ترامپ نفهم نيست

بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه

4 تير 1396 ساعت 5:01
جرج بوش پسر در سال ٢٠٠٢ طي سخنراني ساليانه خود در كنگره، سه كشور ايران، عراق و كره شمالي را «محور شرارت» ناميد. پس از آن سه كشور سوريه، ليبي و كوبا نيز با اصطلاح «آنسوي محور شرارت» مورد اشاره قرار گرفتند!

از مجموعه اين شش كشور، خود جرج بوش فرصت يافت تنها عراق را به شكست بكشاند. پس از جابجايي در قدرت شرايطي فراهم شد تا باراك اوباما نيز ليبي را به دره سقوط بيندازد. در پروژه تسليم كردن محور شرارت و آنسوي آن، باراك اوباما كارنامه درخشاني ساخت و از ميان چهار كشور باقيمانده ايران را به بند برجام كشيد، سوريه را به سراشيبي آشوب انداخت و با كوبا از در دوستي درآمد!

كره شمالي اما توافقات هسته اي را دور انداخت و راه خود را پيش گرفت تا اكنون كه دونالد ترامپ رييس جمهور ايالات متحده امريكاست.

از ابتدا وجه اشتراك سياست اجماع سازي آمريكا و رهبري جامعه بين الملل عليه اين شش كشور، پرداختن به پرونده حقوق بشري بود. تحريم هاي فراگير اقتصادي وجهي از موفقيت ايشان بوده اما گزينه هاي ديگر همواره روي ميز اند!

محدوديت هاي نظامي در شمال و جنوب عراقِ صدام حسين متكي به قوانيني بود كه بر اثر نقض حقوق بشر عليه آن كشور وضع كرده بودند و قطعنامه شوراي امنيت عليه ليبي نيز كه دستاويز تهاجم نظامي و ساقط كردن دولت معمر قذافي شد، به بهانه نكراني هاي حقوق بشري براي حفاظت از غيرنظاميان صادر شده بود!

سرانجام ايالات متحده با اتهام سلاح كشتار جمعي جهان را عليه عراق بسيج كرد. پس از عراق