پایگاه خبری الف 30 آذر 1395 ساعت 11:57 http://alef.ir/vdciyqa5zt1arz2.cbct.html?426171 -------------------------------------------------- عنوان : آخوندی: همچنان با مسکن مهر مخالفم -------------------------------------------------- متن : وزیر راه و شهرسازی باانتقاد ازهزینه های صرف شده برای طرح مسکن مهر،گفت: بااین طرح ازهمان روزاول وزارتم مخالف بودم و همچنان هم مخالفم و دوبار هزینه مسکن مهر را برگرداندم وتاوان آن راهم دادم. به گزارش مهر، عباس آخوندیدر مراسم انعقاد قراردادسرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر، گفت : در سال جاری ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم که کل بودجه عمرانی ۵۷ هزار میلیارد تومان بود یعنی ۲۰ درصد کل بودجهبه شکل اسمی در اختیار پیشرفت و ساخت پروژه های عمرانی قرار گرفت اما در نهایتبا احتساب اوراق مشارکت، اسناد و تعهدات آتی۲۵ هزار میلیارد تومان از این بودجه یعنی رقمی در حدود۹ درصد به بخش عمرانی اختصاص یافت. وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس لایحه بودجه سال ۹۶، بودجه اختصاص یافته به حوزه عمرانیدر سال آینده نسبت به سالجاری کاهش می یابد زیرا بودجه اسمی حدود۴۰ هزار میلیارد تومان است و معلوم نیست که چند درصد از آن در نهایتاختصاص می یابد. وی تأکید کرد: اجرای اقدامات زیربنایی با بودجه دولتی امکانپذیر نیست و پیش بینی می شود که در سال ۹۶، صادرات نفت ایران به بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسد که با این افزایش هم تامین بودجه جاری و عمرانی کشور سخت است. وزیر راه و شهرسازی گفت: هزینه های عمران و آبادانی کشور روند نزولی داشته است و اگردر سال های گذشتهنسبت بودجه جاری به عمرانی ۷۰ به ۳۰ بود هم اکنون بودجه کشور۹۰ درصد جاریو ۱۰ درصد عمرانی است. دوبار هزینه مسکن مهر را بازگرداندم آخوندی با انتقاد از برخی هزینه های انجام شده در کشور، اظهارداشت: اگر هزینه ایدر ایران انجام شود برگرداندن آنسخت است، به عنوان نمونه هزینه یارانه یا مسکن مهر برگردانده نشد البتهمن دو بار هزینه مسکن مهر را برگردانم و تاوان آن را دادم. وی بیان کرد:همچنان بر موضع خودم درباره منافات طرح مسکن مهر با منافع ملی و همچنین هدر رفت بودجه کشور اصرار دارم و به مخالفتم با این طرح ادامه می دهم و هزینه آن را هم می پردازم. وزیر راه و شهرسازی افزود: از همان ابتدای تصدی وزرات می توانستم به جای مخالفت با مسکن مهر هر روز هزاران واحد آن راافتتاح کنم اما معتقدم که این طرح به زیان کشور است. آخوندی گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در مسکن مهر انجام شده است اما هنوز ۳۰ درصد از جمعیت شهری ایران در وضعیت بد مسکنی به سر می برند. انگاره های اقتصادی باید تغییر کند وزیر راه و شهرسازیادامه داد: انگاره اقتصادی در کشور باید تغییر کند و اقتصاد ملی هزینه توسعه زیربنایی را تأمین کند و از این تأمین مالی، بازگشت اقتصادی هم داشته باشد و اتکای طرح های عمرانی به بودجه دولتی کاهش یابد. به گفته آخوندی، میزان سرمایه گذاری در سازمان بنادر طی ۳ سال گذشته به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و باید این موضوع را در نظر داشت کهبنادر را با اتکا به بودجه دولتی نمی توان توسعه دادهمانطور که آزادراه های تهران - شمال، اصفهان - شیراز، حرم تا حرم و... از سرمایه خصوصی توسعه داده ایم. وی گفت: بابودجه دولتی امکان توسعه زیربناها فراهم نیست ودر موقعیتی قرارداریم که باید تغییر گفتمان در حوزه اقتصادی انجام پذیرد و انگاره ها تغییر کند البتهبرداشتن این گام، سختاست زیرا دولت، ملت و فعالان یک بخش بهانگاره آن حوزه خو گرفته اند و برای تغییر آن مقاومت می کنند. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از اقداماتی که برای تغییر انگاره ها انجام شد توسعه بندر چابهار بامشارکت بخش خصوصی بود ضمن اینکهبرای توسعه بنادر شهید رجایی و جاسک هم باید سرمایه خصوصی جذب کنیم. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:برای نخستین بار در ایران خط آهن کرمان - سیرجان با سرمایه بخش خصوصی فعال شد و فرودگاه ها را همبه همین روشبا سرمایه خصوصی توسعه دادیم. آخوندی بیان کرد: مشارکت باسرمایه گذار خصوصی یک بازی برد - برد است البته برای ترغیبسرمایه گذاران این بخش باید بسته های تشویقی ارائه کنیم و مدلهای اقتصادی مناسب برای جذب سرمایه گذاران داشته باشیم. وی افزود: برای حضور در تجارت بین المللی باید در همه زمینهها توسعه و پیشرفت داشته باشیم، با ۱۰۰ فروند هواپیمای فرسوده نمی توان حرفی برای گفتن داشت بلکه بایدقرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای نو را منعقد کنیم وعلاوه بر حذف دلالان و واسطه گران، ناوگان هوایی کشور را نو کنیم. آخوندی گفت: حضور ۱۸ لاینر(خط کشتیرانی) بین المللی دربنادر کشور موجب می شود که فضای رقابتی در حوزه بنادر ایجاد شود وکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم بیش از این پیشرفت کند. به گفته وزیر راه و شهرسازی، علاوه بر توسعه بنادر باید از سایر مزیت های دریا هم بهره برد هم اکنون بندر شهیدرجایی، ۲۴۰۰ هکتار پس کرانه دارد و سازمان بنادر به دنبال افزایش ۲۴۰۰ هکتار جدید است.