چه از جان كشور مي خواهند؟

بخش تعاملی الف - حسين مهدي تبار

13 شهريور 1396 ساعت 7:34در گرماگرم مذاكرات سخت و طاقت فرساي هسته اي در دوران خاتمي بود كه در كمال ناباوري مجلس ششم با طرحي سه فوريتي، خواستار اجراي شروط طرف غربي براي توقف فعاليت هاي هسته ايران شد. چند تن از نمايندگان، اصلاح طلب هم با نطق هاي جنجالي خود به خوبي هيزم آتش تبليغات غرب عليه ايران را فراهم كردند.

از جمله افرادی كه بدون توجه به منافع ملي به تكرار سخنان بي اساس غربي ها پرداخته بود، احمد شيرزاد، عضو شوراي مركزي حزب منحله مشاركت بود. او در سخناني چنان به برنامه هسته اي ايران تاخت و چنان نظام را متهم به انحراف رفتاري و دروغگويي متهم كرد كه حتي صداي كروبي به عنوان رييس وقت مجلس ششم هم درآمد و او در اعتراضي سخنان شيرزاد را همرديف شايعه پراكني هاي راديو اسراييل عنوان كرد. در آن روزها، اين اقدامات عجيب و غريب اصلاح طلبان، نه تنها كار روحاني به عنوان مسئول وقت مذاكرات را سخت و او را از هدف خود كه دستيابي به توافق بود دور كرد كه به آمريكايي ها و شركاي غربي آن ها در ايجاد جو سنگين تبليغاتي عليه برنامه هسته اي جمهوري اسلامي و فراهم كردن شرايط مناسب براي ايجادتحريم هاي شديد، ياري رساند.

بعد از همه اين افتضاحات و سنگ اندازي هاي عجيب و غريب اصلاح طلبان بر سر راه مذاكرات هسته اي، در طول دوران فتنه، بودند كساني كه با ايجاد برخي شايعات جنجالي مانند وجود شكنجه و تجاوز در زندان هاي جمهوري اسلامي، دست دشمنان را براي ايجاد فضاي ايران هراسي و تبليغات منفي عليه كشور و حتي ايجاد زمينه براي تحريم هاي خطرناك حقوق بشري باز گذاشتند و به آن ها خدمت كردند. البته، حد خيانت اين جماعت، به همين جا ختم نشد. كار به جايي رسيد كه در سال ٨٨ و در ماجراي فتنه، برخي، با نهايت وقاحت، صراحتا از طرف غربي تقاضا كردند تا با تحريم ايران، كار را براي ادامه فتنه، آسان كند.

حالا بعد وقوع تمام اين اتفاق ها و علني شدن خيانت بعضي ها، در زماني كه آمريكايي ها از لزوم بازرسي مراكز حساس نظامي ايران سخن مي گويند و دقيقا وقتي كه ظريف براي خنثي سازي پروژه جديد امريكايي ها در مقصر جلوه دادن ايران در بهم خوردن توافق، به دست پري براي مذاكره با اروپايي ها نياز دارد، تاجزاده، رفيق و هم حزبي احمد شيرزاد حرف هايي مشابه آنچه او در مجلس ششم بيان كرده بود، گفته است! او در اظهاراتي عجيب گفته در ايران عده اي بدنبال ساخت بمب اتم و تبديل ايران به مدل اسلامي كره شمالي هستنذ و اين، در زمان فعلي، جز گرا دادن به طرف غربي معناي ديگري ندارد.

آمريكايي ها در موقعيت فعلي براي منطقي جلوه دادن درخواست بازرسي از مراكز نظامي، نياز به ادله اي دنيا پسند دارند كه كار خود را پيش ببرند و چه چيزي براي دستيابي به اين هدف بهتر از اينكه مسئولين سابق خود ايران، از تلاش براي ساخت بمب اتم در مراكز نظامي ايران خبر دهند؟ اين سخن تاجزاده و دوستان او، دقيقا كاركرد سخنان شيرزاد و ساير نمايندگان وقت مجلس ششم را دارد كه به دشمن در جهت پيشبرد اهداف تبليغي خود كمك خواهد كرد.

حال بايد پرسيد هدف امثال شيرزاد و تاجزاده از بيان چنين سخناني چه بود و چيست؟


کد مطلب: 507854

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgnu9ntak9z74.rpra.html?507854

الف
  http://alef.ir