پایگاه خبری الف 28 ارديبهشت 1396 ساعت 7:14 http://alef.ir/vdcgyw9t3ak9uz4.rpra.html?473096 -------------------------------------------------- عنوان : انتخاب رییس جمهور بر اساس نظریه شایستگی –ظرفیت –عملکرد دکتر حسن دانایی فرد*، 28اردیبهشت 96 -------------------------------------------------- متن : سال هاست که از معيارها، ويژگي ها و شايستگي هاي لازم براي پست رياست جمهوري به ابتناي قانون اساسي در محافل علمي و سياسي کشور و بعضاً در عرصه هاي بين المللي سخن گفته مي شود، معيارها و شايستگي هايي که بعضاً در عمل قدرت پيش بيني دقيق رفتار، گفتار و نگرش متصديان اين پست را نداشته اند. دليل چيست؟ بي ترديد چنين شايستگي هايي شرط لازم براي تصدي چنين پستي هستند ولي شرط کافي نيستند. بايد چنين شايستگي هايي منجر به شکل گيري ظرفيت هاي کافي براي اِعمال وظايف رئيس جمهوري شود، اگر چنين نشود بايد در طراحي و انتخاب شايستگي هاي کنوني تجديد نظر شود. از اين رو به نظر مي رسد تحليل پيوند شايستگي ها و ظرفيت هاي پست رياست جمهوري و دليل شکل نگرفتن چنين ظرفيت هايي به علت عدم کفايت چنين شايستگي هايي براي تضمين کيفيت عملکرد دولت در وضعيت کنوني امري ضروري و اشارتي مفيد و تذکري سازنده خواهد بود. 1- مقدمه يکي از رویدادهای بزرگ سياسي کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران انتخاب رییس جمهور است زیرا سکان اجرایی خط مشی های ملی در ید قدرت رییس جمهور هر کشور است. بر این اساس انتخاب فردي که پست رياست جمهوري را تصدي کند و متولي مديريت ملي شود حائز اهميت است. نظریه های متعددی در باب انتخاب مدیران ملی در ادبیات مدیریت منابع انسانی وجود دارد ولی نویسنده برای تحلیل انتخاب مدیران ملی مدل "شایستگی ظرفیت- عملکرد را تئوریزه کرده است.. بر اساس این مدل صرف داشتن شایستگی های مندرج در قانون اساس کا ملیت همه جانبه فرد برای تصدی ریاست جمهور کشور را تضمین نمی کند. اگرچه قانون اساسی شایستگی ها را با دقت ذکر کرده ولی به نظر می رسد شرط کافی برای تصدی این پست سیاسی مهم در کشور نباشد. از این رو نقش شورای نگهبان می تواند در احصا شرط کافی برای تصدی این پست کلیدی تعیین کننده باشد. باید میزان ظرفیت های شکل گرفته در طول دوران مدیریتی فرد را به دقت نظاره کرد تا قدری یقین حاصل شود که رییس جمهور عملکردی خوبی خواهد داشت. هدف این مقاله تبیین "مدل شایستگی-ظرفیت عملکرد" در پرتو ارئه مصداقی از انتخاب عالی ترین مدیر ملی کشور یعنی رییس جمهور است. 2- دستگاه نظام مديريتي کلان جمهوري اسلامي ايران براي همگان واضح است که نظام مديريتي کشور بر اساس قانون اساسي به رهبري ولي فقيه و مديريت ملي قوه مجريه در کنار دو قوه ديگر و فعاليت هاي اجرايي نظام اداري (مديريت دولتي) و بخش خصوصي اعمال حاکميت مي کند. به عبارت ديگر رهبري نظام مسئوليت تدوين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، اداري و تعاملات بين الملل را بر عهده دارد. اين سياست هاي نقشه هاي کلان حرکت کشور در عرصه هاي فوق الذکر را ترسيم مي کنند. بي ترديد بر اساس چنين مسئوليتي، مسئوليت عملکرد ملي نظام سياسي کشور نيز بر عهده ايشان مي باشد، بنابراين نظارت عاليه بر فرآيند مديريت سياست هاي کلان کشور نيز از حيث اجرا و ارزشيابي بر عهده رهبري است. امّا متولي اصلي اجراي سياست هاي کلان دولت به مفهوم سه قوه به طور اعم و دولت به عنوان قوه مجره به طور اخص است. دولت مي بايست در پرتو سياست هاي کلان، سياست هاي عمومي کشور را وضع کند، اين سياست ها نقشه تفصيلي سياست هاي کلان ملي است. مسئوليت پيوند سياست هاي عمومي با سياست هاي کلان که حالتي عمودي دارد نه افقي (يعني سياست هاي عمومي دولت در طول سياست هاي کلان رهبري قرار دارد) کار ويژه دولت است، از اين رو اجراي سياست هاي عمومي بايد عملکرد سياست هاي کلان کشور را رقم زند و آن را به تصوير بکشد. ولي کابينه دولت مسئوليت سياست گذاري هاي عمومي در پرتو سياست هاي کلان را بر عهده دارد و ماشين يا دستگاه اداري مجري اصلي سياست هاي کشور است. دولت بدون مديريت دولتي (نظام اداري) قوي نمي تواند عملکرد خوبي داشته باشد از اين رو در نظام مديريتي کشور، سطح سوم يعني سطح مديريت دولتي يا همان نظام اداري نقش بسيار برجسته اي در موفقيت نظام سياسي دارد. موفقيت هر دولتي در سايه ثروت اداري و مديريتي نهفته در دستگاه اداري آن کشور است که مي تواند مديريت بخش خصوصي به عنوان سطح چهارم در نظام مديريتي کشور را تقويت کند و سياست هاي کلان رهبري و سياست هاي عمومي دولت را در عمل پياده سازي کند. همه آنچه تحت عنوان حاکميت ملي ياد مي شود توسط مديران و کارکنان بخش دولتي در تاروپود جامعه ساري و جاري مي شود. بر اين اساس تعامل چهار سطح (1- سطح رهبري نظام 2- دولت 3- مديريت دولتي 4- مديريت بخش خصوصي) مي تواند کيفيت زندگي مادي و معنوي شهروندان را محقق سازد. در اين ميان متصدي قوه مجريه که محوريت سياست گذاري عمومي براي پياده سازي سياست هاي کلان رهبري را بر عهده دارد نقش اصلي در تحقق اهداف مصرح در قانون اساسي را ايفا مي کند. کيفيت دولت به طور کلي و مديريت دولتي (نظام اداري) به طور خاص و همين طور بخش خصوصي به کيفيت رئيس قوه مجريه يا همان رئيس جمهور بستگي دارد. زيرا متولي کليدي مديريت ملي شخص رئيس جمهور است که با داشتن کابينه اي شايسته و قابل مي تواند با احصاء سياست هاي عمومي متناسب با سياست هاي کلان و طراحي ابزارهاي کارآمد و اثربخش براي اجراي سياست هاي خود مديريت دولتي را در اجراي عملياتي سياست ها ترغيب به راهبردهاي سرنوشت ساز کند و نقش بخش خصوصي فاضل را در مديريت دولتي کشور برجسته سازد. از اين رو فهم چگونگي تشخيص فرد اصلح براي تصدي چنين پستي حائز اهميت است. امّا پيش از آن ترسيم وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور مي تواند مفيد باشد. 3- وظايف، مسئوليت ها و اختيارات رئيس جمهور همان طور که مستحضريد رئيس جمهور اسلامي ايران 1) نماينده منتخب و مستقيم مردم ايران و يکي از جلوات بارز حاکميت ملي است (اصل 114) 2) عالي ترين مقام رسمي کشور پس از مقام رهبري است (اصل 113) 3) مورد تأييد مقام رهبري است و 4) رئيس قوه مجريه است (اصل 133). تغيير و تحولات قانون اساسي 1358 در سال 1368 فضاي مناسبي براي ايفاي نقش هاي مناسب به رئيس جمهور اعطا کرده است (اصولي متعددي از قانون اساسي ناظر به اين قوه مهم اجرايي است.) امّا وظايف، مسئوليت ها و اختيارات کليدي رئيس جمهور را مي توان به شرح ذيل برشمرد: 1- مسئوليت اجراي قانون اساسي 2- انتخاب و عزل وزيران 3- رياست هيأت وزيران 4- مسئوليت اقدامات مديران 5- توشيح قوانين و عهدنامه ها 6- اختيار وضع آيين نامه هاي اداري 7- اعزام سفرا و پذيريش سفراي خارجي 8- اعطاي نشانه هاي ملي 9- رياست شوراي عالي امنيت ملي فحواي اين وظايف، مسئوليت ها و اختيارات نشان دهنده حساسيت بالاي مقام رئيس جمهور در جمهوري اسلامي ايران است. به نظر مي رسد توليت مديريت ملي در پرتو سياست هاي کلان کشور در دست چنين قوه اي است. مديريت ملي هر کشور تجلي عظمت و توانمندي هر ملتي است زيرا کيفيت و کميت عزت و شرافت ملي هر کشور پيامد چنين سطحي از مديريت هر کشوري است. مديريت در عرصه ملي متفاوت از مديريت در عرصه هاي سازماني، وزارتخانه اي و بخشي است، از اين رو فهم چنين مديريتي حائز اهميت است. 4- مديريت ملي در جمهوري اسلامي ايران مديريت ملي اشاره به مديريت چرخه خط مشی گذاري ملي دارد که براي اجراي خط مشی هاي کلان رهبري نظام اعمال مي شود. به عبارت ديگر رئيس جمهور برنامه ريزي ملي، اجرا، ارزشيابي، تغيير يا خاتمه دادن به طرح ها، برنامه ها و پروژه هاي ملي (در عرصه نقشه جغرافيايي کشور) را بر عهده دارد. رئيس جمهور بايد براي اجراي سياست هاي کلان، برنامه هاي توسعه اي پنج ساله کشور را از طريق طراحي خرده برنامه ها و پروژه ها در عرصه هاي مختلف کشور اجرايي کند. حرکت در مسير سياست هاي کلان- سياست عمومي (طرح ها، برنامه ها، پروژه ها) و استراتژي ها حوزه مانور استراتژيک دولت است. يکپارچه سازي همه عرصه هاي ملي (سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي) و پيوند با عرصه هاي بين المللي ذهنيت بزرگ مديريتي مي طلبد که از عهده هر کسي بر نخواهد آمد. مديريت ملي مديريت مديريت هاست پس ابر مدير ملي- بين المللي مي خواهد. مديريت منافع عمومي (ملي) کانون تمرکز مديريت چنين مديريتي است. بنابراين چنين فردي براي تصدي چنين پستي بايد از شايستگي هايي برخوردار باشد. شايستگي اشاره به دارايي هايي(مهارت ها، توانايي ها، دانش ها و تعهداتي) دارد که بتوان با فهم قرائني، آن ها را در فرد يافت. هر پستي در عرصه هاي مختلف کاري و مديريتي نيازمند به چنين دارايي هايي است. بي تدبيري در تعيين چنين دارايي هايي منجر به ذايل کردن منابع و امکانات خواهد شد. بايد ظرافت شايستگي هاي لازم براي تصدي پست رياست جمهوري را درک کرد و آنچه زمينه عملکرد بهتر رئيس جمهور را فراهم خواهد ساخت به عنوان شرايط لازم در نظر گرفت، بي دقتي در تعيين چنين شرايطي ممکن است صدمات جبران ناپذيري به کشور وارد کند. امّا شرايط لازم يا شايستگي هاي لازم براي تصدي چنين پستي چيست؟ 5- شايستگي هاي رئيس قوه مجريه با تأمل بر وظايف خطير رئيس جمهور پي خواهيم برد که عالي ترين مقام سياسي پس از رهبري نظام، مستلزم شايستگي هايي است که هر کسي ياراي تصدي آن را ندارد. بر اين اساس قانون اساسي به شايستگي هاي کليدي رئيس جمهور اشاره کرده است. در واقع شايستگي اشعار به توانايي ها، تعهدات، دانش و مهارت هايي دارد که رئيس جمهور را آماده تصدي پست رياست جمهوري مي کند. به عبارت ديگر شايستگي ها شرايط لازم براي تصدي اين پست را نشان مي دهند. در حال حاضر شايستگي هايي در قانون اساسي و ساير مستندات و بعضاً گفتمان عمومي ذکر شده است. با تأملي بر اين شايستگي ها مي توان آن ها را در طبقه هاي کليدي زير دسته بندي کرد: 1- شايستگي هاي مذهبي- ديني: پايبندي به اصل ولايت فقيه، فهم اسلام، درک مباني حکومت ديني 2- شايستگي هاي اخلاقي: متصف به اخلاق اسلامي، پيشينه پاک کاري و مديريتي 3- شايستگي هاي شخصيتي: سلامت جسمي و روحي 4- شايستگي هاي سياسي: رجل سياسي بودن و تجربه کار در عرصه - ملي 5- شايستگي هاي مديريتي: دارا بودن سابقه مديريتي در عرصه ملي 6- شايستگي هاي حرفه اي- فني: داشتن سوابق تحصيلي- علمي و تخصصي شايستگي هاي فوق لازمه براي تصدي رياست جمهوري است ولي شرايط کافي نيست. اگر چنين شايستگي هايي منجر به شکل گيري ظرفيت هاي پايه اي مديريت ملي نشود، نمی توان عمل کرد خوبی از وی انتظار داشت. 6- ظرفيت هاي کليدي رئيس جمهور همان طور که گفته شد صرف حضور شايستگي هاي شش گانه، کيفيت مديريت ملي و در نتيجه اثربخشي عملکردي دولت را تحقق نخواهد بخشيد. ظرفيت اشاره به ره آوردي زاينده و مستمر دارد که مأخذ توليد سازوکارهاي ارتقاء عملکردي فرد، سازمان، بخش يا دولت دارد.پتانسيل نهفته يا بالفعلي که از قبَلِ آن محصول نهايي دولت يعني منظومه اثربخشي دولت (اثربخشي قانوني، اخلاقي، مالي، عملکردي و دموکراتيک) به منصه ظهور مي رسد. ظرفيت دروني فرد که نتيجه هم افزايي پوياي شايستگي هاي اوست به مثابه چشمه اي است که به طور خودکار مي جوشد و حيات مادي و معنوي او را رقم مي زند. تلاش همه دولت ها در سراسر عالم شکل دهي چنين ظرفيتي درون شهروندان، کارکنان، مديران و دولتمردان خود است. همه آنچه در قاموس تعليم و تربيت به دانش آموزان، دانشجويان و طلاب در بستر مدرسه، دانشگاه و حوزه تزريق مي شود به هدف ظهور و بروز چنين ظرفيتي است. اگر چنين ظرفيتي شکل نگيرد همه شايستگي ها مفيد فايده نخواهد بود. استاد دانشگاهي که داراي مدرک دکتري است ولي قادر به ارائه ايده و نظر نيست، توانا در تفهيم آموزه نيست چندان مفيد به حال جامعه نخواهد بود زيرا شايستگي مدرک تحصيلي منجر به ظرفيت نظريه پردازي در وجود او نشده است. پزشکي که صرفاً داراي مدرک گواهي تخصصي پزشکي است ولي قادر به عمل جراحي خود نيست فاقد ظرفيت تخصصي است. سازماني که هزينه هاي هنگفتي صرف آموزش کارکنانش مي کند ولي از رقباي خود شکست مي خورد به خاطر آن است که شايستگيِ آموزش ديدن در کنار ساير شايستگي ظرفيت ساز نبوده است. بنابراين شايستگي مورد نظر در باب رئيس جمهور که به وسيله شوراي نگهبان تأييد مي شود و شرط لازم ورود و آمادگي فرد براي تصدي پست رياست جمهوري است ولي موفقيت دولت در گرو تبديل اين شايستگي ها به ظرفيت هاي ذيل است: 1- ظرفيت هاي دين پذيري: آيا شايستگي هاي ديني منجر به شکل گيري ظرفيت هاي رعايت پوياي منويات دين در مديريت ملي رئيس جمهور شده است؟ آيا شايستگي هاي ديني باعث ايجاد پتانسيل حرمت دين در همه عرصه هاي عملي رئيس جمهور شده است؟ سياست در اسلام ويژگي هاي سياست غربي ندارد. سياستمداران حقيقي در اسلام عابدان حقيقي اند زيرا قوام و دوام حکومت اسلامي در پرتو عمل آن هاست. فرد داراي ظرفيت ديني در همه اوضاع و احوال دين را محور کارهاي خود قرار خواهد داد و رابطه ولي و پيرو را در عرصه مديريتي خود مي داند، معتقد است و بر عمل به آن اصرار مي ورزد. 2- ظرفيت هاي راهبردي: آيا شايستگي هاي مديريتي، تخصصي و علمي منجر به شکل گيري انديشه راهبردي در رئيس جمهور شده است؟ مديران سياسي در نظام غربي نزديک بين هستند زيرا براي آن ها انتخاب مجدد در دوره بعدي انتخابات امري کليدي است ولي در اسلام تصدي پست مديريت ملي فرصت خدمتگذاري است و هرکسي نمي تواند و بر اساس آموزه هاي ديني نمي خواهد پستي را بپذيرد که قابليت آن را ندارد. در حکومت ديني حفظ حرمت دين خدا و همين طور حفظ حکومت اسلامي از اوجب واجبات است. دورانديشي حکم مي کند رئيس جمهور منافع ملي- ديني نظام را قرباني مطامع کوتاه مدت حزبي و باندي خود نکند. اگر چنين نباشد شايستگي هاي مديريتي و ديني چنين فردي منجر به هم افزايي دروني نشده است از اين رو تضمين کننده کيفيت دولت و مديريت ملي نخواهد بود. رئيس جمهور راهبردي، کوته بين رفتاري، نگرشي و حتي گفتاري نيست. 3- ظرفيت هاي روانشناختي: آيا شايستگي هاي احرازي رئيس جمهور منجر به ظرفيت هاي روانشناختي مثبت در وي شده است؟ تلاطمات مديريتي ظرفيت تحمل رواني مي طلبد. ظرفيت هاي روانشناختي مثبت مايه اميدواري، تاب آوري، خوش بيني در رئيس جمهور مي شوند. او فوراً متأثر نمي شود، کنترل خود را از دست نمي دهد، مرعوب و مقهور نمي شود، بدون تأمل و انديشه رفتاري از خود بروز نمي دهد. روان ملي کشور را آرامش مي بخشد و با رفتار و گفتارش اميدآفريني و تحمل پذيري ايجاد مي کند. او در پرتو داشتن ظرفيت هاي روانشناختي مجهز به ظرفيت و شأنيت حضور در هرم مديريتي، ظرفيت دارا شدن اشتهار ملي، ظرفيت تحمل، ظرفيت عذرخواهي، ظرفيت شرح صدر، ظرفيت مديريت بر خود، ظرفيت رازداري ملي، ظرفيت تماميت نخواهي، ظرفيت ترک قدرت و ظرفيت حفظ استقلال عاطفي خواهد شد در غير اين صورت شايستگي ها چندان مؤثر نخواهد بود. 4- ظرفيت خط مشي سازي و اجراي خط مشي هاي ملي: آيا شايستگي هاي رئيس جمهور منجر به تدوين و اجراي خط مشي هايي خواهد شد که سياست هاي کلان کشور را در عمل اجرا کند؟ بي ترديد توليد خط مشي هاي ملي با کيفيت از يک طرف و اجراي کارآمد و اثربخش خط مشي هاي ملي تجلي ظرفيت پرپيمانه دولت و رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت است. همه دولت ها به اتکا خزانه هاي تاريخي- ديني، علمي خود خط مشي هايي را براي حل چالش ها و مسائل فراروي کشور خود کشف کرده يا مي سازند. ظرفيت بالاتر خط مشي سازي ملي منجر به خلاقيت در نوآوري هاي سياستي و همين طور تنوع خط مشي هاي مختلف خواهد شد. هرچه اين ظرفيت بالاتر باشد باور به شايستگي هاي احرازي بيشتر خواهد شد. پايش مستمر مسائل ملي، شکل دهي دستور کارهاي ملي پويا براي حل مسائل، خلق بديل هاي مختلف سياسي، طراحي ابزارهاي سياستي با کيفيت براي اجراي سياست هاي ملي، طراحي رژيم هاي سياستي بجاي قلمروها و خرده سيتم هاي سياستي جزيره اي، انسجام و يگانگي سياست هاي ملي، هم افزايي سياستي و به طور کلي ارتقاء سرمايه داري سياستي ملي تراوشات ظرفيت هاي کلان خط مشي سازي و اجراي خط مشي هاي ملي است. اگر شايستگي هاي مختلف رئيس جمهور منجر به ايجاد ظرفيت فوق نشود چنين شايستگي هايي بي فايده خواهند بود. 5- ظرفيت قانون پذيري: آيا شايستگي هاي احرازي رئيس جمهور منجر به تبعيت پذيري از اصول قانون اساسي به طور اعم و ساير قوانين شده است؟ رمز ماندگاري حکومت اسلامي در پيوند اسلاميت و جمهوريت نظام است امّا پايبندي مستمر به قانون تصوير ايجاد پيوند را حقيقي مي سازد. در حکومت اسلامي همه شايستگي هاي احرازي بايستي منجر به تسليم در برابر خدا و اولياء او شده باشد در غير اين صورت هدف غائي انسان خليفه اللهي محقق نشده است. ظرفيت قانون پذيري در اعمال مديريت ملي در رئيس جمهور منشاء و خاستگاه حمايت مردمي گسترده اي خواهد بود. رعايت قوانين در واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي، رعايت قانون در استخدام ها، رعايت قانون در اخذ ماليات ها، رعايت قانون در تهيه تدارک عظيم ملي، رعايت قانون در ارتقاءها و ترفيع هاي ملي، رعايت قانون در اعطاء نشانه هاي ملي، رعايت قانون در تدوين و تخصيص بودجه عمومي و ... برخاسته از اين ظرفيت قانون پذيري است. در عرصه قدرت مبارزه با هوس هاي سياسي و مديريتي رعايت دقيق قانون است. 6- ظرفيت امانت داري ملي: آيا احراز شايستگي هاي مورد نظر در پست رياست جمهوري منجر به شکل گيري ظرفيت امانت داري ملي شده است؟ در نگاه اسلام حکومت و مديريت امانت است و سياستمداران و مديران افراد امين و پاسداران امانت هاي ملي هستند. پست رياست جمهور امانت يک جامعه اسلامي و حکومت اسلامي است، پس همه آنچه در اين پست ملي (به غير از حقوق شخصي) در اختيار رئيس جمهور قرار مي گيرد، (حضور در کابينه ملي حکومت اسلامي، حضور در مجامع بين المللي، حضور در شوراها و کميسيون ها، اختيار عزل و نصب ها، اختيار قراردادها و پروژه ها ملي و بين المللي) همگي امانت ملي در دست رئيس جمهورند. تنفيذ رهبر و پيمان و عهد با ملت امانت سنگين رئيس جمهور است. اگر شايستگي ها منجر به شکل گيري چنين ظرفيتي نشده باشد، آن شايستگي ها به غلط طراحي شده اند. 7- ظرفيت هاي مديريتي: آيا شايستگي هاي احرازي رئيس جمهور ظرفيت هاي اعمال مديريت را در شخص رئيس جمهور ايجاد کرده است؟ مديريت هنر و علم با و به وسيله ديگران کار کردن است. چنين ظرفيتي مأخذ توليد ظرفيت هاي ديگري در انجام مديريت ملي است. جلوه مديريت اثربخش و کارآمد در حاکميت سيستم بر قلمرو مديريتي است نه حضور مستمر مدير در قلمرو مديريتي. اگر سيستم حاکم باشد حضور يا عدم حضور مدير صرفاً تسهيل گر است نه تعيين گر. پس ظرفيت نظام سازي، ظرفيت سازمان دهي دولت، ظرفيت طرح ريزي و برنامه ريزي ملي اجراي سياست هاي کلان کشور، ظرفيت نظارت، پايش و کنترل مديريتي، ظرفيت مديريت کابينه، ظرفيت پيوند با رهبري در مديريت ملي، ظرفيت مديريت بحران ها، ظرفيت تيم سازي، ظرفيت مديريت نااطميناني و ابهام در مديريت، ظرفيت بهره وري آفريني ملي، ظرفيت بسيج منابع و امکانات ملي و ظرفيت ظرفيت سازي مديريتي تراوش ظرفيت هاي کلان مديريتي رئيس جمهور است. 8- ظرفيت پايش و ارزشيابي سياست هاي کلان و عمومي کشور: آيا شايستگي هاي احرازي زايندگي در پايش و ارزشيابي سياست هاي کلان و عمومي کشور را ايجاد کرده است؟ ممکن است دولتي ظرفيت سياست تراشي بالايي داشته باشد و توان اجرايي بالايي در اجراي سياست ها داشته باشد ولي در حوزه نظارت و ارزشيابي سياستي کُند عمل کند زيرا ظرفيت اين مهم در دولت ضعيف است. ظرفيت تحليل محيط هاي ملي و بين المللي، ظرفيت بهره گيري از سازوکارهاي پايش سياست هاي ملي، ظرفيت اثرسنجي سياستي و ... از اين ظرفيت منبعث مي شود. شايستگي ها بايستي چنين ظرفيتي را ايجاد کرده باشد در غير اين صورت در انتخاب شايستگي ها دقت کافي به خرج داده نشده است. 9- ظرفيت اداري: بي ترديد شکل گيري ظرفيت اداري در دولت به طور اعم و رئيس جمهور به طور اخص شاه کليد اجراي موفق سياست هاي کلان و عمومي کشور خواهد بود. طراحي تشکيلات يا نظام اداري ظرفيت هاي خاصي مي طلبد طوري که عدم توفيق در اين حوزه بسياري از دولت ها را از اعمال مديريت ملي بازداشته است. اجراي سياست هاي نظام اداري مستلزم وجود خزانه ظرفيتي اداري دولت است. اين ظرفيت اداري مأخذ انواع نوآوري هاي فرآيندي، ساختاري، فن آورانه، انساني، فرهنگي در درون نظام اداري خواهد شد. شايستگي هاي احرازي بايد با ايجاد هم افزايي منجر به شکل گيري چنين ظرفيتي شده باشد وگرنه توفيقي در مديريت ملي حاصل نخواهد شد. 10- ظرفيت هاي تعاملي- ارتباطي: بسياري از انديشمندان حوزه مديريت به طور اعم و مديريت ملي به طور اخص مدعي اندراز و رمز توفيق مديريت در تعامل و ارتباطات سازنده و به موقع است. اين ظرفيت در عرصه ملي از جانب رئيس جمهور نقش مهمي در موفقيت او خواهد داشت. چنين ظرفيتي مأخذ ظرفيت هاي ديگري است که مي توانند مديريت ملي را ياري دهند. ظرفيت شنود مؤثر ملي، ظرفيت پذيرش ديگران، ظرفيت بهره گيري از ديگران، ظرفيت کسب حمايت ديگران، ظرفيت مديريت تعارض هاي ملي، ظرفيت کسب دانش از ديگران، ظرفيت جلوگيري از بحران آفريني، ظرفيت مديريت شايعات مخرب در سطح ملي و ... از چنين ظرفيتي برخواهد خاست. 11- ساير ظرفيت ها ظرفيت مديريت پروژه هاي ملي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فنآوري و بين المللي ظرفيت در دست گرفتن شمشير دولبه قدرت ظرفيت مجالست با پيشکسوتان علم و دين ظرفيت کادرسازي پايدار ملي ظرفيت ترک غير به خاطر خدا و رسول و اولياء خدا ظرفيت مواجهه با فرصت هاي عظيم فرارو در ظرف قدرت ظرفيت تسليم در برابر امر خدا و اولياء به بهاي از دست دادن برخي حمايت ها ظرفيت قرار گرفتن مستمر در ويترين ملي ظرفيت ترک قدرت ظرفيت ظرفيت سازي ملي ظرفيت فروتني در اوج قدرت ظرفيت خادميت نه عامليت ظرفيت مشورت گيري 7- شکست در ظرفيت سازي چرا بعضاً چنين ظرفيت هايي شکل نمي گيرد؟ بي ترديد در طراحي معيارهاي شايستگي هاي اين پست حساس رعايت دقت نشده است. طراحي دوره هاي مديريت بحران براي شاعران که طبع شاعري دارند منجر به شکل گيري ظرفيت مديريت بحران نخواهد شد. بايد ابتدا اهداف ظرفيتي لازم براي فعلي يا عملي را تعيين کرد و براي تحقق آن اهداف شايستگي هاي لازم را در افراد متولي آن افعال و اعمال پرورش داد. آيا شايستگي هاي فعلي رايج براي رئيس جمهور اسلامي ايران شايستگي هاي دقيق و مناسبي است؟ به نظر مي رسد بايد قدري در اين شايستگي ها تأمل کرد. از اين رو بايد نگاهي نو و عالمانه تر به شايستگي ها ي ديني، اخلاقي، شخصيتي، سياسي، مديريتي، حرفه اي و فني چنين پست کليدي ملي داشت بر اين اساس شايستگي ها را مي توان قدري تدقيق کرد. 1- شايستگي هاي ديني: شناخت عميق دين، فهم قلبي و عقلي دين در حکومت 2- شايستگي هاي سياسي: بصيرت سياسي در فعل سياسي، درک جريانات سياسي، سياست ورزي اسلامي، درک پيوند سياست و دين، مسلط به استدلال آوري و تحليل سياسي، توان رهبري سياسي، توانمندي در گره زني مديريت و سياست 3- شايستگي هاي شخصيتي: سلامت جسمي، قلبي، عقلي و رواني 4- شايستگي هاي مديريتي: مجهز به تجربه مديريت ملي، موفقيت در پروژه هاي ملي مديريتي 5- شايستگي هاي اخلاقي: اشتهار به اخلاق حسنه مديريتي- سياسي، پيشينه اخلاقي سالم در عرصه مديريتي 6- شايستگي هاي حرفه اي: دانش ديني- تخصصي و حرفه اي مرتبط و مناسب 8- نتیجه گیری درقاموس تعلیم وتربیت، فلسفه ایجادشایستگی هادرافراد (آموزش، مهارت ها، توانایی ها، مدرک تحصیلی و ...)، شکل دهی ظرفیت های مختلف (دینی، مدیریتی، سیاست گذاری، امانتداری و ...) درچنین افرادی است تابه مددآن هابتوانندازعهد هوظایف محوله برآیند. فردی که می خواهدمتصدی رئیسجمهوری اسلامی ایران شودبایستی دارای "شایستگی هایی" باشدولی این شایستگی ها "شرط لازم" هستندولی"شرط کافی" نیستند، بایستی چنین شایستگی هایی منجربه شکل گیری "ظرفیت های بالفعل وبالقوه ای" درفردشده باشد درغیر اینصورت آن شایستگی هامحل بحث است وبایستی برنحوه ی سنجش وعملیاتی کردن ودرنتیجه شناخت آن هاتأمل کرد". ذکرچندنکته درباب این نظریه ممکن است برخی ابهامات رامرتفع سازد: 1- اگربعضاًشایستگی های رئیس جمهورمنجربه ظرفیت های لازم نمی شود "عیبی برقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" نیست شایدنقص به تفسیرهاونحوه ی سنجش هایی برگرددکه ازشایستگی های مندرج درقانون اساسی (رجل سیاسی ومذهبی ومدیریتی و ...) توسط متولیان اجرایی ارائه می شود. بایستی برسنجه ای که به مدد آن شایستگی های مصرح درقانون اساسی به بندتصویرکشیده می شودوبراساسآن افرادواجدشرایط تأییدصلاحیت می شوندتأمل کرد. نظریه مدعی است "عملکردضعیف یک رئیس جمهورناشی ازضعیف بودن ظرفیت های لازم برای تصدی رئیس جمهوری است که ریشه آن درسنجش نادقیق شایستگی های مندرج درقانون اساسی است. قانون به درستی شایستگی های کلان (برای مثا ل رجل سیاسی ومذهبی ومدیریتی بودن) را اشعارداشته است ولی هنرمتولیان اجرایی کشوردرعملیاتی کردن آن ها امری حیاتی است. بنابراین سخن ازاصلاح سنجه تأییدصلاحیت ها به میان می آید نه قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران. 2- نظریه ادعانداردکه همه این شایستگی هابایستی درحداعلا دررئیس جمهوروجودداشته باشد. نظریه قائل به منظومه بودن چنین ظرفیت هایی است. درمنظومه، همه عناصر (ازحیث وزن واهمیت) یکسان نیستندبلکه ترکیبی ازآن هاوجود دارد. ممکن است رئیس جمهوری ازظرفیت مدیریت پروژه های کلان بالای برخوردارباشدولی ظرفیت امانتداری بالایی نداشته باشد. رئیس جمهوری ممکن است ظرفیت دین پذیری بالایی داشته باشدولی ازظرفیت سیاست سازی متوسطی برخوردارباشد. وجودهمه این ظرفیت هادرحدکامل میسرنیست وحدوحدودهایی ازهرکدام ضروری است تابا ایجادهم افزایی موجب عملکردخوب رئیس جمهورشوند. 3- نظریه مدعی است که می توان بسته به شرایط کشورظرفیت هارا اولویت گذاری کردزیراتعدادآن هاممکن است متعددبه نظرآیدولی وجود هرکدام درهم افزایی عملکردی چنین پستی به نظرضروری می آید. 4- نظریه ادعانداردتعدادچنین افرادی درجامعه فراوان است ولی مدعی است متصدیان این پست کلیدی بایستی ازمنظومه ای ازظرفیت های کافی برخوردارباشند. ممکن است فقدان چنین افرادی دریک کشورمانع طرح ظرفیت های آرمانی برای افراد داوطلب چنین مقام مهمی نشود. 5- کارامدی رئیس جمهور به معنای "اداره کشورباحداقل هزینه" ارزش مهمی است که درکنار "اثربخشی (تحقق اهداف عالیه مصرح درقانون اساسی وسیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی)" و "عدالت پیشگی" ویبیشترمعناپیدا می کند، صرف توجه به کارایی "جسارت دست زدن به ابتکارعمل های ریسکی" را ازرئیس جمهورمی گیرد. ازاینروصرف کارامدبودن یک رئیس جمهورتحقق اهداف بزرگ کشور راتضمین نمی کندزیراترس اززیرسئوال رفتن کارامدی اش (افزایش هزینه های ملی) اوراازرسیدن به اهداف بزرگ (برای مثال انرژی هسته ای درزمان اصلاحات موقتاًتعطیل شد) بازمی دارد. همیشه رسیدن به اهداف بزرگ درپرتوکارامدی (حداقل صرفه زینه ها) منجربه رسیدن به آرمان هانمی شود: گاهی بایدجان دادکه درقاموس مدیریت دنیوی متداول که درجستجوی کارامدی است بی معناست. ازاینرورئیس جمهوربایدبه منظومه ای (آمیخته ای) ازظرفیت هامجهزباشدتابتواندمدیریت ملی اقتضایی رادرپرتوقانون اساسی اجراکند اتکاء به شايستگي هاي احراز پست رياست جمهوري تضمين کننده کيفيت عملکردي، گفتاري رفتاري و نگرشي وي نخواهد بود. اگر هم افزايي بين شايستگي ها منجر به شکل گيري ظرفيت هاي کليدي مديريت ملي شوند مي توان به اثربخشي هزينه هاي ايجاد شايستگي ها در چنين افرادي باور پيدا کرد. بر اين اساس شايستگي ها، شرط لازم براي تصدي پست رياست جمهوري هستند ولي شرط کافي وجود ظرفيت هاي کليدي براي اعمال مديريت ملي در رئيس جمهور است که از آن طريق کيفيت عملکرد نظام سياسي را ارتقاء دهد. چرا بعضاً شاهد چنين ظرفيت هايي نيستيم زيرا معيارهاي شايستگي چندان دقيق و عالمانه شناسايي نشده است بايد در طراحي و فهم آن شايستگي ها قدري تجديد نظر کرد. * استاد دانشگاه تربیت مدرس