اصلاح‌طلبان فیش‌های حقوقی خود را منتشر می‌کنند؟!

13 مهر 1395 ساعت 12:44


تئوریسین اصلاحات در پیشنهادی از اصلاح طلبان در خواست کرده فیش های حقوقی خود را منتشر کنند و پیش قدم اجرای قانون "از کجا آورده اید" شوند. سعید حجاریان گفته: با این انگشت اتهامی که دو جناح سیاسی ایران در رابطه با فساد های اقتصادی مقابل هم گرفته‌اند؛ هر کسی می‌تواند از بیرون کل نظام را فاسد بنامد. لذا وی در پیشنهادی به اصلاح طلبان از آنها خواسته که پیشقدم عرصه مبارزه با فساد شوند، فیش های حقوقی خود را منتشر کنند، در آزمون از کجا آورده‌اید شرکت کنند و اگر فاسدی را در میان خود یافتند از آن برائت بجویند.

حجاریان همچنین خاطرنشان کرده: فساد ایران فقط فساد اقتصادی نیست، مشکل اساسی ما وجود فساد سیاسی است که بوجود آورنده‌ فساد اقتصادی شده است. فساد سیاسی «ام الخبائث» است و فسادهای دیگر را پروش می‌دهد و مبارزه با فساد سیاسی تنها از راه دموکراسی محقق می‌شود.

آیا اصلاح طلبان حاضر به انتشار فیش های حقوقی خود هستند؟ اجرای این پیشنهاد چه کمکی به اصلاح ساختار حقوق و دستمزد و اجرای عدالت در جامعه خواهد کرد؟

باید از این پیشنهاد استقبال کرد
داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من این پیشنهاد بسیار خوب است و نه تنها اصلاح طلبان بلکه اصولگرایان نیز باید از این پیشنهاد استقبال کنند و افرادی که موقعیت های مدیریتی دارند برای شفاف سازی و رفع آسیبی که به