پایگاه خبری الف 3 شهريور 1396 ساعت 19:33 http://alef.ir/vdcjxieiiuqeytz.fsfu.html?505345 -------------------------------------------------- عنوان : واعظی:کشور را با همکاری سپاه و همه نهادهای انقلابی می‌سازیم -------------------------------------------------- متن : رئیس دفتررئیس جمهورباتأکیدبر "با نهادهای انقلابی هم بایدکارکنیم" گفت:با سپاه و همه نهادهای انقلابی ما باید کنار هم، همهبخش هایکشور را بسازیم. به گزارش تسنیم، محمود واعظی ظهر امروز در سخنرانی پیش ازخطبه هاینمازجمعهتبریز با اشاره به اینکههفته دولت فرصت مغتنمی است تابهعنوانخدمتگزار مردم گزارش دهیم و تعاملنزدیک تریبا مردم داشته باشیم اظهار کرد:دربرنامهریزیستاد برگزاری هفته دولت، مقرر شد تا وزرا ومعاونان رئیسجمهور بهاستان هایکشورسفرکردهو ضمن ارائه گزارش اقدامات دولت، از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شده وبرای رفع آنبرنامهریزیکنند. ویبابیاناینکه حضور گسترده مردم آذربایجان در انتخابات نشان از فهم بالای مردم بهحساسیت هایموجود ایران در کشور و منطقه استافزود:این حضور گسترده باعث اقتدار نظاماسلامیشدهاستو مامی توانیمباتکیهبراین صندوق هاهمبستگی و اتحاد را افزایش داده و امنیت و اقتدارمان در برابر توطئه هایدشمنان تقویت شود. امروز افکار عمومی دنیا به مقام معظمرهبری،رئیسجمهورو مردم احترامویژه ایقائل هستند نماینده اعزامی هیئت دولتبابیاناینکهدر دولتیازدهمبرای تقویت وحدت و همدلیگروه هایمختلف تلاش کردیم ابراز داشت:در سیاست خارجیفعال ترشدیم تاتصویر ایران مخدوش نشود و در برابر ایران هراسی،شیعه هراسی و اسلام هراسی ایستاده و تصویر واقعی از ایران را نشان دادیم،امروز افکار عمومی دنیا به مقام معظمرهبری،رئیسجمهورو مردم احترامویژه ایقائل هستند. رئیس دفتررئیسجمهوربا اشاره به اینکه با حمایت و هدایت رهبریبرجامرا به نتیجه رساندیم اضافه کرد: فضای اقتصادی تغییر کرده و منجر به افزایش صادرات کالاهای ایرانی به کل دنیا شد و باید از این ظرفیت برای افزایش صادرات کالاهای ایرانی به دنیا و افزایش تولید و اشتغال تلاش کنیم. دولت دوازدهم متعلق به مردم است و متعلق به هیچ حزب و گروهی نیست وی توجه ویژه دولت جدید به مشکلات اقتصادی را یادآور شد و گفت:دولت دوازدهم متعلق به مردم است و متعلق به هیچ حزب و گروهی نیست و بر پایهرأی مردم است،ما از همهرأیدهندگان به روحانی و سایر کاندیداها تشکرمی کنیم لذاما تلاشمی کنیم مشکلات همه مردم را حل کنیمنهیکگروهرأیدهنده خاص را. واعظیبابیاناینکهرئیسجمهورباسهشاخصه اعضای دولت را به مجلس معرفی کرد، اظهار کرد: انسجام در فکر و اندیشه، اعتقاد به قانون اساسی و تبعیت ازولایتفقیهو باور اندیشه اعتدالی، هماهنگی در عمل و کارآمدی شاخصه هایاصلی رئیسجمهوردر انتخاب کابینه بود کهتلاش کردیم نقاط ضعف دولتیازدهمرا رفع کرده و دولت کارآمدتری تشکیل دهیم. اولویتگسترش روابط خارجی باید بر مبنای افزایش صادرات کالاهای ایرانی باشد وی12اولویتدولتدوازدهمرا برشمرد و گفت:تلاش برایتصمیمگیریبر مبنای خرد جمعی و استفاده از ظرفیت دانشگاهیان،افرادباتجربهدولت های قبل،نمایندگان و... نخستیناولویتدولتدوازدهماست. رئیس دفتررئیسجمهوربا اشاره به اینکهواقعبینبودنوبهرهگیریازظرفیت ها و استعدادهای داخلیدر راستای توسعه کشور را دومین اولویت دولتدوازدهم دانست و گفت: اولویتگسترش روابط خارجی باید بر مبنای افزایش صادرات کالاهای ایرانی باشد. وی اولویت حقوق شهروندیرا مهمبرشمرد و افزود:حقوقی که مردم در قانون اساسی دارند بایدمورداحترامباشد و کارگزاران نظام مردم را تکریم کنند. مقابله با فساد ازاولویت های مهم دولتدوازدهماست واعظی باتاکیدبر اینکه در توسعههمهجانبهکشور باید در مسائلفرهنگیو ارزش های دینی هم در کنار مسائل اجتماعی و...موردتوجهقرار گیرد ابراز داشت: دراقتصاد ومعیشت مردم باید کار بیشتری انجام دادو اینرویکرد دراولویت کارهای ما قرار دارد. وی مقابله با فساد را ششمین اولویت مهم دولتدوازدهمدانست و گفت:اگر فساد و تبعیض راریشهکنکنیم و با همکاری قوه قضائیه در برابر آن بایستیم مردم انگیزه بیشتری خواهند داشت. واعظی باتاکیدبر اینکه همه کارها باید بر مبنای منافع ملی باشد افزود:منافع شخصی و گروهی و جناحی و حزبی نباید در اولویت باشد بلکه باید منافع ملی و مردم در اولویت باشد. ضمن اینکهامنیت ملیمهم تراز هر چیزی است و باید بر اساس منافع ملی از امنیت مردم حفاظت و حراست کرد. دولتنمی خواهدبنگاه داریکند وی نهمین اولویت دولتدوازدهمرا ارتقای سطح زندگی مردم عنوان کرد و ابراز داشت:با ایجاد شغل و توجه به موضوع اشتغال و تولید در بستر اقتصاد مقاومتی می توانبه نتیجه رسید. عضو هیئت دولت توجه ویژه بهمحیطزیستدر دولتدوازدهمرا موردتاکیدقراردادو اضافه کرد:در دولتیازدهمحل مسئلهریزگردهاو دریاچه ارومیه در اولویت بود که در دولت جدید برایرفع مشکلات ومسائلمحیطزیستتوجه بیشتری خواهد شد. وی توجه ویژه به بخش خصوصی را یکی دیگر ازاولویت هایدولتدوازدهم برشمرد وخاطرنشانکرد:دولتنمی خواهدبنگاه داریبکند لذا با واگذاری امورات به بخش خصوصی و حمایت و نظارت بر آنمی خواهدکلیه امور را به مردم واگذار کند. با همکاری سپاه و همه نهادهای انقلابی همهبخش هایکشور را می سازیم واعظیتاکیدکرد: باید آرامش در جامعهافزایشیافتهو در فضای همدلی به مردم خدمت کنیم و وارد مسائلحاشیه ایو مسائل سیاسیغیرمفیدنشویم. وی در ادامه باتاکیدبر اینکه ایران لنگر تضمین ثبات و امنیت منطقه است افزود: بر این اساس ضروری است که در داخل کشور آرامش و امنیت داشته باشیم واین زمانی رخمی دهدکه قوایسهگانهتحت رهبری مقام معظم رهبری منسجم کار کنند. رئیس دفتررئیسجمهورباتاکیدبر اینکه با نهادهای انقلابی هم بایدکارکنیم گفت: با سپاه و همه نهادهای انقلابی ما باید در کنار هم، همهبخش هایکشور را بسازیم. وی باتاکیدبر اینکه دینباوری و مسائل ارزشی برای دولت مهم است افزود: باید به اعتقادات مردم ارزش قائل شویم و زمینه را فراهم کنیم تاجوانان ما در فضای اعتقادات دینی رشد کنند. در دولتیازدهمودوازدهمحسابویژه ایروی این استان باز کردیم نماینده اعزامی هیئت دولت با اشاره به اینکه در دولت نگاهویژه ایدر مورد آذربایجان شرقی وجود دارد و تلاشمی کنیممسیر توسعه این استان را هموارتر کنیم، تصریح کرد:مردم این استان مردمبااستعدادو مبتکری هستند چراکه وقتی در این استان تحول به وجود آمد در کل کشور هم تحول ایجادمی شود. ویبابیاناینکه در دولتیازدهمودوازدهمحسابویژه ایروی این استان باز کردیم خاطرنشان کرد:در دولتیازدهم11هزارمیلیاردپروژه موردبهرهبرداریقرار گرفت که نشان از توان بالای این استان دارد. واعظی با اشاره به اینکه در این استان مگاپروژه هاییداریم که با صمیمیت مدیران استان به سرانجاممی رسدابراز داشت:آذربایجان شرقی محور ارتباطی ایران با اروپا است لذا5هزارمیلیاردتومان برای آزادراه تبریز-بازرگان اعتبار هزینهمی شود تا ایران با این شاهراه ارتباطی به اروپا متصل شود. افتتاح خط اتیلن غرب باعث افزایش5برابری فعالیت پتروشیمی تبریز می شود ویبابیاناینکه افتتاح خط اتیلن غرب باعث افزایش5برابری فعالیت پتروشیمی تبریز می شود ادامه داد: بخشی ازخط آهن تبریز میانه همریلگذاریشده وبهسرعت بقیه آن به اتمام خواهد رسید. رئیس دفتررئیسجمهوردر پایاننگاه ویژه دولتدوازدهمبه روستاها و مناطق محروم استان را موردتاکیدقراردادو گفت:بخش خصوصی و دولت باید دست در دست هم تلاش کنیم تا در4سال آینده خدمتگزار خوبی برای مردم این استان باشیم.