پایگاه خبری الف 10 تير 1396 ساعت 8:35 http://alef.ir/vdcau0nyy49naa1.k5k4.html?487824 -------------------------------------------------- عنوان : انتشار اثری تازه از سیدعلی شجاعی -------------------------------------------------- متن : به گزارش الف کتاب به نقل از مهر، سیدعلی شجاعی از انتشار کتاب تازه ای از خود با عنوان شاید دیگران از آسمان می آید خبر داد و گفت: این کتاب مجلد سوم از سه گانه مهارت های زندگی برای کودکان است که تا کنون جلد دوم آن و سوم آن منتشر شده و مجلد نخست از آن نیز زیر چاپ است. وی افزود: این مجموعه سه گانه سعی داردمهارت های زندگی اجتماعی را برای کودکان بر مبناینیازها و مهارت های ابتدایی مورد نیاز برای زندگیآموزش دهد. البته در دنیا این مهارت های ابتدایی مصداق های مختلفی دارد، مثلا در برخی کشورها توانایینه گفتن به مواد مخدر این نوع از مهارت است و در جای دیگر مسائل خانوادگی. درباره ایران نیز مصداق های مختلفی تعریف شده و من هم با توجه به نیازهای زیستی ایرانیان دست به انتخاب آن ها و تالیف اثر درباره شان زدم. شجاعی ادامه داد: در کتاب اول که با عنوان به دیوارها بخند در دست انتشار است به مهارتتسلیم شرایط نشدن و تغییر ایجاد کردن توسط کودکانپرداخته ام. در کتاب دوم که با عنوان هیچ طوفانی راهش را عوض نمی کند منتشر شد به مهارت فاصله بودن میان حرف تا عمل پرداخته شده است و در کتاب سوم با عنوان شاید دیگران از آسمان می آیند به مهارت وجود فاصله میان حرف تا عمل پرداخته شده است. این نویسنده تصریح کرد: در این کتاب محور این است که اصلاح جامعه از اصلاح فرد شروع می شود و تا فرد در جامعه خودش را اصلاح نکند و از رفتارهایی دست برندارد نمی تواند انتظار اصلاح شدن جامعه را داشته باشد. مندر این کتاب به کودکان می گویم کهاگر به ساختاری در جامعهمعترضی باید اول خودت را اصلاح کنی وتا خودت درست نشوی جامعه درست نمی شود.وی افزود: در این کتاب تلاش کردم تایاد دهم وقتی می گویند که دیگران باید اصلاح شوند، دیگران در واقعخودمانیم و از آسمان هم نمی آییم. باید خودمان را اصلاح کنیم تا جامعه ما هم اصلاح شود شجاعی افزود: این سه گانه اثری است که در تعامل با مربی و والدین با فرزند باید خوانده شود در این صورتتعدد مصادیق برای بچه ها نیز شکل می گیرد. شاید اگر آنها بخواهند این کتاب ها را تنها بخواند تنهایک قصه پیدا می کنند اما در تعامل است که مصادیق زیادی پیدا می شودو مضمون اصلی کتابدرک می شود. یادآوری می شود کتاب شاید دیگران از آسمان می آید با تصویرگری یگانه یعقوب نژاد و طراحی گرافیک نرگس زیانی از سوی نشر کتاب نیستان منتشر شده است.