پایگاه خبری الف 31 مرداد 1396 ساعت 7:34 http://alef.ir/vdceoe8nvjh87zi.b9bj.html?504198 -------------------------------------------------- عنوان : حذف «ثبت طلاق از شناسنامه» باعث افزایش طلاق می‌شود -------------------------------------------------- متن : یک جامعه شناس با اشاره به طرح حذف طلاق از شناسنامه زنان گفت: این طرح باعث می شود پدیده طلاق تبدیل به واقعه ای غیرحیاتی و بی اهمیت شود. فکر می کنم هدف کسانیکه این طرح را مطرح کرده اند این است که امکان ازدواج مجدد را برای زنان مطلقه فراهم تر کنند، این درحالی است که هرگاه شما پدیده ای را عادی تلقی کنید، یعنی بگویید چندان مهم نیست و نیازی به ثبت شدن ندارد، با این کار، به طور ناخواسته تکرار آن رخداد هم بیشتر می شود. محمد امین قانعی راد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکهدرطرح حذف ثبت طلاق از شناسنامه زنان نوعی نگاه مردسالارانه نهفته است ادامه داد: با مطرح شدن این طرحاین نگاه به زنان القا می شود که مهم نیست طلاقبگیرند و ما با فراهم کردن زمینه ازدواج مجدد برایشان می کوشیم تا راحت تر ازدواج کنند و حتی با حذف این عنوان از شناسنامه دچار استرس نشوند. این در حالی است که این طرح با تبعیض جنسیتی که در دل خود دارد، به جای اینکه فکر زنان باشد سعی می کندآنان را برای مردان دسترس پذیرتر کند. رییس سابق انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به دلایل مطرح شدن این پیشنهاد تصریح کرد: به نظر می رسد این طرح به دلیل تکرار واقعه طلاق در جامعه مطرح شده باشد. در حالی که در نگاه جامعه شناسان، پدیده طلاق جزو وقایع حیاتی محسوب می شود و ضروری است تا پدیده هایی مثل تولد، مرگ، ازدواج و طلاق به دلیل اینکه وقایع حیاتی هستند در شناسنامه ثبت شوند. وی با تأکید بر این اینکه وقایع حیاتیبه این دلیل کهبا تاریخچه زندگی فردی در ارتباط هستند،اهمیت زیادی دارند و بنابراین از نظر اجتماعی نیزمهم تلقی می شوند اظهار کرد: نفس این طرح نشان دهنده این است که پدیده طلاق چندان مهم نیست. در نتیجه خود زنان نیز که می بینند طلاق آنها ثبت نمی شودو کسی نمی تواند متوجه شود که آنها مطلقه هستند، باعث می شودتمایل طلاق در آنها افزایش پیدا کند. این جامعه شناس با انتقاد ازاینکه این طرح به پختگی لازم نرسیده است، عنوان کرد:در این طرح تنها اعلام شده است که ثبت طلاق از شناسنامه حذف خواهد شد و اشاره ای به سرنوشت ثبت ازدواج نشده است. ازدواج و طلاق همواره در کنار یکدیگر مفهوم دارند و زوجی را تشکیل می دهند که باید در کنار هم موردتوجه قرار گیرند.حکمی که در مورد یکی از این وقایع صادر می شود باید برای دیگری نیزتعمیم داده شود.اگر قرار است براساس قوانین مدنی یکی از این دو پدیده ثبت نشود، باید نسبت به دیگری نیز چنین نگاهی اعمال شود. رییس سابق انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به ضرورت استعلام برای مشخص شدن سابقه ازدواج افراد افزود: این کار هیچ کمکی به کاهش آسیب های روانی طلاق نخواهد کرد. تبعات روانی طلاق صرفا محدود به ثبت این واژه در شناسنامه نیستند بلکه فرآیند حضور در دفترخانه ها، دادگاه ها، انجام طلاق و صدور حکم آن تبعات روانی خواهد داشت. شکل گرفتن این فرآیند موجب ایجاد فضای بی اعتمادی بین طرفین و به وجود آمدن استرس های مضاعف برای زنان خواهد شد. رییس سابق انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به اهمیت خانواده و ضرورت حفظ انسجام این نهاد اجتماعی ادامه داد: اقداماتی که در حال انجام گیری در رابطه با طلاق هستند موجب فروریختن قبح اجتماعی آن پدیده شده اند و نبایدبیش از این اقداماتی با پیامدهای منفی در این خصوصانجام شود. من معتقد نیستم که گفته شود طلاق پدیده خوب و یا بدی است بلکه فکر می کنم جامعه به مسیر خودش ادامه می دهد. وی ادامه داد: همانطور که می دانید، میزان طلاق در حال افزایش است، اما کاری که ما با قانونگذای انجام می دهیم این است که زمینه ای فراهم می کنیم که این میزان بیش از پیش افزایش پیدا کند، یعنی طلاق برای زنان و مردان تبدیل به پدیده ای می شود که استرس کمتری دارد، ساده تر است و کمتر نشانه ای از خود بر جای می گذارد. زمانی که چنین فضایی وجود داشته باشد، افراد بیشتر دست به طلاق می زنند. باید اجازه دهیم همانطور که پدیده هایی مانند ازدواج ثبت می شوند، طلاق نیز در شناسنامه ثبت شود.