چالش درس عربی در مدارس

بخش تعاملی الف - حمید مقیمی

28 تير 1396 ساعت 7:17آموزش زبان در مدارس همیشه مشکلات خاص خود را داشته به شکلی که دیپلمه های ما با اتکا به آنچه در مدارس آموخته اند اکثرا نه می توانند یک جمله انگلیسی صحبت کنند و نه یک جمله عربی، اگر یک صفحه متن از این دو زبان را هم ببینند بعید است بتوانند معنی روشنی از آن ارائه کنند.

یکی از اشکالات، شاید تمرکز زیاد بر قواعد، ساعات کم تدریس، حجم زیاد سایر درس ها و نگاه تکلیفی دانش آموزان به دروس باشد. اما درس عربی مشکل خاص خود را دارد، علت تدریس آن نزدیکی به زبان فارسی و جایگاه دینی آن ذکر شده، اینجاست که موضوع پیچیده می شود چرا که جایگاه علمی یک درس تبدیل به جایگاه معرفتی و معنوی می شود. نوجوانی که باید با تکان های شدید دوران بلوغ، دشواری های زندگی و سختی حفظ و یادگیری حجم بالای درس ها روبرو شود، در عین حال با نظام آموزشی و تبلیغی همراه می شود که تلاش دارد در کنار دروس شیمی، فیزیک و زیست و ریاضی، بخش روحانی و معنوی وجود او را هم رشد دهد.

این بخش در درجه اول شامل مبانی باور دینی از جمله خداباوری، ایمان و انجام واجبات و در درجه بعد عمیق کردن این مفاهیم و پرورش آن ها می شود  که باید به شیوه ای جذاب و خواستنی و در رقابت با امواج بزرگ و خیره کننده لذت گرایی سرگرم کننده دنیای مدرن و ابزارهای دیداری، شنیداری و ارتباطی آن بتواند به شکلی شایسته ای عمل کند.

اما آنچه ما عرضه کرده ایم به جای جذابیت و رقابتی بودن، حجم سنگینی از آموزش عربی و بعد اتصال آن به باور دینی و در نهایت مجبور کردن د