا همین ایتالیا که میگویی با این همه مشکلات هنوز تورمش زیر 15 درصد است... (1397567) (alef-10)
 
دانشجوی اقتصاد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۹:۵۳:۴۲
دوست عزیز شما باید توجه داشته باشی که اروپا بعد از یک رشد اقتصادی فوق العاده به این وضع دچار شده که ناشی از سیاست های غلطی بوده که برای رسیدن به همون رشد استفاده کردن
عمدتاً هم قبول دارن که سیستم مالیشون که مبتنی بر قرض و ربا بوده نقش مهمی در رشد و همین ناپایداری کنونیشون داشته
ضمناً بنده در ایتالیا اقتصاد می خونم (1398103) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۵۱:۴۶
در مورد مبتنی بر ربا بودن و قبول داشتن خود ایتالیایی ها لطفا منبعی معتبر معرفی کنید، اگر حرف شما درست باشد که چه بهتر به اطلاعات من اضافه می شود.
اما در مورد کشور های اسکاندیناوی و سوئیس چه طور؟؟ چرا این کشور ها دچار بحران نشده اند؟ (سال هاست) (1398246) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۴۴:۱۵
من اصلا مذهبی نیستم. اما واقعا افراد مذهبی واقعی را دوست دارم. کسی که "کلاه شرعی" و تبصره نداشته باشه.

به نطر شما کسی که با مثلا گران فروشی میره کربلا مجازاتش چیه؟

یا کسی که توانایی اداره کشور را نداره و حتی خودشم این موضوع را نمی دانه!! (1398219) (alef-13)
 
معین دشتی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۵:۵۷:۰۵
انشاالله به امید ایرانی آباد... (1397256) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۰۶:۵۳
بی برنامه ترین کاندیدا قالیبافه فقط منم منم میکنه
فقط عارف و روحانی و رضایی (1397289) (alef-13)
 
مینا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۱۳:۰۰
خدایا خودت ناظر و شاهدی که از شر و ترس از جلیلی حتی شده به آقای غرضی روی می آوریم خودت به دادمون برس!!!!!! (1397315) (alef-13)
 
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۱۲:۱۶:۲۳
حتما همين كار را بكنيد چه بسا بهترين گزينه را انتخاب كرده باشيد.من واقعا تعجب ميكنم حالا كه برنامه هاي نامزدها در حال پخش از صدا و سيما هستند انگار هنوز شما جناب آقاي مهندس غرضي را نديده ايد و گويا داريد چشم بسته انتخاب ميكنيد. اين را يقين بدانيد چنانچه يك يا دو نفر ديگر در اين جمع 8 نفر حضور نميداشتند قطعا توصيه اكيد بنده فقط و فقط همين جناب آقاي مهندس غرضي مي بود كه در عرصه مديريت و كارهاي اجرايي الحق و الانصاف خيلي خوب و قوي عمل كرده است.در هر حال انتخاب حق شماست ولي به اينجانب هم حق بدهيد در برابر اظهار جملات قدري نامهربانانه و حتي جفاگونه در حق نامزدي كه شناخت نسبي خوبي از ايشان دارم به برخي كامنت ها پاسخ دهم. (1399140) (alef-15)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۶:۴۳:۵۶
این حضرت آقای جلیلی که اگه مسئول مذاکره با خانم اشتون نبودن رد پاشون رو نمی شد تو سیاست ایران پیدا کرد مگه برنامه اقتصادی هم دارن؟ (1397429) (alef-13)
 
کاوه
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۷:۰۹:۳۱
به نظر نمی آید این یک تحلیل داخلی باشد. شما ( مخاطبم نگارنده مطلب است) چه اسامی با مزه ای برای طیف های مختلف قطب های اقتصاد مملکت انتخاب کردید و نهایتا با ده معادله و صد مجهول و n فاکتوریل متغیر دیگر, ما نفهمیدیم چه چیزی را می خواهید اثبات کنید!!!! شاید هم می خواستید بگویید که خلاصه این اقتصاد دانان, همه بضاعت ما از علم اقتصادند و اب پاکی را روی دست همه ما بریزید.
البته این اب پاکی به هر حال روی دست ما ریخته شده. " گفت خود پیداست از زانوی تو!!!" بله از زانوی ما پیداست.
ما تقریبا عملکرد و نتیجه عملکرد همه این اقایان را دیده ایم. با خود دارم فکر می کنم که اقتصاد عجب علمی است!!!هیچ قطعیتی بجز اصل عرضه و تقاضا بر آن حاکم نیست. هر کسی با برداشت شخصی اش, جامعه شناسیش, روان شناسی اش و ... اش می تواند برای مشکلات اقتصادی نسخه بپیچد و متاسفانه همه آن کسانی که شما از آنها اسم بردید ( طیف های نیاوران و زعفرانیه و الهیه و ...) ملت را از نسخه های قلابی خود محروم نکرده اند و خلاصه به اقتصاد بیمار ما تیپایی زده اند!!!
اما اینطوری ها هم نیست. اقتصاد در مملکت ما اینگونه است, در ممالک پیشرفته دنیا, اقتصاد, یک علم دقیقه است و اگر... ====> آنگاه.... دارد. اقتصاد, علم سعی و خطا نیست < انها هم که شما نام بردید, تجربه ندارند. شما نگاه کنید تا حالا اقتصاد دانان ما فقط فهمیده اند که با فلان کار, به مقصود خود نمی رسند کما اینکه نرسیدند. اما حتی یکبار هم نفهمیده اند که با بیسار کار, به مقصود می توان رسید!!!!!! بنا بر این در این عرصه هنوز هم مثل یک آدم بی تجربه تاتی تاتی می کنند چون تا کنون نتیجه موفق را تجربه نکرده اند!!!!!! فقط خراب کاری.
به هر صورت تردیدی نیست که فلاکت اقتصادی ما هم نسخه موثری هم دارد اما چه کنیم که دکترش را نداریم!!!! خدا قوت (1397531) (alef-13)
 
احمد ک
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۱۳:۵۲
تقسیم بندی جالبی بود طیف های مختلف را یاداوری فرمودید وبه قول اقتصاددان ها طیف های اطریش وشیکاگو را به گرایشهای علامه وبهشتی ونیاوران امام صادقی جالب بود من همه کامنت ها را تااخر مطالعه کردم این کامنت ها قشر کوچک تحصیلکرده کشور می نویسند که البته از نطر اماری معنا داربود جز چند کامنت دراین اواخر که 5 یا 6 تا بیشتر نبودند بقیه با بحث اصلی غیرمرتبط بود من ارزودارم به جای کامنت ها الف از تمامی طیف ها ی نام برده شده میخواست که که درهمین سایت دفاعیات دوران تصدی فکری واجرایی خود را میاوردند که مردم استفاده کنند چون این طیف ها در سی وچند سال گذشته در دولت ومجلس در گوشه وکنار اثر گذار بودند من بعنوان کارشناس در دولت ومجلس وجلسات مختلف همه را دیدم وحرفهایشان را شنیدم وشاهد خیلی ها بودم که دولت ها را به نفع جریان خود به رانت زایی ورانتخواری کشاندند واکنون هم بسیاری ازاین طیف ها فعال شده اند وبیانیه نوشته اند ونسخه پیچیده اند که همه کاندید ها از ان استفاده کنند وقتی ان بروشور ها را میبینید نه اقتصاد کشور برایشان مهم بوده وهست ونه وضع مردم همه دنبال این هستند که از این اقتصاد نفت وگاز چگونه رانتی بسازند که از این نمد کلاهای دیگری نصیب خود وهمفکرانشان شود هیچگاه این طیف ها در یک جا جمع نشدند وبه نفع مردم به نظر مشترکی برسند که در اقتصاد نفتی وتک پایه این کشور چه اقتضائاتی را دولت ها اجرا کنند وخود نیز ناظر بران با تمام قد بمانند هرچند اگر تبعاتی مثل تهمت واخراج وحذف داشته باشد که در دوره های مختلف این سی وچند سال شاهد این فاجعه ها بودیم وخیلی ها را بیکار به گوشه ای راندند وبقیه به ارزوهاشان رسیدند ودر فالب تشکل هایی وام های میلیاردی را هزارمیلیاردی را بردند وباز نسخه میپیچند (1397814) (alef-13)
 
احسان
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۱۸:۳۹:۲۴
ولایتی در کمال تعجب برخلاف گفته هاش مبنی بر استفاده از متخصصان در پست های مختلف کارشناس اقتصادیشو آقای سوری معرفی کرده.
آقای سوری نه رشته اقتصاد خونده و پست های مدیریتی که بوده اعتقاد بر مدیریت عشایری که تئوری خود ایشون هست.
در مدیریت عشایری(تئوری خودشه) تمامی همکاران ایشون با انتقال ایشون از یک پست مدیریت به پست دیگه همراه ایشون کوچ می کنه وحتی در پست مدیریت جدید ساختارها باید تغییر کنه تا نیروهای ایشون پست سازمانی داشته باشند.
این مدل مدیریت ایشون دو شرکت بزرگ نفتی ما که در اواخر دوره خدمت رئیسش بودن دچار سردرگمی وخسارت زیادی کرد. (1397897) (alef-13)
 
محمدرضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۱۲:۲۹
آقای عارف از همین اولش معلومه که برای اهداف توسعه سیاسی و حقوق شهروندی و... داره میاد. در واقع فقط هدف اینه که اصلاح طلبا بیان و بس. تا دوباره مجلس شورای اسلامی رو تعطیل کنن و هزار داستان راه بندازن و مردم درگیر دعواهای سیاسی بشن و به آمریکا که 8سالیه دلش برای سازشکارای اصلاح‏طلب تنگ شده سلامی تازه بکنن. (1398150) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۰:۳۱:۱۴
تو دانشگاه های فرانسه و انگلیس اقتصاد اسلامی آموزش میدن؟! (1398184) (alef-13)
 
فریدون علیمرادی
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۱:۲۰:۰۰
با شناختی که از نظرات اقتصادی دکتر یاوری که بلحاظ علمی راهگشای امروز اقتصاد ایران است و از هر گونه ارمانگرایی متوهم بدور است به دکتر قالیباف در این حوزه امید پیدا کردم. بویژه آنکه در دوره قبلی نیز نماینده ایشان بوده ( آنطورکه ادعا شده ) و این سیگنال مثبتی به ذهن متبادر میکند. (1398324) (alef-10)
 
هرمز
۱۳۹۲-۰۳-۱۳ ۲۲:۳۳:۴۲
هیچ توجه کردید دوستان
اکثر نامزدهای محترم فرمودند تثبیت قیمتها نه کاهش قیمتها
صراحتا آقای عارف در بازار این موضوع را گوشزد کرد
خسته نباشید (1398515) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۰:۱۷:۴۵
سید محمد غرضی . لطف کن وارد جزئیات برنامه اقتصادی شو تا بیشتر متوجه شویم این که می گوئی ضدتورم یعنی چه ؟؟؟ ظاهرا بقیه ازشما دراین قسمت ضعیف تر هستند (1398721) (alef-10)
 
فرامرز
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۰:۲۰:۲۵
هر كشوري نسبت به فرهنگ خود اقتصاد خاص خود را دارد و ممكن است يا روش اقتصادي در يك كشور خيلي خوب پاسخ بدهد اما در كشور ديگر واژگونه باشد پس بايد اقتصاد كشور بر اساس فرهنگ و امكانات همان كشور بنا شود تا داراي مشكل نشود و اين فكر كه بانك جهاني و تجارت جهاني بايد روش اقتصادي هر كشوري را تعيين كند فكر اشتباهي است و متاسفانه ما بعلت خود باختگي فرهنگي فكر ميكنيم هر چه غرب بگويد درست است (1398728) (alef-10)
 
صادق
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۰:۴۷:۱۰
در شرایط فعلی مملکت هرکدام ازکاندیدا ها اگر رییس جمهور شود ویکی از ابن حلقه های اشاره شده راحاکم کند انتخاب های زیادی رانخواهد داشت وتقریبا راه حل ها نزدیک خواهد بود به جواب کاندیداها به بحث یارانه ها درمناظره که همه غیر از آقای عارف برای فرارازجواب صریج گفتند سوال غلط است (اقای عارف هم اگرجواب میداد مطئنا همین جواب را می داد).پس انتخابات درحال حاضر انتخاب راه اقتصادی مختلف نیست.انتخاب درحال حاضر انتخاب کسی است که به عنوان شخص دوم مملکت بتواند بادنیا تعامل مناسب برای کاهش تحریم ها ایحاد کند ومورد قبول واعتماد نظام باشد.تنها فردی که دارای این دو ویزگی است دکتر ولایتی می باشد.
یاداوری قبول قطعنامه 598 می تواند درانتخاب رئیس جمهور مناسب برای وضعیت فعلی مملکت مفید باشد. (1398787) (alef-10)
 
ایراندخت
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۱۲:۰۶:۵۴
من نمی دونم بعضی از این آدمها تا حالا کجا بودند همین پای ریاست به میون اومد همه سر از لاک خود در آوردند و همه هم می خواهند مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند. بخدا الان دیگه دهه شصت نیست. مردم خیلی آگاهتر شده اند و با این چیزها گول نمی خورند. (1399128) (alef-15)
 
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۱۲:۰۸:۴۸
خیلی خوب تقسیم بندی کرده بودید ولی بعضی از اساتید دانشکده اقتصاد تهران را چرا تو علامه آوردی؟شما جمع همه این تفکراتو میتونی تو دانشکده اقتصاد ببینی . (1399129) (alef-15)
 
محمدرضا
۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۱۲:۱۵:۵۷
حسن روحانی
شاه سلطان حسین (1399139) (alef-15)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.