پایگاه خبری الف 11 دی 1395 ساعت 8:46 http://alef.ir/vdchzwnkm23niwd.tft2.html?429915 -------------------------------------------------- عنوان : گزارشی از نرخ ۷ گروه کالایی در هفته اخیر -------------------------------------------------- متن : جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از افزایش هفت گروه کالایی ظرف یک هفته اخیر دارد؛ بر این اساس میوه ظرف یک هفته ۴ درصد گران شده است. به گزارش مهر، گزارش‌های آماری بانک مرکزی از شاخص قیمت کالا و خدمات طی هفته منتهی به سوم دیماه سال جاری حکایت از افزایش قیمت هفت گروه کالایی لبنیات، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، میوه‌های تازه و سبزی‌های تازه دارد.   بر این اساس، قیمت لبنیات در این هفته نسبت به هفته قبل از آن، ۱.۵ درصد، برنج ۰.۱ درصد، حبوبات ۱.۹ درصد، میوه‌های تازه ۴.۱ درصد و سبزی‌های تازه ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد، این در حالی است که بهای گوشت قرمز ۰.۶ درصد و گوشت مرغ نیز ۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در عین حال، نرخ چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از موعد مورد بررسی بدون تغییر و بهای قند و شکر ۰.۱ درصد و تخم مرغ نیز ۰.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. لبنیات و تخم‌مرغ در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه نسبت به هفتـه قبـل معـادل ۲۲.۱ درصـد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۰.۴ درصـد کـاهش داشـت و شانه ای ٩٦٠٠٠ الی ١١٥٠٠٠ ریال فروش میرفت. برنج و حبوب در این هفته در گروه برنج قیمت برنج غیرتایلندی ثابت بـود. بهـای بـرنج داخلـه درجـه یـک معـادل ۰.۱ درصـد کـاهش ولـی قیمـت بـرنج داخلـه درجـه دو ۰.۹ درصـد افـزایش یافـت. در گـروه حبـوب بهـای لوبیاچشم‌بلبلی معادل ۰.۶ درصد کاهش ولی قیمـت سـایر اقـلام ایـن گـروه بـین ۱.۴ درصـد تـا ۲.۹  درصـد افزایش داشت. میوه‌ها و سبزی‌های تازه در هفته مورد بررسی، اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظـر کیفـی در مقایـسه بـا سـایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردیـد. میوه‌فروشـی‌هـای سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه بهای تمام اقـلام ایـن گـروه بین ۰.۷ درصد تا ۱۲ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت لوبیا سبز معادل ١/١ درصد کـاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۴.۳درصد افزایش داشت. گوشت قرمز و گوشت مرغ در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود. بهای گوشـت گوسـفند معـادل ١/١ درصد و گوشت مرغ ۰.۶ درصد افزایش یافت. قند، شکر، چای و روغن‌نباتیدر این هفته قیمت شکر معادل ۰.۳ درصد کاهش و بهای قنـد، چـای خـارجی و انـواع روغـن‌نبـاتی ثابت بود.