پایگاه خبری الف 4 خرداد 1396 ساعت 11:12 http://alef.ir/vdcaemny049n001.k5k4.html?475737 -------------------------------------------------- عنوان : آرای 16 شهرستان استان تهران به 4 نامزد ریاست جمهوری به تفکیک -------------------------------------------------- متن : آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 16 شهرستان استان تهران منتشر شد. به گزارش فارس، آمارواجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 16 شهرستان استان تهران منتشر شد. در جداول زیر آمار آرای 4 نامزد ریاست جمهوری به تفکیک هر 16 شهرستان استان تهران آمده که در ادامه می خوانید: جدول شماره 1) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت 1 5500000 3686961 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 2588200 درصد نسبت به کل آراء 70/19 3 تعداد آرای آقای سید آقای سیدابراهیم رئیسی 969218 درصد نسبت به کل آراء 26/28 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 45659 درصد نسبت به کل آراء 1/23 5 تعداد آرای آقای سید مصطفی هاشمی طبا 16817 درصد نسبت به کل آراء 0/45 جدول شماره2) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان اسلامشهر ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت 1 363946 266222 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 151873 درصد نسبت به کل آراء 57 3 تعداد آرای آقای سید آقای سیدابراهیم رئیسی 100279 درصد نسبت به کل آراء 37/66 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 4542 درصد نسبت به کل آراء 1/70 5 تعداد آرای آقای سید مصطفی هاشمی طبا 1414 درصد نسبت به کل آراء 0/53 جدول شماره 3) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بهارستان ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت 1 338866 217045 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 107148 درصد نسبت به کل آراء 49/36 3 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رئیسی 98619 درصد نسبت به کل آراء 45/35 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 3457 درصد نسبت به کل آراء 1/59 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1237 درصد نسبت به کل آراء 0/56 جدول شماره 4) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پاکدشت ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت 1 189293 139801 2 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 72353 درصد نسبت به کل آراء 51/75 3 تعداد آرای آقای حسن روحانی 60546 درصد نسبت به کل آراء 43/30 4 تعداد آرای آقای سیدمصطفی میرسلیم 1771 درصد نسبت به کل آراء 1/26 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1223 درصد نسبت به کل آراء 0/87 جدول شماره 5) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پردیس ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت 1 127730 86988 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 54475 درصد نسبت به کل آراء 62/62 3 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 28412 درصد نسبت به کل آراء 32/66 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 1196 درصد نسبت به کل آراء 1/37 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 540 درصد نسبت به کل آراء 0/62 جدول شماره 6)آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پیشوا ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت 1 49785 39076 2 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 20983 درصد نسبت به کل آراء 53/69 3 تعداد آرای آقای حسن روحانی 16080 درصد نسبت به کل آراء 41/15 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 637 درصد نسبت به کل آراء 1/63 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 276 درصد نسبت به کل آراء 0/70 جدول شماره 7) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان دماوند ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت 1 101424 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 63697 درصد نسبت به کل آراء 62/80 3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 32588 درصد نسبت به کل آراء 32/13 4 تعداد آرای آقای سیدمصطفی میرسلیم 1289 درصد نسبت به کل آراء 1/27 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 469 درصد نسبت به کل آراء 0/46 جدول شماره 8) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان رباط کریم ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت 1 130369 119764 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 62576 درصد نسبت به کل آراء 52/24 3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 50966 درصد نسبت به کل آراء 42/55 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 1762 درصد نسبت به کل آراء 1/47 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 645 درصد نسبت به کل آراء 0/53 جدول شماره 9) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ری ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت 1 342094 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 186831 درصد نسبت به کل آراء 54/61 3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 137261 درصد نسبت به کل آراء 40 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 4987 درصد نسبت به کل آراء 1/54 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1890 درصد نسبت به کل آراء 0/55 جدول شماره 10) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شمیرانات ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت 1 352408 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 274125 درصد نسبت به کل آراء 77/78 3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 68720 درصد نسبت به کل آراء 19/5 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 3183 درصد نسبت به کل آراء 0/90 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1222 درصد نسبت به کل آراء 0/34 جدول شماره 11 ) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شهریار ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت 1 423699 308059 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 185570 درصد نسبت به کل آراء 60/23 3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 107714 درصد نسبت به کل آراء 34/96 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 4089 درصد نسبت به کل آراء 1/23 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1444 درصد نسبت به کل آراء 0/46 جدول شماره 12) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان فیروزکوه ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت 1 35150 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 22402 درصد نسبت به کل آراء 63/73 3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 11007 درصد نسبت به کل آراء 31/31 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 400 درصد نسبت به کل آراء 1/13 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 153 درصد نسبت به کل آراء 0/43 جدول شماره 13) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قدس ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت 1 195602 122847 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 74080 درصد نسبت به کل آراء 60/30 3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 43276 درصد نسبت به کل آراء 35/22 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 2019 درصد نسبت به کل آراء 1/64 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 669 درصد نسبت به کل آراء 0/54 جدول شماره 14) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قرچک ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت 1 158119 121030 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 59323 درصد نسبت به کل آراء 49 3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 55675 درصد نسبت به کل آراء 46 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 1875 درصد نسبت به کل آراء 1/54 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 762 درصد نسبت به کل آراء 0/62 جدول شماره 15) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ملارد ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت 1 247502 154105 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 84983 درصد نسبت به کل آراء 55/14 3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 61582 درصد نسبت به کل آراء 41/90 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 2326 درصد نسبت به کل آراء 1/50 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 861 درصد نسبت به کل آراء 0/55 جدول شماره 16) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ورامین ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت 1 203296 119820 2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 60744 درصد نسبت به کل آراء 50/69 3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 53262 درصد نسبت به کل آراء 44/45 4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 1740 درصد نسبت به کل آراء 1/45 5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 748 درصد نسبت به کل آراء 0/62